Samorząd gminny - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Samorząd gminny - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (163 KB)
9 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: samorząd gminny; władzy gminy, zadania rady gminy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

1) SAMORZĄD GMINY  ZADANIA:  1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,  2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego,  3)  Wodociągi,  kanalizacja,  oczyszczanie  ścieków,  wysypiska  śmieci,  zaopatrzenie  w  energię  elektryczną i cieplną,  4) Lokalny transport drogowy,  5) Ochrona zdrowia,  6) Pomoc społeczna,  7) Komunalne budownictwo mieszkaniowe,  8) Oświata – szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola,  9) Kultura,  10) Kultura fizyczna,  11) Targowiska i hale targowe,  12) Zieleń,  13) Cmentarze komunalne,  14) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,  15)  Utrzymanie  gminnych  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  obiektów  administracyjnych.  Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkół, gmina otrzymuje subwencję oświatową.  Własne dochody wypracowuje ze sprzedaży oraz dzierżawy swojego majątku z podatków  i opłat  lokalnych. Tak pozyskane środki finansowe przeznacza na wypełnianie zadań własnych.  WŁADZE GMINY:  ‐  Rada  gminy  –  jest  najważniejszą  instytucją  demokracji  i  samorządności  lokalnej.  To  organ  stanowiący  i  kontrolny.  Kadencja  rady  trwa  4  lata.  Liczba  radnych  zasiadających w  radzie  jest  zależna od liczby mieszkańców.   Jej zadania to wszystkie sprawy wynikające z kompetencji gminy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.  Rada  wybiera  swojego  przewodniczącego  i  wice  przewodniczących.  Przewodniczący  organizuje  pracę rady, zwołuje i prowadzi jej obrady.   ZADANIA RADY GMINY:  1) Uchwalanie statutu gminy,  2) Wybór i odwoływanie zarządu,  3) Powołanie i odwołanie skarbnika oraz sekretarza gminy,  4) Uchwalanie budżetu gminy,  5) Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  6) Uchwalanie programów gospodarczych,  7) Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych (rad sołeckich, osiedlowych),  8) Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,  9)  Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  majątkowych  gminy,  przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu,  10) Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,  11) Podejmowanie uchwał w  sprawach współdziałania  z  innymi gminami oraz wydzielanie na  to  odpowiednich sum,  12) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,  13) Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, placów publicznych,  14) Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,  Ważnym  zadaniem  jest  kontrolowanie  działalności  zarządu  oraz  gminnych  jednostek  organizacyjnych. Zadanie to rada wykonuje przy pomocy komisji rewizyjnej.  

‐  Zarząd  gminy  –  organ wykonawczy.  Składa  się  od  3  do  7  osób,  które  rada  gminy wybiera  ze  swojego grona w tajnym głosowaniu. Zarząd ma swojego przewodniczącego, którym jest wójt a w  tych  gminach,  gdzie  siedziba  władz  znajduje  się  w  miejscowości  posiadającej  prawa  miejskie,  przewodniczącym  jest burmistrz  lub prezydent miasta. Przewodniczący organizuje prace zarządu,  reprezentuje  gminę  na  zewnątrz  i  kieruje  sprawami  bieżącymi. W  pracach  zarządu  uczestniczą  sekretarz i skarbnik nie mając prawa głosu.  Obecnie w Polsce istnieje prawie 2,5 tysiąca gmin.  2) SAMORZĄD POWIATU  Prawa powiatu mają miasta z ponad 100 000 liczbą mieszkańców lub miasta, które utraciły status  województwa w 1998  roku.  Jest  to drugi  szczebel  samorządu  terytorialnego. Powiat  to obszary  gmin,  które  graniczą  ze  sobą.  Powiatem  jest  również  miasto  posiadające  prawa  powiatu.  Mieszkańcy  powiatu  są  wspólnotą  samorządową.  Tak  jak  gmina  posiada  osobowość  prawną  i  mienie  a  także  podlega  ochronie  sądowej.  Powiat  wykonuje  zadania  publiczne  o  charakterze  lokalnym. Zadań tych nie wykonują gminy – ponadgminne.  Powiaty nie maja uprawnień nadrzędnych i nadzorczych wobec gmin.   Zadania:  1) Oświata ponadpodstawowa,  2) Ochrona zdrowia i środowiska,  3) Ochrona przeciwpożarowa,  4) Wykonywanie nadzoru budowlanego,  5) Budowa i utrzymanie dróg międzygminnych,  6) Bezpieczeństwo i porządek publiczny,  7) Prowadzenie lokalnej obsługi sektora rolnictwa,  8) Obsługa administracyjna obywateli w zakresie nie prowadzonym przez gminy,  9) Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej,  10) Pomoc społeczna,  11) Kultura,  12) Kultura fizyczna i turystyka,  13) Gospodarka gruntami,  14) Przeciwdziałanie bezrobociu.  WŁADZE POWIATU:  ‐ Rada powiatu –  to organ stanowiący  i kontrolny. Wykonuje analogicznie  te same zadania  jakie  wykonuje  rada  gminy.  Rada  powiatu ma  swojego  przewodniczącego  i wice  przewodniczących.  Organizują oni  jej pracę. Rada powołuje komisje, które  służą do określonych  zadań. Organizacja  wewnętrzna jest zawarta w statucie.  ‐ Zarząd powiatu – to organ wykonawczy, czyli wykonuje uchwały rady powiatu. Wykonuje również  zadania zastrzeżone przepisami prawa. Wybierany  jest przez radę powiatu. Na czele zarządu stoi  starosta, wice starosta i członkowie.   Zadania  powierzone  powiatowi  są  wykonywane  przy  pomocy  starostwa  powiatowego,  kierowników służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Te jednostki tworzą  POWIATOWĄ ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ.  Wszystkie  zadania  powierzone  powiatom  są  finansowane  ze  środków  państwowych  a  także  z  dochodów własnych. Wydatki  są  uchwalane w  budżecie. Obecnie w  Polsce  istnieje  ponad  370  powiatów.  Powiat  może  zawierać  porozumienia  z  województwem  i  jednostkami  samorządu  lokalnego.  3) SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  Jest to samorząd regionalny. Województwo ma dualistyczny charakter, ponieważ obok samorządu  terytorialnego  mamy  organ  administracji  rządowej.  Druga  struktura  jest  niezbędna  tak,  aby 

podkreślić  unitarność  państwa.  Województwo  jest  jednostką  podziału  terytorialnego  i  jednocześnie ustroju terytorialnego.  Mieszkańcy  województwa  tworzą  z  mocy  prawa  regionalną  wspólnotę  samorządową.  Do  wspólnoty  należy  władza  samorządowa.  Druga  struktura  jest  niezbędna  tak,  aby  podkreślić  unitarność państwa. Województwo  jest  jednostką podziału  terytorialnego  i  jednocześnie ustroju  terytorialnego.  Województwo  jak pozostałe  jednostki samorządu  terytorialnego ma swoje zadania. Zasadniczym  zadaniem  samorządu  jest  określenie  strategii  rozwoju województwa  oraz  prowadzenie  polityki  rozwoju województwa. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu.  Zadania:  1) Pielęgnowanie polskości oraz  rozwój  i  kształtowanie  świadomości narodowej, obywatelskiej  i  kulturowej mieszkańców,  2) Pobudzanie aktywności gospodarczej,  3) Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,  4)  Zachowanie  wartości  środowiska  kulturowego  i  przyrodniczego  uwzględniających  potrzeby  przyszłych pokoleń,  5) Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego,  6) Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,  7) Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,  8) Wykonywanie usług publicznych o charakterze i zasięgu regionalnym.  WŁADZE WOJEWÓDZTWA:  Wojewodowie, są terenowymi organami administracji ogólnej. Podporządkowane im organy też są  organami administracji. Zarządzają oni na  terenie województwa  tymi sprawami, które należą do  kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach a także na szczeblu wojewódzkim  w  postaci  sejmików.  Zajmują  się  też  takimi  sprawami,  które  nie  zostały  przekazane  organom  administracji  specjalnej.  Wojewoda  jest  przedstawicielem  rządu  na  obszarze  województwa.  Zastępcą jest wice wojewoda. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek  ministra właściwego do  spraw administracji państwowej. Wice wojewodę powołuje Prezes Rady  Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda realizuje zadania zlecane przez Radę Ministrów.  Wojewoda jako przedstawiciel rządu:  1) Koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa,  2) Organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy,  3) Zapewnia współdziałanie  jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w  zakresie  utrzymania  porządku  publicznego  oraz  zapobiega  klęskom  żywiołowym  i  usuwaniu  ich  skutków,  4) Może przedstawić pod obrady rządu projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących  województwa,  5)  reprezentuje  rząd  na  uroczystościach  państwowych  i  w  trakcie  wizyt  składanych  przez  przedstawicieli obcych państw na terenie województwa.  Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki dzieli  się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele urzędu wojewódzkiego  stoi dyrektor.  Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. W skład kolegium wchodzą:  wice wojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek  organizacyjnych urzędu wojewódzkiego.  Oprócz  organów  terenowej  administracji  rządowej  występuje  również  podział  na  organy  samorządu  terytorialnego. Zajmują  się one  sprawami publicznymi  i  są odpowiednikami organów  stanowiących oraz kontrolnych – Sejmik województwa a  także organów wykonawczych – Zarząd 

województwa.  Organy  te  mają  swojego  przewodniczącego.  Jest  nim  marszałek  województwa.  Prowadzi  on  sprawy  bieżące  oraz  reprezentuje  województwo  na  zewnątrz.  Ma  pod  swoim  kierownictwem urząd marszałkowski.  Obecnie w Polsce mamy 16 województw. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH:  Organy władzy publicznej, w  tym organy władzy państwowej  (ministerstwa,  kancelarie), organy  kontroli państwowej (IPN, Najwyższa Izba Kontroli, KRRiT),  i ochrony prawa oraz Sądy  i Trybunały  (wojewodowie, Sąd Najwyższy, trybunał).  JST oraz ich związki.  Jednostki budżetowe.  Samorządowe zakłady budżetowe.  Agencje wykonawcze.  Instytucje gospodarki budżetowej.  Państwowe fundusze celowe.  ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS.  NFZ.  Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.  Uczelnie publiczne.  Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.  Państwowe i Samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe.  Inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu  wykonania  zadań publicznych  z wyłączeniem przedsiębiorstw,  instytutów badawczych, banków  i  spółek prawa handlowego.  METODY ROZLICZANIA FINANSÓW PUBLICZNYCH:  Brutto  –  tylko  jednostki  budżetowe  (nieodpłatne  świadczenia;  OHP,  Schronisko  dla  Zwierząt,  szkoły, przedszkola, Policja, Sądy, Wojsko, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni).  Netto – samorządowe zakłady budżetowe, art. 14 (odpłatne świadczenia)  Jednostki  budżetowe  są  państwowymi  lub  samorządowymi  jedn.organizacyjnymi,  których  dochody  i wydatki  są objęte planem budżetowym w pełnej wysokości. Oznacza  to,że wszystkie  zgromadzone  przez  nie  dochody  odprowadzane  są  do  budżetu  a  nast.,  wszystkie  wydatki  pokrywane  są  z  budżetu  w  ramach  zaplanowanego  w  nim  limitu  bez  względu  na  wielkośc  zgromadzonych przez nie środków finansowych.  Zmian na budżecie może dokonać Rada Gminy(organ ustawodawczy). Wójt, burmistrz, prezydent‐  organ  wykonawczy.  Dyrektorzy‐  mogą  dokonywać  zmian  w  budżecie  tylko  na  poziomie  paragrafów.  Jedn. Budżetowe nie mają osobowości prawnej co powoduje, że czynności o charakterze cywilno‐ prawnym są podejmowane w imieniu skarbu państwa lub odpowiednio JST.  Organ tworzący jedn.budżetową nadaje jej status oraz przekazuje w zarząd mienie. Przy likwidacji  jedn.budżetowej  określone  jest  przeznaczenie  mienia  użytkowego  przez  tę  jednostkę,  a  w  przypadku  państwowej  jedn.budżetowej  decyzja  ta  podejmowana  jest  w  porozumieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  skarbu  państwa.  Należności  i  zobowiązania  po  zlikwidowanej  jedn.budżet. przejmuje organ, który podjął decyzje o jej likwidacji.  Gosp. Finansowa jedn.budż. prowadzona jest na podst. Planu finansowego obejmującego jej plan  dochodów  i wydatków.  Natomiast  do  czasu  opracowania  planów  uwzględniających  ostateczne  kwoty  dochodów  i wydatków  przyjęte w  ustawie  budżetowej  lub  uchwale  budżetowej.    Jedn.  budż. prowadzą  gosp.finansową  na podst. Projektów planów finansowych.  Jedn.budż. może zaciągać zobowiązania finansowe tylko w granicach ustalonego na dany rok limitu  wydatków budż.w związku z tym wysokość wydatków jedn.budż. wynikająca z ustaleń zawartych w 

budżecie jest nieprzekraczalnym limitem, a przekroczenie planowanych dochodów nie upoważnia  do zwiększenia limitów wydatków.  TRYB SPORZĄDZANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W PLANACH FINANS. PRZEZ JEDN.BUDŻET:  1.Dysponenci  części  budż.(zarząd  JST  przekazują  podległym  jednostkom  informacje  o wysokości  dochodów i wydatków przyjętych w budżecie państwa) JST‐w budżecie.  2.Na  podst.tych  informacji  kierownicy  państw.jedn.budż.samorządowych  jednost.budżetowych  opracowują projekty planów finansowych swoich jednostek oraz jedn.które im podlegają.  3.Projekty te przekazywane są dysponentom części budżetowych i zarządowi JST.  4.Projekty planów finans. Są weryfikowane przez dusponentów części budżetowych i zarząd JST w  celu zapewnienia  ich zgodności z projektem ustawy  lub uchwały budżetowej mogą oni prowadzic  zmiany informując o ich dokonaniu kierowników jedn.budż.  5.Zmiany w planach finans.jednost.budż. mogą być wprowadzane jeśli:  ‐Rada Ministrów,  Prezes  Rady Ministrów  (Premier)  lub Minister  Finansów  podejmie  decyzje  o  zmianach wydatków w budżecie państwa.  ‐zarząd JST prowadzi zmiany w planach dochodów i wydatków w czasie dokonywania budżetu.  Rada uchwala‐wójt‐burmistrz zawiadamia.  6.Zasady dokonywania wydatków państwowych i samorządowych jedn.budż.:  ‐wynagrodzenia mogą być wypłacane tylko w ramach przyznanego jedn.limitu środków na ten cel.  ‐pochodne  (składki)  od  wynagrodzeń  i  zaliczki  podatku  dochodowego  od  osób  fiz.muszą  być  opłacone jednocześnie z wypłatą wynagrodzeń.  ‐zakup towarów i usług winny być dokonywane zgodnie z procedurami  zamówień publicznych.  ‐jedn.budżetowe  wypłacające  dotacje  zobowiązane  są  do  kontrolowania  zgodnego  z  przeznaczeniem wykorzystania dotacji,przekazane jednostce środki,które nie zostały wykorzystane  do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu.  Dysponentem  głównym  (I  stopnia)  są  dysponenci  części  budżetowych  ustalani  w  drodze  rozporządzenia przez ministra  finans. A  jednos.te otrzymują  środki bezpośrednio  z  r‐ku Ministra  Fin. I zasilają podległe sobie jednostki.  Dysponentami  II  stopnia  są  jedn.otrzymujące  środki  budżetowe  od  dysponeneta    głównego  i  przekazujące je jednostkom sobie podległym.  Dysponentami  III  stopnia  są  jedn.otrzymujące  środki  albo  od  dysponenta  głównego  albo    od  dysponenta  II  stopnia  i  nie mające  uprawnień  do  dalszego  ich  przekazywania.  Oznacza  to  że  wszystkie  środki otrzymane przez dysponenta  III  stopnia  służą do bezpośredniego  finansowania  wydatków.  Zakłady  budżetowe  są  jednostkami  sektora  finansów  publicznych,  które  odpłatnie  wykonują  wyodrębnione  zadania  pokrywając  koszty  swojej  działalności  z  przychodów  własnych  z  możliwością uzyskiwania dotacji określonych przepisach prawa.  Samorządowe zakłady budż. mogą wykonywać zadania własne JST w zakresie:  1.gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami….  2.dróg, ulic, mostów,placów oraz organizacji ruchu drogowego  3.wodociągów  i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  i oczyszczania ścieków komunalnych,  utrzymania  czystości  i  porządku  oraz  urządzeń  sanitarnych,  wysypisk,  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną i cieplną oraz gaz  4.lokalnego transportu drogowego  5.targowisk i hal targowych  6.zieleni gminnej i zadrzewienia  7.kultury fizycznej i sportu w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych  8.utrzymania  różnych  gatunków  egzotycznych  zwierząt  w  tym  w  szczególności  prowadzenie  hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem w celu ochrony 

9.cmentarze.  Organ  stanowiący  JST  tworzy,  łączy,  przekształca  w  inną  formę  organizac.‐prawną  i  likwiduje  samorządowy zakład budżetowy.  Tworząc samorządowy zakład budżetowy organ stanowiący JST określa:  ‐nazwę i siedzibę zakładu  ‐przedmiot jego działalności  ‐źródła przychodów własnych zakładów  ‐stan wyposażenia zakładu,środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane…  ‐terminy  i  sposób  ustalania  zaliczkowych  wpłat  nadwyżki  środków  obrotowych  dokonywanych  przez  zakład  do  budżetu  JST  oraz  sposób  i  terminy  rocznych  rozliczeń  i  dokonywania wpłat  do  budżetu.  Likwidując samorządowy zakład organ stanowiący JST określa przeznaczenie mienia znajdującego  się  w  użytkowaniu  tego  zakładu.  Zasada  ta  odnosi  się  również  do  łączenia  samorządowych  zakładów  budżetowych.  Przekształcenie  samorządowego  zakładu  budżetowego  w  inną  formę  organiz.‐prawną  wymaga  uprzednio  jego  likwidacji.  Należności  i  zobowiązania  likwidowanego  samorz.zakładu budż.przejmuje organ który podjął decycje o  jego  likwidacji z tym że należności  i  zobow.przejmuje utworzona jednostka.  Podstawą gosp.finans. samorz.zakładu budż. jest roczny plan finansowy obejmujący:  1.przychody w tym dotacje z budżetu JST  2.koszty i inne obciążenia  3.stan środków obrotowych  4.stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu  5.rozliczenia z budżetem JST  Samorządowy zakład budż. może otrzymywać z budż. JST nast.dotacje:  1.d.przedmiotowe  2.d.podmiotowa  3.d.celowa na zadania bieżące finansowana z udziałem środków docelowych  4.d.celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  5.jednorazowa dotacja na 1 wyposażenie w środki obrotowe nowo utworzonemu s.z.b.  Dotacje  dla  samorządowego  z.b.  z wyłączeniem  dotacji  na  finans.  Zadań  bieżących  z  udziałem  środków pomocowych  i dotacji na finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji  nie mogą  przekroczyć  50%  kosztów  jego  działalności  .  S.z.b. wpłaca  do  budżetu  JST  nadwyżkę  środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego chyba że organ stanowiący JST  postanowi inaczej. W planie finans.S.Z.B. mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku  realizowania wyższych od planowanych przychodów  i kosztów pod warunkiem  że nie spowoduje  to zmniejszenia wpłat do budżetu  JST ani zmniejszenia dotacji z budżetu  JST. Zysk s.z.b. podlega  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  FINANSE PUBLICZNE‐ obejmują procesy związane z gromadzeniem  środków publicznych oraz  ich  rozdysponowaniem w szczególności:  1.Gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych  2.Wydatkowanie środków publicznych  3.Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa  4.Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne   5.Zarządzanie środkami publicznymi  6.Zarządzanie długiem publicznym  7.Rozliczenie z budżetem Unii Europejskiej.    ŚRODKAMI PUBLICZNYMI SĄ: 

1)Dochody publiczne.  2)Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy  udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.  3)Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.  4)Przychody budżetu państwa  i budżetu  JST oraz  innych  jednostek sektora  finansów publicznych  pochodzących:  a)Ze sprzedaży papierów wartościowych   b)Z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST  c)Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  d)Z otrzymanych pożyczek i kredytów  e)Z innych operacji finansowych.  5)Przychody  jednostek  sektora  finansów  publicznych  pochodzących  z  prowadzonej  przez  nie  działalności oraz pochodzących z innych źródeł.  DOCHODY PUBLICZNE TO:  1.Daniny publiczne do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw  państwowych  i  jednoosobowych  spółek  Skarbu  Państwa  a  także  inne  świadczenia  pieniężne,  których  obowiązek  ponoszenia  na  rzecz  Państwa,  JST,  Państwowych  Funduszy  Celowych  oraz  innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.  2.Inne dochody budżetu państwa, budżetu JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych  należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów między narodowych.  3.Wpływy  ze  sprzedaży  wyrobów  i  usług  świadczonych  przez  jednostki  sektora  finansów  publicznych.  4.Dochody zmienne jednostek sektora publicznego do których zalicza się w szczególności:  a)Wpływy z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze  b)Odsetki od środków na rachunku bankowym  c)Odsetki od udzielonych pożyczek i posiadanych papierów wartościowych  d)Dywidendy z tytułu posiadanych praw.  5.Spadki,  zapisy,  darowizny  w  postaci  pieniężnych  przekazanych  na  rzecz  sektora  finansów  publicznych.  6.Odszkodowania należne sektorom finansów publicznych.  7.Kwoty uzyskane od sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych gwarancji.  SUBWENCJA OGÓLNA‐ to środki wypłacone JST z budżetu Państwa bez ściśle określonych celów na  jaki mogą być wykorzystane.  DOTACJA  CELOWA  –  to  środki  przekazywane  JST  z  budżetu  Państwa  na  realizację  ściśle  określonego zadania.  DOCHODY WŁASNE – w terminologii konstytucji, są to wszystkie dochody których źródłem nie jest  budżet państwa.  DOCHODY WŁASNE GMINY:  1.Wpływy z następujących podatków:  a.Podatek od nieruchomości  b.Podatek rolny  c.Podatek leśny  d.Podatek od środków transportowych  e.Podatek od  posiadania psów  f.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej  g.Podatek od spadków i darowizn  h.Podatek od czynności cywilno prawnych  2.Wpływy z opłat: 

Opłaty skarbowe  Opłaty miejscowe (klimatyczne)  Opłaty targowe  Opłaty eksploatacyjne (przy wydobywaniu złóż)  Inne opłaty stanowiące dochód gminy a uiszczane na podstawie innych ustaw.  3.Dochody  uzyskiwane  przez  gminne  jednostki  budżetowe  oraz wpłaty  od  gminnych  zakładów  budżetowych.  4.Dochody z majątku gminy.  5.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy.  6.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach.  7.5% dochodów uzyskiwanych na  rzecz budżetu państwa w  związku  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny).  8.Odsetki od pożyczek  udzielonych przez gminę.  9.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy.  10.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy.  11.Dotacje z budżetów innych JST.  12.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw.    DOCHODY WŁASNE POWIATU:  1.Wpływy z opłat stanowiące dochód powiatu a uiszczane na podstawie odrębnych przepisów.  2.Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe i powiatowe zakłady budżetowe.  3.Dochody z majątku gminy.  4.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy.  5.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach.  6.5% dochodów uzyskiwanych na  rzecz budżetu państwa w  związku  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny).  7.Odsetki od pożyczek  udzielonych przez gminę.  8.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy.  9.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy.  10.Dotacje z budżetów innych JST.  11.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw.  DOCHODY WŁASNE WOJEWÓDZTW:  1.Dochody  uzyskiwane  przez  wojewódzkie  jednostki  budżetowe  oraz  wpłaty  od  wojewódzkich  zakładów budżetowych.  2.Dochody z majątku gminy.  3.Spadki, darowizny, zapisy na rzecz gminy.  4.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach.  5.5% dochodów uzyskiwanych na  rzecz budżetu państwa w  związku  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami (np. Fundusz Alimentacyjny).  6.Odsetki od pożyczek  udzielonych przez gminę.  7.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiące dochód gminy.  8.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy.  9.Dotacje z budżetów innych JST.  10.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw.    CZĘŚCI SKŁADOWE SUBWENCJI OGÓLNEJ:  1.Dla gmin – tzw. Z części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej.  2.Dla powiatu – tzw. Części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej. 

3.Dla województw – z części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej.  DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ JST SĄPRZEZNACZONE NA:  1.Zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami.  2.Zadania  zrealizowane  przez  JST  na  mocy  porozumień  zawartych  z  organami  administracji  rządowej.  3.Usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi  i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych.  4.Finansowanie lub dofinansowanie zdań własnych.  5.Realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.   

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument