Nadzwyczajne złagodzenie kary - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Nadzwyczajne złagodzenie kary - Notatki - Prawo karne, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (296 KB)
3 strony
480Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiona zostaje zagadnienia nadzwyczajnego złagodzenia i zaostrzenia kary.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

Umożliwia sądowi w określonych w ustawie przypadkach na wymierzenie kary poniżej dolnej granicy

zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony.

Nadzwyczajne złagodzenie może nastąpić fakultatywnie lub obligatoryjnie.

fakultatywne następuje:

- w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze

- w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy najniższa kara za przestępstwo byłaby

niewspółmiernie surowa:

a). pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona,

pokrzywdzony i sprawca ustalili sposób naprawienia szkody

b). ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie

szkody lub o jej zapobieżenie

c). Jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł

uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem

- w wypadkach przewidzianych przez ustawę, np. usiłowanie nieudolne, przekroczenie granic

obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności

obligatoryjne następuje w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu

przestępstwa, który ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw, informacje

dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego

popełnienia.

 złagodzenie kary może nastąpić również na wniosek prokuratora:

- odnosi się to do sprawcy, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie,

ujawnił przed organem ścigania istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi,

dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności

Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia

albo kary łagodniejszego rodzaju wg. następujących zasad:

- jeżeli czyn stanowi zbrodnię – sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 1/3

dolnej granicy ustawowego zagrożenia

- jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolna granicą ustawowego zagrożenia jest kara

pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności

- jeżeli czyn stanowi występek, przy czy dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara

pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę lub karę pozbawienia

wolności

docsity.com

- jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności lub

pozbawienia wolności, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od

wymierzenia kary i orzeczenie innego środka

ZAOSTRZENIE KARY

Do okoliczności powodujących zaostrzenie kary należą:

- recydywa

- ciąg przestępstw

- uczynienie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodów

- popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku

RECYDYWA:

specjalna zwykła – ma miejsce, gdy zachodzą łącznie warunki:

- sprawca był już skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności

- odbył co najmniej 6 m-cy kary w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 m-cy kary

- popełnia umyślne przestępstwo podobne do tego, za które został wcześniej skazany

Są może wymierzyć karę przewidzianą za takie przestępstwo w wysokości do górnej granicy

ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę

specjalna wielokrotna - zachodzi, gdy zostają spełnione przesłanki:

- sprawca był już skazany

- odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności

- w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia znowu przestępstwo

- jest to przestępstwo enumeratywne ( przeciwko życiu lub zdrowiu, gwałt, rozbój, kradzież z

włamaniem...)

Sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a

może ją wymierzyć do górnej granicy zwiększonej o połowę.

ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY

Rezygnacja z wymierzenia kary:

 sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie, zwłaszcza gdy

rola sprawcy była podrzędna, a przekazane informacje przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu

przestępstwa – fakultatywne odstąpienie od wymierzenia kary:

- usiłowanie nieudolne

- przekroczenie granic obrony koniecznej

- przekroczenie granic stanu wyższej konieczności

docsity.com

 odstąpienie od wymierzenia kary jest obligatoryjne, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej

było powodowane strachem lub wzburzeniem

 odstąpienie od wymierzenia kary następuje w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi

osobami w popełnieniu przestępstwa, ujawnia wobec organu ścigania informacje dotyczące osób lub

okoliczności

 sąd odstępując od wymierzenia kary może również odstąpić od wymierzenia środka karnego,

chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe

 przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności, nie przekraczającą 3 lat albo

alternatywnymi karami, a społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd orzeka środek karny

 jeżeli czyn zagrożony jest alternatywną karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia,

nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od jej wymierzenia i orzeczeniu środka

karnego

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument