Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Warsaw
Ewelina_F
Ewelina_F4 marca 2013

Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Warsaw

PDF (696 KB)
21 strona
611Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują pojęcie, przedmiot, działy i inne zagadnienia prawa rolnego obowiązującego na terenie Polski
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 21
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument

43

Podstawą prowadzenia gospodarstwa RSP jest osobista praca członków spółdzielni, nadto

członkowie posiadający grunty rolne obowiązani są wnieść je w całości lub części jako wkład do

spółdzielni, jeżeli statut tak stanowi.

Statut RSP może przewidywać, że członek spółdzielni posiadający grunty rolne jest obowiązany

wnieść je w całości lub części jako wkład do spółdzielni. Wkłady gruntowe mogą być wnoszone

w zależności od postanowień statutu - bądź na własność spółdzielni albo do korzystania z nich

przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. W praktyce RSP, w większości

wkłady wnoszone są do użytkowania.

Użytkowanie to wykazuje pewne cechy specyficzne. Statut RSP może postanawiać, że gdy

wymaga tego prawidłowe wykonywanie zadań spółdzielni - przysługuje jej uprawnienie do

zmiany przeznaczenia wkładów gruntowych oraz uprawnienie do naruszenia ich substancji (art.

278 k.c.).

Budynki i inne urządzenia wznoszone przez RSP na gruncie stanowiącym wkład gruntowy stają

się jej własnością, to samo dotyczy drzew i innych roślin zasadzonych lub zasianych przez

spółdzielnię. W razie wygaśnięcia użytkowania gruntu działka, na której znajdują się budynki lub

urządzenia będące własnością spółdzielni może być przejęta na własność przez spółdzielnię.

Wniesienie wkładu gruntowego do użytkowania spółdzielni nie pozbawia członka - właściciela

gruntu możliwości rozporządzania tym gruntem zarówno intern vivos jak i mortis causa. W razie

odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego i spółdzielni przysługuje prawo

pierwokupu.

Oprócz gruntów wniesionych do spółdzielni jako wkład członkowski r.s.p. może użytkować:

 grunty państwowe,

 grunty stanowiące własność spółdzielni.

 grunty osób trzecich, uzyskane np. na podstawie umowy dzierżawy.

Dla potrzeb prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego, oprócz wkładów gruntowych statut

r.s.p. może zobowiązywać członków do wniesienia określonego wkładu pieniężnego. Na poczet

wkładu pieniężnego spółdzielnia może także przyjść środki produkcji, np. inwentarz żywy. paszę,

materiał siewny., maszyny i urządzenia przydatne we wspólnym gospodarstwie .Ponieważ wkład

pieniężny ma charakter wkładu zwrotnego zarówno środki pieniężne, jak i środki produkcji

wniesione na poczet tego wkładu są przeliczane według zasad określonych w statucie; zwrot

wkładu pieniężnego następuje w gotówce, przy uwzględnieniu statutowych zasad przeliczania.

Wkład pieniężny jest oprocentowany. Wysokość oprocentowania określa statut RSP. Wypłata

odsetek od wkładu pieniężnego następuje raz w roku, w terminie wskazanym w statucie.

23. Izby rolnicze (zadania, zasady działania izb, organy izby, reprezentacja krajowa izb, nadzór nad izbami)

Izby rolnicze są podstawową formą prawną reprezentacji rolników o obligatoryjnym charakterze, stanowiące prawno – organizacyjny model samorządu rolniczego. Samorząd rolniczy jest najdobitniejszym potwierdzeniem istnienia zawodu rolnika. Izby rolnicze są wyposażone w osobowość prawną, działają na obszarze województwa i zrzeszają osoby fizyczne i prawne

docsity.com

44

będące podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, organizacyjno – prawny model samorządu rolniczego charakteryzuje się następującymi cechami:

1. reprezentuje interesy zawodowe i gospodarcze zrzeszonych w nim podmiotów oraz działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa;

2. jest instytucją publicznoprawną o charakterze powszechny, a więc członkami samorządu z mocy samego prawa są: - osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe,

3. samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom, a samodzielność samorządu podlega ochronie sądowej;

4. jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze wyposażone w osobowość prawną, działające na obszarze województwa i zrzeszające podatników ww. podatku z tego terenu;

5. izby rolnicze tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych (osobowość prawna), w skład której wchodzą prezesi izb wojewódzkich oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.

Zadania izb rolniczych:

1. zadania mające na celu reprezentowanie interesów zawodowych rolników - przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej opinii i wniosków w zakresie produkcji rolnej, - prowadzenie analiz i kosztów opłacalności produkcji rolnej, - występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów, - prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu produktów rolnych,

2. rozwiązywanie problemów rolnictwa - podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej, - inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie grup producentów rolnych, - działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, - współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego,

3. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej W ustawie o izbach rolniczych nie przekazuje się bezpośrednio uprawnień z zakresu administracji państwowej. Ustawa ta przewiduje tylko możliwość wykonywania przez izby: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, - zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek tego samorządu.

docsity.com

45

Zasady działania. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego wg k.p.a. Decyzje wydaje wówczas prezes izby, a organami wyższego stopnia są: wojewoda – w sprawach z zakresu administracji rządowej, oraz samorządowe kolegium odwoławcze – w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Izby rolnicze nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Mogą jedynie być wspólnikami spółek z.o.o. oraz akcjonariuszami S.A., mogą też tworzyć fundacje i być członkami wspierającymi stowarzyszenia oraz założycielami lub członkami związków stowarzyszeń. Dochód z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony na realizację zadań ustawowych i statutowych izby. Podstawą działalności izb jest ustawa i statut. Organy izby: - walne zgromadzenie, - komisja rewizyjna, - zarząd, - rady powiatowe izby. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem izby, kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Wybory zarządza w drodze uchwały Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowym, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym. Zwoływane jest co najmniej dwa razy w roku przez Zarząd. Do zadań walnego zgromadzenia należy: - uchwalanie i zmiana statutu, - wybór i odwoływanie zarządu i komisji rewizyjnej, - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej, - uchwalanie budżetu, - podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań należących do administracji rządowej lub do samorządu terytorialnego, - wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych, - powołuje spośród swoich członków komisje problemowe. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych spośród członków walnego zgromadzenia. Do zadań należy kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia oraz kontrola działalności finansowej izby. Przedstawia ona walnemu zgromadzeniu wnioski o udzielanie lub odmowę absolutorium zarządowi. Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby. W skład wchodzą: prezes, wiceprezes i trzej członkowie. Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów. Zarząd realizuje swoje zadania za pomocą organu, którym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez zarząd. Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu. Pracami kieruje jej przewodniczący. Wybory do rady powiatowej przeprowadzają komisja wojewódzka oraz komisje okręgowe. Prawo zgłaszania kandydatów do rady powiatowej przysługuje członkom izby. Do zadań rady powiatowej izby należy: - sporządzanie analiz i opinii, przedstawiane wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi, - wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby, - realizacja innych obowiązków określonych w statucie.

docsity.com

46

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Reprezentacja krajowa izb to Krajowa Rada Izb Rolniczych, która tworzona jest przez izby rolnicze. Posiada ona osobowość prawną. W jej skład wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci – po jednym z każdej izby. Do zadań Krajowej Rady Izb Rolniczych należy:

1. reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej z wyłączeniem administracji rządowej w województwie,

2. przedstawianie ww. organom oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych,

3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa oraz założeń i programów polityki rolnej,

4. udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań, 5. zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb.

Organami Krajowej Rady są: zarząd (prezes, wice oraz trzech członków), komisja rewizyjna ( 5 osób). Obydwa te organy wybierane są w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę. Nadzór nad działalnością izb, sprawowany na podstawie zgodności z prawem, wykonywany jest: nad działalnością Krajowej Rady – przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb – przez właściwych wojewodów.

24. Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje

Została utworzona w 1990 r. jako 1 z Agencji obsługujących rolnictwo. Zadaniami jej były realizacja interwencyjnej polityki państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrona dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

Nowa ustawa z 11.05.2004 r. zmieniła te zadania. W UE regulacje rynków rolnych należą do organów UE, które kształtują Wspólną Politykę Rolną (WPR), w praktyce dotyczy to Rady Ministrów, która ustala podstawowe zasady i kierunki tej polityki i Komisja Europejska - podst. organ wykonawczy. Na terenie Polski organami, które realizują WPR, są Rada Ministrów i wyznaczeni ministrowie oraz wyspecjalizowane Agencje, do których należy ARR.

Agencja nie ma żadnych uprawnień władczych i działa za pomocą instrumentów

wyłącznie ekonomicznych. Ochrona dochodów rolniczych jest realizowana w małym stopniu, co wynika ze stosunkowo małych kwot, jakimi działalność agencji jest zasilana z budżetu państwa.

ARR jest to państwowa jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną, będąca w płaszczyźnie finansowo – prawnej zakładem budżetowym. Dysponuje przede wszystkim zapasami produktów rolnych, a więc mieniem ruchomym.

Od początku istnienia Agencji wyposażono ją w odpowiedni majątek ( przekazano jej magazyny zbożowe o łącznej poj. 1 mln ton). Nie odprowadza środków finansowych pozyskiwanych w toku jej działalności gosp. do budżetu państwa, lecz zachowuje je w celu sfinansowania swoich zadań, a także utrzymania swojej struktury.

Zadania ARR (katalog nie jest zamknięty, nowe obowiązki muszą być zabezpieczone

dodatkowymi środkami finansowymi):

 działania zapewniające stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych w ramach WPR

 analiza rynków produktów rolnych i żywnościowych,

 upowszechnienie informacji związanych z realizacją mechanizmów WPR i warunkami udziału w tych mechanizmach

docsity.com

47

 działania promocyjne dot. produktów rolnych i żywnościowych,

 administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR,

 realizacja płatności w ramach mechanizmów WPR finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ewidencja wydatków z Funduszu,

 zgłaszanie Komisji E. zamiaru uczestnictwa Polski w programie dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE i podejmowanie stosownych działań realizacyjnych.

Swoje zadania agencja realizuje przez: 1. Interwencyjny skup produktów rolnych oraz w uzasadnionych przypadkach import produktów rolnych, bezpośredni przez samą Agencję lub przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem produkt (Agencja prowadzi ich rejestr, wyłaniani są corocznie w drodze przetargu) Obecnie-ten drugi sposób. ARR udziela przedsiębiorcom poręczeń kredytowych (sama nie może udzielać kredytów inwestycyjnych -to ARiMR). Rolnik otrzymuje ceną niższą od państwowej ceny interwencyjnej, pomniejszoną o marżę przedsiębiorstwa skupującego. Jednostkami hurtowymi są giełdy rolnicze - głównym klientem ich jest ARR. 2. Interwencyjną sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów. 3. Gromadzenie rezerw państwowych produktów rolnych i ich przetworów, 4. Stałą analizę rynku rolnego, 5. Występowanie do zarządu z wnioskami w przedmiocie regulacji w zakresie handlu zagranicznego, 6. Udzielanie poręczeń kredytowych (kredytowych wyjątkiem inwestycyjnych). Obowiązki ARR: - odpowiednie zabezpieczenia finansowe dokonywanych płatności \ transakcji, jeśli wynika to z przepisów UE - kontrola, zwł. realizacji programów finansowanych przez UE (kontrolerzy ARR lub inne instytucje). Nadzór nad ARR min. właściwy d/s rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z min. wł. d/s finansów. Do organów agencji zalicza się:

 Prezesa agencji - organ wykonawczy i zarządzający,

 Rada agencji - przewodniczący i 20 członków to organ opiniodawczy i doradczy prezesa

Powołanie Prezesa ARR - Prezes RM na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Prezes ARR:

 ustala roczny plan finansowy w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 ustala w drodze administracyjnej kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i krajowych, przeznaczonych na realizację WPR (odwołanie do Ministrem RiRW, ściągane są trybie postępowania egzekucyjnego w administracji),

 posługuje się biurem centrali i oddziałami wojewódzkimi. Decyzja adm. wydawane są przez dyrektorów tych oddziałów (I inst.), odwołanie- Prezes ARR.

docsity.com

48

 udziela pełnomocnictw w zakresie czynności cywilnoprawnych, ogólnych i szczególnych(te do spraw dot. zakupu i sprzedaży środków trwałych, obejmowania ( zbywania udziałów i akcji w spółkach pr. Handlowego, zaciągania zobowiązań finansowych ponad kwotę określoną przez Prezesa ARR).

 może tworzyć ciała doradcze - komisje opiniodawczo - doradcze i zespoły problemowe. Minister RiRW nadaje ARR statut - szczegóły struktury i funkcjonowania.

25. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza

Powstała nieco później niż ARR. Dysponuje ona środkami finansowymi-finansuje przede wszystkim działalność inwestycyjną.

W okresie przedakcesyjnym nałożona na Agencję nową funkcje - środki pomocowe, które obok inwestycji dotyczyły także innych dziedzin takich jak edukacja czy przysposobienie zawodowe. Aktualnie w rachubę wchodzą przede wszystkim płatności bezpośrednie wypłacane z funduszy Unii Europejskiej .UE przyznając środki finansowe, zażądała wskazania tzw. jednostki płatniczej, która byłaby odpowiedzialna za przejmowanie środków unijnych i rozliczanie się z nich. Rząd polski, nie chcąc mnożyć struktur państwowych, obarczył funkcją jednostki płatniczej ARiMR.

Płatności bezpośrednie dot. działek nie mniejszych niż 1ha, przy czym obszar poszczególnych upraw nie może być mniejszy niż 0,1ha. Płatności obejmują:

 jednolitą płatność obszarową

 płatności uzupełniające do określonych przez Radę Ministrów upraw rolnych. Są one przyznawane na wniosek producenta rolnego przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (decyzja administracyjna, odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR). Kontrola wniosków- przez osoby posiadające imienne upoważnienie Prezesa ARiMR.

Do zadań Agencji należy wspieranie (m.in): 1 inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz

rolnictwa, 2 przedsięwzięć warunkujących wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw

rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji,

3 poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,

4 przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców,

5 rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa, a także miast liczących do 20 tys. mieszkańców

6 kształcenia mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie odrębnych przepisów,

7 rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii. Lista ta nie jest zamknięta- ustawy i rozporządzenia RM mogą nakładać na ARiMR inne zadania.

docsity.com

49

Agencja nie podejmuje realizacji zadań jej przypisanych bezpośrednio lecz zleca ich wykonanie bankom i innym osobom prawnym Agencja realizuje swoje zadania w szczególności przez: 1 dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych, za

pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi podmiotami,

2 finansowanie lub udział w finansowaniu zadań inwestycyjnych ( realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne )

3 udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym, w tym na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi(w szczególności poprzez dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych na zakup nieruchomości rolnych, które utworzą gospodarstwo rodzinne albo wejdą w skład takiego gospodarstwa, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości zakupywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat),

4 zakup obligacji banków regionalnych, emitowanych celem restrukturyzacji należności kredytowych zrzeszonych w nich banków spółdzielczych ,

5 finansowanie wydatków związanych z rejestracją i wyposażeniem w środki techniczne grup producentów owoców i warzyw (Wysokość środków ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na te cele, z tym ze nie mogą one przekraczać 5% - w pierwszym roku, 5% - w drugim roku; 4% - w trzecim roku, 3% - w czwartym roku, 2% - w piątym roku udokumentowanych przychodów ze sprzedaży produktów członków grupy),

6 udzielanie pomocy na tworzenie funduszu operacyjnego dla wpisanych do rejestru uznanych grup producentów owoców i warzyw,

7 wypłacanie rekompensat finansowych z tytułu niewprowadzenia do obrotu owoców i warzyw

8 Agencja może obejmować akcje w spółkach akcyjnych lub udział w spółkach z.o.o. realizujących program budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych ( w tym przypadku Agencja może realizować prywatyzację giełd rolnych lub rynków hurtowych, zbywając swoje akcje względnie udziały producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych za zgodą min.finansów oraz min. Wł. ds. rolnictwa i rozwoju wsi)

Nadzór nad ARiMR – minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności:

 sprawdza stan przygotowania Agencji do obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań finansowanych przez Unię,

 sprawdza przestrzeganie przez Agencję szczegółowych zasad gospodarowania środkami

 kontroluje i weryfikuje plany finansowe Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o oraz zgodność tych planów z zasadami udzielania pomocy z funduszy Unii Europejskiej.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu Agencji do obsługi i gospodarowania środkami Eub nieprawidłowego gospodarowania przez Agencję tymi środkami minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić lub wstrzymać ich wydatkowanie.

Struktura ARiMR: Prezes

 Kieruje agencją i reprezentuje na zew.

docsity.com

50

 powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.

 Prezes kieruje Agencją przy pomocy swojego aparatu ukształtowanego trójszczeblowo: na szczeblu centralnym i na szczeblu oddziałów regionalnych ( woj.)

Rada Agencji

 Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji.

 Kadencja Rady trwa 4 lata Rada składa się z 15 członków, z których 5 jest przedstawicielami ministrów: właściwego do spraw rozwoju wsi, właściwego do spraw finansów publicznych, właściwego do spraw środowiska, właściwego do spraw pracy oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego; pozostali członkowie są przedstawicielami związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, rolniczych związków spółdzielczych o zasięgu krajowym oraz Krajowej Rady izb Rolniczych.

 Przewodniczącego wybiera Rada spośród swoich członków

 Do zadań Rady należy opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Agencji, sprawozdań z działalności Agencji, innych spraw przedstawionych przez Prezesa Agencji w ramach zadań realizowanych przez Agencję

Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przychodami Agencji są

1) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej, 2} odsetki od lokat bankowych, 3) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej i kredytowej pomocy zagranicznej, 4) środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiązkowych odprowadzanych przez banki do NBP 5) inne wpływy. Agencja może emitować obligacje za zgodą MF.

Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności powstałych w związku z realizacja zadań ustawowych, w przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia. Sprzedaży wierzytelności określonych w ust. 1 Agencja dokonuje za pośrednictwem banków, na podstawie zawieranych umów. Wymagalne wierzytelności są sprzedawane: 1) w drodze przetargu, 2) na podstawie oferty ogłoszonej publicznie, 3) w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Przy sprzedaży wierzytelności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela z

następującymi wyjątkami :

 nie jest wymagana zgoda dłużnika,

 sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu związanego stosunkiem zależności lub dominacji.

 Nie stosuje się tu przepisów prawa bankowego dotyczących tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych a zakresie wierzytelności oferowanych do zbycia.

docsity.com

51

26. Umowa kontraktacji Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć w swoim gospodarstwie, oznaczoną w treści umowy ilość produktów rolnych określonego rodzaju. Kontraktujący, czyli podmiot, dla którego mają być te produkty wytworzone, zobowiązuje się do odebrania ich i zapłacenia za nie określonej ceny. Dodatkowo umowa (lub ustawa, ale w chwili obecnej jest to rzadko spotykane) może nałożyć na kontraktującego obowiązek spełnienia świadczenia dodatkowego, które może polegać na przykład na umożliwieniu zakupu odpowiednich środków ochrony roślin, czy do zapłaty zaliczki na poczet późniejszej zapłaty. Najlepiej, jeżeli w umowie kontraktacji strony określą jakość produktów, które mają być wytworzone na podstawie tej umowy. Umowa kontraktacji zabezpiecza interesy obu stron. Producentowi rolnemu daje gwarancję odebrania wyprodukowanego materiału oraz uzyskanie za niego zapłaty. Także w sytuacji, gdy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi (np. susza, powódź) nie będzie mógł dostarczyć kontraktującemu umówionych roślin, to jeżeli poinformuje o tym w określonym terminie, nie będzie musiał płacić kar umownych. Kontraktujący ma z kolei gwarancje, że w terminie otrzyma materiał o właściwej jakości. Służą temu uprawnienia mu przysługujące. Przede wszystkim ma prawo nadzoru nad procesem produkcji, co oznacza, że nie tylko może skontrolować, czy produkcja jest prowadzona w sposób właściwy, ale i do nakazania producentowi zmianę jej sposobu, jeżeli jest to konieczne. Dodatkowo kontraktujący jest chroniony w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy gospodarstwo, w którym są wytwarzane, przejdzie na osobę trzecią. W takiej sytuacji to na niej spoczywa obowiązek dokończenia produkcji i wykonania umowy. Jeżeli gospodarstwo, w którym wytwarzane są produkty określone w umowie, prowadzone jest przez kilka osób wspólnie, są one odpowiedzialne solidarnie, to znaczy, że od każdej z nich kontraktujący może żądać spełnienia umowy. Umowa kontraktacji może również zawierać szereg innych postanowień, dotyczących np. kar umownych czy możliwości rozwiązania umowy.

27. Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Podatek rolny – ( pyt. 28 ) Podatek dochodowy z rolnictwa w zasadzie przychody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Nie zwalnia ono od podatku rolnego gruntów. Ustawa o podatku dochodowym od os. fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączają działalność rolniczą z opodatkowania podatkami dochodowymi Przychody z działalności rolniczej nie są uznane za przychody w rozumieniu tych ustaw. Działalność rolnicza jest określona szeroko jako działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja rośliny ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiał zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo- fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

docsity.com

52

1) miesiąc — w przypadku roślin, 2) 16 dni — w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 3) 6 tygodni — w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 4) 2 miesiące — w przypadku pozostałych zwierząt — licząc od dnia nabycia. Ustawy podatkowe wyłączają również przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o

lasach. Konstrukcja zwolnień powoduje ze rolnicy chcący założyć spółkę Z.O.O lub S.A. są

obciążenie podatkiem od dochodów uzyskiwanych ze spółki. Specyficznym rodz. Działalności rolniczej są działy specjalne, do których należą

1. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych 2. uprawy grzybów i ich grzybni 3. uprawy roślin In vitro 4. fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego 5. wylęgarnie drobiu 6. hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych 7. hodowla dżdżownic 8. hodowla entomofagów 9. hodowla jedwabników 10. prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

Opodatkowanie podatkiem doch. działów specj. wprowadzono 1.1.1992r. Osoby fiz. Prowadząca działy specjalne produkcji rolnej maja możliwość wyboru sposobu opodatkowania (normy szacunkowe lub księga przychodów i rozchodów ) Podatek od nieruchomości Jest połączony z podatkiem rolnym. W zasadzie grunty objęte podatkiem rolnym nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Podatek jest podatkiem o charakterze lokalnym, bezpośrednim, rzeczowym. zwyczajnym i

obligatoryjnym.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów, 4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli

posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem. Agencją Własności Rolnej Skarbu

Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby

fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

docsity.com

53

Przedmiot - opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości

lub obiekty budowlane:

 grunty.

 budynki lub ich części ( budynki mieszkalne gosp. rolnego )

 budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w

ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach

rolnych lub lasy. z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych

lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste.

przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów

konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy

ustaw, umów lub zwyczaj ów międzynarodowych.

2) grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi. z wyjątkiem jezior oraz

gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów

marszałkowskich.

4) budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi oraz zajęte pod me grunty.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. faktycznie

władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy

zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a

obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich

współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od

nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na

właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku

powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Podstawę opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów - powierzchnia,

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,

docsity.com

54

3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z

zastrzeżeniem ust. 4 i 5 " wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych,

ustalona na dzień l stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w

tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie

zamortyzowanych - ich wartość z dnia l stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu

amortyzacyjnego. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i

urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania

tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy -

wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a

także zajęte pod nie grunty,

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do

portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku

publicznego,

4)budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności

rolniczej

c)zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i

techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do

prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy

wypoczynkowe dzieci i młodzieży,

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,

8) budynki i budowle w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody służące

bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody oraz grunty objęte ochroną

ścisłą, częściową lub krajobrazową,

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w

międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne

podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

docsity.com

55

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,

12) budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekracząjące

norm powierzchni ustalonych \v przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów

gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,

13) budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do

użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność

statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu

grupy do rejestru.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie

dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż

odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna oraz z opłat

licencyjnych,

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i

niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu,

użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie

dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż

działalność oświatowa,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów^

opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w

zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało

potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z

wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym

podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady

aktywności zawodowej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą,

6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą.

Podatek leśny obciąża Skarb Państwa i prywatnych właścicieli

docsity.com

56

Podatek ten w obecnym kształcie wprowadzono z początkiem 1992 r. Charakterystyczną cechą tego podatku jest to, że regulujące jego konstrukcję prawnopodatkowe normy zawarte są w ustawie o lasach.

Podatek leśny jest podatkiem zwyczajnym, obligatoryjnym, bezpośrednim i rzeczowym. Zasila w

całości budżety gminne. W doktrynie podatkowej uznawany jest za podatek przychodowo-

dochodowy.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie

mające osobowości prawnej, które:

 są właścicielamilasów,

 są samoistnymi posiadaczami lasów,

 posiadają - bezumownie lub na podstawie zawartej umowy bądź innego tytułu prawnego – lasy stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu teryt.

 użytkownik wieczysty

Niezależnie od ww. podatników-obowiązek podatkowy ciąży na nadleśnictwach i jednostkach

organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które faktycznie władają lasami

pozostającymi w Zarządzie Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład Zasobu Własności

Rolnej Skarbu Państwa

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w

którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek

podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji

gruntów i budynków jako lasy lub obszary zalesione z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie ustawą lasem jest grunt z zwartej

powierzchni - co najmniej 0,10m ha - pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony,

który:

1) przeznaczony jest do produkcji leśnej, bądź

2) stanowi rezerwat przyrody albo wchodzi w skład parku narodowego, lub 3) wpisany jest do rejestru zabytków. Jakolas traktuje się również grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystane na

potrzeby tej gospodarki budynki, budowle, urządzenia melioracji wodnej, linie podziału

przestrzennego lasu, drogi leśne, a także tereny pod liniami energetycznymi, miejsca składowania

drewna, parkingi i urządzenia tury styczne oraz szkółki leśne.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym nie podlegają lasy, które są związane z gospodarką leśną,

wyłączone decyzjami, wyłączone decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej i przeznaczone

na cele inne niż leśne oraz zajęte na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne.

docsity.com

57

Warto zaznaczyć, iż lasy wyłączone z zakresu przedmiotowego podatku leśnego mogą być

obciążone albo podatkiem rolnym, albo podatkiem od nieruchomości.

Ustawa w tym podatku przewiduje stosunkowo niewielki katalog zwolnień. Z podatku tego

zwolniono:

 lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

 lasy wpisane do rejestru zabytków-użytki ekologiczne

Niezależnie od ww. zwolnień rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia dodatkowych

zwolnień. Należy przy tym podkreślić, iż zwolnienia zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe

znajdują się również w innych aktach prawnych. Natomiast brak w tym podatku ulg

podatkowych.

Podstawa opodatkowania.

Nie jest jednolita i zależy od rodzaju lasu oraz od istnienia lub braku odpowiedniej dokumentacji

- tzw. planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. Podstawę opodatkowania

podatkiem leśny stanowi więc powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikających z ewidencji

gruntów i budynków (art. 3 ustawy).

Dla lasów, których nic objęto jeszcze ani planem urządzenia lasu. ani uproszczoną jego formą,

podstawę opodatkowania stanowi fizyczna powierzchnia lasu, ustalona na podstawie ewidencji

gruntów. Taka sama zasad obowiązuje lasy chronione oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych.

W przypadku lasów, dla których sporządzono plan urządzenia lub uproszczony plan urządzenia.

podstawę stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Podobnie jak w

podatku rolnym., przeliczenie hektarów rzeczywistych na hektary przeliczeniowe dokonywane

jest z uwzględnieniem wskazanych kryteriów; na potrzeby podatku leśnego przyjęto dwa warunki:

a) klasę jakościową (bonitacyjną) drzewostanu dla określenia gatunków drzew.

b) rodzaj drzewostanu, określonego dla głównych gatunków drzew.

Analogicznie jak w podatku rolnym, stosowanie przeliczników powoduje, iż powierzchnia lasów

wyrażona w hektarach przeliczeniowych może być mniejsza lub większa od rzeczywistej

powierzchni lasu.

Skala

ma charakter proporcjonalny. Stawki są kwotowe i uzależnione od rodzaju lasu oraz od tego czy

las jest objęty planem urządzenia bądź jego uproszczoną formą, czy tez takiego planu jeszcze nic

ma.

Stawki podatku leśnego

- podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna

obliczą według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały roki s poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 3 ustawy)

docsity.com

58

- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

- 50 % stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

W lasach posiadających plan urządzenia lub uproszczony plan urządzenia - czyli takich, w których

podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach przeliczeniowych -

stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z l hektara przeliczeniowego z

rok podatkowy. Równowartość tą oblicza się wg średniej ceny sprzedaży uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, cenę taką ustala się

na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w terminie 20

dni po upływie trzeciego kwartału.

Dla lasów ochronnych, których nie objęto jeszcze planem urządzenia i parków narodowych lub

uproszczonym planem stawka wynosi równowartość pieniężną 0,3 q żyta z l hektara

rzeczywistego lasów i gruntów leśnych za rok podatkowy. Równowartość pieniężną żyta ustala się

wg ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów podatku

rolnego.

Tryb i warunki płatności

jest to uzależnione od kategorii podatnika podlegającego zobowiązaniu podatkowemu. Podatek

od osób fizycznych ustala - w drodze decyzji - wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu

na miejsce położenia gruntów. Świadczenie jest uiszczane w czterech ratach w terminach do 15

marca:, 15 maja, 15 września, 15 listopada danego roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:

składać deklarację podatkową za dany rok - w terminie do 15 stycznia, wpłacać - bez wezwania -

obliczony podatek w deklaracji na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące

do dnia 15 każdego m-ca. Pobór podatku od osób fizycznych - zgodnie z decyzją Rady Gminy -

może nastąpić za pośrednictwem inkasenta.

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze

względu na miejsce położenia lasu. sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

- deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie

posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli

obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności

uzasadniających powstanie tego obowiązku

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie

osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej

- osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach

docsity.com

59

obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nic jest doręczana decyzja

ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również

podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na

mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.

Podatek VAT

Do działalności rolniczej VAT został wprowadzony ustawą z 20.07.2000r. W przypadku osób fiz.

Prowadzących wyłącznie gosp. rolne leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która

przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złoży

naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. l ustawy.

Przepis stosuje się odpowiednio do osób fizycznych pro wyłącznie działalność rolniczą w

rozumieniu ustawy. Przez działalność rolniczą ustawa rozumie produkcję roślinną i zwierzęcą, w

tym produkcja przez ustawy o podatku dochodowym jako dział specjalny produkcji rolnej.

Produktami rolnymi w rozumieniu ustawy są towary wymienione w nr 2 do ustawy

zatytułowanym „Wykaz towarów, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku

od towarów i usług", m.in. pozostałe zwierzęta wodne żywe, ryby słodkowodne świeże i

mrożone, miód pszczeli standaryzowany, produkty upraw polowych i łąkowych, produkty

ogrodnictwa, produkty hodowli, produkty gospodarki leśnej i łowieckiej.

zwolniona od VAT jest

 produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywana przez

rolnika ryczałtowego

 świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik, który nie zrezygnował z przysługujacego mu zwolnienia od

VAT w zakresie dostawy wytworzonych przez siebie produktów.

Zwolnienie powyższe nie dotyczy dostawy produktów rolnych dokonywanej przez:

1) rolników ryczałtowych, dokonujących dostawy produktów rolnych lub świadczących usługi

rolnicze, którzy zrezygnują ze zwolnienia od warunkiem:

— dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz

świadczenia usług rolniczych o wartości przel 20 tyś. zł,

— dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,

—prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3;

2) podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg

rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej

działalności rolniczej zwolnionej od VAT bądź świadczącemu usługi rolnicze, podatnikowi

podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot

podatku z tytułu nabywania środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od

docsity.com

60

towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi

ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Stawka zryczałtowanego zwrot wynosi 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych

bądź wykonania usługi rolniczej pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zgodnie z regulacją ustawową podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynnie nabywający

produkty rolne od rolnika ryczałtowego są obowiązani wystawiać faktury dokumentujące zakupy

towarów od rolników ryczałtowych i wypłacać im kwoty zryczałtowanego podatku, więc

praktycznie na nich spoczywa ciężar rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług w

rolnictwie. Mechanizm ten różni się zatem znacznie od mechanizmu rozliczania VAT w

przypadku działalności gospodarczej.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, póz. 1514ze zm.).

Przedmiot opodatkowania

Podatkowi od spadków i darowizn podlega: • nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw

majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem: spadku darowizny zasiedzenia

nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu, • nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, • nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego

otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,

• nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych, wykonywanych za

granicą jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem

polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są: osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych w sposób wyżej wskazany.

Płatnikami podatku od spadków i darowizn są: notariusze - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie

umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Powstanie obowiązku podatkowego:

 przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku,

 przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu - od daty ogłoszenia testamentu,

 przy nabyciu z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania tego polecenia,

 przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,

 przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci - z chwilą śmierci wkładcy,

 przy nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci — z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,

docsity.com

61

 przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w

formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy

- z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot

darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek

podatkowy powstaje z chwil ą złożeń i a takich oświadczeń,

 przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia,

 przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia

sądu stwierdzającego zasiedzenie,

 przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia

umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest

nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem,obowiązek

podatkowypowstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu,

obowiązek podatkowypowstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania,obowiązek

podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność

dokonania tej darowizny.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw

majątkowych, a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży

solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od spadków i darowizn.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy

podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny,

umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie). Szczegółowe

zasady dotyczące składania zeznań podatkowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z

dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników

podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 40, póz. 462 ze zm.).

Termin do złożenia zeznania podatkowego wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku

podatkowego.

Do składanego zeznania podatnik winien dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie

podstawy opodatkowania, potwierdzające:

• nabycie rzeczy i praw majątkowych, w szczególności mogą to być: orzeczenie sądu.

testament, umowa, ugoda, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu

oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy, lub zaświadczenie towarzystwa

funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji

uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu

inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,

• posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w

zeznaniu,

• istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a przy nabyciu

w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu

zasiedzenia.

Zwolnienia:

docsity.com

62

 nabycie własności i praw użytkowania wieczystego gosp. rolnego lub jego części oraz

innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części , jak również działki pozagrobowej ,

z wyjątkiem budynków mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego

chowu i wylęgu drobiu oraz specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze

stadem hodowlanym oraz urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych

 nabycie własności budynków gospodarczych służących bezpośrednio produkcji rolniczej

prowadzonej na użytkach rolnych o powierzchni do 1ha, a nabywcą jest osoba

prowadząca gosp. rolne zaliczona do I grupy podatkowej

 nabycie pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn

 nabycie własności i praw użytkowania wieczystego gosp. rolnego lub jego części wraz z

budynkami mieszkalno-gospodarczymi oraz innych praw do takiego gosp. lub jego części

 nabycie własności budynków położonych na gruntach wykorzystywanych do produkcji

rolniczej , ale niespełniających warunku wielkości powierzchni koniecznej do uznania

danych gruntów za gosp. rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym

28. Założenia podatku rolnego

Podatek rolny jest podstawowym podatkiem obciążającym rolnictwo.

Jest to niejako substytut podatku dochodowego w zakresie działalności rolniczej lub leśnej.

Stanowi dochód budżetu gminy

Podatek rolny wprowadzono ustawą z 1984 r.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży naosobach fizycznych, osobach prawnych i

jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowościprawnej, które są

właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i

zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży także na posiadaczach

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli

posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem , z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z

innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w

skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów

Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji

Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych. Posiadacze zależni są obciążeni obowiązkiem

podatkowym w zakresie podatku rolnego wtedy, gdy posiadają - na podstawie zawartej umowy

albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie - grunty wchodzące w skład gospodarstw

rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy oraz gdy dzierżawią grunty

gospodarstwa rolnego w całości lub w części, na podstawie umowy zawartej stosownie do

przepisów ustawy o ubezpieczeniu rolników

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako

użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawodawca odszedł od obowiązującej przed l stycznia 2003 formuły, iż opodatkowaniu

podlegają tylko grunty gospodarstw rolnych. Obecnie przedmiot opodatkowania wyodrębniono

ze względu na:

docsity.com

63

 kryterium nabycia gruntów,

 kryterium funkcji tych gruntów,

Ustawa wyodrębnia dwie kategorie gruntów podlegających opodatkowaniu

1. grunty niewchodzące w skład gospodarstw rolnych,

2. grunty gospodarstw rolnych,

Definicja gospodarstwa rolnego:

obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni

przekraczającej l ha lub l ha przeliczeniowy,stanowiących własność lub znajdujących się w

posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki

nieposiadającej osobowości prawnej, W przeciwieństwie do definicji gospodarstwa rolnego z

kodeksu cywilnego (art. 55 k.c.) definicja z ustawy o podatku rolnym nie zawiera warunku

istnienia łączności ekonomicznej między poszczególnymi składnikami gospodarstwa.

Jeżeli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, stanowią współwłasność lub znajdują się

w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania, a

obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej

współwłaścicielem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Podstawa opodatkowania

podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych wyrażona jest w liczbie hektarów

przeliczeniowych. Hektar przeliczeniowy to umowna jednostka przeliczeniowa związana z

wartościowaniem ziemi rolniczej ze względu na jej położenie, klasę i rodzaj gruntów. Wysokość

przelicznika zależy od okręgu podatkowego, w którym znajduje się dany grunt oraz od klasy

bonitacyjnej gruntu. Każda gmina, miasto oraz dzielnica miasta zaliczone są przez ministra

właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

rolnictwa oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych do jednego z czterech

okręgów podatkowych.

Wysokość podatku ustalana jest ustawowo jako równowartość pieniężna 2,5 q żyta z

hektara przeliczeniowego -dla gruntów gospodarstw rolnych, 5 q żyta od hektara dla gruntów

rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, według średniej ceny skupu żyta za

pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanej przez prezesa GUS.

(Średnią cenę żyta ogłoszoną przez prezesa GUS może obniżyć Rada gminy, obniżając w ten

sposób podstawę naliczania podatku rolnego w danej gminie).

Zwolnienia i ulgi

z urzędu:

 zwolnienie użytków rolnych klasy V, VI i VIz,

 zwolnienie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach,

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument