Formatka do sprawozdania finansowego - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Formatka do sprawozdania finansowego - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics

PDF (64 KB)
2 strony
815Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: formatka do sprawozdania finansowego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Rachunkowość

AKTYWA KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIAData operacji Grunt Samo-

chód Towary Należno-

ści VAT nali-

czony (należności od urzędu

skarbowego)

Środki pieniężne

RMC Kapitał zakła- dowy

Kapitał zapa- sowy

Pozosta -ły

kapitał

Rezerwy Zobo- wiąza- nia z tytułu

dostaw

Zobo- wiąza- nia z tytułu

kredytu

VAT należny (zobo-

wiązania wobec urzędu skarbowego)

RMB

RAZEM

docsity.com

Rachunkowość

GRAB SA BILANS sporządzony na 31.12.210 r.

A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument