Planowanie logistyki - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Planowanie logistyki - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (454 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: planowanie logistyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

4.10.2009 Zarządzanie – ogół czynności związanych ze skuteczną, wydajną, oszczędną, niezawodną i bezpieczną gospodarką zasobami w systemie. Takie oddziaływanie na przepływ rzeczowy, aby ten zachowywał się zgodnie z wolą zarządzającego Logistyka – zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą. Zarządzanie logistyczne – przebieg podejmowania zasadniczych decyzji dotyczących procesów i zasobów logistycznych, funkcjonowanie systemu logistycznego, przedsiębiorstwa oraz współpracy w łańcuchach dostaw. Organizowanie – grupowanie działań, procesów i zasobów do osiągnięcia zaplanowanego celu. Kontrolowanie – analiza postępu realizacji zaplanowanych działań. Planowanie – proces podejmowania zasadniczych decyzji prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Zasoby – jest to wszystko to, czym dysponuje każda firma

zasoby finansowe (gotówka w kasie, lokaty, dotacje, zyski) zasoby rzeczowe (budynki, grunty, maszyny) zasoby ludzkie (pracownicy) zasoby informacyjne (sprawozdawczość, bazy danych)

Proces – szereg powiązanych ze sobą operacji. Produkt – wyrób, towar, usługa lub informacja składająca się z wiązki materialnych i niematerialnych atrybutów, które zaspokajają potrzeby konsumentów. Plan – program zadań i prac będących rezultatem planowania w formie dokumentu zapisywanego na papierze lub innym nośniku. Klient – osoba, wydział lub organizacja wewnątrz lub na zewnątrz firm, którym dostarcza się towary i/lub usługi. Rynek – całokształt kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają. Organizacja – to grupa ludzi, która w sposób skoordynowany dąży do zaplanowanych celów, działając w określonym otoczeniu. Podstawą i jednocześnie celem funkcjonowania każdej organizacji jest wytwarzanie produktu, usługi lub ich kombinacji.

Zasadnicze kryteria planowania Okres planowania – Zakres planowania – Przedmiot planowania –

Proces planowania w organizacji polega na wyróżnianiu poziomów zarządzania przez opracowanie odpowiednich planów, które różnią się:

Stopniem szczegółowości i ilości oraz zakres zagadnień których dotyczą Rangą i wagą ujętych decyzji Ilością zasobów Horyzontem czasu, a którym zaplanowane obowiązują Ilością i częstotliwością opracowywania planów Obszarów organizacji, dla którego plany obowiązują

Procedura – to ustalony zbiór reguł postępowania w określonych warunkach, definiujących sekwencje kroków prowadzących do realizacji zadania. Procedura planowania – to zdefiniowanie sekwencji kroków w okresie planowania, prowadzących do zatwierdzenia planu i jego skutecznej realizacji.

Jak osiągnąć cel?

Gdzie chcemy być?

Jak się dowiemy o osiągnięciu celu?

Gdzie jesteśmy?

Zasadniczo w procedurze planowania wyróżniamy 7 następujących etapów: Etap 1 – obejmuje gromadzenie założeń i analizę wymagań, a powinien zakończyć się

zdefiniowaniem celu. Etap 2 – obejmuje gromadzenie danych i analizę potencjału [możliwości] realizacji

założonego celu. Etap 3 – obejmuje opracowanie szczegółowego planu działań. Etap 4 – obejmuje ocenę planu. Etap 5 – zawiera podejmowanie decyzji o akceptacji planu lub jego odrzuceniu. Etap 6 – zatwierdzenie planu. Etap 7 – obejmuje realizację i kontrolę wyników.

Kryteria planu

Nazwa kryterium Wymagania spełniające kryterium Celowy Plan powinien jasno prezentować możliwość osiągnięcia celu na

podstawie planowanych zadań. Realny Plan powinien być możliwy do realizacji w założonym okresie i nie

powinien przekraczać środków finansowych organizacji. Konkretny Zadania powinny być precyzyjnie sformułowane i określone w

sposób ścisły i wymienny. Terminowy W planie powinny być precyzyjnie określone terminy rozpoczęcia i

zakończenia. Kompletny W planie powinny być zawarte wszystkie zadania niezbędne do

realizowania, aby osiągnąć cel. Hierarchiczny Powinna być zachowana hierarchia zadań o różnej skali trudności i

złożoności (kluczowe – podrzędnych). Spójny Plan powinien być wewnętrznie logiczny. Elastyczny Plan powinien uwzględnić osiągnięcie celu i realizację zadań w

zmiennych warunkach i być opracowany wariantowo dla różnych możliwości i warunków działalności.

Optymalny Podstawowy wariant planu powinien być najlepszy według ustalonego kryterium.

Sprawna realizacja procedury planowania w organizacji wymaga dobrych warunków procesu planowania, na które składają się: 1. Opracowana i zatwierdzona procedura planowania w organizacji. 2. Wyznaczenie odpowiedniej kadry. 3. Odpowiednie narzędzie systemu informatycznego. 4. Przestrzeganie okresu planistycznego. 5. Narady planistyczne. Metoda planowania – sposób organizacji i reguł postępowania dobrany celowo do przedmiotu i celu planowania, zmierzający do wypracowania decyzji planistycznych. Metoda jest dobierana odpowiednio do wymagań i obszaru planowania.

PLANOWANIE WPRZÓD. Planista zna możliwą/ wymaganą datę rozpoczęcia

Zamówienie

Ustalony czas rozpoczęcia

Wyliczony czas zakończenia

Łączny czas realizacji zamówienia, cykl realizacji planu

Operacja A Operacja B

Operacja C Operacja D

PLANOWANIE WSTECZ. Planista zna możliwą/ wymaganą datę rozpoczęcia

Zamówienie

Ustalony czas rozpoczęcia

Wyliczony czas zakończenia

Łączny czas realizacji zamówienia, cykl realizacji planu

Operacja A Operacja B

Operacja C Operacja D

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument