Bezpieczeństwo, wojna i pokój w filozofii nowożytnej - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Bezpieczeństwo, wojna i pokój w filozofii nowożytnej - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (36 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące bezpieczeństwa, wojny i pokoju w filozofii nowożytnej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Bezpieczeństwo, wojna i pokój w filozofii nowożytnej (renesans)

Koncepcje bezpieczeństwa okresu Renesansu były z jednej strony przedłużeniem poglądów starożytnych i średniowiecznej z drugiej jednak wnosiły wiele nowych wartości związanych z przemianami dokonującymi się w życiu Europy i świata. W drugiej połowie wieku XV, w XVI i XVII w Europie dokonywały się wielkie przemiany w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, a także umysłowym, artystycznym, kulturalnym, a nawet religijnym. Przemiany te wywarły istotny wpływ na kształt i charakter filozofii oraz formułowanych w jej obrębie koncepcje bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Filozofia renesansowa chciała ułatwić człowiekowi racjonalną ocenę świata i siebie samego poprzez odkrywanie zasad rozwoju rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Chciała przekonać człowieka do możliwości zmiany, wyeliminowania zjawisk negatywnych zagrażających jego poczuciu bezpieczeństwa, utrudniających jego rozwój. W momencie odrzucania wcześniejszych feudalnych form ustrojowych rodziły się zjawiska pozytywne, jak również negatywne takie jak: poczucie braku stabilizacji, słabość więzi międzyludzkich, zmienne uznawane systemy wartości itp.Wielu znakomitych przedstawicieli epoki renesansu, zwłaszcza nurtu humanistycznego, poszukiwało teoretycznych podstaw dla zbudowania ,, nowego społeczeństwa . Idee te znalazły swój wyraz w poglądach takich myślicieli, jak: Mikołaj Machiavelli (1469-1527), Tomasz Morus (1478-1535), Jan Bodin (1530-1596), Jan Althaus (1557-1638), Franciszek Bacon (1561-1626), Tomasz Campanella (1568-1639), Hugo Grocjusz (1583-1645), Stanisław Orzechowski (1513-1566), Łukasz Górnicki (1527-1603), Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) i wielu innych. Wszyscy oni usiłowali stworzyć nie tylko teoretyczne podstawy dla nowych stosunków społecznych, państwowych i międzynarodowych, ale aktywnie uczestniczyli w ich realizacji.Wśród renesansowych koncepcji państw i społeczeństw, a w ich obrębie koncepcji wojen i pokojów wyróżnić można określane mianem utopijnych.Humaniści Renesansu na nowo podjęli próbę udoskonalenia (zmiany) istniejących stosunków społecznych i politycznych, wysuwając na pierwszy plan żądanie szczęśliwości doczesnej człowieka. Idee te znalazły swój wyraz m.in. w ,,Utopii Tomasza Morusa (1516), która przyczyniła się do upowszechnienia samej nazwy tej twórczości filozoficznej i literackiej. W dziele Tomasza Morusa znajdujemy ostrą krytykę: stosunków panujących w Anglii, skupienia własności i władzy w rękach możnych, całej organizacji społeczeństwa opartej na prywatnym charakterze własności.To w konsekwencji prowadzi do niesprawiedliwości społecznej, walki i waśni wewnętrznych, ale także i wojen między narodami.Proponowane reformy systemu społecznego przez Tomasza Morusa to zniesienie własności prywatnej zaprowadzenie równości w stanie posiadania wspólna własność mieniaSytuacja taka usuwa podstawy niesprawiedliwości społecznej, atym samym przekreśla główne źródło wojen, a co za tym idzie stwarza warunki dla trwałego pokoju. Jednak obok państwa ,,Utopian istnieją społeczeństwa zorganizowane na zasadzie własności prywatnej, które dążą do pomnożenia tej własności w drodze wojen. Dlatego też ,,Utopianie : zmuszeni są do przygotowań obronnych do odparcia ataków wroga do posiadania sił zbrojnychSami jednak dopuszczają wojnę tylko w dwóch przypadkach: w przypadku napadu nieprzyjaciela w przypadku zaatakowania przyjaciół, którym zobowiązani są przyjść z pomocąNawet w takiej sytuacji obchodzą się z nieprzyjacielem po rycersku, w zgodzie z uznanymi regułami etyki walki

zbrojnej. Tomasz Morus koncentrował się na organizacji społeczno- ekonomicznej, dążąc do gruntownej przebudowy systemu gospodarczego rodzącego nędzę, przestępczość i wojny. Podstawą harmonijnego systemu społecznego byłyby : brak własności prywatnej istnienie powszechnej zgody, co do naczelnych wartości życia najlepsze rozwiązania instytucjonalne.Dziś nie wszystkie idee doby Renesansu posiadają walor aktualności, jednak zapoznanie się z nimi pogłębia naszą więdzę o ważnych zjawiskach społeczno-historycznych, w tym o zjawiskach wojny i pokoju, podnosi również poziom kultury filozoficznej i politycznej. Pozwala to nam lepiej orientować się w złożonej rzeczywistości przełomu XX i Xxi wieku., ułatwiając rozwiązywanie skomplikowanych zadań związanych z przysposobieniem obronnym całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument