SWOT - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

SWOT - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics

PDF (3 MB)
23 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z marketingu:SWOT, segmentacja i pozycjonowanie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 23

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 23 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 23 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 23 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 23 pages

Pobierz dokument

Ćwiczenia 2.

SWOT, segmentacja i pozycjonowanie

docsity.com

Analiza SWOT ma przykładzie firmy produkującej komputery osobiste

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 znana marka i ceniona marka  dobrze rozwinięta sieć dystrybucji  współpraca ze światowymi koncernami  wysoka jakość potwierdzona m.in.

certyfikatem ISO 9002 .nowoczesny system informatyczny  nowa, bardziej adekwatna do aktualnej

strategii rozwoju, struktura organizacyjna  korzystne postrzeganie firmy jako

potencjalnego pracodawcy wśród absolwentów wyższych uczelni

 wysokie kwalifikacje pracowników  znaczny wzrost potencjału produkcyjnego w

związku z otwarciem nowej fabryki

 uzależnienie od zagranicznych dostawców- wysoka podatność na zmiany kursu walutowego

 niewielkie doświadczenie w dziedzinie usług integracyjnych

 niska rentowność  nieunikniona perspektywa wielomilionowych

inwestycji w spółkę zajmującą się integracją systemów

 niskie notowania na giełdzie – konieczność szukania alternatywnych źródeł środków na inwestycje

OKAZJE ZAGROŻENIA

 wzrost zamówień rządowych - udział w dużych kontraktach (np. dostawy dla armii)

 wzrost zainteresowania informatyką w społeczeństwie

 korzystne perspektywy makroekonomiczne - przewidywany stały i dynamiczny wzrost PKB, spadek inflacji, spadek bezrobocia

 rozwój Internetu i rynku multimediów  perspektywa ekspansji na rynki Europy

Środkowo-Wschodniej  rządowe zapowiedzi redukcji stawki podatku

od osób prawnych

 zmniejszenie ulg podatkowych przy zakupie sprzętu komputerowego

 stałe niebezpieczeństwo pojawienia się nowych i zwiększenia zaangażowania przez już obecne na rynku koncerny zagraniczne

 ryzyko załamania koniunktury gospodarczej - osłabienie wzrostu PKB, gwałtowny wzrost inflacji, skokowa dewaluacja złotego

 wahania cen w imporcie zaopatrzeniowym  sukcesywna integracja z UE – wzrost ryzyka

penetracji polskiego rynku informatycznego przez koncerny międzynarodowe

 likwidacja ulg inwestycyjnych

docsity.com

Analiza SWOT ma przykładzie firmy zajmującej się rekultywacją terenów poprzemysłowych

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 inwestor strategiczny, zapewniający dostęp do nowych technologii i know how,

 relatywnie niskie koszty – możliwość stosowania niskich cen,

 wyłączność na korzystanie z odpadów elektrownii,

 mocne podstawy finansowe firmy,  profesjonalizm kadry menedżerskiej,  silna pozycja w organizacji branżowej  wysoka jakość usług – certyfikat ISO

9002 oraz liczne nagrody i wyróżnienia,  niewielki majątek trwały zapewniający

firmie duży stopień elastyczności,  dobre relacje z samorządem lokalnym,

 potoczna opinia o szkodliwości żużlu i popiołu,

 złe relacje z prasą co w konsekwencji wpływa negatywnie na wizerunek firmy,

 uzależnienie od jednego dostawcy,

SZANSE ZAGROŻENIA  przewidywany wzrost atrakcyjności

inwestycyjnej regionu – możliwość ożywienia na rynku budownictwa przemysłowego

 możliwość poszerzenia oferty o nowe produkty związane z inwestycjami drogowymi

 możliwości ekspansji na nowe rynki w sensie geograficznym,,

 przewidywane zaostrzenie przepisów prawnych w ramach z unifikacji polskiego systemu prawnego z EU,

 przewidywany wzrost zużycia węgla przez przemysł energetyczny,

 program budowy autostrad,  wzrost świadomości ekologicznej

społeczeństwa,  brak możliwości pojawienia się substytut

ów w przewidywanej przyszłości,  niska konkurencja,

 ograniczone możliwości rozwoju w obrębie regionu,

 możliwość rozwiązania kontraktu,  opóźnienia w realizacji planów budowy

dróg i autostrad,  zmniejszająca się ilość terenów pod

rekultywację,  niska świadomość ekologiczna

społeczeństwa,

docsity.com

Analiza SWOT – producent słodyczy MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 dobra jakość wyrobów,  preferencje podatkowe związane ze

statusem zakładu pracy chronionej,  wdrożenie nowych technologii

produkcji,  szeroki asortyment wyrobów,  wykorzystanie efektu sezonowości w

sprzedaży wyrobów cukierniczych,  dostosowanie specyfiki wyrobów do

preferencji nabywców,  stosunkowo niskie ceny produktów,  dobra znajomość rynku lokalnego,  aktywne uczestnictwo w targach,  zatrudnienie przedstawicieli

handlowych,  korzystna dla dalszej ekspansji

lokalizacja firmy,  wysoka integracja pionowa

przedsiębiorstwa – mniejsze uzależnienie od dostawców,

 istotne koszty podyktowane utrzymaniem rozległej bazy medyczno- rehabilitacyjnej,

 mało znane w skali całego kraju marki produktów,

 mały udział w rynku,  niska rentowność sprzedaży,  brak wewnętrznej współpracy pomiędzy

działami  słabo rozwinięte kanały dystrybucji,  nienajlepszej jakości materiały

promocyjne,  brak regularnych badań marketingowych  duży udział w strukturze produkcji mało

rentownych półfabrykatów,

SZANSE ZAGROŻENIA  wzrost spożycia czekolady w Polsce,  wysoka dynamika PKB,  obniżająca się inflacja – możliwość

zaciągnięcia tańszych kredytów,  szanse na eksport wyrobów,  dynamiczny rozwój sieci

hipermarketów,

 duża liczba konkurentów,  ekspansja zachodnich koncernów na

polskim rynek,  nadal wysoki koszt kredytu

denominowanego w złotówkach,  przewaga finansowa i technologiczna

rywali,  spadek spożycia wyrobów

czekoladopodobnych  wysoka koncentracja sprzedaży na

rynku,

docsity.com

Analiza SWOT - lista pytań strategicznych

POTENCJALNE MOCNE STRONY POTENCJALNE SŁABE STRONY

 Znacząca pozycja?  Wystarczające zasoby?  Wysoka zdolność konkurowania?  Dobra opinia u klientów?  Pozycja lidera rynkowego?  Dobrze przemyślane strategie?  Korzystanie z efektu doświadczeń?,  Brak silnej presji konkurencji?,  Własna technologia?  Przewaga kosztowa?  Zdolność do innowacji produktowych?  Doświadczona kadra kierownicza?  Inne?

 Brak jasno wyznaczonej strategii?  Słaba pozycja konkurencyjna?  Brak środków?  Niska rentowność?  Brak liderów wśród kadry kierowniczej?  Brak kluczowych umiejętności?  Błędy we wdrażaniu strategii?  Niemożność rozwiązania wewnętrznych

problemów organizacyjnych?  Podatność na naciski konkurencji?  Nienadążanie za postępem naukowo-

technicznym?  Za mały potencjał wytwórczy?  Słaby image firmy?  Brak przewagi konkurencyjnej?  Słaby poziom marketingu?  Brak środków na finansowanie zmian

organizacyjnych?  Koszt jednostkowy wyższy niż u

głównych konkurentów?  Inne?

POTENCJALNE SZANSE POTENCJALNE ZAGROŻENIA  Pojawienie się nowych grup klientów?  Wejście na nowe rynki?  Możliwość poszerzenia asortymentów?  Możliwość dywersyfikacji wyrobów?  Możliwość podjęcia produkcji wyrobów

komplementarnych?  Integracja pozioma?  Możliwość przejścia do lepszej grupy

strategicznej?  Ograniczona rywalizacja w sektorze?  Szybszy wzrost rynku?  Inne?

 Możliwość pojawienia się nowych konkurentów?

 Wzrost sprzedaży substytutów?  Wolniejszy wzrost rynku?  Niekorzystne rozwiązania systemowe?  Podatność firmy na recesję i wahania

koniunktury?  Wzrost siły przetargowej nabywców lub

dostawców?  Zmiana potrzeb i gustów nabywców?  Niekorzystne zmiany demograficzne?  Inne?

docsity.com

Stosując analizę SWOT przy tworzeniu strategii marketingowej:

Wykorzystujesz okazje i unikasz występujących w otoczeniu zagrożeń w oparciu o mocne strony Twojego przedsiębiorstwa  Stale monitorujesz słabe strony Twojej

firmy, tak aby nie zostały one wykorzystane przez rywali do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej

docsity.com

Ćwiczenie

Wypełnij matrycę SWOT dla wybranej przez Ciebie marki wpisując przynajmniej po trzy pozycje do każdej z czterech kategorii  Pamiętaj, aby podawać tylko czynniki o

zauważalnym negatywnym lub pozytywnym wpływie na sytuację rynkową wybranej marki

docsity.com

Segmentacja

To podział danego rynku na względnie jednorodne (homogeniczne) grupy konsumentów różniące się między sobą reakcją na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek

docsity.com

Trzy możliwe struktury rynku

docsity.com

Warunki istnienia segmentu

 jednorodność  identyfikowalność  fizyczna i ekonomiczna dostępność  dostateczna pojemność i chłonność  stabilność otoczenia

docsity.com

Dylemat segmentacji

Indywidualizacja oferty K

orzyści skali

docsity.com

Potencjalni nabywcy

Wybór obszaru docelowego rynku

Procedura segmentacjiPr cedura seg entacji

Segment At

Segment Bt

Segment Ct

Segment Dt

Segment Et

Segment Ft

Analiza atrakcyjnościnaliza atrakcyjn ści

Segment Bt

Segment Dt

docsity.com

Przykładowe kryteria segmentacji rynku

Kryteria opisujące cechy nabywców Kryteria odnoszące się do wzorców zakupów

Kryteria geograficzne

Kryteria demograficzne

Kryteria ekonomiczne

Kryteria społeczne

- miejsce zamieszkania

- klimat - topografia - wielkość

miasta - gleba - ustrój

polityczny

- wiek - płeć - rasa - wyznanie - pochodzenie

etniczne - wykształcenie - stan cywilny - zdrowie - budowa ciała

- zawód - dochód na

osobę - dochód

gospodarstwa domowego

- majątek

- klasa społeczna

- grupa odniesienia

- styl życia - stadium

życia rodzinnego

- osobowość

- okazja do zakupu - poszukiwane

korzyści - lojalność - intensywność

użytkowania - stan gotowości - wrażliwość na

narzędzia marketingu

- rodzaj sklepu - czas zakupu - wielkość

jednorazowego zakupu

Grupa

docsity.com

Przykład segmentacji według wieku: Klocki LEGO rosną wraz z dziećmi

docsity.com

Przykład segmentacji: Segmenty wyróżnione w studium wykorzystania wolnego czasu przez Amerykanów:  pasywny domator  aktywny pasjonat sportu  samowystarczalny introwertyk  mecenas kultury  aktywny domator  aktywny społecznie

docsity.com

Ćwiczenie

Określ segmenty rynku do jakich Twoim zdaniem adresowana jest wybrana marka

docsity.com

Pozycjonowanie

 Jest działaniem związanym z kształtowaniem oferty i wizerunku przedsiębiorstwa prowadzącym do zajęcia wyraźnego i pożądanego miejsca w świadomości odbiorców docelowych

docsity.com

Podstawowe rodzaje strategii pozycjonowania  Atrybuty  Korzyści  Sposób wykorzystania  Postać użytkownika Odniesienia do konkurentów

docsity.com

Mapy percepcji

 Są ważnym narzędziem pozycjonowania  Pokazują sposób postrzegania przez dany

segment konsumentów marek oferowanych na rynku pod względem dwóch wybranych cech  Pozwalają określić pozycję posiadanych

marek na tle konkurencji i wyznaczyć cechy idealnego produktu

docsity.com

Prosta mapa percepcji rynku produktów śniadaniowych

docsity.com

Mapa percepcji amerykańskiego rynku samochodów osobowych

docsity.com

Przykład zarządzania portfelem marek firmy przy wykorzystaniu map percepcji

docsity.com

Ćwiczenie  Jakie cechy są najbardziej eksponowane

przy pozycjonowaniu wybranej marki?  Jakiego rodzaju wizerunek wybranej przez

Ciebie marki chciałby przekazać konsumentom producent?  Spróbuj naszkicować mapę percepcji

wybranej marki wraz z kilkoma konkurencyjnymi markami tego samego produktu

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 23 pages

Pobierz dokument