Zakres działania i organizacja NIK - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Zakres działania i organizacja NIK - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (37 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
434Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do zakresu działania i organizacji NIK.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PYTANIE 15 1. ZAKRES DZIAŁANIA I ORGANIZACJA NIK NIK działa na zasadzie kolegialności i podlega Sejmowi. Skład NIK:

• prezes NIK F 0E 0 powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm bezwzględną większością głosów. Potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Powołanie następuje na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów

• wiceprezesi F 0E 0 powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK • kolegium NIK F 0E 0 prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny i 14 członków

powoływanych przez Sejm

Jednostkami organizacyjnymi NIK są: • departamenty • w terenie delegatury

ZAKRES I PROCEDURA DZIAŁAŃ KONTROLNYCH 1. OBLIGATORYJNY ZAKRES DZIAŁANIA F 0E 0 kontrola działalności: organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych: * z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działania * w stosunku do Sejmu, Prezydenta, RM zakres kontroli ogranicza się do wykonywania przez nie budżetu, gospodarki finansowej i majątkowej 2. ZADANIA FAKULTATYWNE F 0E 0 może kontrolować działalność: organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych * z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności *działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie legalności i gospodarności

NIK może przeprowadzać kontrolę na: zlecenie Sejmu, wniosek Prezydenta RP lub Prezesa RM, z własnej inicjatywy.

NIK przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinie w przedmiocie absolutorium dla rządu, informacje o wynikach kontroli, a także coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Ma obowiązek przedstawić Sejmowi wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, prezesa NBP i osób kierujących instytucjami wskazanymi przez ustawę. NIK przedkłada Prezydentowi RP informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, a także o wynikach innych ważniejszych kontroli. NIK przedkłada Prezesowi RM informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przedkładane Sejmowi i Prezydentowi RP.

2. POWOŁYWANIE I STATUS RPO, ZAKRES DZIAŁANIA RPO powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy 35 posłów na 5 letnią kadencję. Urząd RPO może sprawować wyłącznie obywatel polski, wyróżniający się wiedzą prawniczą i doświadczeniem życiowym oraz autorytetem. Może być tylko profesorem wyższej uczelni i nie może przynależeć do partii ani związku zawodowego. Posiada immunitet. Obecnie działalność RPO reguluje Konstytucja RP i Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

„Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.” RPO jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. RPO nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. W okresie kadencji jest nieodwoływalny, wyjątki: * zrzeczenie się urzędu * trwała niezdolność do pełnienia obowiązków * sprzeniewierzenie się ślubowaniu

ZAKRES DZIAŁANIA „RPO stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.” RPO może z własnej inicjatywy lub też na wniosek podmiotów zacząć działać. We wstępnym postępowaniu ustala, czy są podstawy do podjęcia sprawy, albo poucza wnioskodawcę o przysługujących mu środkach działania albo przekazuje sprawę właściwym organom. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw lub wolności RPO może: a) wystąpić do organu, organizacji albo instytucji, w których działalności stwierdził

naruszenie prawa, z wnioskiem zawierającym opinie i sugestie co do sposobu załatwienia sprawy

b) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub zastosowanie sankcji służbowych wobec pracownika winnego stwierdzonych nieprawidłowości

c) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych lub wziąć udział w każdym z toczących się już postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi

d) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, jak również zaskarżyć decyzję sądu administracyjnego i uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi

e) wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia f) występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej g) występować z wnioskami uruchamiającymi działalność TK h) zgłosić udział w postępowaniu przed TK w sprawie skargi konstytucyjnej i brać udział w

tym postępowaniu

3. POZYCJA USTROJOWA I KOMPETENCJE KRRiT Działa w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji oraz konstytucje RP. Powstała w 1992r. i jest ściśle związana ze sferą wolności i praw jednostki, z je konstytucyjnym prawem do informacji. KRRiT jest gwarancją ochrony wolności środków masowego przekazu ( gwarant prawa do informacji, wolności słowa). CEL DZIAŁALNOŚCI F 0E 0 KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. SKŁAD F 0E 0 Sejm wybiera 4 członków, Senat-2 a Prezydent-3. Przewodniczącego powołuje Rada spośród swoich członków większością 2/3 ustawowej ich liczby. TRYB DZIAŁANIA F 0E 0 działa w systemie permanencji, a jej skład odnawiany jest co 2 lata w 1/3. Kadencja członków wynosi 6 lat.

KOMPETENCJE KRRiT: • określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców ( np. określanie

limitów czasowych dla emisji reklam) • ochrona podstawowych, społecznie akceptowanych wartości, przede wszystkim

wartości chrześcijańskich ( Rada kontroluje pod tym kątem programy emitowane przez nadawców)

• udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych • ustalanie wysokości opłaty abonamentowej • organizowanie badań treści i odbioru programów • inicjowanie postępu technicznego

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument