Gospodarowanie - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria
hermiona80
hermiona8031 maja 2013

Gospodarowanie - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria

PDF (118 KB)
1 strona
736Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonometrii przedstawiające pojęcia takie jak gospadorowanie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
Semestr II materiały - egzamin

Gospodarowanie – wykorzystanie ograniczonych zasobów do różnych

zastosowań w produkcji i konsumpcji. Środki ograniczone to środki rzadkie ,

nie wystarcz aj ące do z aspokojenia wszystki ch potrzeb. Są to środki na które

przy cenie z erowej popy t> podaż. Racjonalne gospodarowanie /zas ada

gospodarności/ - to dysponowanie rzadkimi zasobami m ającymi a lt ernatywne

zastosowanie . Nale ży znale źć optymalną a lokację środków aby uzyskać

najlepsz e efekty z a pomocą najmniejs zego nakładu. Z ra cjonalnośc ią mamy do

czynienia gdy znajdzi emy optymalną alokac ję środków czyli na jl epszą z

możliwych. W gospodarowaniu wybieramy: jaki ch środków użyć do danego

celu, lub do jakich celów użyć danych środków. Jest to wybór dualny. Zasady

gospodarności: 1 . Minimaln ego nakładu, 2 . Maksymalnego efektu.

Sprzeczność między ograniczonymi środkami a nieograniczonymi potrzebam i

rodzi konieczność wyboru ekonomicznego. Koszt alt ernatywny – mierzony

jest wartośc ią t ej produkcji, której nie rea lizu jemy, lub z której rezygnujemy w

tym ce lu aby zwiększyć p rodukcję innych dóbr. Podmiot gospodarczy – to

określona forma organizacj i, k tóra podejmuje samodzielni e decyz je k ierują c

się własnym interes em i związanym z tym ryzykiem. Model – złożony z cech,

które każą mu korzystać z zasad gospodarności, prowadzą do p owstania praw

ekonomicznych. Model to uproszczony obraz rzeczywis tości . Jes t niezbędny ,

gdyż rzeczywistość je st zbyt skomplikowana. Podm iot gosp. musi mieć : 1 .

Odrębną strukturę organizacyjną ; 2 . Samodzielność decyz ji ; 3. Własne

sprecyzowane preferencje ; 4. Dz ia ła na własne ryzyko; 5. Sam z dochodów

opłaca wydatk i. S ą to przedsięb iorstwa, w tym spółki, przedsiębiorstw a

państwowe...i td . G rupy podmiotów gospodarczych: 1. Przeds. Prowadząc e

dział alność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięc ia zysku. 2 . Gosp .

domowe, związ ek ludz i, którzy ra zem podejmują de cyzje co do wydatków .

Sprzedają pracę na rynku za co otrzymują odpowiednią z apła tę. 3 .

Gospodarstwa rolne: połączenie c ech przeds. i gosp. dom. RACHUNEK

PRODUKTU KRAJOWEGO I NARODOWEGO : Dochód narodowy : jes t

największym agregatem w każdej gospodarce narodowej. Jest powszechnie

wykorzystywany jako miernik poziomu dynamiki rozwoju gospodarczego.

PKB – to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze

zlokal izowane na ter enie d anego kraju niez al eżnie od tego kto jes t ich

właśc ici el em. A. PN B B. PNN=PNB-Am C. DNCW= PNN-Tp D .

ODL=DNCW-Nz-Tbc+ Bt E. RD L(DDL)=ODL – Tb. A . PNB – ca łkowity

miernik dochodów osiągniętych przez obywateli danego kraju powiększonych

o dochody netto z tytu łu wła sności za granicą. Dochody netto – jes t to różnic a

między dochodami otrzymanymi z tytułu własności za granic ą a dochodam i

wypłaconymi z tytułu własności za granicą . Zasady obliczen ia PKB: 1. PNB

oblicza my wd. cen rynkowych; 2 . Bierzemy pod uwagę tylko wartość dóbr i

usług finalnych; 3. Usługi i dobra, które nie s ą sprzedawane na rynku ( nie

mają ceny rynkowej) wli czamy do PNB przy zas tosowaniu wartośc i

kalkulacyjne j (wartość przybliżona); 4 . PNB nie obejmuje wartoś ci dóbr i

usług z działa lności nie lega lnej. Nom inalne PN B – wartość produkc ji

nominalnej brutto obl iczoną w cena ch bie żących tzn. w tych, które

obowiązywały gdy dany produkt był prokukowany. Deflator PNB – wyraża

koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PNB w stosunku do

kosztu nabycia tych samych produktów w okresie podstawowym.

PNBw=Q95*Q95 PNBr=Q95*Q82 . Wskaźnik per capitia odzwierc iedla

poziom rozw. gospodarczego danego kraju i stopień za możności i dobr obytu

Ludności. DOCHODOWA STRONA PNB: 1 . Wynagrodzenia pracowników

z tytu łu z atrudnienia w przedsi ębiorstwach ; 2 . Dochody osobiste z tytułu r ent i

czynszów. 3. Dochody właści ci el i przedsi ębiorstw z tytułu pracy na własny

rachunek. 4 . Zyski przedsiębiorstw; 5. Dochody z oprocentowania kapitału

netto. 6 . Pozyc je n iedochodowe kosztów pośrednich / podatki pośrednie/ . 7 .

Dochody netto z tytułu w łasności z a granic ą. WYDATKOWA ST RONA PNB :

1. Konsumpcja 2 . Inwestycje 3 . R ządowe zakupy dóbr i usług, wydatki

publiczne, 4 . Eksport netto Y=C+I+G+Ex. Ad.1 – dobra nietrwałe – produkty

zużywane w krótkim okresi e c zasu, dobra bie żąc ej konsumpcji: np. odz ież ,

żywność; - dobra trwałego użytku to produkty wykorzystywane w długim

okresie czasu pow. 1 roku. – zakup usług konsumpcyjnych związanych z

zaspokojeniem potrz eb fizy cznych i duchowych. Ad.2 1.Nakłady

przeznaczone na s tworzenie nowych i rozbudowę istnieją cego kapit ału 2 .

Dobra zakupione w ce lu i ch późnie jszego wykorzystania . Rodzaje inwestycji :

A. Inwestycje przeznac zone na powiększenie kapi tału poza nak ładam i

mieszkan iowymi, oraz budowa nowych obiektów B. Inwestycje przezna czone

na stworzenie nowych budynków C. Inwestycje na zwiększ enie zapasów

różnych dóbr Ad.3 Zakupy rządu i władz lokalnych na c el e publiczn e.Ad.4

uwzględnia handel zagraniczny: EX=Im NX=0; EX>Im NX>0 (+) Wię ce j

towarów i usług sprzedaje się ni ż kupuje za granicą. Powoduje to ogólne

zwiększ enie g lobalnego popytu, co wywiera korzystny wpływ na PNB.

EX<Im NX<0 (-). – mniej sprzedaje się ni ż kupuje za granicą. Powoduje to

zmnie jszenie globalnego popytu co ujemnie wpływa na wzrost PNB . Ad. B

PNN jes t mniejs zy od PKB o wielkość amortyza cj i. A mortyzacja jes t to miara

szybkości zmnie jszan ia s ię wartoś ci istni ej ącego w kraju zasobu kapit ału

trwałego w danym okresie czasu, będącego wynikiem jego fi zycznego bądź

ekonomicznego zużycia. Zarówno PNB jak i PNN są w cenach rynkowych , w

których zawarty jes t podatek pośredni. Ma on charakter cenotwórczy. Ad. C

DNCW jest mnie jszy od PNN o wielkość podatków pośrednich Tp. Do

dochodów czynników wytwórczych wlicza my: 1. Wynagrodzenia

pracowników(Wp) ; 2. Renty z tytułu dzierżawy, czynsze z tytułu najmu {R} ;

3. Zyski kapita łu (Z); 4. Dochody z pracy na własny rachunek (Dw) Ad. D

ODL – ta częś ć DNCW, która pozostaje po potrąceniu nie rozdzie lonych

zysków na rozwój przedsiębiorstw (Nz) oraz po spłac eniu podatków

bezpośrednich od dochodów przedsiębiorstw do budżetu państwa (Tbc).

Jednocześnie ODL powiększony jest o transfery budżetowe na rzec z

ludności. RDL – dochody gospodarstw domowych po potrąceniu podatków

bezpośrednich / s iła nabywcza społecz eństwa /. Produkcja globalna to war tość

wytworzonej prod. dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie . Składa si ę

na nią: - war tość przeniesiona z poprzedniego okresu (nabyte z zewną trz i

zużyte w faz ie produkcji surowce, materia ły itp .) ; - wartość dodana z okresu

bieżą cego ( suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie). Wartość

dodana brutto – gdy wartość dodaną powiększymy o amortyzac ję .

RÓŻNICE PK B i PNB: PK B – to miara produkcji wytworzonej przez

czynniki wytwórcze zloka li zowane na terenie cał ego kraju ni eza leżn ie od tego ,

kto jest i ch właśc ic ie lem. PNB – to ca łkowity miernik dochodów osiąganych

przez obywate li d anego kraju powiększonych o dochody netto z tytułu

własności z a granicą . PK B>PNB je żel i odpływ dochodów otrzymywanych z

tytułu usług c zynników produkcji będących w łasności ą kapi ta łu z agranicznego

jest w iększy. PK B<PN B – odwrotnie. PKB=PNB je żel i przepływ dochodów

równa się odpływowi, lub gdy dany kraj w ogóle nie wypłaca i nie o trzymuje

dochodów z tytułu własności. RUCH OKRĘŻNY . Mikro – rynek jest formą

więz i między różnymi podmiotam i gospodarczymi i konsumenck im i,

próbującymi kupić i sprzeda ć towar. Makro – sfera ludzkiej dz ia łalnośc i

gospodarczej, w któ rej ł ączna podaż styka się z ł ąc znym lub globalnym

popytem, co wywołuje określone skutki dla przec iętn ego poziomu cen, zysków

i struktury zapotrzebowania oraz p rodukcji. Funkcje rynku: a lokacj a

czynników produkcji czyli alokac ja c zynników wytwórczych, zasobów,

dochodów. Typy płaszczyzny a lokacj i. A lokacj a czynników produkc ji,

alokacja wydatki konsumenta między różne kierunki z astosowania , a lokacj a

towarów między różnych nabywców (towar otrzymuje ten co zapłac i) .

PIENIĄDZ to powszechny ekwiwalent towarów. Pełni on rolę generalnego

zapasu. Może być wymieniony na wszystki e dobra. Jest płynny (można

zamienić dane dobro na inne be z utr aty jego wartośc i). Jes t to wsze lk iego

rodzaju środek płatniczy , którego zdolność do zapłaty jest ni eograniczona

zarówno przy zakupie towaru i usługi jak i regulacj i zobowiązań finansowych.

FUNKCJE PIENIĄDZA 1 . M iern ik wartości wszys tkich towarów i usług .

Dzięki j ego istnieniu jes t cena, c zyli wartoś ć towaru wyrażona w pieniądzu . 2.

Środek wymiany – najwcześnie jsz a wymiana to bart erowa (t-t) .

Wykorzystywanie pieniądza usuwa problem wymiany barterowej . Obsługuje

transakcje z awierane na rynku między kupującymi a sprz edają cymi. 3. Ś rodek

płatniczy – pieniądz j est bardzi ej efektywny niż system wymiany barterowej .

Pozwala zapłac ić za dobra i usługi j ak t eż spł ac ić zobowiązania 4. Ś rodek

tezauryzacji czyl i nagromadzenia . Ludzie nie muszą wydawać ca łego

dochodu od razu po uzyskaniu. Mogą zaoszczędz ić c zęś ć pienięd zy. Pieniądz

nie j est zbyt dobrym środkiem t ezauryzac ji gdy rosną ceny, bo tra ci on na swe j

wartości. Pieniądz symbol ic zny to pieniądz p apierowy, gdyż jego faktyczna

wartość to wartość zadruku na kawałku papieru. Płynność to s zybkość dostępu

i możl iwość wykorzystania pieniądza w danej chwil i przez gospodarstwa

domowe. Z punktu widzenia płynności bank centralny dzie li pieni ądze na

następują ce grupy: M.0 gotówka od ludności (baza monetarna). P ieniądz

wielki ej mocy. M . 1 to co M.0 + depozyty oszc zędnościowe pł atne na ż ądanie .

M.2 to co w M.1 + depozyty osz cz ędnościowe i term inowe. L – grupa t a

obejmuje papiery wartościowe, obliga cje bankowe, obligacj e skarbowe i akcje

o zróżnicowanym stopniu płynności i ryzyka. T EORIA PI ENIĄDZA

Wartość pieniądza z al eży od jego ilości w obiegu. Nadmiar pieni ądza w

stosunku do podaży dóbr i usług powoduje inflację, a n iedobór pieniądza w

stosunku do podaży dóbr i usług powoduje deflację. ILOŚCIOWA T EORIA

PIENIĄDZA M*V=P*Y; gdzie M. – ilość pieniądza w obiegu, V – szybkość

obiegu pieniądza , P – przec ię tny poziom c en dóbr i us ług, Y – re alna wie lkość

PNB w cenach st ałych. / wolumen produkcji/ . Ilościowa teoria pi eniądz a

mówi, że w długim okresie czasu wzrost ilośc i pieniądz a M prowadzi do

wzrostu przeciętnego poziomu cen P. ZMIANY REALNEGO DOCHODU

NARODOWEGO Y nie dokonują się pod wpływem wzrostu podaży

pieniądza . Szybkość obiegu pieniądza V jest natom ias t względnie st ała i może

w długim okresie cz asu zmienia ć si ę al e pod wpływem lic znych czynników.

Popyt na pieniądz generowany jest przez wolumen towarów i wys. Ceny. Im

więce j towarów i gdy jest wzrost cen, tym więks zy wzrost popytu na pi eniądz .

MV=PY { popyt towaru – podaż towaru; podaż pieniądza – popyt pieniądza} .

Podmioty gospodarcze zgł asza ją ce popyt na pieniądz go tówkowy kierują się

głównie motywami: 1 . Motyw transakcyjny – wynika z potrzeby

gromadzenia pieniądz a w stanie płynnym w celu zawierania bież ących

transakcj i. Wie lkość pieniądz a transakcyjnego zal eży od wartości zawieranych

transakcj i prze z różne podmioty gospodarcze oraz stopnia synchronizacj i

wpływów i wydatków. 2. Motyw ostrożności – związany z niepewnością co

do przyszłych dochodów i wydatków. 3. Motyw spekulacyjny – związ any jes t

ze skłonnością pewne j c zęś ci podmiotu gospodarczego do gry na rynku

papierów wartościowych. Ucze stni cy ciąg le rozważ ają korzyści i s traty. Gdy

rośnie dochód narodowy to wzrasta popyt na pieniądz transakcyjny i

ostrożności. Zm iany stopy % wpływają na spekula cje . Baza Monetarna to

suma gotówki w obiegu znajdująca si ę w rękach lud ności i suma rezerw

gotówkowych systemu bankowego będąca pod kontrolą banku centralnego w

celu zapewnienia płynności banków komercyjnych . Pieniądz jes t

powszechnym ekwiwalen tem towaru i d lat ego aby nie doszło do jego wybuchu

istni eje tzw. mnożnik depozytowy . Jest to odwrotność stopy rezerwy

obowiązkowej: 1/n. W za leżnośc i od stopy rezerwy obowiązkowej mnożnik

depozytowy określa wysokość możliwej kreacj i nowego pieniądza przez bank i

komercyjne na cele kredytowe. Obniżenie stopy rezerwy obowiązkowe j

oznacza w zrost mnożnika depozytowego . Głównym cel em tworzen ia re zerw

obowiązkowych jest ograniczenie płynności banków komercyjnych. Im

rezerwa obowiązkowa jest więks za tym płynność banku mniejsz a. Pb –

depozyty; Rg – rezerwa obow. W banku, U=Pb/Rg = stopa rezerwy

obowiązkowej. Im większa stopa tym mniejs za ekspansja kredytowa w banku.

Mnożnik depozytowy to odwrotność stopy rezerwy obowiązkowej (1/U).

Określa możl iwość kreac ji pi eniądz a przez banki komercyjne . Granic a

ekspansji kredytowej przy danej stopie. Od pierwszego depozytu odejmujemy

pierwszą r ezerwę obowiązkową. Wynik – to co pozosta je bankowi do dalszych

dział ań. Jeż el i tę kwotę pomnożymy przez 1/U to otrzymamy kwotę do jakie j

bank może prowadzić akcje kredytowe. Ekspansja kredytowa SK=NK*1/U

(NK to nadwyżka pierwsz ego depozytu ). Mnożnik krea cj i pi eniądza (!!!) DB –

całkowit a suma depozytów w bankach komercyjnych. GL – gotówka u

ludnści. RG – rezerwy obowiązkowe. Im niższa je st obowiązkowa stopa

rezerwy gotówkowej RG/DB tym wyższy jes t mnożnik kreacji i tym większ a

będzie podaż pieniądz a. Wzrost re la cj i GL w ogólne sumie wkładów

bankowych GL/Db spowoduje spadek wartośc i Mk i tym sa mym zmniejs zenie

pieniądza podzży pieniądza prz ez banki . Stosunek rez erw gotówkowych do

całkowit ej wartośc i depozytów j est r egulowan y przez bank centr alny. S tosunek

gotówki u ludności do ca łkowite j wartoś ci d epozytów za leży od intensywnośc i

dział ania motywów: transakcyjnego, z powodu ostrożności, spekulacyjnego to

implikuje poziom formy ufności. INFLACJA – jes t to s ta ły wzros t

przecię tnego poziomu cen rynkowych w miarę upływu czasu. Towarzyszy je j

deprecjac ja pien iądza c zyli spadek siły nabywczej pien iądza . Stopa inflacji to

wielkość zm ienna w c zas ie. Rodzaje inf lacji 1. Otwar ta (j awna). W

gospodarce rynkowej, ruchome ceny, równowaga po pytu i podaży.

2 . Ukryta. Trwa ła nadwyżka popytu nad podażą, c eny st ałe usta lone prze z

państwo, nie wpływają na równowagę popytu i podaży, niedobór towarów

powoduje powstawanie kolejek. Pr zyczyny inflacji: 1 . Inflacja popytowa

najcz ęśc iej , gdy występo wały wojny. Duż e wydatki na zbrojenia powodują

gwałtowny wzrost cen. Cała dodatkowa ilość pieniądza w zakupy (MV=PY

ciąg przyczynowy). Obejmuje najpierw c eny artykułów żywnościowych

pochodzenia rolniczego. Wynika to stąd, że produktów rolnych w danych

krajach jes t ma ło (mała e las tyczność za le żna od przyrody). Produkcja nie

nadąża za popytem, powsta je luka inflacyjna . Nadm ierny popyt mogą zgłasza ć

gospodarstwa, przeds iębiorstwa , państwo. Ten rodzaj inflac ji był na jcz ęsts zym

problemem w gospodarce socjal isty c znej . 2. Inflacja kosztowo -podażowa

przyczyną może być brak np. żywności na rynku. Spada podaż ważnego

surowca, rosną ceny dóbr importowanych, rosną płace i kosz ty produkcji.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument