Zasady ogólne 2 - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zasady ogólne 2 - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (165 KB)
2 strony
809Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające zasady ogólne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zasady ogólne.

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży

praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu

faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny

interes obywateli.

Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki

sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę

prawną obywateli.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego

informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na

ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły

szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i

wskazówek.

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w

przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla

życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze

adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśnić stronom zasadność

przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w ten sposób w miarę

możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania

środków przymusu.

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i

szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny

być załatwione niezwłocznie.

Art. 13. § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być

załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda

administracyjna).

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie,

powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis

prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny

być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

docsity.com

Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.

Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku

instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności

oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w

kodeksie lub w ustawach szczególnych.

§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności

z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument