Finanse publiczne proces dynamiczny - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Finanse publiczne proces dynamiczny - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (197 KB)
4 strony
768Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: finanse publiczne proces dynamiczny; podmioty finansów publicznych, rodzaje wydatków publicznych, rodzaje dochodów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Finanse publiczne – (to proces dynamiczny) nazywam procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych, tzn. pobieraniem dochodów, wydatkowaniem środków publicznych finansowaniem deficytu zaciąganiem zobowiązań, zarządzanie długiem publicznym zarządzaniem środkami publicznymi. Podmioty finansów publicznych:

1. Budżet państwa 2. Budżety samorządowe 3. Kasy chorych 4. Fundusze celowe, (jeżeli wymienione są w ustawie budżetowej) 5. Cała gospodarka pozabudżetowa

Rodzaje wydatków publicznych: 1. Świadczenia społeczne (emerytury, renty) 2. Ochrona zdrowia 3. Edukacja 4. Obsługa długu publicznego 5. Obrona narodowa 6. Bezpieczeństwo publiczne 7. Fundusz pracy

Rodzaje dochodów:

1. Podatek emerytalny 2. Podatek od wartości dodanej – VAT 3. Podatek akcyza 4. Podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę

5. Podatek dochodowy od osób prawnych 6. Podatek dochodowy od świadczeń społecznych 7. Podatek od osób uprawiających walne zawody i prowadzące działalność

gospodarczą 8. Podatek importowy 9. Podatek od nieruchomości

10. Podatek na fundusz pracy i fundusz świadczeń pracowniczych

4 grupy zasad gospodarowania finansami publicznymi:

1. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych 2. Zasada gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych 3. Zasada dotycząca wykonywania wydatków publicznych 4. Zasada ograniczenia deficytu budżetowego

Art. 11.

1. Finanse publiczne są jawne.

2. Jawność finansów publicznych jest realizowana, z zastrzeżeniem ust. 3, w

szczególności przez:

1) jawność sejmowej debaty budżetowej i debat budżetowych jednostek

samorządu terytorialnego,

2) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa i

debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek samorządu

terytorialnego,

3) podawanie do publicznej wiadomości:

docsity.com

a) kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek

samorządu terytorialnego,

b) zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych przez Ministra

Finansów,

4) udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności

jednostek należących do sektora finansów publicznych.

3. Jawność finansów publicznych wyłącza się w stosunku do tych środków publicznych,

których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za tajemnicę państwową na

podstawie odrębnych przepisów lub, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych. 4. Jednostki sektora finansów publicznych stosują jednolite zasady rachunkowości.

Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) kwotę:

a) państwowego długu publicznego,

b) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

podmioty sektora finansów publicznych,

c) długu Skarbu Państwa,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa,

2) relacje do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego,

b) łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę

przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto,

c) kwoty długu Skarbu Państwa,

d) łącznej kwoty długu Skarbu Państwa powiększonej o kwotę przewidywanych

wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa do

produktu krajowego brutto.

2. Ogłoszenie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest dokonywane w odniesieniu

do:

1) roku budżetowego - w terminie do dnia 31 maja roku następnego,

2) pierwszej połowy roku budżetowego - w terminie do dnia 30 września tego roku.

3. Ogłoszenie relacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane jest dla stanu za

rok budżetowy - w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

4. Podstawą obliczenia relacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest wielkość

produktu krajowego brutto ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasada 2 - gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych

docsity.com

Sposób gromadzenia środków publicznych z określonych źródeł regulują odrębne ustawy, środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów przeznaczone są na finansowanie imiennie wymienionych wydatków chyba, że ustawa stanowi inaczej. 3 grupy wydatków (wyjątków)

1) wydatków finansowanych z kredytów udzielonych przez międzynarodowe

instytucje finansowe,

2) wydatków finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie

podlegających zwrotowi,

3) jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Dochody i przychody ujęty w budżecie jednostki finansów publicznych stanowi prognozę ich osiągnięć, zaś wydatki i rozchody stanowią nie przekraczalny limit.

Wydatki mogą być zwiększone:

a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,

b) zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu oraz nie zmniejszy

wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków

na dzień 31 grudnia roku objętego planowaniem.

Zasada 3 - dotycząca wykonywania wydatków publicznych Wydatki publiczne mogą być na cele i w wysokości ustalonej w 3 następujących aktach prawnych:

1. Ustawie budżetowej 2. Uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego 3. W planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych

Wydatki muszą być zrealizowane w sposób:

a) wydatki - 2001 publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań c) w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zasada 4 - ograniczenia deficytu budżetowego

Przyczyny tworzenia długu publicznego: 1. Emitowanie papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne 2. Zaciąganie kredytów i pożyczek 3. Przyjęte depozyty 4. Istnienie tzw. wymaganych zobowiązań, których autorami są jednostki budżetowe

lub owe wymagalne zobowiązania wynikają z: ustaw, orzeczeń sądowych, udzielonych poręczeń, gwarancji oraz innych tytułów, w których stroną jest

państwo.

Łączną kwotę państwowego długu publicznego oblicza się jako wartość nominalną

zobowiązań, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów

publicznych.

docsity.com

Łączna wartość państwowego długu publicznego nie może przekraczać 3/5 ( 60%) łącznej wartości rocznego PKB.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument