Znaczenie usług transportowych dla gospodarki - Notatki – Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Znaczenie usług transportowych dla gospodarki - Notatki – Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Rzeszów University

PDF (386 KB)
17 strona
659Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu analizy rynku: znaczenie usług transportowych dla gospodarki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument

Znaczenie usług transportowych dla gospodarki

Praca Zaliczeniowa Ekonomia Międzynarodowa

SUM I rok/ II sem

. Kielce 2009

Transport

to przemieszczanie osób, przedmiotów i wiadomości w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to dział gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni, jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie - gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce.

Podział transportu ze względu na rodzaj środowiska, w którym się odbywa:

 lądowy • naziemny • nadziemny (np. napowietrzna kolej linowa) • podziemny (np. metro) • szynowy (kolej) • bezszynowy (transport samochodowy)

 wodny  powietrzny  przesyłowy (rurociągowy, przewodowy lub przenośnikowy)  miejski (transport miejski)  wewnątrzzakładowy

Funkcje transportu:

FUNKCJA USŁUGOWA – zaspokaja potrzeby społeczne, gospodarcze, obronne itp.

FUNKCJA STYMULUJĄCA – pobudza procesy produkcyjne, aktywizuje życie społeczno-kulturalne i polityczne.

FUNKCJA DOCHODOWA – jako produkcyjny dział gospodarki narodowej wytwarza PKB, współtworzy także jego wartość pełniąc funkcję usługową na rzecz innych działów gospodarki narodowej.

FUNKCJA INTEGRACYJNA – przyczynia się do integracji państwa i społeczeństwa w wymiarze gospodarczym, kulturowym, politycznym, religijnym, w układzie krajowym i międzynarodowym.

Proces produkcji usług transportowych w ujęciu ekonomicznym to zespolenie i uruchomienie

czynników produkcji (pracy i środków produkcji) w celu wytworzenia usługi transportowej (przemieszczanie osób lub ładunków). Uzależniony jest od dostępu do rynku podmiotów gospodarczych wykonujących zadania transportowe.

Państwo poprzez narzędzia administracyjne lub mechanizmy ekonomiczne może wywierać wpływ na strukturę podaży usług transportowych(ilościowa, jakościowa) oraz na wyniki gospodarcze uczestników rynku (ceny, podatki).

Wyniki produkcji usług transportowych

są bardzo ściśle związane z procesami transportowymi przewozu ładunków i osób) i z procesami przewozowymi(środki transportu), mogą być wyrażone w ujęciu mierników naturalnych (tony, liczba pasażerów) oraz poprzez mierniki wartościowe (zł, euro).

Właściwości produkcji usług transportowych:

1. Jednoczesność wytwarzania usług transportowych i ich konsumpcja.

2. Warunek dostępności do punktów transportowych przez środki transportowe.

3. Różnorodność popytu na usługi transportowe

Relacje produkcyjne w transporcie

Wyniki działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportowych zależą głównie od efektywności środków trwałych a zwłaszcza środków transportowych – stopień ich zaangażowania wyrażany jest przez ich stan ilościowy i jakościowy, intensywność ich wykorzystania, stosowany postęp techniczny, technologiczny, organizacyjny itd.

Podstawowym wskaźnikiem efektywności środków trwałych jest wielkość efektu produkcyjnego uzyskanego z danych nakładów.

Najogólniejszym miernikiem zarówno wielkości produkcji i środków trwałych jest ich wartość pieniężna.

Rynek usług transportowych

to sfera obrotu usługami transportowymi, w której sprzedawcy i nabywcy wywierają wzajemny wpływ na siebie kształtując popyt i podaż.

Podmioty rynku usług transportowych : Usługodawcy Usługobiorcy Struktury organizacyjne umożliwiające kontakt między stronami rynku Instytucje państwowe i samorządowe

Klasyfikacja rynku usług transportowych

Z punktu widzenia zasad funkcjonowania: • Rynek monopolistyczny • Konkurencyjny • Centralnie regulowany

Z punktu widzenia siły ekonomicznej podmiotów: • Rynek przewoźnika (niedobór podaży usług) • Rynek użytkownika (nadmiar podaży usług)

Z punktu widzenia podmiotu działania: • Rynek przewozów pasażerskich • Rynek przewozów towarowych

Z punktu widzenia obszaru działania: Rynek lokalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy

System transportowy pełni w gospodarce następujące funkcje:

 Usługi transportowe umożliwiają funkcjonowanie każdego działu gospodarki narodowej i przyczyniają się do ogólnego rozwoju gospodarczego kraju – wzrostu gospodarczego.

 Usługi transportowe są łącznikiem w procesie produkcji – integrują w jedno proces przemiany różnorodnych surowców w nowy produkt.

 Usługi transportowe w sferze wymiany stwarzają warunki dla komunikacji miedzy poszczególnymi regionami gospodarczymi, ośrodkami miejskimi, umożliwiają realizacje obrotu towarowego poprzez dotarcie wcześniej wytworzonych produktów do sieci sprzedaży, a później do konsumentów.

 Sprawny i nowoczesny transport spełnia funkcję rozdzielania w przestrzeni miejsc zamieszkania i miejsc pracy – przenoszenie się ludzi poza centra wielkich miast stwarzające warunki do prowadzenia zdrowszego trybu życia – stwarzające potrzebę stałego korzystania ze środków transportu.

 Bierze udział w wymianie kulturowej między ludźmi i państwami – powstaje możliwość poznawania i bezpośredniego obcowania z dorobkiem i skarbami natury innych krajów.

 Spełnia istotną funkcję w życiu politycznym państw- każdy kraj stara się stworzyć taką infrastrukturę transportową która w możliwie najlepszy sposób zapewni obronę granic politycznych.

System transportowy pełni w gospodarce następujące funkcje: (c.d.)

System transportowy pełni w gospodarce następujące funkcje: (c.d.)

 Transport współtworzy PKB – wpływa na rozwój ekonomiczny, umożliwiając działalność produkcyjną oraz aktywnie uczestniczy w jej procesach.

 Sprzyja w tworzeniu ładu przestrzennego w gospodarce zwłaszcza przy lokalizacji i regionalizacji produkcji – dążenie do minimalizacji odległości miejsca produkcji od rynku zbytu – zmniejszenie kosztów produktu wynikające z kosztów przemieszczania się towarów i wyrobów gotowych.

 Spełnia funkcję czynnika rozwoju gospodarczego regionu – przybliża rynki zaopatrzeniowe oraz surowcowe.

Udział poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze wymiany towarowej w Polsce w latach 1970-2000

Gałąź transportu w odsetkach/Rok 1970 1980 1985 1990 1995 2000

Transport kolejowy 29,6 17,5 22,1 17,1 16,3 13,9 Transport

samochodowy 66,9 78,7 73,4 78,5 78,7 80,4 w tym: zarobkowy 42,9 49,8 41,9 26,9 29,4 34,7

Transport rurociągowy 1,2 1,2 2,0 2,0 2,4 3,3 Żegluga śródlądowa 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 Żegluga morska 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,7

Z powyższej tabeli wynika iż wiodącą rolę w spełnianiu funkcji transportowych pełni transport samochodowy, przy zauważalnym wzroście pozycji transportu samochodowego zarobkowego. Niestety szybki rozwój „tanich” usług samochodowych spowodował ograniczenie popytu na usługi transportu kolejowego, który zajmuje drugą pozycję w obsłudze wymiany towarowej. Systematyczny wzrost w obsłudze wymiany towarowej przypada na transport rurociągowy oraz żeglugę śródlądową.

Udział poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze wymiany towarowej w Polsce w latach 1970-2000

Podsumowując można zauważyć, że we współczesnym świecie transport jest zajęciem na trwałe związanym ze sposobem bytowania człowieka - przemieszczania się samych ludzi, jak i przenoszenia-transportowania przez nich rzeczy. Z biegiem lat czynności związane z transportem zostały wyodrębnione i od wielu setek lat świadczone są odpłatnie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Transport, jako jeden z działów gospodarki narodowej może być czynnikiem przyczyniającym się do jej rozwoju, w tym każdego działu produkcji materialnej i usług. Do głównych zadań transportu, jako czynnika tworzącego dochód narodowy należy między innymi: realizacja obrotu towarowego, kształtowanie ładu przestrzennego w gospodarce, oddziaływanie na dynamikę rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych. Rozwój transportu powinien wyprzedzać wzrost gospodarczy regionu i kraju oraz wynikające z niego potrzeby transportowe, by nie hamować rozwoju gospodarki.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument