Budżet państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Budżet państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (136 KB)
2 strony
696Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: budżet państwa jest aktem prawnym mający charakter ustawy zawierający bieżące ustalenia w zakresie rocznych dochodów i wydatków państwowych, skarb państw...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Budżet państwa – jest aktem prawnym mający charakter ustawy zawierający bieżące ustalenia w zakresie rocznych dochodów i wydatków państwowych. W budżecie państwa wyróżniamy kilka zakresów dot. Skarbu państwa:

- prywatno-prawne wpływy skarbu państwa (czynsze, dywidendy, prywatyzacja majątku państwowego)

- wpływy skarbu państwa z przymusowo naliczanych, pobieranych dochodów (podatki, cła, akcyza)

- przychody i rozchody związane z operacjami o charakterze pożyczkowym (pożyczki krajowe i zagraniczne oraz emisji skarbowych papierów wartościowych).

Skarb państwa prowadzi swą działalność finansową głównie poprzez budżet państwa. NBP – bank centralny – jest składnikiem działalności finansowej.

Art. 227 (Konstytucji RP)

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu

wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku

Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek

Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej,

związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z

godnością jego urzędu.

5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego

jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów,

powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i

przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę

Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od

zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń

polityki pieniężnej.

7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe

zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa. Bankowi centralnemu przysługuje prawo:

- emisji znaków pieniężnych (techniczne zabezpieczenie obrotów gotówkowych)

- ustalanie i realizowania polityki pieniężnej

1. Jednostka pieniężna 2. Suma pieniężna 3. Znak pieniężny

Ad. 1 Jednostka pieniężna – abstrakcyjna miara wartości (jej wielkość jest sumą

wielkości panujących cen).

docsity.com

Ad. 2 Suma pieniężna – jest to abstrakcyjna wielkość wartości (pociąga za sobą podmiotowe prawo do dokonywania zapłaty). Ad. 3. Znak pieniężny – jest nośnikiem sumy pieniężnej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument