Materialne Środowisko Pracy - Notatki - Ergonomia - Część 2, Notatki'z Ergonomia. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Materialne Środowisko Pracy - Notatki - Ergonomia - Część 2, Notatki'z Ergonomia. Warsaw School of Economics

PDF (339 KB)
14 strona
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ergonomii: materialne środowisko pracy. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 14 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 14 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 14 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 14 pages

Pobierz dokument

Drgania mechaniczne to ruch cząstek ośrodka stałego względem ich położenia równowagi.

Ruch ten odbywa się z określoną częstotliwością

Drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne przekazywane są do organizmu człowieka przez bezpośredni kontakt z drgającym ciałem stałym bez udziału środowiska powietrznego i jako takie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzkiego.

docsity.com

Podstawowe wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne, określane przy ocenie ich oddziaływania na organizm człowieka.

Intensywność drgań, której miarą jest przyspieszenie drgań a, [m/s2 ]

Rzeczywisty czas oddziaływania drgań na pracownika w ciągu zmiany roboczej tr, [min].

Reakcja organizmu zależna jest od iloczynu a2 x tr zwanego dawką

drgań.

docsity.com

Współczynnik szczytu k

a a

RMS

peakk

CHARAKTERYSTYCZNA DLA DRGAŃ WIELKOŚĆ OPISUJĄCA ICH CHARAKTER

TO:

docsity.com

USTALONE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE DLA

DRGAŃ MECHANICZNYCH ZALEŻĄ OD:

rodzaju drgań ( ogólne czy miejscowe ),

kierunku propagacji drgań w organizmie pracownika ( x, y, czy z),

wartości współczynnika szczytu,

płci pracownika

docsity.com

METODY OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ

DRGANIAMI MECHANICZNYMI

METODY TECHNICZNE: - minimalizacja drgań u źródła ich powstawania

( zmniejszanie wibroaktywności źródeł ); - minimalizowanie drgań na drodze ich propagacji; - automatyzacja procesów technologicznych i zdalne

sterowanie źródłami drgań.

METODY ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNE: - skracanie czasu narażenia na drgania w ciągu

zmiany roboczej, - wydzielanie specjalnych pomieszczeń do

odpoczynku, - przesuwanie do pracy na innych stanowiskach

osób szczególnie wrażliwych na działanie drgań, - szkolenia pracowników w celu uświadomienia ich o

występujących zagrożeniach powodowanych ekspozycją na drgania oraz w zakresie możliwie bezpiecznej obsługi maszyn i narzędzi.

PROFILAKTYKA MEDYCZNA

docsity.com

MIKROKLIMAT – to całokształt zmian fizycznych stałych czynników meteorologicznych w badanym, ograniczonym miejscu najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.

Komfort cieplny – to najkorzystniejsze warunki mikroklimatu pomieszczenia, w których człowiek czuje się dobrze a gospodarka cieplna jego ustroju przebiega najekonomiczniej.

Temperatura efektywna ( pojęcie umowne ) – jest wskaźnikiem cieplnym dotyczącym samopoczucia człowieka.

docsity.com

Ustalenie parametrów mikroklimatu zadowalających dany procent ludności ( populacji )

Ocena jakości mikroklimatu opiera się na wskaźnikach PMV i PPD.

PMV – to wskaźnik, który przewiduję średnią ocenę dużej grupy osób, określających swe wrażenia cieplne w 7 – stopniowej skali ocen :

-3 - zimno -2 - chłodno -1 - lekko chłodno 0 - obojętnie 1 - lekko ciepło 2 - ciepło 3 - gorąco

PPD – to wskaźnik przewidywanego odsetka niezadowolonych, z grupy ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu.

Liczba ludzi niezadowolonych wzrasta, gdy rozkład parametrów w pokoju jest nierównomierny. 80 % zadowolonych świadczy o komforcie cieplnym.

docsity.com

Środowisko gorące ocena obciążenia organizmu za pomocą wskaźnika WBGT

Środowisko zimne zimny stres oceniany jest poprzez określenie wymaganej izolacji odzieży IREQ ( w przypadku ogólnego ochłodzenia ), oraz zimny stres miejscowy jest oceniany za pomocą empirycznego wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI

docsity.com

Promieniowanie elektromagnetyczne występuje w przyrodzie w różnych postaciach. Różnią się one między sobą długością i częstotliwością fali.

W jego widmie wyróżnia się następujące zakresy: promieniowanie jonizujące ( kosmiczne, gamma,

rentgenowskie ), promieniowanie pobudzające ( nadfioletowe ), promieniowanie cieplne (widzialne,

podczerwone ), promieniowanie długofalowe ( fale radiowe,

radarowe, promieniowanie prądu zmiennego )

Światłem ( czyli promieniowaniem widzialnym ) nazywamy wąski zakres promieniowania elektromagnetycznego mieszczący się w paśmie o długości fali od 380 – 780nm.

Długość fali i odpowiadająca jej częstotliwość decyduje o kolorze promieni świetlnych.

docsity.com

Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

 Podział widma na zakresy; dla każdego zakresu zostały przyjęte maksymalne dopuszczalne wartości natężeń pól ( gęstości mocy ) dla poszczególnych stref.

 Wyodrębniono 4 strefy: 1. Strefa bezpieczna, w której dowolnie długie przebywanie

uważa się za nieszkodliwe, 2. Strefa pośrednia – przebywanie w niej wymaga

okresowej kontroli lekarskiej, 3. Strefa zagrożenia – dopuszcza się przebywanie w

ograniczonym czasie, 4. Strefa niebezpieczna – przebywanie w niej jest całkowicie

zabronione.

Zawodowe narażenie na działanie pól można sklasyfikować następująco:

- narażenie pomijalne – pracownik przebywa wyłącznie w strefie bezpiecznej,

- narażenie dopuszczalne – pracownik przebywa w strefie pośredniej,

- narażenie warunkowo dopuszczalne – pracownik przebywa w strefie zagrożenia w czasie dopuszczalnym,

- narażenie nadmierne - pracownik przebywa w strefie zagrożenia przez czas dłuższy od dopuszczalnego,

- narażenie niebezpieczne – pracownik przebywa w strefie niebezpiecznej.

W Polsce dopuszczalne narażenie na działanie pól określa się oddzielnie dla trzech grup pracowników: 1. ogółu pracowników zdrowych, dorosłych 2. kobiet w ciąży 3. pracowników młodocianych

docsity.com

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka

 Bezpośrednio na organizm

 Pośrednio poprzez oddziaływanie na organizm energii

pól zgromadzonej w eksponowanych obiektach

Zagrożenia dla ludzi na skutek oddziaływania na

infrastrukturę techniczną:

 Zakłócenia pracy automatycznych urządzeń

sterujących i elektronicznej aparatury medycznej ( w

tym elektrostymulatorów serca oraz innych

elektronicznych implantów medycznych,

 Detonacja urządzeń elektrowybuchowych

( detonatorów),

 Pożary i eksplozje materiałów łatwopalnych od iskier

wywoływanych przez pola indukowane lub ładunki

elektrostatyczne

docsity.com

Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka

1. Termiczne – podniesienie temperatury tkanek i ewentualnie ich uszkodzenia poprzez poparzenie na

skutek absorpcji energii pola elektromagnetycznego.

2. Nietermiczne

Prądy indukowane wewnątrz organizmu ( na skutek

sprzężenia z polem )

Prądy kontaktowe ( na skutek dotykania konstrukcji

metalowej odbierającej energię pola

elektromagnetycznego, tworzącej wtórne źródło energii)

docsity.com

Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych – działania organizacyjne (1)

Lokalizacja miejsca użytkowania źródeł pola, aby w zasięgu występujących stref ochronnych nie znajdowały się

osoby, które bezpośrednio nie są zatrudnione przy obsłudze

Pomiary pól elektromagnetycznych, dla wyznaczenia maksymalnych natężeń pól i zasięgów stref ochronnych

wokół źródła

docsity.com

Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych – działania organizacyjne (2)

 Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,

dla bieżącej kontroli stanu zdrowia osób

eksponowanych i niedopuszczenia do ekspozycji osób

z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,

 Ograniczanie zmianowego czasu pracy każdego

pracownika w strefie zagrożenia,

 Rotacja pracowników,

 Zmiana przeznaczenia pomieszczeń sąsiadujących ze

źródłami, w których występują silne pola

elektromagnetyczne na inne, wykluczające konieczność

przebywania w nich pracowników,

 Maksymalne odsunięcie osób eksponowanych od

źródeł pola ( natężenie pola zmniejsza się z odległością

r proporcjonalnie do: 1/r, 1/r2 lub 1/r3 )

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 14 pages

Pobierz dokument