Podstawy socjologii, wymagania egzaminacyjne - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Podstawy socjologii, wymagania egzaminacyjne - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. Warsaw School of Economics

PDF (121 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z socjologii: podstawy socjologii, wymagania egzaminacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
untitled

SOCJOLOGIA ZESTAW PROBLEMÓW WYMAGANYCH NA EGZAMINIE

1. Socjologia a inne nauki o społeczeństwie 2. Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej 3. Rewolucja przemysłowa, społeczeństwo nowoczesne a powstanie socjologii 4. Ideologie a powstanie socjologii 5. Pozytywizm i neopozytywizm w socjologii 6. Typ idealny M. Webera 7. Style uprawiania socjologii 8. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe 9. Praktyczne zastosowania socjologii

10. Podstawowe kontrowersje socjologiczne 11. Podstawowe tezy funkcjonalizmu 12. Podstawowe tezy teorii konfliktu 13. Podstawowe tezy teorii wymiany 14. Makrostruktury społeczne 15. Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie 16. Pojęcie kultury w socjologii; kultura a cywilizacja 17. Systemy wartości, normy i wzory zachowań 18. Zróżnicowanie społeczne kultury; subkultury 19. Kontrkultura jako zjawisko społeczne 20. Cechy kultury masowej 21. Działanie a zachowanie 22. Działania motywowane normą i interesem /celowo-racjonalne/. Typologia działań

według Webera 23. Elementy więzi społecznej 24. Socjalizacja jednostki 25. Internalizacja normy 26. Konformizm 27. Systemy normatywne w społeczeństwie 28. Sankcje za naruszanie norm /pozytywne i negatywne/ 29. Dewiacja i innowacja 30. Ewolucja kontroli społecznej 31. Anomia i jej społeczne konsekwencje 32. Pojęcie roli społecznej 33. Człowiek jako istota społeczna 34. Osobowość i jej elementy

1

docsity.com

35. Osobowość jako zespół ról społecznych 36. Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa 37. Typologie osobowości 38. Role społeczne 39. Postawy społeczne 40. Postawy społeczne a zachowania 41. Pozycja i status społeczny jednostki 42. Proces socjalizacji 43. Socjalizacja a wychowanie 44. Etapy socjalizacji 45. Zbiór, zbiorowość, grupa społeczna 46. Rodzaje zbiorowości społecznych 47. Zachowania zbiorowe 48. Publiczność 49. Tłum i publiczność 50. Rodzaje grup 51. Więź społeczna i jej składniki 52. Grupa odniesienia 53. Pozycja i rola w grupie 54. Przywództwo w grupie 55. Naród jako zbiorowość 56. Socjologiczne ujęcia narodu 57. Naród i grupy etniczne 58. Etnocentryzm i ksenofobia 59. Zrzeszenia /organizacje/ jako grupy celowe 60. Rola organizacji we współczesnym społeczeństwie 61. Organizacja a instytucja; proces instytucjonalizacji organizacji 62. Kontrola wewnątrz struktury organizacji 63. Patologie organizacji 64. Cechy organizacji biurokratycznej 65. Instytucje /organizacje/ totalne 66. Monocentryczny typ ładu społecznego 67. Cechy ładu policentrycznego 68. Sprzeczność interesów i wartości jako źródła konfliktu 69. Czynniki wzmacniające intensywność konfliktu 70. Konflikt a system społeczny; funkcjonalność i dysfunkcjonalność konfliktu 71. Antagonizm kierowany i zastępcze obiekty wrogich uczuć 72. Metody rozwiązywania konfliktów 73. Źródła nierówności w społeczeństwie 74. Schematy ujmowania struktury społecznej: dychotomia i gradacja 75. Rodzaje struktury społecznej 76. Status i czynniki statusu 77. Sztywne i elastyczne struktury; status przypisany i osiągany

2

docsity.com

78. Ruchliwość społeczna, typy ruchliwości. 79. Źródła prawomocnego panowania 80. Zmiana, rozwój, postęp 81. Czynniki zmiany społecznej 82. Zmiana a stabilność 83. Społeczny opór wobec zmian 84. Socjologiczne kryteria modernizacji 85. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne 86. Modernizacja społeczna 87. Rodzaje ruchów społecznych.

3

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument