Prawo UE - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka7 marca 2013

Prawo UE - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

PDF (294 KB)
6 strona
1Liczba pobrań
734Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu prawa: prawo UE; Aquis Communautaire, kontradyktoryjność, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Luxemburg).
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
Wykład 2/04/2006

Prawo UE

1

Prawo Unii Europejskiej Wykład 2/04/2006 Prawo wspólnotowe, prawo UE 1) koncepcja prawa twardego - I filar, dotyczy tylko spraw gospodarczych oraz Schengen Achieve (przepływ osób) 2) prawo UE obejmuje 3 filary: wspólnotę gospodarczą, wspólna polityka zagraniczna i obrony, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości (II i III filar: prawo miękkie > soft law). Pełna egzekwowalność tego prawa,

sądy w krajach są odpowiedzialne za stosowanie tego prawa (chodzi o I filar). Jeżeli któreś z państw nie stosuje tego prawa, nic wielkiego się nie dzieje. Przestępczość > policje poszczególnych państw przekazują sobie informacje (sfera postulatywna, brak sankcji). System prawa wew. i prawa międzynarodowego publicznego (Hortley). Prawo UE to umowy międzynarodowe (Traktaty Rzymskie, Traktat Konstytucyjny dla UE), ale "wtłacza" się tam także prawo wewnętrzne. Instrumenty , którymi posługuje się prawo europejskie > z prawa wtórnego. Charakteryzujemy za pomocą: podmiotu, źródeł,

zakresu przedmiotowego. Państwa, organizacje międzynarodowe o charakterze międzyrządowym. W prawie wew. oprócz osób prawnych - fizyczne (po ukończeniu 18 lat). W prawie UE: szerszy zakres przedmiotowy, państwa

członkowskie, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczno-prawne, specyficzne dla prawa UE: osoby fizyczne i prawne mogą być przedmiotami tego prawa: ZWIĘKSZONY ZAKRES PODMIOTÓW! Podział pw? zakresu regulacji i charakteru prawa: > p. pierwotne: umowy międzynarodowe, wspólne uregulowania państw członkowskich (Wiedeńska konwencja w

Sprawie Prawa Traktatu). Rozstrzyga kwestie sporne Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Co stanowi to prawo? Wszystkie umowy międzynarodowe: - Traktat Paryski - Jednolity Akt Europejski, - Traktaty Rzymskie - Traktat z Mastricht, - Traktaty budżetowe - -II- Amsterdamski, Nicejski, - wszystkie akty akcesyjne - umowy stowarzyszeniowe. Ogólne zasady prawa europejskiego (brak pełnego katalogu-otwarty: lex retro non agit, nad przestrzeganiem tych

zasad czuwa ETS - obecnie tylko I filar. > p. wtórne (pochodne) - podstawowa zasada: żadna norma p. wtórnego nie powinna być sprzeczna ze źródłem

p. pierwotnego: UE jest organizacją zrzeszającą SUWERENNE państwa. One określają zakres pewnych kompetencji przekazywanych UE. Instytucje UE w ramach tych kompetencji tworzą prawo wtórne. Akty prawa wtórnego dzielimy na te, które mają charakter wiążący (rozporządzenia - w całości eliminuje prawo wewnętrze,

obowiązuję w całej Unii, np. cła, standardy czystości - zapewnia jednolitość prawa. Ale narusza suwerenność państw, nie każde jest w stanie od razu je realizować. dyrektywy - określają cel, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz czas realizacji, np. wprowadzenie euro. Bierze pod uwagę możliwości państwa, realizację celów integracyjnych. Decyzje - wyroki ETS, Komisja Europejska. Zbliżone do rozporządzenia, ale mają charakter INDYWIDUALNY(a nie generalny). Akty prawa wtórnego niewiążące: zalecenia, opinie. Te poprzedzają zazwyczaj dyrektywy i decyzje.

ADRESACI: - rozporządzenie: państwa są bezpośrednimi adreatami - dyrektywy: państwa, decyzje tylko państwa. Akty prawne "sui generis" (o charakterze nienazwanym) - soft law: uchwały, rezolucje, deklaracje, wyjaśnienia,

komunikaty, sprawozdania, programy, plany finansowe itd. np. strategia lizbońska. Na podstawie aktów prawa pierwotnego można wydawać akty prawa wtórnego lub sui generis, wszystkie

podlegają konroli z punktu widzenia legalności ETS. Grupy umów: 1) umowy zawierane przez samą Unię, 2) umowy zaiwierane między p. członkowskimi UE, np. konwencja brukselska z 1968 roku o jurydykcji cywilnej, 3) umowy unijne zawierane z organizacjami międzynarodowymi, 4) umowy "mixed agreement" (mieszane): wiele stron: wspólnoty, państwa europejskie, państwa członkowskie,

inne państwa, np układ stowarzyszeniowy między EWWGiS, EurAtom, p. członkowskimi i Polską. Są zawierane tam, gdzie są kompetencje mieszane (i dla wspólnot i dla państw członkowskich) AQUIS COMMUNAUTAIRE: dostosowanie prawa krajowego do wspólnotowego. Wspólnotowe aquis obejmuje: całe prawo wspólnotowe, traktaty pisanego prawa wspólnotowego, niepisane prawo pierwotne w postaci zasad,

traktaty zewnętrznego prawa pochodnego i akty wewnętrzne prawa pochodnego, orzecznictwo ETS i wykładnia aktów prawnych.

Wykład 9/03/2006 Źródła prawa wspólnotowego, ale ni są to umowy prawa międzynarodowego, prawa pierwotnego, wtórnego, czy mixed agreement:

docsity.com

Prawo UE

2

> umowy zawierane między państwami członkowskimi (art. 293 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej) - każde państwo może na drodze rokowań ustalić umowę z innym państwem dotyczącą spraw: * eliminacja podwójnego opodatkowania (harmonizacja podatków nie jest jeszcze regulowana prawem

wspólnotowym), * międzynarodowy ruch osobowy, * wzajemne uznawanie systemu rejestracji spółek itd.

* ograniczenie formalności uznawania orzeczeń sądowych (konstytucja brukselska z 1986r. o jurydykcji i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych), > umowy państw członkowskich z państwami trzecimi: przed wstąpieniem do UE i jako członka UE: * fakt członkostwa kraju w UE nie eliminuje prawa do zawierania umów, chyba, że w sprawach zastrzeżonych dla Unii, * umowy zawarte przed wstąpieniem - zawierają moc obowiązującą, ale jak są przepisy sprzeczne, państwa mają obowiązek stopniowego eliminowania tych sprzeczności (art. 307 Trakt. o UE). Nie ma jednak wskazań jak je

eliminować. * umowy zawarte po przystąpieniu: nie można zawierać umów w kwestiach zastrzeżonych dla UE, w pozostałych, nieregulowanych kwestiach można, pod warunkiem zgodności z prawem pierwotnym i wtórnym. Należy stosować zasadę SOLIDARNOŚCI i realizacji zasady współpracy (dobrej).

> umowy p. członkowskich z organizacją międzynarodową (B. Centr?)

art. 214 Rada UE podejmuje większością kwalifikowaną decyzje, które mają moc wiążącą dla państw członkowskich. brakuje czegoś - prawo swobodengo nabycia nieruchomości, - prawo wyboru miejsca zamieszkania,

- prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej (by w państwach trzecich nie było dyskryminacji obywateli UE, traktat z Mastricht, obywatel UE w danym okręgu konsularnym nie mający swego konsula, może zwrócić się do dowolnego konsula danego państwa członkowskiego i ten musi udzielić takiej samej opieki jak obywatelowi danego kraju - równoprawne traktowanie wszystkich obywateli Unii oraz zobligowanie państw do przekazywania sobie informacji),

- możliwość zwrócenia się do Europejskiego Ombudsmana. Żadne pańśtwo członkowskie nie może badać sposobu nabycia obywatelstwa danego państwa > traktowanie

go jako obywatela UE. W Traktacie Amsterdamskim i Nicejskim nie ma już żadnych udogodnień dot. obywatelstwa. W załączniku dodano Kartę Praw Socjalnych. Prawo europejskie jest przestrzegane dzięki specyficznej działalności ETS: - nie może ingerować w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich, - orzeczenia wstępne (prejudycjalne): sąd może zwrócić się do ETS z pyt. w jaki sposób można dany problem rozwiązać,

- odnośnie pyt. wstępnego każdy sąd bez względu na jakim szczeblu jest umiejscowiony może zapytać, czy właściwym będzie zastosowanie prawa wspólnotowego/krajowego, o kwestię ważności prawa wtórnego, o wykładnię prawa pierwotnego, wykładnia dot. przepisów statutów organów wspólnotowych, - SN MUSI zapytać ETS o opinię, - sposób formułowania pytań - generalny, - jeżeli charakter orzeczeń innych organów niż sądy mają charakter podobny do orzeczeń sądów - mogą być przedmiotem pytania,

- nadzór ETS nad orzecznictwem sądów krajowych w kwestii stosowania prawa wspólnotowego, - za pomocą orzeczenia wstępnego zyskujemy bezpośrednią interpretację norm prawa wspólnotowego, - orzeczenia doprowadzają do uelastycznienia prawa wspólnotowego i zachowania autonomicznego charakteru sądów krajowych, - GDY ZOSTANĄ UDZIELONE WYJAŚNIENIA ogólne, to tak jakby było wydane orzeczenie SN. ETS: - instrumenty pozasądowe (negocjacje, usługi, mediacje) arbitraż, instrument sądowe (ETS),

- art. 36 i 38: podmioty mogące występować do ETS - klauzula fakultatywna: państwo musi się zgodzić na rozstrzygnięcie, z kim i jakie spory mają być rozstrzygnięte, - ETS łączy wiele funkcji: 1) klasyczny krajowy TK, 2) wypełnianie luk prawnych powstałych w związku ze stosowaniem prawa, trzeba dbać o jednolitość orzeczeń (SN!). Najwyższa instytucja wszystkich krajów członkowskich,

3) orzekanie o sporach (funkcja klasycznego sądu) kogo dotyczy? podmioty uprzywilejowane, półuprzywilejowane,

nieuprzywilejowane + inne podmioty. Tytuł prawny jest niezbędny dla rozstrzygnięcia sprawy: I - państwa członkowskie , instytucje i organy wymienione w Traktacie o UE - Komisja, Rada, Parlament. - rozstrzyganie tylko spraw statutowych - II (Bank Centralny), III obywatele za pośrednictwem instytucji, np

Ombudsmana - przedmiotowy zakres orzeczenia: wszystkie sprawy związane z aquis communitare

docsity.com

Prawo UE

3

- każde państwo członkowskie ma 1 sędziego, nie powinien on być reprezentantem danego państwa, ale powinien reprezentować dany system/styl myślenia (Polska - J. Makarczyk, był sędzią ET Praw Człowieka), - zapożyczono instytucje adwokata generalnego (rzecznika generalnego), nie jest jednak adwokatem/rzecznikiem

żadnej ze stron. On przygotowuje sprawę do składu orzekającego, bada dostępność drogi sądowej, czy strony mają tytuł prawny, czy taka sprawa nie została już rozstrzygnięta, stara się maksymalnie uprościć sprawę, wysłuchać argumentów, sędziowie w zależności

od wagi sprawy orzekają, jednak zawsze w liczbie nieparzystej (3,5,7 itd) Sąd I instancji: * ETS ma wyłączność na rozstrzyganie spraw pracowników instytucji UE, * sprawy związane z funkcjonowaniem instytucji, spory dotyczące instytucji? pracownik-państwo, * sprawy odszkodowawcze niższej wagi (poniżej 1 mln). Procedura:

- nacisk na procedurę frankogermańską, - część sporna, pisemna, argumenty, wyrok, - wyroki ETS są ostateczne, państwa członkowskie są zobowiązane do ich wykonania.

wykład 30/03/2006

Kontradyktoryjność > sprawa o charakterze spornym Orzeczenie ETS ma moc obowiązującą - nie ma odwołania. ETS orzeka tylko w sprawach Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (I filar). W Traktacie Amsterdamskim rozszerzenie do III filaru: wspólna polityka azylowa, imigracyjna, kontrola granic wewnętrznych > przesunięte do I filaru. W pozostałych sprawach II i III filar > nie ma jurydykcji ETS. Postulowano także: 1) całość UE posiada osobowość prawną, likwidacja filarów, projekt konstytucji zastępuje Traktat o UE i o

Wspólnocie Europejskiej. Wszystkie traktaty będą podlegały jurydykcji. Państwa nie zgodziły się na to: > wspólna polityka zagraniczna, > niezaaprobowanie reform instytucjonalnych, > konieczność zaaprobowania pakietu praw socjalnych, > poszerzenie budżetu UE.

II filar > wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Wprowadzone Traktatem z Mastricht - nawiązanie do

poprzednich doświadczeń, od 1984 roku opracowywano projekt, zgodnie z wolą polityczną > uregulowanie strukturalnych ram współpracy i danie kompetencji Radzie, dla Komisji kwestie administracyjne. Traktat Amsterdamski: każde państwo może blokować decyzję w II filarze. Ustalono działania, które stały się źródłem prawa miękkiego: wspólne działania wobec państw trzecich, wspólne stanowiska, działania, sankcje. Wprowadzono konstruktywną nieobecność (18 spraw), jeśli państwo się nie zgadza nic nie można zrobić, jeśli wstrzyma się od głosowania - można zająć wspólne stanowisko.

W projekcie konstytucji dla Europy: prezydent Unii (5 lat), urząd MSZ (1. zastępca szefa komisji), 15 komisarzy z prawem głosu, pozostałe państwa po 1 komisarzu bez prawa głosu, odstąpiono od zasady, że każde państwo musi mie 1 komisarza, większość decyzji ma być podejmowana na zasadzie kwalifikowanej większości, - ustalono wspólną reprezentację UE w organizacjach międzynarodowych (głównie chodziło o ONZ),

- finansowanie działań poza UE w sferze polityki zagranicznej z budżetu UE, - powstanie Europejskiej Agencji Uzbrojenia (oznaczało to odebranie kompetencji wyłącznej państwom członkowskim) - powstanie jednej europejskiej służby konsularno-dyplomatycznej. Finansowanie II filaru. art. 18 Traktatu z Mastricht: adm. II filaru finansuje budżet wspólnotowy. Wszystkie agendy administrujące

politykę zagraniczną mają swój budżet. Dodatkowe działania, nie podejmowane większością kwalifikowaną, muszą mieć zgodę wszystkich państw (podwójne weto). Procedura budżetowa: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu KE + projekt budżetu na przyszły rok (największy), 2) państwo kończące prezydencję też przedstawia swój projekt (nieco niższy), 3) Komisja kieruje projekt budżetu do PE lub odrzuca,

4) Na szczycie kończącym prezydencję państwa zapada decyzja,

5) Gdyby budżet nie został uchwalony - obowiązuje stary budżet IAE > stary budżet powinien być zwiększony o stopę inflacji, 6) oddzielenie i niestosowanie zasady, że ustala się jedną składkę członkowską. Składka: 0,9-1,2 PKB kraju. DOCHODY: Procentowy udział wpływów z podatku VAT , wpływy z ceł zewnętrznych, opłaty za przekroczenie norm produkcji przemysłowej, wpływy z tytułu kar orzeczonych przez ETS. WYDATKI:

- polityka rolna 40-50% - fundusze strukturalne 20%

docsity.com

Prawo UE

4

- wspólna polityka zagraniczna/bezpieczeństwa 3-4% Czy UE jest przygotowana na prowadzenie wspólnej pollityki zagranicznej (pod względem

orgaznizacyjnym/strukturalnym)? - szereg placówek: * przedstwicielstwa wspólnot w państwach członkowskich o szerokich kompetencjach (monitorowanie

wykonywania polityk), * przedst. przy niektórych regionach, * - " - państw członkowskich przy wspólnocie, * - " - regionów bezpośrednio przy wspólnocie, * - " - UE w państwach trzecich, * - " - przy organizacjach międzynarodowych, * misje dla określonych spraw: pojedyncze (reprezentacja Komisji), wielostopniowe (reprezentacja Komisji,

Rady, Państw - jeżeli przeprowadzane są negocjacje w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej lub implikującej stanowisko UE wobec organizacji: Światowej Organizacji Handlu i OECD), - finansowanie z dodatkowego budżetu operacyjnego.

Skuteczność prawna aktów reprezentujących poszczególne państwa członkowskie: - jeżeli p. członkowskie wydaje oświadczenie w swoim imieniu, nie jest to wiążące dla innych państw.

Wykład 10/04/2006 Czym aktualnie zajmuje się ETS? (Niemożliwe jest odrzucenie Traktatu Akcesyjnego - można jedynie negocjować pewne kwoty albo korzystać z okresów przejściowych, o ile nie zostały one jeszcze zamknięte).

1. Sprawa z II 2004 (C297/04), orzeczenie wydano 10/11/2005, - jedna z najszybciej zakończonych spraw, - Komisja vs. RFN - Niemcy obniżają akcyzę na alkohol i tytoń, wykorzystują lukę w dyrektywie Komisji na wysokość vat (22%) na

wyroby tytoniowe, - Komisja dała Niemcom 6 miesięcy na zmianę tej praktyki, nie zmieniły,

- Niemcy przegrały, kara 15 mln euro. 2. 04/2004, wyrok 27/10/2005 - orzeczenie prejudycjalne (skład 5 osobowy ETS), - wniosek Sądu Prowincjonalnego w Antwerpii, spór między bankiem a urzędem podatkowym: jak obniżać VAT w przypadku czynności prawnych dot. obrotów papierami wartościowymi, jak odliczać VAT, gdy jeden z podmiotów jest tylko pośrednikiem,

- pytanie o interpretację dyrektywy dot. VAT, stanowisko ETS: w stosunku do pośrednika świadczącego usługi w stosunku do konsumenta finalnego (belgijski podmiot zarejestrowany w Belgii), nie płaci VAT, gdy transfer następuje poza granicami tego kraju - płaci. 3. 05/2004 wyrok 6/10/2005 - Komisja vs Hiszpania, - w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest subsydiowanie pewnych towarów i usług, w pewnym okresie czasu, tylko w obrocie wewnętrznym, VAT tylko od kwoty podstawowej. Ale towary pojawiły się we Włoszech, Francji itd.

Wbrew dyrektywie przegrana Hiszpanii, - 11 sędziów ETS: nieprawidłowe odlicznie VATu 4. - o orzeczenie wstępne zwrócił się komisarz w sprawie finansowej Unii (przeciwko biurowi podróży zarejestrowanemu na Wyspach Owczych - poza jurydykcją W.Bryt. i UE) Gdzie indziej siedziba, gdzie indziej majątek - chodziło o chęć nieodprowadzania VAT. - czy sam komisarz może być traktowany jako podmiot uprzywilejowany? (tak) - sposób pobierania VAT, - ETS: biuro podróży jest zobowiązane płacić VAT od tego majątku, umieszczonego w UE. Za egzekucję

odpowiedzialne jest państwo, na terenie którego działa firma. 5. 06/2003 wyrok 07/2006 - orzeczenie wstępne, - 2 obywateli holenderskich przeciwko Ministrowi Finansów, - sąd właściwy dla pozwanego - sąd w Hadze zwrócił się z pytaniem o możliwość odliczenia VAT od działalności prowadzonej przed wprowadzeniem euro w warunkach, gdy wcześniej obciążenie VATem było niższe?

- jeżeli osoby zainteresowane chciały dokonać rozliczenia - mogą odliczyć, jeżeli przyczyny zwłoki w zapłaceniu z

ich winy - nie mogą odliczyć. 6. opodatkowanie nieruchomości, - z sądu niedaleko Mastricht - pytanie wstępne, - czy przepisy prawa krajowego dla osób z tylko 1 nieruchomością mogą być preferencyjne? - ETS: można stosować specjalne preferencje, aczkolwiek sprawy te mogą być uzależnione od uregulowań konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

7. 03/2002, wyrok 04/2005

docsity.com

Prawo UE

5

- kwestia podatków dotykających zasady "lex retro non agit", - sprawa Holendrów vs Ministerstwo Finansów Holandii, - zasada uzasadnionych oczekiwań prawnych (prawo do uzasadnionych oczekiwań w przysłości),

- ETS stwierdził, że w drodze wyjątku (wyj. długi proces legislacyjny dot. spraw finansowych) władze mogą dopuścić działanie prawa wstecz, gdy jakiś podmiot próbuje ten proces wykorzystywać dla swoich korzyści.

Najważniejze sprawy i najwięcej => gospodarcze i podatkowe. Najwięcej spraw wnoszą państwa Zachodniej Europy, najczęściej rozstrzygane są sprawy państwo - podmiot uprzywilejowany. Mniej jest orzeczeń prejudycjalnych. 8 Watykan i kościoły chrześcijańskie były przygotowane do integracji europejskiej. JP II ją popierał, Watykan ma nawiązane stosunki dyplomatyczne z Brukselą, wielopoziomową komunikacją. W Traktacie z Mastricht nie była zagwarantowana instytucjonalna ochrona kościoła - to niepokoiło Watykan. JP II naciskał na tę ochronę. Sprawę

tę załatwił ówczesny kardynał Ratzinger. Unormowanie tej kwestii miało nastąpić w Traktacie Amsterdamskim, potem konstytucyjnym. Ale został odrzucony. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (Luxemburg)

Trybunał jest usytuowany ponad państwami i instytucjami wspólnotowymi, ma charakter niepolityczny. Podstawą

funkcjonowania > Traktat o UE (art. 220-224, 226-245), Statut i Regulamin. Funkcje ETS 1) gwarancyjna: gwarant wspólnego porządku prawnego, 2) sądowa: rozstrzyganie sporów między państwami; państwami a instytucjami wspólnotowymi; pomiędzy instytucjami. Po Nicei: rozpatruje sprawy wniesione wyłącznie przez instytucje, Bank Centralny, państwa członkowski.

Sprawy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne rozpatruje Sąd I instancji. ?) interpretacyjna: zapewnia jednolitą wykładnię prawa wspólnotowego i jednolite stosowanie przez wszystkie podmioty. ?) integracyjna: promowanie integracji europejskiej, wzmacnianie federalnych elementów prawa wspólnotowego, zwiększenie zakresu kompetencji instytucji UE, promowanie wartości europejskich.

Trybunał ma charakter sądu krajowego, ponieważ: - jego jurydykcja jest obligatoryjna,

- oprócz państw sądzi także osoby fizyczne i prawne, - jego wyroki (?) Trybunał sprawuje 6 typów jurydykcji: międzynarodowa, konstytucyjna, administracyjna, cywilna, prejudcjalna, apelacyjna.

W skład Trybunału wchodzi 25 sędziów (każde państwo posiada 1 sędziego - od Nicei). Organami pomocniczymi są rzecznicy generalni (8). Ich zadaniem jest przedkładanie wniosków, prezentowanie ich w czasie posiedzeń Trybunału > co ma ułatwić wydawanie wyroków. Rzecznicy pełnią jeden z modeli: adwokacki, sędziowski, badawczy. Kadencja sędziów trwa 6 lat, a po jej zakończeniu mogą być wybierani ponownie, kadencja rzeczników jest taka sama. Co 3 lata następuje wymiana 1/2? składu. Sędziowie i rzecznicy są mianowani przez rządy państw członkowskich "za wspólną zgodą". Kryteria doboru: niezależność, kwalifikacje merytoryczne, nie mogą oni pełnić

funkcji politycznych/rządowych. Zakończenie kadencji następuje: po upływie 6 lat, śmierci, dobrowolnej rezygnacji, usunięcia ze stanowiska. Organy wewnętrzne: PRZEWODNICZĄCY - wybierają spośród siebie sędziowie na 3-letnią kadencję, pełni funkcje administracyjne, przewodniczy posiedzeniom plenarnym; SEKRETARZ - wybierają sędziowie na 6 lat. Trybunał określa jego status i kompetencje. Prowadzi on księgi

sądowe, rozsyła dokumenty sędziom i stronom, kontrasygnuje dokumenty. POSIEDZENIE PLENARNE - wszyscy sędziowie, na wniosek jednego z podmiotów uprzywilejowanych (strona w postępowaniu), art. 16 Traktatu Nicejskiego: posiedzenie plenarne zwoływane będzie w celu rozpatrywania ważnych spraw kadrowych: dymisja ombudsmana, członka Komisji, audytora. IZBY STAŁE - powoływane w celu skrócenia czasu rozpatrywania skarg. W skład Izby (powoływanej przez sędziów) wchodzi 3-5 sędziów. Powstają w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych lub rozpatrywania

spraw. Traktat Nicejski przewiduje utworzenie WIELKIEJ IZBY - 11 sędziów, zwoływana na wniosek państwa

członkowskiego lub instytucji będącej stroną, tak jak na posiedzenie plenarne. PROCEDURA: Strony są reprezentowane przez pełnomocników: * państwa lub instytucje powinny być reprezentowane przez "agentów" dyplomatycznych (zazwyczaj są to prawnicy),

* inne strony są reprezentowane przez adwokatów (bądź nauczycieli akademickich z prawem prowadzenia wykładów)

docsity.com

Prawo UE

6

Procedura składa się z 4 faz: 1. pisemnej, 2. badawczej, 3. ustnej, 4. wyrokowania ad 1. faza pisemna jest przeprowadzana w celu zdefiniowania granic sporu i przedstawienia sędziom sporu.

Strony mogą złożyć 4 pisma procesowe: powód: wniosek, replika; pozwany: odpowiedź, duplikę. Wniosek powoda wszczyna postępowanie. Trybunał nie może sam wszczynać. Wniosek jest adresowany do sekretarza Trybunału. Inne przepisy regulują procedurę ferowania orzeczeń prejudycjalnych - z wnioskiem występują: sąd krajowy, a

sekretarz informuje strony, państwa członkowskie i instytucje wspólnotowe. Język sprawy wybiera wnioskodawca, ale jeśli pozwane jest państwo członkowskie lub obca osoba fizyczna/prawna - językiem jest język pozwanego. Odpowiedzią na wniosek jest drugie pismo procesowe, gdzie pozwany ustosunkowuje się do zarzutów. W replice i duplice można przedstawić nowe dowody. ad 2. wstępne badanie przeprowadza Trybunał. Wyznacza sędziego sprawozdawcę i rzecznika generalnego - oni zajmują się sprawą: od strony przygotowania wyroku (sędzia), od strony powstających problemów prawnych? Mogą przesłuchiwać strony, wzywać do dostarczenia dodatkowych dokumentów, inspekcje.

ad 3.ustna faza jest obowiązkowa. Kolejno występują: sędzia sprawozdawca, pełnomocnik powoda, pozwanego oraz interwenci. Ewentualnie przesłuchuje się świadków i ekspertów. Na końcu głos zabiera rzecznik generalny. ad 4. kończy procedurę. Narada sędziów jest tajna (obrady te zazwyczaj odbywają się w języku francuskim), kończy się głosowaniem, wyrok zapada większością głosów, ale wyniki głosowania nie są ogłaszane. Wyrok składa

się z 3 części: w 1. przedstawiane są argumenty prawne stron i fakty; w 2. wywody trybunału; w 3. sentencja wyroku. Państwa mają obowiązek wykonania wyroku.

Kompetencje: I Jurydykcja międzynarodowa: działa jako Trybunał międzypaństwowy i międzynarodowy (rozstrzyga spory między państwami w obszarze zagadnień regulowanych przez Traktat), Sąd arbitrażowy (rozstrzyganie sporów dotyczących umów zawieranych przez wspólnotę). II Jurydykcja konstytucyjna:

a) * stwierdza niewykonanie zobowiązań traktatowych przez państwo członkowskie, czynna legitymacja: występuje Komisja oraz p. członkowskie; bierna legitymacja: pozwane mogą być tylko kraje członkowskie!; procedury postępowania różnią się: dla Komisji i dla państw (generalnie są to działania administracyjne i sądowe) b) stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego: - kontrola legalności aktów prawa pochodnego to najważniejsze uprawnienie Trybunału,

- czynna legitymacja: trzy tryby podmiotów : 1. uprzywilejowane (państwa członkowskie, Rada UE, Komisja, Traktat Nicejski włączył Parlament),

2. nieuprzywilejowane instytucjonalne (mogą wnioskować tylko w przypadku naruszenia przez akt ich uprawnień - PE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny, PE przeniesiony w T. Nicejskim punkt wyżej?) 3. nieuprzywilejowane nieinstytucjonalne (osoby fizyczne lub prawne, mogą wnioskować tylko, gdy atakują decyzję odnoszącą się bezpośrednio do nich lub do innejosoby, ale dotyczącą ich bezpośrednio).

Powody nieważności aktu: 1. niekompetencja > absolutna (przedmiot regulacji nie leży w obszarze uprawnień wspólnotowych); >relatywna (wspólnota posiada uprawnienia do uregulowania danego problemu, ale powinna to uczynić inna instytucja albo ta, ale za pomocą innego aktu), 2. naruszenie istotnego wymogu proceduralnego: sprzeczne z regułami działanie, 3. naruszenie traktatu lub postanowienia prawnego dotyczącego jego stosowania, 4. nadużycie władzy (dążenie do osiągnięcia celów sprzecznych z prawem, przy stosowaniu instrumentów prawa

wspólnotowego). Treść wyroku może być trojaka: akt wspólnotowy może być uznany za nieważny w całości (generalnie!), nieważny częściowo, można odrzucić wniosek o unieważnienie. VI Jurydykcja apelacyjna: - podstawą mogą być zagadnienia prawne a nie ustalenia dotyczące stanu faktycznego, - podstawy skargi to: brak kompetencji SPI, naruszenie procedury wpływające na interesy wnioskodawcy,

naruszenie wspólnotowego prawa materialnego, - w wyroku apelacyjnym Trybunał może: unieważnić wyrok SPI, wydać wyrok samodzielnie, odesłać sprawę do ponownego rozpoznania. SĄD I INSTANCJI: - art. 225 - Jednolity Akt Europejski, pracuje od 1989 roku. Składa się z 25 sędziów, tryb ich powoływania jest

analogiczny do Trybunału. SPI składa się z: PREZESA, SEKRETARZA, POSIEDZENIA PLENARNEGO, IZB (5,3

osobowych). Procedura postępowania jest analogiczna jak przed Trybunałem. Kompetencji własnych SPI nie posiada, wykonuje kompetencje wydzielone z ogólnych kompetencji Trybunału. SPI wykonuje jurydykcję administracyjną (najczęściej), pracy, konstytucyjną, cywilną i arbitrażową. Powodem może być osoba fizyczna/prawna. Głównym powodem i celem utworzenia SPI była chęć odciążenia Trybunału, przejęcie części jego jurydykcji i wprowadzenie dwuinstancyjnego systemu sądowego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument