Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 7, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 7, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (292 KB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z dziedziny ekonomii: wiedza o gospodarce, egzamin wstępny. Część 7.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument
wiedza o gospodarce cz. 8

1

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się:

a) udział krajowej firmy w międzynarodowym porozumieniu kartelowym b) posiadanie przez krajową firmę konkurentów w kraju i za granicą c) zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są tańsze lub lepsze niż

produkty oferowane przez konkurentów d) zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są droższe niż produkty

oferowane przez konkurentów 2. Jeżeli na świecie istnieją dwa kraje, których gospodarki są opisane w modelu Ricarda i

konsumowane są w nich dwa dobra, do produkcji używa się wyłącznie pracy i każdy kraj wytwarza inny produkt: a) wyrównują się w nich płace b) o względnych płacach decydują w nich produkcyjności pracy zatrudnionej do

wytwarzania obu dóbr oraz ceny tych dóbr c) o względnych płacach decydują w nich wyłącznie produkcyjności pracy zatrudnionej

do wytwarzania obu dóbr d) o względnych płacach decydują w nich produkcyjności pracy zatrudnionej w branży

wytwarzającej produkt, który oba kraje wytwarzają 3. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera – Ohlina z dwoma dobrami, gdzie odzież

jest dobrem kapitałochłonnym, zaś żywność – dobrem pracochłonnym, wzrost ceny odzieży powoduje: a) wzrost zarówno płac, jak i dochodu z kapitału b) spadek zarówno płac, jak i dochodu z kapitału c) wzrost płac i spadek dochodu z kapitału d) spadek wysokości płac i wzrost dochodu z kapitału

4. Mianem handlu wewnątrzgałęziowego określa się:

a) równoczesny eksport i import produktów pochodzących z jednej branży b) eksport produktów odmiennych pod względem cech fizycznych lub przeznaczenia od

produktów importowanych c) eksport i import produktów wewnątrz firm wielonarodowych d) handel wewnątrz ugrupowania integracyjnego

5. Paradoks Leontiefa polega na tym, że:

a) Stany Zjednoczone eksportują głównie surowce, zaś importują wyłącznie produkty przetworzone

b) Stany Zjednoczone zarówno eksportują, jak i importują wyłącznie produkty przetworzone

c) Stany Zjednoczone eksportują dobra względnie pracochłonne, zaś importują dobra względnie kapitałochłonne

d) Stany Zjednoczone eksportują dobra względnie kapitałochłonne, zaś importują dobra względnie pracochłonne

docsity.com

2

6. Jeżeli możliwości produkcyjne kraju zwiększają się w jednakowej proporcji w stosunku do wszystkich wytwarzanych dóbr, to mamy do czynienia ze wzrostem: a) równym b) zrównoważonym c) ustabilizowanym d) homogenicznym

7. Emigrację wysoko wykwalifikowanych specjalistów określa się mianem:

a) zarazy holenderskiej b) terms of trade c) wzrostu zubażającego d) drenażu mózgów

8. Podstawowa różnica między inwestycją bezpośrednią a inwestycją portfelową dotyczy:

a) kierowania działalnością gospodarczą b) wysokości kwoty inwestycji c) lokalizacji inwestycji w jednym lub wielu krajach d) liczby udziałowców firmy

9. Pozataryfowym instrumentem polityki handlowej jest:

a) cło importowe b) cło eksportowe c) cło tranzytowe d) kwota importowa

10. Jeżeli polska firma zainwestuje 10 mln euro w firmę kanadyjską, to w polskim bilansie

płatniczym pojawi się zapis: a) w bilansie handlowym b) w bilansie obrotów niewidocznych c) w bilansie transakcji wyrównawczych d) w bilansie obrotów kapitałowych

11. Merkantyliści zalecali: a) sprzedaż za granicą rodzimych surowców i zakup zagranicznych maszyn b) intensyfikację obrotów handlu wewnętrznego c) intensyfikację eksportu i importu wszystkich dóbr d) wspieranie eksportu przy jednoczesnym ograniczaniu importu

12. Jeżeli na świecie istnieją dwa kraje, których gospodarki są opisane w modelu Ricarda i

konsumowane są w nich dwa dobra, do produkcji używa się wyłącznie pracy i każdy kraj specjalizuje się w produkcji innego dobra, to: a) muszą być w nich jednakowe płace b) proporcji płac nie da się określić bez znajomości światowych cen względnych c) względne ceny światowe są takie, jak w większym kraju w stanie autarkii d) względne ceny światowe są takie, jak w mniejszym kraju w stanie autarkii

docsity.com

3

13. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera – Ohlina z dwoma dobrami, w której wytwarzana jest wyłącznie pracochłonna odzież i kapitałochłonna żywność, zwiększenie ilości kapitału w gospodarce, przy utrzymaniu stałego zasobu siły roboczej: a) spowoduje proporcjonalny wzrost produkcji dobra kapitało- i pracochłonnego b) nie wpłynie na proporcję, w której wytwarza się dobra kapitało- i pracochłonne c) spowoduje zwiększenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zmniejszenie produkcji

dobra pracochłonnego d) spowoduje zmniejszenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zwiększenie produkcji

dobra pracochłonnego 14. Przyczyną występowania wewnętrznych korzyści skali może być:

a) względna zasobność kraju w siłę roboczą b) względna zasobność kraju w ziemię c) względna zasobność kraju w surowce d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

15. Objaśnianie specjalizacji produkcyjnej i handlowej różnicami w dostępie poszczególnych krajów do zaawansowanych technik produkcji jest podstawą: a) teorii Heckschera – Ohlina b) teorii aglomeracji c) eklektycznej teorii handlu międzynarodowego d) teorii cyklu życia produktu

16. Mianem neutralnego postępu technicznego określa się:

a) zmniejszanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu

b) zwiększanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu

c) takie zmiany nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu, które nie spowodują zmiany pozycji badanej branży w gospodarce narodowej

d) takie zmiany nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu, które nie spowodują zmiany ceny tego produktu

17. W polityce protekcjonizmu najczęściej stosuje się:

a) cła importowe b) cła eksportowe c) cła tranzytowe d) cła wyrównawcze

18. Inwestycje bezpośrednie dokonywane przez korporacje transnarodowe zazwyczaj nie

obejmują: a) transferu wartości b) transferu technologii c) transferu know – how d) transferu klientów firmy

docsity.com

4

19. Ważoną średnią stawkę celną kraju obliczamy: a) jako średnią wartość z sumy stawek celnych, nakładanych przez kraj na wszystkie

rodzaje importu towarowego b) dzieląc wpływy z ceł, uzyskiwanych przez kraj w ciągu roku, przez wielkość

krajowych wydatków na import c) jako sumę stawek celnych, nakładanych przez kraj na wszystkie rodzaje importu

towarowego d) dzieląc wpływy z ceł, uzyskiwanych przez kraj w ciągu roku, przez PKB tego kraju

20. Bilans płatniczy kraju jest to zestawienie: a) wszystkich transakcji kapitałowych, dokonywanych między prywatnymi podmiotami

gospodarczymi z kraju i z zagranicy w danym okresie b) wszystkich transakcji, dokonywanych między rezydentami krajowymi i zagranicznymi

w danym okresie c) wszystkich transakcji, dokonywanych między władzami publicznymi z danego kraju i

z zagranicy w danym okresie d) wszystkich transakcji krajowego eksportu i importu w danym okresie

21. Zgodnie z doktryną merkantylizmu kraje powinny: a) intensyfikować eksport i import wszystkich dóbr b) wspierać eksport przy jednoczesnym ograniczaniu importu w celu gromadzenia

nadwyżek złota c) sprzedawać za granicę rodzime surowce i kupować zagraniczne maszyny w celu

poprawy terms of trade d) intensyfikować obroty handlu wewnętrznego

22. Jeżeli każdy zatrudniony w Holandii może w ciągu roku wytworzyć albo 500 ton sera, albo 1000 hl piwa, zaś każdy zatrudniony w Niemczech wytwarza w tym czasie albo 400 ton sera albo 1000 hl piwa, to: a) Niemcy mają nad Holandią przewagę absolutną w produkcji obu wymienionych dóbr b) Niemcy nie mają nad Holandią przewagi absolutnej w produkcji żadnego z

wymienionych dóbr c) Holandia ma nad Niemcami przewagę absolutną w produkcji obu dóbr d) Holandia nie ma nad Niemcami przewagi absolutnej w produkcji żadnego z

wymienionych dóbr 23. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera – Ohlina z dwoma dobrami, w której

wytwarzana jest wyłącznie pracochłonna odzież i kapitałochłonna żywność, zwiększenie ilości kapitału w gospodarce, przy utrzymaniu stałego zasobu siły roboczej: a) spowoduje proporcjonalny wzrost produkcji dobra kapitało- i pracochłonnego b) nie wpłynie na proporcję, w której wytwarza się dobra kapitało- i pracochłonne c) spowoduje zwiększenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zmniejszenie produkcji

dobra pracochłonnego d) spowoduje zmniejszenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zwiększenie produkcji

dobra pracochłonnego 24. Wewnętrzne korzyści skali często występują, jeżeli:

a) koszty stałe są równe zeru b) koszt przeciętny nie zmienia się w miarę wzrostu wielkości produkcji c) znaczna część kosztów nie zależy od wielkości produkcji firmy d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

docsity.com

5

25. Zgodnie z koncepcją nakładającego się popytu: a) kraj eksportuje towary zgodnie z korzyściami komparatywnymi osiąganymi w produkcji b) kraj eksportuje towary, na które jest zbyt na jego rynku wewnętrznym c) kraj specjalizuje się w produkcji dóbr, na które jest popyt w krajach z nim sąsiadujących d) kraj specjalizuje się w produkcji dóbr, na które jest popyt w krajach należących do

tego samego ugrupowania integracyjnego 26. Mianem kapitałooszczędnego postępu technicznego określa się:

a) zmniejszanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu

b) szybszego spadku nakładu pracy potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż jednostkowego nakładu kapitału

c) szybszego spadku nakładu kapitału potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż jednostkowego nakładu pracy

d) szybszego spadku nakładu kapitału potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż zmiany ceny tego produktu

27. Instrumentem polityki protekcjonizmu mającym na celu uzyskiwanie wpływów

finansowych do budżetu państwa jest: a) cło fiskalne b) cło ochronne c) cło wyrównawcze d) kwota importowa

28. Efekt terms of trade wprowadzenia cła może wystąpić:

a) wyłącznie w dużym wysoko rozwiniętym kraju b) wyłącznie w małym kraju c) zarówno w małym, jak i w dużym kraju d) wyłącznie w kraju słabo rozwiniętym

29. Efektywna stopa protekcji w danej branży jest dodatnia wtedy, kiedy:

a) dana branża prowadzi swobodny handel z zagranicą b) cło na wyroby finalne danej branży jest wysokie, zaś na półprodukty do ich

wytworzenia równe zeru c) cło na wyroby finalne danej branży jest równe zeru, zaś na półprodukty do ich

wytworzenia wysokie d) cło na wyroby finalne danej branży jest takie samo, jak na półprodukty do ich

wytworzenia 30. Mianem autonomicznych określa się transakcje zapisane w bilansie płatniczym i zawarte

niezależnie od: a) rodzaju podmiotu, które je zawiera b) stanu salda bilansu płatniczego c) stanu salda budżetu państwa d) stanu koniunktury gospodarczej w badanym kraju

docsity.com

6

31. Zgodnie z koncepcją korzyści komparatywnych, handel z zagranicą: a) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają deficyt bilansu handlowego, gdyż

w nich gromadzą się największe rezerwy złota b) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają deficyt bilansu handlowego, gdyż

z nich odpływa najwięcej złota c) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają nadwyżkę bilansu handlowego,

gdyż do nich dopływa najwięcej złota d) żadna z powyższych odpowiedzi nie odzwierciedla koncepcji korzyści

komparatywnych 32. Towarowe terms of trade naszego kraju ulegają poprawie wówczas, gdy:

a) nasza waluta zyskuje na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata b) nasza waluta traci na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata c) ceny naszych produktów eksportowych spadają w porównaniu z cenami naszych

produktów importowanych d) ceny naszych produktów eksportowych rosną w porównaniu z cenami naszych

produktów importowanych 33. Zgodna z twierdzeniem Heckschera-Ohlina specjalizacja w produkcji polega na tym, że:

a) równomiernie rośnie produkcja wszystkich dóbr b) równomiernie spada produkcja wszystkich dóbr c) spada produkcja dobra wytwarzanego przy użyciu względnie dużej ilości czynnika

produkcji, którego w badanym kraju brakuje d) spada produkcja dobra wytwarzanego przy użyciu względnie dużej ilości czynnika

produkcji, który jest w nadmiarze w badanym kraju 34. Warunkiem koniecznym występowania zewnętrznych korzyści skali w produkcji dobra

finalnego jest: a) zasobność kraju w tanie surowce b) obecność doskonałej konkurencji w omawianej branży c) monopolizacja omawianej branży d) obecność dużego rynku zbytu półproduktów używanych do wytwarzania omawianego

dobra finalnego 35. Inwestycje bezpośrednie dokonywane przez korporacje transnarodowe zazwyczaj nie

obejmują: a) transferu wartości b) transferu technologii c) transferu know – how d) transferu klientów firmy

36. Jeżeli nakład kapitału potrzebny do wytworzenia jednostki produktu spada szybciej niż

jednostkowy nakład pracy, to mamy do czynienia z: a) pracooszczędnym postępem technicznym b) kapitałooszczędnym postępem technicznym c) niejednorodnym postępem technicznym d) heterogenicznym postępem technicznym

docsity.com

7

37. Niewykwalifikowana siła robocza przepływa zazwyczaj: a) z krajów uprzemysłowionych do krajów słabiej rozwiniętych b) z krajów słabiej rozwiniętych do krajów uprzemysłowionych c) między krajami uprzemysłowionymi d) między krajami o podobnym poziomie rozwoju

38. Wprowadzenie przez Chiny cła importowego na koreańskie samochody spowoduje spadek:

a) cen koreańskich samochodów na chińskim rynku b) chińskiej produkcji samochodów c) wielkości popytu na koreańskie samochody na chińskim rynku d) wpływów budżetu Chin z ceł

39. Mianem dóbr pośrednich określamy:

a) produkty eksportowane b) produkty wykorzystywane do wytwarzania innych dóbr c) usługi świadczone przez pośredników d) produkty importowane

40. Jeżeli bieżący kurs dolara jest równy 1 USD = 2,9 PLN, zaś kurs terminowy wynosi

1 USD = 2,7 PLN, to tak określoną różnicę określa się mianem: a) dyskonta b) upustu c) premii d) nadwyżki

41. Zgodnie z koncepcją korzyści komparatywnych, handel z zagranicą:

a) przynosi korzyści wyłącznie krajom eksportującym produkty, w których wytwarzaniu mają absolutną przewagę nad rywalami

b) przynosi jednym uczestnikom handlu korzyści, innym zaś straty c) jest korzystny dla tych krajów, które wytwarzają produkty eksportowe najtaniej na

świecie d) przynosi korzyści wszystkim uczestnikom pod warunkiem, że sprzedają za granicę

produkty, w których wytwarzaniu mają względną przewagę 42. Jeżeli towarowe terms of trade jakiegoś kraju rosną, to zmiana ta oznacza, że:

a) waluta tego kraju zyskuje na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata b) deficyt w bilansie handlowym badanego kraju rośnie c) zmiany cen na światowych rynkach są niekorzystne dla badanego kraju d) zmiany cen na światowych rynkach są korzystne dla badanego kraju

43. W gospodarkach, działających zgodnie z teorią Heckschera-Ohlina, wyrównują się ceny

czynników produkcji, ponieważ: a) kapitał przepływa z kraju, w którym jest go dużo, do kraju, w którym go brakuje b) kapitał przepływa z kraju, w którym go brakuje, do kraju, w którym jest go dużo c) siła robocza przepływa z kraju, w którym jej brakuje, do kraju, w którym jest jej dużo d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

docsity.com

8

44. Jeżeli produkcję jakiegoś towaru cechują wewnętrzne korzyści skali, to korzyści komparatywne w jego wytwarzaniu ma kraj, w którym: a) jest względnie duży rynek zbytu badanego towaru b) jest względnie mały rynek zbytu badanego towaru c) obowiązują wysokie podatki d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

45. Wzrost zubażający nie może wystąpić wtedy, kiedy:

a) kraje tworzące OPEC ograniczają wielkość produkcji ropy naftowej b) kraje tworzące OPEC rozwijają maksymalną wielkość produkcji ropy naftowej c) kartel OPEC rozpada się i powstaje doskonale konkurencyjny rynek ropy naftowej d) wszystkie kraje OPEC zwiększają produkcję ropy naftowej o taką samą wielkość

46. Zgodnie z twierdzeniem Rybczyńskiego wzrost zasobu jednego czynnika produkcji przy

niezmiennym zasobie czynnika drugiego powoduje w małym kraju: a) wzrost produkcji wszystkich wytwarzanych tam dóbr b) wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik

wytwórczy i spadek produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik, którego ilość nie uległa zmianie

c) spadek produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik wytwórczy i wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik wytwórczy, którego ilość nie uległa zmianie

d) wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik wytwórczy przy niezmiennej wielkości produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik wytwórczy, którego ilość nie uległa zmianie

47. Przykładem zagranicznej inwestycji portfelowej jest:

a) zakup przez polskiego rezydenta polskich obligacji skarbowych b) zakup przez polskiego rezydenta niemieckich obligacji skarbowych c) przejęcie przez polskiego rezydenta kontroli nad przedsiębiorstwem niemieckim d) zakup przez polskiego rezydenta mieszkania w Paryżu

48. Skrót VER w zagranicznej polityce handlowej określa:

a) kwotę importową b) cło wartościowe c) dobrowolne ograniczenie eksportu d) opłatę wyrównawczą

49. Jeżeli obowiązuje tzw. klauzula narodowa, to:

a) towary z dowolnego kraju nie mogą być na rynku innego kraju traktowane gorzej niż towary pochodzące od innego importera

b) towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane gorzej niż analogiczne towary krajowe

c) towary z dowolnego kraju nie mogą być na rynku innego kraju traktowane lepiej niż towary pochodzące od innego importera

d) towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane lepiej niż analogiczne towary krajowe

docsity.com

9

50. Transakcje hedgingowe mają na celu: a) poprawę salda bilansu płatniczego kraju b) zwiększenie wpływów do krajowego budżetu c) zmniejszenie wahań krajowych cen dóbr strategicznych d) wyeliminowanie ryzyka walutowego

51. W gospodarce, opisanej w modelu Ricarda z dwoma dobrami, krzywa możliwości

produkcyjnych jest: a) linią prostą ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr b) wypukła ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr c) wklęsła ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr d) wypukła ze względu na rosnący alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr

52. Jeżeli ceny dóbr importowanych przez badany kraj wzrosną, zaś ceny produktów przezeń

eksportowanych spadną, to towarowe terms of trade tego kraju: a) poprawią się b) pogorszą się c) nie zmienią się d) nie wiadomo, jak się zmienią

53. W gospodarkach działających zgodnie z teorią Heckschera-Ohlina wyrównują się ceny

czynników produkcji, ponieważ: a) kapitał przepływa w skali międzynarodowej b) siła robocza przepływa w skali międzynarodowej c) złoża surowców przenoszą się w skali międzynarodowej d) towary przepływają w skali międzynarodowej

54. Korzyści aglomeracji zaliczane są do:

a) korzyści absolutnych b) korzyści komparatywnych c) wewnętrznych korzyści skali d) zewnętrznych korzyści skali

55. Prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu zubażającego jest największe dla:

a) małego kraju b) kraju słabo rozwiniętego c) kraju będącego liderem technologicznym d) kraju eksportującego wyroby przemysłu przetwórczego

56. Podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub

przejmowanie kierownictwa istniejącego przedsiębiorstwa nosi nazwę: a) zagranicznych inwestycji produkcyjnych b) zagranicznych inwestycji bezpośrednich c) zagranicznych inwestycji portfelowych d) zagranicznych inwestycji prywatnych

docsity.com

10

57. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej Dunninga dotyczy: a) działalności rządów i firm w skali międzynarodowej b) działalności korporacji transnarodowych c) współpracy firm pochodzących z różnych krajów d) współpracy firm pochodzących z różnych branż

58. Dumping polega na sprzedaży dobra za granicą:

a) po cenie wyższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym b) po cenie niższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym c) w ilości mniejszej od ilości tego dobra sprzedawanej na rynku krajowym d) po cenie obowiązującej na doskonale konkurencyjnym rynku krajowym

59. Klauzula największego uprzywilejowania wymaga, żeby:

a) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż pozostałe kraje – importerzy b) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż krajowi producenci

analogicznego towaru c) obniżenie ceł wobec jednego importera powodowało taką samą redukcję ceł na towary

od pozostałych importerów d) partnerzy handlowi pochodzący z ugrupowania integracyjnego, do którego należy

kraj, uzyskiwali lepsze warunki handlu niż pozostali importerzy 60. Jeżeli przed rokiem poziom kursu dolara był równy 1 USD = 3,5 PLN, a dziś wynosi 1 USD =

2,9 PLN, to nastąpiła: a) aprecjacja złotego b) aprecjacja dolara c) deprecjacja złotego d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

ODPOWIEDZI

1 c 16 a 31 d 46 b 2 b 17 a 32 d 47 b 3 d 18 d 33 c 48 c 4 a 19 b 34 d 49 b 5 c 20 b 35 d 50 d 6 b 21 b 36 b 51 a 7 d 22 b 37 b 52 b 8 a 23 c 38 c 53 d 9 d 24 c 39 b 54 d

10 d 25 b 40 a 55 b 11 d 26 c 41 d 56 b 12 b 27 a 42 d 57 b 13 c 28 a 43 d 58 b 14 d 29 b 44 a 59 c 15 d 30 b 45 a 60 a

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument