Benchmarking - Notatki - zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Benchmarking - Notatki - zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (108 KB)
2 strony
469Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: benchmarking jest to analiza porównawcza na tle konkurencji, której celem jest określenie warunków, które trzeba spełnić, by być lepszym od najlepszego konkurenta.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Benchmarking

Jest to analiza porównawcza na tle konkurencji, której celem jest określenie warunków, które trzeba spełnić, by być lepszym od najlepszego

konkurenta. W związku z tym menedżerowie odpowiedzialni za strategię

firmy powinni określić cechy takiego konkurenta i przyrównać do nich

mocne i słabe strony własnej firmy oraz sposobności działania i zagrożenia tkwiące w jej otoczeniu. Inaczej mówiąc benchrnarking oznacza -

porównuj się z najlepszymi i rozwijaj swoje umiejętności w tym samym

kierunku.

Metoda ta została zainicjowana na początku lat 80-tych przez firmę Xerox,

a później zaczęła się rozpowszechniać i nabierać większego znaczenia przy tworzeniu strategii przedsiębiorstwa.

Stosowały ją między innymi takie firmy jak: Digital, Ericsson, Volvo,

Chrysler .

( Na początku lat 90-tych benchmarking stał się jednym z ważniejszych kryteriów przyznawania prestiżowej amerykańskiej nagrody za osiągnięcia

w dziedzinie jakości -Malcolrn Baldridge Award.)

Osobiste zaangażowanie każdego pracownika Żadnego pracownika nie można wyłączyć z troski o osiąganie najwyższej

jakości. Dotyczy to zarówno bezpośrednich wykonawców, jak i dyrektorów

i pracowników działów pomocniczych. Mówi się, że aby wykazać

odpowiednie zaangażowanie, pracownicy muszą mieć "poczucie własności"

-(ownership)- danego projektu. Powinni odnosić wrażenie współuczestniczenia w całym procesie- od decyzji co do celów, po ocenę

sukcesu rynkowego – a nie jedynie w wąskim zakresie wykonywanych

przez siebie czynności. Służy temu między innymi usprawnienie

komunikacji w firmie. Tak więc zarządzanie przez jakość obejmuje swym zasięgiem całe

przedsiębiorstwo.

Skuteczna, otwarta komunikacja Prawidłowa komunikacja z klientami zewnętrznymi pozwala na

identyfikację ich potrzeb i oczekiwań oraz określenie stopnia ich

zadowolenia. Pamiętając o prymacie stałych klientów, trzeba wypracować

systemy utrzymywania z nimi ciągłego kontaktu. Komunikacja między klientami wewnętrznymi to nie tylko sprawna wymiana informacji

zawodowych, ale także środek podtrzymywania integracji załogi.

Samodzielność, odpowiedzialność - delegowanie uprawnień i

odpowiedzialności Aby pracownicy świadomie i z entuzjazmem wykonywali zadania, trzeba

obdarzyć ich znacznym stopniem samodzielności - dać im odpowiednie

uprawnienia i zachętę do podjęcia zadania. Taki element psychicznego

wsparcia wydatnie wspomaga mechanizmy delegowania uprawnień i odpowiedzialności.

docsity.com

Synergia pracy zespołu

Pojęcie to oznacza, że efekty pracy zespołu mogą być znacznie lepsze niż

/ suma wyników poszczególnych członków grupy. Należy zatem popierać klimat współpracy prowadzący do osiągania konsensusu w istotnych

kwestiach. Aby jednak zespół nie wpadał w stan błogiego

samozadowolenia wiodący ku stagnacji, należy wprowadzać elementy

twórczego konfliktu, oczywiście w kontrolowany sposób.

Uznanie i nagrody

Dobra jakość pracy i prawidłowe zachowania muszą być uznawane i

wynagradzane. Typowym błędem menedżerów jest zwracanie uwagi jedynie na uchybienia i błędy, co ma wpływ demotywujący. Stąd zasada:

"Staraj się przyłapać swoich pracowników na tym co robią dobrze!"

Najprostszą formą uznania jest ustna pochwała i podziękowanie. Wiele

programów TQM obejmuje rozbudowane systemy publicznego wynagradzania: wręczanie medali, dyplomów, nagród rzeczowych,

publikowanie ich nazwisk i wywiadów z nimi.

Krytyka natomiast powinna być dokonywana jedynie w niezbędnych

przypadkach, bez ironii i nigdy publicznie.

Ciągłe doskonalenie - konieczność wypracowania strategii i świadomość,

że budowanie organizacji zarządzanej przez jakość to ciągły i niekończący

się proces.

Nie można ustalić raz na zawsze skutecznego sposobu osiągania jakości - jest to proces, na który stale oddziałują takie czynniki jak wzrost

oczekiwań klientów i sukcesy konkurentów. Dlatego ciągłe doskonalenie,

gotowość wprowadzenia zmian, krytyczne spoglądanie na własne sukcesy

są nieodzownymi elementami filozofii TQM. Szkolenia pracowników odgrywają tak szczególną rolę, że wprowadza się określenie "uczących się

organizacji".

Wdrażanie strategii zarządzania przez jakość wymaga określenia misji

przedsiębiorstwa i zmian, których należy dokonać, zmian, które są

wymagane aby odnieść sukces na danym rynku. Określenie misji pomaga w zdefiniowaniu nowych procesów, ich uszeregowaniu w strukturach

organizacyjnych, określeniu ról i odpowiedzialności.

Stosowanie tej polityki zwiększa zadowolenie klientów, podnosząc

reputację firmy i powodując napływ dodatkowych zamówień. Przy implementacji TQM napotykamy na pojęcie kosztu jakości.

Koszt Jakości stanowi kwintesencje wszystkich kosztów operacyjnych

związanych z osiąganie jakości. W szczególności składają się nań:

profilaktyka, ocena, błędy wewnętrzne, błędy zewnętrzne, przekroczenie wymagań i utrata korzyści.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument