Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (107 KB)
1 strona
607Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące organy prowadzące postępowanie i ich właściwość.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ

Organami prowadzącymi postępowanie są organy administracji publicznej . Wśród tych organów wyróżniamy : organy rządowe i samorządowe , wreszcie organy państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych , organ spółdzielni , organizacji społecznych

Ze względu na zasadę dwuinstancyjności wyróżnia się organy I instancji i II instancji , jednakże zamiast mówić o organach II instancji mówimy o organach wyższego stopnia . Zmieniony art. 17 głosi ,że „ w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego organem wyższego stopnia wg KPA są SKO chyba , że ustawy szczególne stanowią inaczej . W stosunku do wojewodów właściwi w wprawie są ministrowie ”.

W stosunku do organów administracji publicznej innych niż wyżej wymienione odpowiednie są organy nadrzędne lub właściwi ministrowie , a w razie braku organów państwowych – sprawujące nadzór nad ich działaniami a zgodnie z art. 18 organami naczelnymi w rozumieniu KPA są : - w stosunku do organów administracji rządowej , organów samorządu

terytorialnego ( z wyjątkiem SKO ) oraz organów państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych – Prezes RM i właściwi ministrowie ;

- w stosunku do organów państwowych niż ww. odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania ;

- w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji , a w razie braku takiego organu – naczelny organ administracji państwowej , sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością ( Prezes RM lub właściwi ministrowie ) .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument