Elastyczność popytu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Elastyczność popytu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (133 KB)
2 strony
883Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające elastyczność popytu czyli miara tego jak silnie reaguje popyt.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Elastyczność popytu – mierzy jak silnie reaguje popyt

Elastyczność popytu – mierzy jak silnie reaguje popyt

Elastyczność cenowa popytu – mierzy jak silnie zmienia się popyt w reakcji na zmianę ceny

Ep = procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana ceny

Ep = [ (x2-x1) / x1 ] / [ (p2-p1) / p1 ]

-1 < Ep < 0 => popyt jest nieelastyczny (słabo reaguje na zmianę ceny)

Ep < -1 => popyt jest elastyczny (mocno reaguje na zmianę ceny)

Ep = 1 => przychód jest maksymalny (już nie można go zwiększyć)

Elastyczność cenowa popytu zależy od poziomu cen. Zwykle im wyższe ceny tym bardziej elastyczny popyt.

Jeżeli przedsiębiorca dąży do osiągnięcia większych przychodów, a popyt jest: a) elastyczny, to powinien obniżyć cenę.

b) nieelastyczny, to powinien podnieść cenę.

Elastyczność dochodowa popytu – mierzy siłę reakcji popytu na zmianę dochodów nabywcy

Ed = procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana dochodów

Ed = [ (x2-x1) / x1 ] / [ (d2-d1) / d1 ]

0 < Ed <1 => dobro jest podstawowe

Ed > 1 => dobro jest luksusowe

Ed < 0 => dobro jest bezwzględnie – poślednie (podrzędne)

Elastyczność mieszana (krzyżowa) popytu – pokazuje jak silnie reaguje popyt na zmianę ceny innego dobra.

Em = procentowa zmiana popytu na dobro A / procentowa zmiana ceny dobra B

Em = [ (XA1 – XA2) / XA1 ] / [ (PB2 – PB1) / PB1 ]

Em > 0 => dobra substytucyjne

Em < 0 => dobra komplementarne

Em = 0 => dobra neutralne

Z A D A N I A

Zad. 1

W wyniku wzrostu ceny mleka z 2 zł/l na 2,60 zł/l popyt na nie spadł o 15%. Oblicz

elastyczność cenową popytu. Zad. 2

Pewien producent ustalił, że przy obecnych cenach, elastyczność cenowa popytu na jego produkt wynosi -2,5. Określ jaki efekt wywołałaby:

a) podwyżka cen o 10% b) obniżka cen o 10%

Zad. 3

Funkcja popytu na produkt pewnego przedsiębiorstwa dana jest wzorem:

X = 1000 – p2 a) wyprowadź wzór na elastyczność cenową popytu b) określ jakie wartości przyjmuje ta elastyczność

c) ustal dla jakiej ceny przedsiębiorstwo osiągnęłoby maksymalny przychód

Zad. 4

Pewien przedsiębiorca zauważył, że po tym gdy dochody jego klientów podwoiły się, popyt na jego produkt wzrósł z 800 sztuk na 1100 sztuk. Oblicz elastyczność dochodową popytu na

jego produkt.

Zad. 5

Pewien producent nawozów sztucznych ustalił, że elastyczność dochodowa popytu na jego produkt wynosi 1,4. W wyniku reform podatkowych planowanych prze PSL przewiduję się,

że dochody rolników w przyszłym roku wzrosną o 6%. Producent ten sprzedaje obecnie 30 tys. ton rocznie. Określ o ile nawozu więcej sprzeda w przyszłym roku.

Zad.6

W wyniku spadku cen magnetofonów ze 110 zł za sztukę do 80 zł za sztukę popyt na radia

spadł z 70 tys. sztuk do 60 tys. sztuk. Oblicz elastyczność mieszana popytu na radia i zinterpretuj wynik.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument