Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 3, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 3, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (437 KB)
11 strona
636Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: wyroby spiekane; wyroby konkurencyjne, wyroby bezkonkurencyjne, wyroby konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, spieki pseudostopowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
Metalurgia proszkow2 cz3.pdf

Spiekane materia y narz!dziowe

docsity.com

Wymogi wobec materia u narz!dziowego

twardo !

odporno ! na cieranie

odporno ! na zu"ycie

Zdolno ! skrawania z du"ymi pr#dko ciami i ci$gliwo ! materia%u s$ to cechy

wzajemnie zale"ne i przeciwstawne.

U"yteczno ! poszczególnych materia%ów skrawaj$cych mo"na rozpatrywa! z

ró"nego punktu widzenia:

twardo ! materia%u w temperaturze otoczenia,

twardo ! w podwy"szonej temperaturze,

stabilno ! sk%adników strukturalnych,

w%asno ci smarne,

powinowactwo chemiczne sk%adników materia%u skrawaj$cego do materia%u

skrawanego,

zjawiska dyfuzji wzajemnej sk%adnik narz#dzia i obrabianego przedmiotu.

Podczas obróbki skrawaniem ostrze narz#dzia rozgrzewa si# do wysokiej

temperatury, dlatego cech$ wszystkich materia%ów przeznaczonych na narz#dzia

do intensywnej obróbki skrawaniem jest wysoka twardo"# w podwy$szonej

temperaturze.

docsity.com

Tabela ilustruje znaczenie poszczególnych materia%ów narz#dziowych wed%ug

warto ci produkcji wykonanej za ich pomoc$ oraz masy zeskrawanych

wiórów.

Znaczenie materia ów narz!dziowych wed ug warto"ci wykonanej za ich pomoc% produkcji oraz masy zeskrawanych wiórów

Materia% narz#dziowy Warto ! produkcji,

[%] Masa zeskrawanych

wiórów, [%]

stal szybkotn$ca 65 28

w#gliki spiekane 33 68

spiekane ceramiczne Si-Al-O-N 2 4

polikrystaliczny diament i azotek boru

1 1

docsity.com

Spiekane stale szybkotn%ce

Stale szybkotn%ce s$ narz#dziowymi stalami wysokostopowymi

zawieraj$cymi do oko%o: 1,6% w#gla, 18% wolframu, 9% molibdenu,

5% wanadu i 10% kobaltu. W przypadku wytwarzania tych stali

metalurgia proszków jest metod$ konkurencyjn$ w stosunku do

tradycyjnego wytapiania.

metoda tradycyjna - uzysk w procesie przerobu od wlewka do

narz#dzia wynosi 25%.

metalurgia proszków - uzysk do 85% ( + ni"sza pracoch%onno !

procesu).

docsity.com

W asno"ci

W porównaniu ze stalami konwencjonalnymi spiekane stale szybkotn$ce

wykazuj$ nast#puj$ce zalety:

!lepsze w%asno ci u"ytkowe (mo"na dowolnie dobiera! sk%ad tych stali przez

mieszanie w odpowiednich proporcjach proszków w#glików: WC, VC, TiC, Mo2C,

NbC oraz osnowy)

!brak segregacji w#glików

!brak pasmowo ci,

!bardzo dobr$ szlifowalno !,

!dobr$ plastyczno ! (nawet przy zawarto ci w#glików do 40% obj#to ci nadaj$

si# do obróbki plastycznej)

!dobr$ obrabialno ! mechaniczn$,

!du"$ stabilno ! wymiarowa po hartowaniu i odpuszczaniu.

docsity.com

Zalety metody

Technik$ metalurgii proszków mo"na wytwarza! ka"d$ ze stali szybkotn$cych,

jednak szczególnie op%acalna jest produkcja stali zawieraj$cych najwi!cej

drogich pierwiastków stopowych.

Produkcja polega na prasowaniu proszków stopowych na zimno lub gor$co.

W przypadku stosowania prasowania izostatycznego mo"na produkowa! bloki

stali szybkotn$cej o masie dochodz%cej do 1800 kg.

T$ metod$ wytwarza si# tak"e bardzo du"e narz#dzia o masie od kilkunastu

do kilkudziesi#ciu kilogramów.

Narz#dzia wykonane z wysokiej jako ci stali szybkotn$cej wyprodukowanej

metod$ metalurgii proszków odznaczaj$ si# 1,5-3 razy wi!ksz% trwa o"ci% ni"

narz#dzia wykonane ze stali szybkotn$cej otrzymanej metod$ tradycyjn$.

docsity.com

Metody wytwarzania

Metody technologiczne wytwarzania elementów ze spiekanej stali szybkotn$cej

dzieli si# na:

specjalistyczne, które pozwalaj$ wytworzy! gotowe narz#dzia i produkty o

kszta%cie zbli"onym do ko&cowego, zwane te" metalurgicznymi;

kombinacje technologii metalurgii proszków i konwencjonalnej obróbki

plastycznej, metoda ta pozwala na wykonanie wielkogabarytowych bloków,

które nast#pnie kszta%tuje si# metod$ obróbki skrawaniem.

docsity.com

Przeznaczony do prasowania proszek stali szybkotn$cej, zawieraj$cy nie wi#cej

ni" 0,02% tlenu, umieszcza si# w cylindrycznych, stalowych kapsu%ach i wst#pnie

zag!szcza wibracyjnie. W kapsu%ach tych jest on nast#pnie prasowany

izostatycznie na zimno pod ci nieniem ok. 400 MPa.

Po odpompowaniu gazów z wn#trza kapsu%y, wykonuje si# z kolei prasowanie na

gor%co w temperaturze 1100°C i przy ci nieniu 100 MPa.

docsity.com

Wskazania zwi%zane z wytwarzaniem:

!Mniejsze narz#dzia ze stali szybkotn$cych wytwarza si# przez prasowanie w

sztywnych matrycach.

!Narz#dzia o skomplikowanych kszta%tach prasowane s$ w matrycach

elastycznych. Spiekanie wyprasek przebiega w pró"ni lub w atmosferze

ochronnej.

!Po spiekaniu ostateczny kszta%t nadaje si# narz#dziu metod$ obróbki

skrawaniem.

!Obróbka cieplna polega, podobnie jak w przypadku stali szybkotn$cych

konwencjonalnych, na hartowaniu i odpuszczaniu. Po odpuszczaniu mo"na

przeprowadzi! szlifowanie kraw#dzi tn$cych narz#dzia.

Zastosowanie

G%ówne zastosowanie spiekanych stali szybkotn$cych to narz#dzia skrawaj$ce

do obróbki materia ów trudnoobrabialnych. Skrawa si# nimi takie materia%y

jak stale stopowe, stale o du"ej wytrzyma%o ci, stale konstrukcyjne ulepszone

cieplnie.

Materia%y te sprawdzaj$ si# jako narz#dzia o du$ych wymiarach i masie oraz

z o$onym kszta cie.

S$ one kilkunastokrotnie trwalsze ni" narz#dzia ze stali konwencjonalnej.

docsity.com

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument