Metody kosztorysowania obiektów budowlanych - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Metody kosztorysowania obiektów budowlanych - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

ODT (24 KB)
7 strona
624Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z zakresu budownictwa dotyczące metod kosztorysowania obiektów budowlanych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

Kosztorysowanie – proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie koszotrysu (kosztorys to dokument finansowy realizacji określonego zadania).

W budownictwie kosztorysantem jest najczęściej inżynier budownictwa w odpowiedniej specjalności, a także czasem architekt. Zagadnienia związane z kosztorysowaniem włączone są w program większości kierunków studiów budowlanych i architektonicznych oraz pokrewnych, w ramach przedmiotów dotyczących organizacji w budownictwie. Obecne prawo nie wymaga specjalnych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta, w związku z czym teoretycznie kosztorys może sporządzić każdy, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów szczególnych, takich jak: wymogi UE dla inwestycji finansowanych ze środków unijnych i inne.

Proces kosztorysowania składa się z następujących ogólnie określonych etapów

• kosztorysu i jego zakresu, ustalenie celu sporządzenia kosztorysu i na tej podstawie rodzaju

• ustalenie danych wyjściowych do kosztorysowania, • wykonanie przedmiaru lub obmiaru z ustaleniem podstaw wycen

poszczególnych pozycji • dokonanie wyceny • sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie

z odpowiednimi zestawieniami na podstawie pkt. 2, 3 i 4.

Stosując odpowiednie oprogramowanie kosztorysowe ciężar obliczeń rachunkowych i innych czynności automatycznych przerzucony zostaje na system (program kosztorysowy), dzięki czemu kosztorysant może skoncentrować się na meritum sprawy, czyli:

• określenie właściwych danych wyjściowych do kosztorysowania • określenie rodzajów robót we właściwej kolejności w procesie

technologicznym oraz podstaw ich wyceny • określenie właściwych nakładów • określenie cen • ewentualnie wprowadzenie danych opisowych i uzupełniających

Natomiast dostępne programy do kosztorysowania wykonują: • obliczenia rachunkowe na wprowadzonych danych, przy czym część

danych oprogramowanie może pobrać samodzielnie (np. przedmiar z innych programów lub pozycji, nakłady z katalogów, ceny z cenników), a rolą kosztorysanta jest tylko ich kontrola i ewentualna korekta w uzasadnionych przypadkach,

• obliczenie narzutów wg zadanych parametrów, • obliczenie robót i kosztów dodatkowych, np. rusztowań, czasu pracy,

kosztów transportu itp. • tworzenie niezbędnych zestawień i podsumowań, np. zestawienia

materiałów, elementów scalonych, robocizny, sprzętu itp. • wydruk kosztorysu wg ustalonych schematów,

W procesie kosztorysowania, kosztorysant opiera się na:

• bazie technicznej (ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu dotyczących konkretnej inwestycji)

• bazie normatywnej-normowanej (istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania)

Baza techniczna to część materiałów niezbędnych w procesie kosztorysowania, która odnosi się do danej, indywidualnej inwestycji. Są to:

• dokumentacja techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.

• założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania • projekt technologii robót • inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i

technologii robót.

Bazę normatywną stanowią opracowania ogólne, dotyczące robót budowlanych w tym:

• zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych

• cenniki i zestawienia stawek, • informacje o poziomie wskaźników i narzutów

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Rodzaje kosztorysów budowlanych:

• kosztorys inwestorski • kosztorys ofertowy • kosztorys obiektów • kosztorys dodatkowy • kosztorys powykonawczy • kosztorys nakładczy

W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. W podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki: szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę szczegółową. Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz czasem przy podejściu mieszanym, jest kosztorys jako sposób określenia ceny kosztorysowej. W wycenie nieruchomości korzysta się najczęściej z gotowych cenników o różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach oczywiście wykonuje się kalkulacje oparte o katalogi KNNR, KSNR, KNR i inne.

Normy prawne dotyczące metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych określa

rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 80 poz. 867 ). Rozporządzenie to zawiera m.in:

Kosztorysy opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej

Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) - według formuły:

Ck = ∑ L * Cj + Pv

gdzie:

Ck- oznacza cenę kosztorysową L - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych Cj - oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych Pv - oznacza podatek od towarów i usług (VAT)

2.Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - według formuły:

Ck= ∑L * (n * c + Kpj + Zj) + Pv

lub Ck = ∑(L * n * c) + K p+ Z + Pv

gdzie:

Ck - oznacza cenę kosztorysową, L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - ns, c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs, n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru:

n * c = ∑nr * Cr + ∑(nm * Cm + Mpj) + ∑ns * Cs

Mkj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową Kp - oznacza koszty pośrednie Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową Z - oznacza zysk kalkulacyjny Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową Pv - oznacza podatek od towarów i usług (VAT)

W zależności od przeznaczenia należy posługiwać się jednym z następujących rodzajów kosztorysów:

1 ofertowym - kosztorys ofertowy stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed wykonaniem robót

2 zamiennym - kosztorys zamienny stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych

3 powykonawczym - kosztorys powykonawczy stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy, i jest sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót

. Podstawy sporządzania kosztorysu ofertowego stanowią: 1 dokumentacja projektowa 2 przedmiar robót 3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4 założenia wyjściowe - przy przetargowych trybach udzielenia zamówienia

lub dane wyjściowe do kosztorysowania - przy bezprzetargowych trybach udzielenia zamówienia

5 ceny jednostkowe 6 jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na

podstawie analizy indywidualnej - dla kalkulacji szczegółowej 7 ceny jednostkowe czynników produkcji (Cr, Cm, Cs) oraz wskaźniki

kosztów materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i narzutu zysku - dla kalkulacji szczegółowej

8 obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towarów i usług

Podstawy sporządzania kosztorysu zamiennego stanowią: 1 dokumentacja budowy - księga obmiaru i dziennik budowy, 2 kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych

nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników

Podstawy sporządzania kosztorysu powykonawczego stanowią:

1 dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

2 protokół danych wyjściowych do kosztorysowania 3 ceny jednostkowe 4 jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny jednostkowe czynników

produkcji, wskaźniki kosztów materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i narzutu zysku określone zgodnie z ustaleniami w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania - w metodzie szczegółowej

5 obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towarów i usług

Niektóre katalogi: • KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych • KNK: Katalog Norm Kosztorysowych • KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych • KNR-W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB • NNRNKB: Uzupełnienia do KNR • KNR 901...: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS • KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT • KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD • KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN • KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych • KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych • KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd.

WACETOB • KNP: Katalog Norm Pracy • KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych • NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej • KPRR: Katalog Pracochłonności Robót Remontowych

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument