Organizacja jako przedmiot zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Organizacja jako przedmiot zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (4 MB)
116 strona
5Liczba pobrań
580Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: organizacja jako przedmiot zarządzania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 116

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 116 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 116 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 116 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 116 pages

Pobierz dokument

CZĘŚĆ II ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT

ZARZĄDZANIA

docsity.com

1. POJĘCIE I MODEL ORGANIZACJI

docsity.com

ORGANIZACJA (definicja)

Znaczenie rzeczowe

Organizacja to całość złożona z ludzi współdziałających przy realizacji jakiegoś celu

Znaczenie atrybutowe

Organizacja to struktura rzeczy złożonych i procesów (np. przedsiębiorstwa, produkcji)

Znaczenie czynnościowe

Organizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i procesów (np. przedsiębiorstwa, produkcji)

docsity.com

TRÓJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI

cele

ludzie technika

1)

2) 3)

4) struktura

5) otoczenie

docsity.com

CZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (H.J. Leavitt)

Ludzie Zadania

TechnologiaStruktura

otoczenie

docsity.com

PIĘCIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (L.Krzyżanowski)

OTSP MT

STR

G

K

G – cele, SP – system (podsystem) społeczny, MT – system (podsystem) materialno-techniczny, STR – struktura, K- człon kierowniczy, OT – otoczenie

docsity.com

SIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (Model McKinseya – „7S”)

strategia

struktury

style systemy

pracownicykwalifikacje

wartości otoczenie

docsity.com

SYNERGIA – efekt organizacyjny

Synergia to efekt współdziałania, polegający na tym, że podmioty współdziałające osiągają więcej niż wynosi suma efektów podmiotów działających osobno.

Synergia nazywana jest efektem organizacyjnym.

przykład liczbowy

2 + 2 = 4 – łączny efekt podmiotów działających osobno

2 + 2 > 4 – efekt podmiotów współdziałających

docsity.com

TYPOLOGIA ORGANIZACJI

Klasyfikacja - podział zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozłączności i zupełności podziału.

Typologia - przeprowadzenie podziału zbioru na podzbiory nie spełniające wymogów stawianych klasyfikowaniu.

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI (1)

ze względu na wielkość: małe średnie duże

ze względu na etap rozwoju: w etapie projektowania w etapie tworzenia nowe ustabilizowane w etapie schyłkowym

ze względu na nastawienie do zysku: nastawione na zysk nie nastawione na zysk

ze względu na jawność: jawne tajne

ze względu na legalność: legalne nielegalne

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI (2)

ze względu na osobowość prawną: posiadające osobowość prawną nie posiadające osobowości prawnej

ze względu na przedmiot działania: administracyjne gospodarcze społeczne polityczne naukowe edukacyjne militarne i paramilitarne kulturalne

ze względu na charakter członkostwa: otwarte zamknięte przymusowe dobrowolne

ze względu na kwalifikacje członków: profesjonalne amatorskie

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)

ze względu na przedmiot działalności: produkcyjne usługowe

ze względu na sektor gospodarki (własność): sektora publicznego sektora prywatnego

ze względu na sekcję gospodarki (PKD): rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo rybołówstwo i rybactwo przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę budownictwo handel hurtowy i detaliczny, naprawy hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i łączność pośrednictwo finansowe obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne edukacja ochrona zdrowia i opieka społeczna pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)

ze względu na formę prawną: indywidualni przedsiębiorcy spółki handlowe:

a) spółki osobowe: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

b) spółki kapitałowe: spółka z o.o. spółka akcyjna

przedsiębiorstwa państwowe spółdzielnie fundacje stowarzyszenia

ze względu na stosunek do rynku kapitałowego: publiczne nie publiczne

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)

ze względu na zależności kapitałowe: niezależne dominujące zależne powiązane

ze względu na terytorium działania: lokalne krajowe międzynarodowe wielonarodowe transnarodowe

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij różnicę pomiędzy organizacją w sensie rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym

2) Omów wybrane modele organizacji.

3) Wyjaśnij na czym polega efekt synergiczny i podaj co najmniej trzy przykłady tego efektu.

4) Na czym polega klasyfikacja, a na czym typologia organizacji.

docsity.com

2. ANALOGIE ORGANIZACJI

docsity.com

ISTOTA I PRZYKŁADY ANALOGII ORGANIZACJI

Analogia (metafora) organizacji - przenoszenie twierdzeń dotyczących jakiegoś obiektu na organizację na podstawie zachodzących pomiędzy nim a organizacją podobieństw, w celu wyjaśnienia pewnych aspektów budowy i funkcjonowania organizacji.

G.Morgan – odkrywca metafor organizacji

przykłady metafor organizacji: organizacja maszyna organizacja organizm organizacja gra

docsity.com

ORGANIZACJA MASZYNA (założenia)

1) twór sztuczny

2) ma cel - czemuś służy

3) składa się z części (ludzie trybiki)

4) części są wzajemnie dopasowane

5) istnieje hierarchia części (ich wzajemna zależność)

6) istnieje centralna część (centrum)

7) struktura jest stała (statyka)

8) części działają harmonijnie

9) obowiązują stałe procedury, schematy postępowania

10) warunki techniczne i fizjologiczne określają poziom wydajności

docsity.com

ORGANIZACJA MASZYNA (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

ład, harmonia jasne zasady budowy i funkcjonowania niezawodność optymalizacja wyników łatwość zrozumienia łatwość zarządzania

Wady

brak miejsca na swobodę, inicjatywę, improwizację - schematyzm brak miejsca dla działań nieformalnych brak miejsca na rozwój brak miejsca na konflikt brak miejsca na relacje z otoczeniem

docsity.com

ORGANIZACJA ORGANIZM (założenia)

1) twór naturalny

2) żyje (rodzi się, rozwija, choruje, umiera)

3) składa się z układów

4) cel nadrzędny - przetrwać i rozwijać się

5) w stanie równowagi wewnętrznej (homeostaza)

6) centrum zarządzające - mózg organizacji

7) konflikt stanem chorobowym

8) struktura jest dynamiczna

9) zmiany są przewidywalne (determinizm)

10) pozostaje w relacji z otoczeniem

11) ma zdolność przystosowawczą (adaptacja)

docsity.com

ORGANIZACJA ORGANIZM (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

wyjaśnia dynamikę rozwoju zwraca uwagę na relacje z otoczeniem adaptacja homeostaza sterowanie i regulacja zwraca uwagę na patologie

Wady

nadmierne akcentowanie determinizmu postrzeganie świata organizacji jako świata harmonii akcentowanie celów egzystencjalnych podkreślanie negatywnej roli konfliktów

docsity.com

ORGANIZACJA GRA (założenia)

1) członkowie organizacji - gracze

2) cele graczy różne

3) gracze rywalizują

4) reguły gry względnie określone

5) stawka w grze (władza, pieniądze, przywileje itp.)

6) gracze realizują swe polityki i strategie

7) gracze zawiązują koalicje

8) konflikt interesów motorem rozwoju organizacji

9) stan organizacji - ryzyko, niepewność

10) gracze popełniają błędy, uczą się

11) kompromis - sposób na zachowanie równowagi

docsity.com

ORGANIZACJA GRA (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

zwraca uwagę na rolę konfliktu w procesie zmian uwzględnia ryzyko, niepewność

Wady

przesadne akcentowanie pozytywnej roli konfliktu bezwzględność (makiawelizm) trudność zrozumienia trudność zarządzania

docsity.com

ROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCH

Pozytywna

pomagają opisać organizację pomagają zrozumieć organizację pomagają działać w organizacji

Negatywna

prowadzą do nadmiernych uproszczeń prowadzą do błędnych wniosków i błędnych posunięć prowadzą do sporów merytorycznych

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Które kierunki w nauce zarządzania operowały analogiami organizacji, jakimi?

2) Czy analogie organizacji są przydatne w teorii i praktyce? Uzasadnij odpowiedź.

3) Podaj przykłady trzech metafor organizacji różnych od prezentowanych na wykładzie. Opisz jeden z nich.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 116 pages

Pobierz dokument