Produkt własny, produkt obcy w biurach podróży - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Produkt własny, produkt obcy w biurach podróży - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (108 KB)
6 strona
585Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające produkt własny oraz produkt obcy w biurach podróży.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

1

Temat: Produkt własny, produkt obcy w biurach podróży

Biuro podróży – to nazwa przypisywana firmie, w której załatwia się wszystkie

sprawy związane z wyjazdem poza miejsce zamieszkane. Jest to określenie używane w

stosunku do podmiotów, które zajmują się działalnością pośrednictwa i organizacji w

turystyce jako jedynym bądź głównym przedmiotem działalności. Działalność ta może

rozciągać się od współudziału w urzeczywistnianiu podróży ( np. informacja, pośrednictwo

wizowe, sprzedaż biletów lotniczych), poprzez sprzedawanie gotowych imprez

zorganizowanych przez inne biura podróży, aż do organizowania i sprzedawania własnych

imprez.

Biuro podróży jest podmiotem występującym w roli pośrednika pomiędzy podmiotami

oferującymi dobra i usługi turystyczne a turystami. Biuro podróży sprzedaje, bowiem dobra i

usługi wytworzone nie przez siebie, ale przez inne podmioty, którymi są najczęściej

wyspecjalizowane zakłady wytwórcze, takie jak: hotele, pensjonaty, linie lotnicze, transport

autokarowy, wypożyczalnie sprzętu itp.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawą o usługach turystycznych,

biura podróży funkcjonujące w Polsce prowadzić mogą działalność gospodarczą jako:

- Organizator turystyki, – czyli przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną; inaczej

mówiąc, jest to biuro podróży, którego działalność polega na organizowaniu imprez

turystycznych; w branży turystycznej, jak również w literaturze międzynarodowej używa się

powszechnie terminu touroperator.

Touroperator – biuro podróży skupiające pojedyncze usługi turystyczne, takie jak: transport,

zakwaterowanie, wyżywienie i inne, od ich producentów ( hotele, przewoźnicy itp.) i

zestawiając je w pakiety ( imprezy turystyczne), które są sprzedawane z marżą bezpośrednio

konsumentom lub przez agentów; touroperator nazywany jest hurtownikiem

.

2

- Agent turystyczny, – czyli przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym

pośredniczeniu w zwieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów

turystyki posiadających zezwolenie w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających

siedzibę w kraju.

Agent turystyczny – biuro podróży sprzedające całe imprezy lub pojedyncze usługi

turystyczne na rzecz swoich stałych zleceniodawców ( np. touroperatorów, linii lotniczych,

przewoźników autokarowych, łańcuchów hotelowych) i otrzymujące za to prowizję; agent

nazywany jest detalistą.

- Pośrednik turystyczny, – czyli przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu

na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o

świadczenie usług turystycznych.

Pośrednik turystyczny – biuro podróży, którego działalność polega na wyszukiwaniu na

zlecenie klienta interesującej go oferty i wykonaniu wszelkich czynności związanych z

zawarciem w imieniu klienta umowy ( np. o wycieczkę) z organizatorem imprezy.

Biuro podróży może funkcjonować wyłącznie jako organizator lub tylko jako agent, czy

pośrednik, ale może też pełnić dwie czy nawet trzy te funkcje naraz.

Touroperator to ten, który sam tworzy lub promuje jako swój własny produkt

turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Może to być wycieczka, całkowicie

zorganizowany pobyt turystyczny, pielgrzymka, wyjazd na konferencję lub kongres.

Touroperator działa w miejscu zamieszkania klientów, w miejscu, skąd rozpoczyna się podróż

turystyczna. W pracy touroperatora wyróżnić można 4 elementy składowe:

1) Określenie idei produktu – pomysł, który jest własnością touroperatora,

2) Przygotowanieproduktu – realizacja idei,

3) Kreowanie produktu w świadomości nabywców,

4) Zapewnienie możliwie szerokiej sieci dystrybucji

Najważniejszy jest pomysł – idea produktu turystycznego. Wybór koncepcji produktu jest

wyłączna domeną touropertora. Nie zawsze touroperator tworzy ideę. Zdarza się, że może ją

kupić, np. od agenta działającego w kraju recepcyjnym. Jednakże to właśnie on sprzedaje

produkt, formuje go, bierze prawna odpowiedzialność przed klientem za jego świadczenie.

Mimo iż w kolejnym etapie realizacja tej idei może być i najczęściej jest dokonywana przez

3

inne ogniwa – to właśnie touroperator jest dla klienta sprzedawcą odpowiedzialnym za

sprzedawany produkt.

Pojęcie produktu turystycznego jest dość różnorodnie interpretowane. Ponieważ

produktem w ujęciu marketingowym jest wszystko to, co zaspokaja ludzkie potrzeby, tym

samym wiec produktem turystycznym jest wszystko to, co zaspokaja ludzkie potrzeby

związane z uprawianie turystyki. Wielu specjalistów skłonnych jest ogólnie uznawać, iż

produktem turystycznym SA po prostu wszelkie dobra i usługi oferowane przez

przedsiębiorstwa przemysłu turystycznego.

Produkt turystyczny to kombinacja usług miejsca i usług turystycznych, a także usług

paraturystycznych oferowanym turystom.

Przegląd wszelkich możliwości, atrakcji i usług wytwarzanych w miejscu

przeznaczenia dokonywana jest przez touroperatora na kilka sposobów. Możliwy jest

samodzielny kontakt rouroperatora z wytwórcami usług ( stosowany w przypadku niewielkich

odległości, braku problemów językowych czy kulturowych). Często stosowanym sposobem

dokonywania wyboru usługodawców na danym obszarze jest wykorzystanie w tym celu

własnego, lokalnego agenta. W przypadku braku własnych agentów na danym terenie,

touroperator może nawiązać współpracę z biurem podróży działającym na danym obszarze i

zlecić mu podwykonawstwo w przygotowaniu, obsłudze i realizacji imprezy. W tym

przypadku ważne jest, aby biuro to ( nazywanym agentem regionalnym) było solidnym i

zaufanym partnerem, albowiem za całość imprezy odpowiada przed klientem touroperator.

Wreszcie touroperator może samodzielnie zrealizować całość imprezy ( wszystkie czy

większość usług)i być niezależnym od wszelkich dostawców. Forma ta stosowana jest

wówczas, gdy albo firma touroperatorska jest holdingiem skupiającym w jednym ręku więcej

elementów składowych produktu (touroperator jest jednocześnie właścicielem np. hoteli,

restauracji, linii lotniczych, statków, lokali rozrywkowych), albo proponowana przez

touroperatora impreza jest imprezą specjalistyczną ( np. trekking), podczas której grupa

korzysta z minimalnego zestawu usług ( własne namioty, własne wyżywienie).

Z produktem obcym w biurze podróży mamy do czynienia zarówno w turystyce

krajowej jak i w zagranicznej turystyce wyjazdowej. Są to sytuacje, kiedy biuro podróży

korzysta z ofert innych organizatorów podróży. Pod względem formalnym współpraca opiera

4

się na umowie agencyjnej, ale najczęściej – jak to praktyka pokazuje – na zasadzie umowy

agencyjnej.

Przy umowie kupna-sptrzedaży jest oczywiste, że biuro podróży sprzedaje pod swoim

znakiem firmowym doliczając odpowiednią marżę, czyli kalkulacja polega na doliczeniu

odpowiedniej kwoty marży.

Jeśli jest to umowa agencyjna, to powstaje pytanie czy w ogóle jest potrzeba

kalkulacji a jeśli tak, to, w jakim zakresie. Tego rodzaju pytanie powstaje, dlatego, iż na ogół

się uważa, iż przy umowie agencyjnej agent otrzymuje prowizje i sprzedaje według ceny

organizatora podróży. Sytuacja natomiast w tym zakresie przedstawia się rożnie, stąd też

wynika również potrzeba kalkulacji.

W turystyce krajowej biuro podróży korzysta najczęściej z produktu obcego w

przypadku pobytów wypoczynkowych, sanatoryjnych, wyjazdów weekendowych czy

świątecznych oraz z wycieczek szkolnych.

W tych przypadkach organizatorzy najczęściej proponują współpracę w oparciu o

ceny netto tzn. bez żadnej prowizji i biuro podróży w sposób oczywisty musi doliczyć do

produktu obcego marżę według własnego uznania.

Potrzeba szerokiego asortymentu jednocześnie mała chłonność rynku lokalnego

determinuje relacje między produktem własnym a obcym. Narzuca to potrzebę rozważenia

wejścia w różne układy korporacyjne, konsorcyjne czy tez zawarcia umów agencyjnych.

Wynika to także z własnych, subiektywnych uwarunkowań każdego biura podróży. Również i

w dużej miejscowości, gdzie rynek może być bardziej chłonny, od warunków subiektywnych

danego biura, a w szczególności od warunków materialnych, kadrowych i powiązań

rynkowych zależy udział w jego ofercie produktu własnego i obcego. Doświadczenie

wskazuje, że łatwiej zwłaszcza, kiedy biuro jest na rozruchu, być organizatorem w turystyce

krajowej, a zwłaszcza w turystyce wypoczynkowej i uzdrowiskowej niż w krajowej turystyce

poznawczej i ogólnie w turystyce zagranicznej. To również determinuje relacje między

produktem własnym obcym.

5

Pod pojęciem sprzedaży własnej rozumiemy własna sprzedaż własnego produktu

przez touroperatora, przez sprzedaż obcą zaś sprzedaż dokonana przez sieć agentów.

Aktualnie w Polsce działa bardzo liczna grupa małych i średnich touroperatorów, być

może, dlatego popularny jest pogląd, że podstawą sprzedaży jest własna sprzedaż

touroperatora, mimo że dysponują własną siecią agentów. Świadczy o tym fakt, że niektórzy

touroperatorzy stwarzają korzystniejsze warunki sprzedaży we własnych punktach sprzedaży

niż u swych agentów.

Istnieje jednak ogólna prawidłowość, że im większy touroperator tym bardziej musi się

opierać w sprzedaży na sieci agentów.

6

BIBLIOGRAFIA:

1). Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN

2). Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek

3). Metodyka obsługi ruchu turystycznego w biurze podróży.

- R. Łazarek,

- J. Merski,

- E. Kalbarczyk

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument