Zadanie z statystyki - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Zadanie z statystyki - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (238 KB)
6 strona
721Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: zadanie z statystyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - statystyka_d.docx

Zadanie 1

Na podstawie danych w tabeli przeprowadź analizę obrotów w badanej grupie 65 sklepów. Wykonaj

obliczenia, podaj interpretację podanych wyników. Medianę i dominantę wyznacz także graficznie.

obrót w zł liczba

sklepów (n)  ∙  − ̅ − ̅ − ̅ ∙  − ̅ ∙  − ̅ − ̅ ∙ 1000-1200 15 1 100,00 16 500,00 -307,69 94 673,14 1 420 118,34 4 615,35 8 963 002 699,01 134 445 040 485,14

1200-1400 20 1 300,00 26 000,00 -107,69 11597,14 231 942,72 2 153,80 134 493 565,72 2 689 871 314,44

1400-1600 15 1 500,00 22 500,00 92,31 8521,14 127 817,04 1 384,65 72 609760,43 1 089 146 406,52

1600-1800 10 1 700,00 17 000,00 292,31 85 445,14 854 451,36 2 923,10 7 300 871 283,15 73 008 712 831,47

1800-2000 5 1 900,00 9 500,00 492,31 242 369,14 1 211 845,68 2 461,55 58 742 798 133,86 293 713 990 669,30

∑ 65 91 500,00 3 846 153,85 13 538,45 504 946 761 706 ,87

̅ = 1 407,69 Przeciętny obrót w tej grupie firm wynosi 1407,69 zł.

Me= +  ∙  − ∑

Me = 1200 +  − 15 = 1200 + 10∙ 32,5 − 15 = 1200+10∙ 17,5 = 1200 + 175 =

1375 Me = 1375

 Połowa sklepów uzyskała obroty poniżej 1375 zł, obroty drugiej połowy

kształtowały się powyżej tej sumy

Mo = xOD + iD ∙  !"# !$"%! Mo = 1200 + 200 ∙ "&"&$"& =1200 + 200 ∙ & =1200 + 100 = 1300 Mo = 1300

 Najczęściej uzyskiwany obrót w tej grupie sklepów wynosi 1300 zł.

 ̅ > Me > Mo mówi nam, że rozkład asymetrii jest prawostronnie dodatni. ' = & ∙ ∑ ̅ ∙ '= & ∙ 3 846 153,85 = 59 171,60 S = √' S = 243,25 S = 243,25

 Odchylenie standardowe charakteryzuje się dosyć dużym rozproszeniem.

V = ) *̅ V =

+,, &+-,. = 0,173 V= 0,173

d = & ∙ ∑ ̅ ∙ 

d = & ∙ 13 538,45 208,28 d = 208,28

0

5

10

15

20

25

1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000

li cz

b a

s k

le p

ó w

przedział

A = *̅" 1 )

A = &+-,."&,

+,, = 0,4427 A= 0,4427 2+ = & ∙ ∑ − ̅ ∙ 2+= & ∙ 504 946 761,87 2+= 7 768 411 718,57 5+ = 67)7 5+ = - -8 +&& -&8,-, & & +-,- = 2,22 5+ = 2,22 9 = 5+ − 3 E = 2,22 – 3 = -0,78 9 = 0,78 > 0

 Rozkład jest bardziej skupiony wokół średniej niż rozkład normalny.

Zadnie 2.

Czy istnieje zależność między dochodem a wydatkami ponoszonymi na kulturę w grupie 10

przypadkowo badanych osób.

Osoba

Dochód

w zł (x)

Wydatki

na kul. (y) − ̅ : − :; − ̅: − :; − ̅ : − :; (1) 675 45,90 -135 18,90 -2551,50 18225,00 357,21

(2) 696 40,50 -114 13,50 -1539,00 12996,00 182,25

(3) 735 43,20 -75 16,20 -1215,00 5625,00 262,44

(4) 801 37,80 -9 10,80 -97,20 81,00 116,64

(5) 819 21,60 9 -5,40 -48,60 81,00 29,16

(6) 825 18,90 15 -8,10 -121,50 225,00 65,61

(7) 840 17,70 30 -9,30 -279,00 900,00 86,49

(8) 870 16,20 60 -10,80 -648,00 3600,00 116,64

(9) 894 17,40 84 -9,60 -806,40 7056,00 92,16

(10) 945 10,80 135 -16,20 -2187,00 18225,00 262,44

∑ -9493,20 67014,00 1571,04

̅ = 810

:; = 27

<*= ∑ − ̅: − :;

>∑ − ̅ >∑: :;

<*= = ".+.,,√-&+ ∙&-&,+ = ".+.,,

√&8&-+, = ".+.,, & ,. = - 0,93

Odp. Współczynnik korelacji jest bardzo wysoki.

Możemy więc stwierdzić, iż istnieje wysoka zależności między dochodami a wydatkami na

kulturę.

Zadanie 3.

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym w śród 169 wylosowanych osób, firma

reklamowa ustaliła że 48 osób z pośród badanych zapamiętało ostatni slogan reklamowy

związany z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Z 90% wiarygodnością należy

oszacować procent widzów telewizyjnych którzy zapamiętali omawiany tekst reklamy

telewizyjnej.

Dane: n = 169 k = 48

Szacujemy: 5 ± 5 @ AB C<DEADFGłI … … …

1 - ∝ = 0,90 ∝ = 0,10 ∝ = 0,05 Użyjemy wzorów:

p = C L ± D∝ M ∙ NC̅ NC̅ = OP&"PP

F(D∝ M ) = 1 – 0,05 = 0,95

F(D∝ M ) = 0,95 ; z tablic wiemy D∝

M = 1,64

C̅ = Q C̅ = +8&. = 0,28

błąd = 1,64 ∙ O,8 ∙&",8&. = 0,057 zatem: 5 = 0,28 ± 0,057 5 @ 0,223 ; 0,337

Odp. Z obliczeń wynika , że z 90% wiarygodnością, spodziewany odsetek osób, które

zapamiętały tekst reklamy telewizyjnej mieści się w przedziale 22,3% ; 33,7%.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument