Różnice pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Różnice pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz

PDF (111 KB)
5 strona
427Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu rachunkowości: różnice pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Wartości niematerialne i prawne – różnice MSR Ustawa

Wartości niematerialne i prawne to składnik możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, niemający postaci fizycznej. Standard nie dotyczy:  wartości niematerialnych i

prawnych objętych innym MSR- ami, np. posiadanych w celu sprzedaży – aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i zaniechana działalność, czy umów leasingowych jak i wartości firmy powstającej przez połączenie jednostek,

 aktywów finansowych,  praw do kopalin i złóż

mineralnych oraz nakładów na ich poszukiwanie i przygotowanie oraz wydobycie,

- nabyte i wytworzone we własnym zakresie prawa majątkowe, - czas użytkowania może być określony lub nieokreślony (wartości niematerialne i prawne o nieokreślonych okresach użytkowania nie amortyzuje się ale ich wartość jest aktualizowana na każdy dzień bilansowy), - kryterium identyfikacji - czyli jeśli składnik można wyodrębnić, tzn wydzielić z jednostki i sprzedać, przekazać, licencjonować, oddać do płatnego użytkowania itp. gdyż np. oprogramowanie komputerowe może stanowić integralną część komputera, bez którego ten nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować i wtedy nie jest traktowane jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. Możliwość identyfikacji występuje

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, prawa majątkowe, zaliczane do aktywów trwałych , nadające się do gospodarczego wykorzystania w okresie użyteczności ekonomicznej dłuższej niż jeden rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki. Należą do nich: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, - know-how, - wartość firmy, - koszty zakończonych prac rozwojowych. Definicja w ustawie jest znacznie węższa (katalog zamknięty). - zalicza jedynie nabyte składniki a nie również wytworzone przez jednostkę (oprócz kosztów prac rozwojowych), -czas – powyżej jednego roku użytkowania, może być tylko określony, - ustawa nie określa kryteriów identyfikacji uznania wartości niematerialnych i prawnych,

również gdy wynika z prawa umownego (lub innego prawa), - MSR podaje przykłady zaliczania i niezaliczania nakładów do kosztu składnika wartości niematerialnych i prawnych np. wg MSR nie zalicza się nakładów poniesionych na wprowadzenie nowego produktu lub usługi (jak koszty reklamy, promocji)czy nakłady na prowadzenie działalności w nowym miejscu lub np. zaliczana się koszty (i są one dokładnie sprecyzowane) dotyczące świadczeń pracowniczych bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnik do stanu zdatnego do użytkowania, - zaprzestaje się ujmowania nakładów w wartości bilansowej składnika aktywów niematerialnych, w momencie gdy staje się on zdatny do użytkowania w opinii kierownika, - możliwe jest uznawanie kosztów ponoszonych po początkowym ujęciu - w okresach późniejszych, - formułują zakazy nie pozwalające na ujecie jako składnika aktywów niematerialnych – wartości firmy wytworzonej we własnym zakresie, znaków towarowych wytworzonych we własnym zakresie, jak i tytułów czasopism, wydawniczych itp., - składniki przekazane jednostce jako dotacje rządowe ujmowane są w wartości godziwej lub nominalnej, - składniki majątkowe uzyskane w drodze wymiany na składniki niepieniężne lub stanowiących kombinację aktywów pieniężnych lub niepieniężnych, wycenia się wg wartości godziwej,

- brak jest takich przykładów w ustawie co może powodować złą wartość początkową, Np.definicja mówi, iż zalicza się koszty bezpośrednio związane z przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania (bardzo ogólnie), - takim momentem wg ustawy jest dzień oddania składnika do użytkowania, - ustawa nie dopuszcza powiększenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika o nakłady ponoszone po początkowym ujęciu, - pomimo, że ustawa również nie pozwala na ujecie tych pozycji, nie formułuje tego wprost, - ustawa nie zawiera przepisów dotyczących takiej dotacji jednak mówi , że gdy niemożliwe jest ustalenie wartości składnika przyjętego nieodpłatnie można dokonać wyceny wg ceny sprzedaży, - ustawa nie zawiera do tego dokładnie sprecyzowanych przepisów do takiej sytuacji , jednak wg jej przepisów, do takiego przypadku, można zastosować wycenę wg ceny sprzedaży,

- wycena wartości niematerialnych i prawnych wg wartości godziwej jest dozwolona, - MSR dzieli proces powstawania aktywów na:  prace badawcze  prace rozwojowe

gdyż zarówno ustawa jak i MSR nie zalicza kosztów prac badawczych do wartości niematerialnych i prawnych tylko ujmowane są w kosztach w momencie ich powstania, - MSR zalicza do wartości niematerialnych i prawnych koszty prac rozwojowych nie tylko zakończonych – mogą one być w toku, - MSR definiuje koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych i podaje przykłady kosztów zaliczanych i niezaliczanych do tego składnika aktywów (precyzyjnie), - MSR określa jasno moment rozpoczęcia i zakończenia aktywowania kosztów związanych z wartościami niematerialnymi i prawnym, - MSR przewiduje zarówno model kosztowy, tak jak ustawa jak i model wartości przeszacowanej, gdzie składnik ujmowany jest w wartości przeszacowanej równej wartości godziwej, na dzień przeszacowania pomniejszonej o umorzenie oraz łączną kwotę późniejszych odpisów z tytułu utraty wartości; jest stosowany raczej w wyjątkowych sytuacjach, ze względu na charakter większości aktywów niematerialnych, - amortyzację rozpoczyna, gdy składnik majątkowy jest gotowy do użycia – w myśl opinii kierownictwa, - weryfikacja poprawności przyjętego okresu amortyzacji odbywa się każdego roku,

- wycena wartości niematerialnych i prawnych wg wartości godziwej jest niedozwolona, - ustawa nie podaje definicji prac rozwojowych i badawczych i nie wydziela tym samym etapów (podaje definicje zakończonych prac rozwojowych), - ustawa pozwala zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych jedynie koszty prac rozwojowych zakończonych, - nie definiuje zakresu kosztu wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych, czyli należy odwołać się do ogólnej definicji kosztu wytworzenia, - ustawa nie określa tego zakresu, - wycena następująca po początkowym ujęciu wg ustawy może odbyć się tylko wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (model kosztu), - amortyzację rozpoczyna się nie wcześniej niż w momencie przyjęcia składnika do używania, - nie jest zdefiniowana częstotliwość tej weryfikacji (ustawa nie zawiera definicji okres amortyzacji),

- weryfikacja metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych również odbywa się corocznie i jej zmiany w przypadku jeśli nastąpiła zmiana oczekiwanego sposobu czerpania korzyści ekonomicznych, - weryfikacja wartości końcowej – co roku, - zakłada, że wartość końcowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi zero, - określa bardziej specyficzne czynniki wpływające na okres użytkowania wartości niematerialnych i prawnych tj np. stabilność branży, przewidywane działania konkurencji, - MSR za kryterium stawia odzwierciedlenie, przez przyjętą metodę, trybu uzyskania korzyści ekonomicznych, z wykorzystania tego składnika, jeśli nie ma możliwości wiarygodnego odzwierciedlenia tego trybu, należy zastosować metodę liniową, - okres użytkowania aktywów niematerialnych nie przekracza ( w większości przypadków) 20 lat, - okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych kosztów prac rozwojowych jest taki sam co okres użytkowania, - usuniecie z bilansu następuje dopiero wtedy, gdy realizacja przychodu ze sprzedaży stanie się prawdopodobna - w przypadku sprzedaży z odroczoną płatnością, przychód wyrażony jest ceną ceną gotówkową( a różnica między nią i kwota nominalną jest IRR z należności) - zakres informacji ujawnianych w bilansie jest trochę szerszy

- ustawa nie mówi o częstotliwości weryfikacji - wymagana okresowo, przy czym nie zdefiniowana częstotliwość weryfikacji, ustawa nie definiuje pojęcia wartość końcowa, - nie formułuje kryterium wyboru metody amortyzacji – jest to wybór jednostki, - ustawa nie ogranicza długości okresu amortyzacji (z wyjątkiem kosztów prac rozwojowych), - ustawa ogranicza okres dokonywania tych odpisów do 5 lat, - ustawa nie odnosi się do ujęcia przychodów ze sprzedaży składnika wartości niematerialnych w przypadku odroczonej płatności

Bibliografia: Rzeczpospolita, Rachunkowość 2006, MSSF a ustawa o rachunkowości – porównanie, Warszawa 2006, Alicja Jaruga, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) nowe regulacje, Warszawa 2006, Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska, MSR i MSSF praktyczny przewodnik po międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa 2006, Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Jarugi, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – różnice i podobieństwa, Warszawa 2004, Alicja Jaruga, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice – SUPLEMENT, Warszawa 2005 r.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument