Rękojmia - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Rękojmia - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (187 KB)
7 strona
379Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące rękojmii i zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

1

Rękojmia

Świadczenie rzeczy dotkniętej wadą w wykonaniu umowy sprzedaży stanowi

naruszenie interesu kupującego, podważając jego zaufanie do partnera, a przez to podważając

pewność obrotu. Według zasad części ogólnej zobowiązań kupujący jest chroniony przez

przepisy o skutkach nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika (art. 471 i n. k.

c.), ale ochrona ta może się okazać dla niego niedostateczna. Często zdarza się bowiem,

że sprzedawca będzie powoływał się na okoliczności, za które nie odpowiada oraz, że wada

nie wynikła z nie dołożenia przez niego należytej staranności. Dlatego kupujący będzie mógł

co najwyżej dochodzić naprawienia wynikłej stąd szkody. Uzasadnia to wprowadzenie

w przepisach o sprzedaży szczególnej ochrony kupującego tzw. Rękojmi za wady rzeczy.

Istnienie wad sprzedanej rzeczy nie powoduje nieważności umowy, lecz skutki ich należy

ocenić według przepisów o rękojmi za wady. Sprzedaż rzeczy wadliwej stanowi nienależyte

wykonanie zobowiązania. Podlega ono szczególnemu reżimowi prawnemu. Charakteryzuje

się on zaostrzeniem przesłanek odpowiedzialności i szerokim zakresem uprawnień

kupującego. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy oparta jest na

zasadzie ryzyka. Sprzedawca odpowiada nawet wówczas, gdy nie ponosi winy za

spowodowanie wady rzeczy sprzedanej, także, gdy o wadzie nie mógł wiedzieć.

Przepisy w k.c. art. 556 – 576 o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mają zastosowanie

do wszystkich rodzajów umowy sprzedaży z wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy nie przysługują nabywcy za wady rzeczy

nabytej w drodze sprzedaży licytacyjnej w trybie egzekucji sądowej ani przy takiej sprzedaży

w postępowaniu upadłościowym.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje wady, które powstały przed

przejściem na kupującego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy –

czyli z chwilą wydania rzeczy kupującemu (art. 548 k. c.). Za wady fizyczne powstałe później

sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wady te wynikły z przyczyny tkwiącej

już poprzednio w rzeczy sprzedanej (art. 559 k. c.).

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli w chwili zawarcia umowy

kupujący wiedział o wadzie rzeczy. W przypadku sprzedaży rzeczy oznaczonych co do

gatunku lub rzeczy przyszłych chwilą, w której kupujący powinien wiedzieć o wadzie rzeczy

jest chwila ich wydania, nie bada się kwestii czy wada rzeczy była jawna czy ukryta, a

jedynie świadomość o niej kupującego.

Zasady odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy mogą zostać zmodyfikowane

umową stron (art. 558 § 1 k. c.). Modyfikacja może polegać na rozszerzeniu, ograniczeniu,

lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Ograniczenie lub wyłączenie to jest

bezskuteczne jeżeli:

a) Umowa została zawarta z udziałem konsumenta – jest możliwe, gdy przepis szczególny na to pozwala.

b) Sprzedawca zataił podstępnie wady przed kupującym.

Wada fizyczna istnieje wówczas, gdy (art. 556 § 1 k. c.):

1. Zmniejsza wartość rzeczy. Np. produkt gotowy został wytworzony z surowca gorszej jakości, nie odpowiada normom lub standardom ustalonym przez władze dla danego

rodzaju produktu.

2. Zmniejsza użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy. Np. dostarczona blacha na

pokrycie dachu nie nadaje się do użytku.

2

3. Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (dicta et promissa). Np. gdy dostarczony wyrób techniczny nie jest wodoodporny a miał być.

4. Rzecz zostaje wydana w stanie niezupełnym. Np. dostarczona maszyna nie pewnych części, które składają się na jej komplet.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedane odnosi się także do

rzeczy używanych nie obejmuje ona jednakże odpowiedzialności za zmniejszenie

wartości lub użyteczności rzeczy, które jest normalnym następstwem jej prawidłowego

używania.

Z ustawowej definicji wady fizycznej zawartej w art. 556 § 1 k. c. wynika, że

zgodność z Polską Normą danego produktu sama prze się nie oznacza, że produkt ten nie

ma wady fizycznej.

Wada prawna istnieje wówczas gdy:

a) Rzecz nie stanowi własności sprzedawcy, lecz należy do osoby trzeciej; b) Rzecz jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej np. nieruchomość, której

własność została przeniesiona ze zbywcy na nabywcę okazała się obciążona prawem

użytkowania.

W razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy także za

istnienie prawa, ponieważ wadą prawną jest także sytuacja, gdy będące przedmiotem

sprzedaży prawo nie istnieje.

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY RZECZY

SPRZEDANEJ

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest uzależnione od tzw. aktu staranności

kupującego, czyli zawiadomienia sprzedawcy o istnieniu wady rzeczy we właściwym

terminie (tzw. terminy reklamacyjne). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed

jego upływem listu poleconego. Art. 563 § 3 regulujący tę kwestię nie stanowi obowiązku

zawiadomienia sprzedawcy listem, można to także zrobić ustnie. Ważne jest by

zawiadomienie doszło do wiadomości sprzedawcy przed upływem terminu.

Nie zachowanie terminu powoduje wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

z wyjątkiem dwóch sytuacji, podstępnego zatajenia wady przed sprzedawcą, albo

zapewnienia przez sprzedawcę, że nie istnieją wady rzeczy tak więc:

1. W przypadku dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy kupujący traci uprawnienia jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu

miesiąca od jej wykrycia, natomiast gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach

przyjęte – jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie

czasu w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć (art. 563 § 1 k.

c.);

2. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i sposób przyjęty

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej

wadzie, a wypadku kiedy wada wyszła na jaw dopiero później nie zawiadomił

sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu (art. 563 § 2 k. c.)

Termin określony w art. 563 k. c. jest terminem zawitym i nie może być wolą stron

modyfikowany.

W przypadku dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy nie jest

konieczne zawiadomienie sprzedawcy o istnieniu tych wad, jeżeli przeciwko kupującemu

osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanych to zobowiązany jest on

niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie.

Jeżeli tego obowiązku zaniechał a osoba trzecia uzyskała korzystne dla siebie orzeczenie,

3

to sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o

tyle, o ile udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenie osoby

trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 k. c.)

Kupującemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy przysługują następujące uprawnienia,

które wyłączają się wzajemnie:

1. Odstąpienie od umowy art. 560 § 1 a) Jeżeli sprzedawca niezwłocznie nie wymieni rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad

albo niezwłocznie nie usunie wady; jeżeli sprzedawca dokonał wymiany powinien

także pokryć związane z tym koszty jakie poniósł kupujący (art. 560 § 4 k. c.);

kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu zwłoki sprzedawcy w

wymianie wydanych rzeczy na wolne od wad.

b) Jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana kupujący zawsze może odstąpić od umowy chyba, że wady są nieistotne.

c) Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy następuje w drodze złożenia przez kupującego oświadczenia woli; oświadczenie to powinno być złożone pisemnie

ad probationem jeżeli umowa sprzedaży została zawarta na piśmie albo w innej

formie szczególnej

d) Odstąpienie od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej powoduje, że strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów

o odstąpieniu od umowy wzajemnej

e) Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy ma nastąpić częściami a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy

wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad kupujący może od umowy

odstąpić także co doczyści rzeczy które mają być dostarczone później a(art. 562 k. c.)

f) Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad bez szkody dla obu stron uprawnienie kupującego do

odstąpienia id umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych (art. 565 k. c.)

2. Żądanie obniżenia ceny: a) Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej obniżenie

powinno nastąpić w takim stosunku w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje

do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 k. c.)

b) Uprawnienie z rękojmi dotyczące obniżenia ceny odnosi się do ceny rzeczywiście przez strony umówionej a nie rynkowej towaru.

3. Żądanie dostarczenia rzeczy wolnej od wad i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia (art. 561 § 1 k. c. ).

a) Roszczeni to przysługuje gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.

b) Kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

c) Za szkodę wynikła z opóźnienia sprzedawca odpowiada w granicach tzw. pozytywnego interesu umowy.

4. Żądanie usunięcia wady rzeczy (art. 561 § 2 k. c.): a) Roszczenie to przysługuje jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do

tożsamości, a sprzedawca jest wytwórcą tej rzeczy.

b) Kupujący może żądać usunięcia wady wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy

c) Sprzedawca może odmówić usunięcia wady gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

4

Kupujący może dochodzić przeciwko sprzedawcy uprawnień z tytułu rękojmi za wady

prawne rzeczy nawet wtedy gdy osoba trzecia nie wystąpiła przeciwko kupującemu

z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.

Szczególna regulacja realizacji uprawnień kupującego do odstąpienia od umowy albo

żądania dostarczenia rzeczy wolnej od wad dotyczy sytuacji gdy rzecz sprzedana jest

nadesłana przez sprzedawcę z innej miejscowości i ma wady fizyczne. Wykonanie tych

uprawnień zależy od podjęcia przez kupującego określonych aktów staranności w interesie

sprzedawcy. A więc:

1. Kupujący może odesłać rzecz po uprzednim porozumieniu ze sprzedawcą. 2. Kupujący jest zobowiązany postarać się o przechowywanie rzeczy na koszt

sprzedawcy do czasu gdy sprzedawca będzie mógł postąpić z rzeczą według swojego

uznania.

3. Kupujący jest uprawniony do sprzedaży rzeczy jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, jest on zobowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej

staranności gdy wymaga tego interes sprzedawcy.

4. Kupujący może odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo jak również sprzedać rzecz w sytuacji gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji co

do rzeczy albo gdy przechowywanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest

nadmiernie utrudnione. Kupujący ma obowiązek zawiadomienia sprzedawcy w miarę

możliwości o zamiarze sprzedania rzeczy a w każdym razie zawiadomić go

niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.

Sprzedaż rzeczy przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień

z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy – kupujący może jednak przelać na nabywcę

uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od

wad.

Uprawnienia przysługujące kupującemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy są

niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 k. c .).

TERMINY DOCHODZENIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają po upływie roku, a w przypadku wad budynku po upływie lat trzech – bieg terminu zaczyna się od dnia

kiedy rzecz została kupującemu wydana (art. 568 § 1 k. c.)

2. W przypadku wad prawnych rzeczy uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku od chwili kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady, jeżeli

jednak kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek

powództwa osoby trzeciej termin ten biegnie od dnia w którym orzeczenie wydane

w sporze z osobą trzecia stało się prawomocne (art. 576 § 1 k. c.).

3. Powyższe terminy mają charakter terminów zawitych po upływie których wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

4. Upływ tych terminów nie wyłącza jednak wykonania przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi gdy:

a) Sprzedawca wadę podstępnie zataił. b) Kupujący przed upływem terminów zawiadomił sprzedawcę o wadzie to zarzuty mogą

być podniesione także po upływie wskazanych terminów.

5

RĘKOJMIA ZA WADY PRZY SPRZEDAŻY ZWIERZĄT

Szczególne zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

zwierząt są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z 7.10.1966 r. wydany na

podstawie art. 570 k. c. Zwierzętami których te przepisy dotyczą są konie, owce i norki.

Sprzedawca innego zwierzęcia odpowiada tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach

ogólnych.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za wady główne i tylko wtedy gdy wyjdą

one na jaw przed upływem oznaczonego terminu. Za inne wady sprzedawca ponosi

odpowiedzialność jedynie jeżeli tak zostało zastrzeżone w umowie (art. 571 § 2 k. c.).

Kodeks Cywilny przewiduje domniemanie istnienia wady głównej, jeżeli w ciągu

terminu określonego w rozporządzeniu wada wyjdzie na jaw to domniemywa się, że

istniał ona w chwili wydania zwierzęcia. Wadami głównymi w myśl rozporządzenia są:

1. U koni – łykawość, dychawica świszcząca, wartogłowienie i przewlekłe nieurazowe schorzenie wewnętrznej części oka.

2. U owiec – świerzb. 3. U norek – gruźlica. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady główne gdy wyjdą one na jaw przed upływem:

a) 15 dni od dnia wydania zwierzęcia – przy łykawości, dychawicy świszczącej, wartogłowieniu u koni i przy świerzbie u owiec;

b) 30 dni od dnia wydania zwierzęcia – przy przewlekłym nie urazowym schorzeniu wewnętrznej części oka u koni i przy gruźlicy u norek.

Kupujący ma 7 dni na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie głównej licząc od końca

terminów wyżej wymienionych. Uprawnienia kupującego wygasają jeżeli w ciągu 24

godzin licząc od chwili ujawnienia wady nie zgłosi chorego zwierzęcia do zbadania przez

państwowy zakład leczniczy dla zwierząt, klinika wydziału weterynaryjnego wyższej

szkoły rolniczej lub organu państwowego właściwego do przyjmowania zgłoszeń chorób

zaraźliwych u zwierząt. W każdym wypadku uprawnienia wygasają z upływem trzech

miesięcy od końca terminu za dany rodzaj wady przewidzianej w rozporządzeniu, jest to

termin zawity.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ WADAMI RZECZY

SPRZEDANEJ

Wykonanie roszczenia odszkodowawczego jest uzależniona od realizacji przez

kupującego uprawnień z tytułu rękojmi przewidzianych w art. 560 i 561 k. c. Kupujący może

żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu

wady fizycznej rzeczy jeżeli z jej powodu odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, a

także gdy żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad albo usunięcia wad przez sprzedawcę,.

Kupujący może żądać odszkodowania w granicach tzw. ujemnego interesu

umownego, a szczególności może żądać:

- zwrotu kosztów zawarcia umowy

- kosztów odebrania

- kosztów przewozu

- kosztów przechowania i ubezpieczenia rzeczy

- zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie w jakim nie odniósł korzyści z tych

nakładów.

Jeżeli kupujący dochodzi odszkodowania za wady prawne rzeczy może także żądać

zwrotu kosztów procesu (art. 574 k. c.).

6

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w art. .566 i 574 k. c. jeżeli

szkoda jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. Jeżeli

rzecz sprzedana jest produktem niebezpiecznym to obok odpowiedzialności

odszkodowawczej istnieje odpowiedzialność na podstawie przepisów o czynach

niedozwolonych.

Gwarancja jakości

Gwarancja jest instytucją mającą na celu ochronę interesów kupującego w razie

wystąpienia wady fizycznej rzeczy. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są niezależne

od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 k. c.).

Gwarancja powstaje na podstawie czynności prawnej jaką jest umowa. Treść tej umowy

wyznacza zakres uprawnień kupującego z tytułu gwarancji. Jeżeli umowa gwarancyjna nie

stanowi inaczej to stosuje się przepisy KC o gwarancji.

Do zawarcia umowy gwarancyjnej potrzebne jest wydanie kupującemu dokumentu

gwarancyjnego co do jakości rzeczy sprzedanej. Wystawcą dokumentu może być sprzedawca

lub producent rzeczy. Wyróżniamy gwarancję sprzedawcy i gwarancję wytwórcy.

Oświadczenie gwaranta wymaga zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych

a oświadczenie woli kupującego może być złożone w formie dowolnej.

Art. 577 § 1 k. c. stanowi że w razie wątpliwości poczytuje się że wystawca dokumentu

gwarancyjnego w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej

rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu

określonego w gwarancji. Jeżeli strony nie zastrzegły innego terminu wynosi on jeden rok

licząc od dnia w którym rzecz została wydana. Umowa gwarancji jakości może ograniczyć

obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy

wadliwej na wolną od wad (nie dotyczy sytuacji nieskuteczności napraw).

Zakres odpowiedzialności gwaranta zależy od woli stron. Jeżeli strony nie zastrzegły

inaczej obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Odpowiedzialność gwaranta oparta jest na zasadzie ryzyka można ja wyłączyć tylko przez

wykazanie, że wady towaru wynikają z przypadku, winy osoby trzeciej, niewłaściwego

użytkowania rzeczy, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidłowego korzystania lub

obsługi.

Obowiązki gwaranta z tytułu gwarancji ograniczają się do:

a) obowiązku usunięcia wady fizycznej; b) obowiązku dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Jeżeli strony nie zastrzegły inaczej o wyborze świadczenia z tytułu gwarancji decyduje

gwarant. Realizacja uprawnień gwarancyjnych nie jest uzależniona od dokonania przez

kupującego jakichkolwiek aktów staranności, nie są przewidziane także terminy do

dochodzenia roszczeń – należy przyjąć że zastosowanie znajdują ogólne terminy

przedawnienia roszczeń.

Kupujący który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji powinien rzecz wadliwą

dostarczyć na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca gdzie rzecz

została wydana przy jej udzielaniu. Chyba, że z okoliczności wynika że wada powinna być

usunięta w miejscu w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawniania wady (art. 580 § 1

k. c.). Po dostarczeniu rzeczy gwarant powinien usunąć wady albo wydać rzecz wolną od wad

w odpowiednim terminie, powinien także dostarczyć rzecz kupującemu na swój koszt do

miejsca oznaczonego w umowie lub wynikającego z treści art. 580 § 1. W czasie od wydania

rzeczy gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego niebezpieczeństwo przypadkowej

utraty lub uszkodzenia rzeczy ponosi gwarant.

7

Po wykonaniu przez gwaranta obowiązków wynikających z gwarancji w postaci wymiany

rzeczy wadliwej na wolną od wad albo naprawy rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili jej dostarczenia. Jeżeli wymiana dotyczy części rzeczy to termin biegnie na nowo

w odniesieniu do tej części. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas

w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł

z niej korzystać (art. 581 § 2)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument