Struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (3 MB)
14 strona
708Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: struktury organizacji. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument

Nawet najmniejsza firma

posiada strukturę

organizacyjną

i kontraktową.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Podstawowe rodzaje struktur działalności gospodarczej

Rodzaj struktury/ więzi

Elementy struktury Postać struktury Zakres

podporządkowania

Rodzaj

oddziaływania

struktury

organizacyjne =

więzi hierarchiczne

niesamodzielne prawnie

podmioty gospodarcze

w postaci jednostek,

komórek i stanowisk

organizacyjnych

przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo podporządkowanie

organizacyjne

(hierarchiczne) i

wynikające z podziału

zadań wewnątrz

przedsiębiorstwa

oddziaływanie

organizacyjne, formalne

struktury

kapitałowe

= więzi

właścicielskie

samodzielne prawnie

podmioty gospodarcze

w postaci spółek

kapitałowych

Grupa

kapitałowa

podporządkowanie

kapitałowe wynikające z

posiadania udziałów lub

akcji w spółkach

oddziaływanie

właścicielskie

struktury

kontraktowe

= więzi kontraktowe

samodzielne prawnie i

niezależne podmioty

działalności

gospodarczej

Sieć powiązań

gospodarczych

podporządkowanie

kontraktowe wynikające

z zawartych umów

oddziaływanie

kontraktowe

docsity.com

Etapy projektowania struktur

1. Określenie celów strategicznych i operacyjnych

2. Podział celów na grupy działań ,działania i czynności

3. Przypisanie poszczególnym czynnościom stanowisk pracy

4. Połączenie ludzi w zespoły

5. Powołanie kierowników i określenie ich kompetencji

6. Zaplanowanie powiązań informacyjnych

7. Sformalizowanie struktury

Agnieszka Sopińska docsity.com

Parametry (cechy) struktury organizacyjnej:

Parametr Opis parametru Rodzaje

1. Specjalizacja Określa podział pracy i rodzaj więzi wewnątrz podmiotu.

specjalizacja produktowa

specjalizacja funkcjonalna

specjalizacja regionalna

(geograficzna)

specjalizacja rynkowa

specjalizacja technologiczna

2. Centralizacja Określa podział uprawnień decyzyjnych między poszczególnymi szczeblami organizacyjnymi i stanowiskami kierowniczymi. Określa wewnętrzną strukturę władzy w organizacji.

Struktury scentralizowane

Struktury zdecentralizowane

3. Formalizacja To liczba reguł formalnych obowiązujących w organizacji, zakres działań objętych przepisami, rygorystyczność i szczegółowość przepisów.

Struktury niedoformalizowane

Struktury przeformalizowane

Struktury o odpowiednim

poziomie formalizacji

© Agnieszka Sopińska docsity.com

4. Hierarchizacja:

Opis parametru HIERARCHIZACJI

Elementy określające Rodzaj struktury

Określa liczbę stanowisk organizacyjnych i kierowniczych oraz sposób ich powiązania. Rozstrzyga, kto, komu podlega w danej strukturze i jaką w związku z tym ponosi odpowiedzialność ?

Rozpiętość kierowania

Liczba szczebli

Proporcje stanowisk

kierowniczych i

wykonawczych

Struktura płaska

Struktura wysmukła

Rodzaj zasady budowy (czy obowiązuje zasada jedności rozkazodawstwa?)

Struktury jednoliniowe

Struktury wieloliniowe

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Struktura płaska

2 szczeble kierowania

I

II

P

KKKK

PPPPPPPPPPPPPPP

K

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Zalety struktury płaskiej

1. Krótsza droga i czas przepływu informacji w kierunku pionowym.

2. Mniejsze zniekształcenia przekazywanych informacji.

3. Większa podatność na innowacje emitowane na niższych

szczeblach.

4. Lepsze warunki dla wyzwalania inicjatywy oddolnej.

5. Pełniejsze wykorzystanie możliwości kierowników.

6. Niższe koszty utrzymania kadry kierowniczej.

7. Łatwiejsza koordynacja pionowa.

8. Lepsze warunki dla decentralizowania decyzji.

9. Sprzyja bardziej globalnemu postrzeganiu działalności

gospodarczej.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Wady struktury płaskiej

1. Trudności w koordynacji poziomej (nawet w ramach

jednej komórki organizacyjnej).

2. Brak większych rezerw kadry kierowniczej (ze względu na

pełne wykorzystanie kierowników), mniejsza

elastyczność w ustalaniu nietypowych zadań

kierowniczych i terminów ich realizacji.

3. Konieczność dokładnej regulacji zastępstw aktywnych i

pasywnych.

4. Mniejsze możliwości wykorzystania awansów pionowych

jako motywacji.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Struktura wysmukła 4 szczeble

kierowania

I

II

III

IV

PPPP

K

K

K

KK

PPPP

K

KK

PPPP

K

KK

PPPP

K

KK

K

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Hierarchia

budowana jest:

wg. zasady

jednoliniowej

wg. zasady

wieloliniowej

struktura

jednoliniowa

struktura

wieloliniowa

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Struktura jednoliniowa (zasada jedności rozkazodawstwa)

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Struktura wieloliniowa

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Zalety struktur jednoliniowych 1. Jednoosobowe kierownictwo, łatwiejsze określenie kompetencji i

odpowiedzialności.

2. Sprzyja jednolitości kierowania (mniejsza sprzeczność zleceń

przekazywanych podwładnym.

3. Uniwersalizacja funkcji kierowniczych sprzyja globalizacji myślenia

kierowniczego i ułatwia politykę długofalowej obsady stanowisk naczelnego

kierownictwa.

4. Sprzyja szybkości podejmowanych decyzji (mniej uzgodnień i mniej

podmiotów zaangażowanych w procesy decyzyjne).

5. Łatwiejsza mobilność i zastępowalność kierowników liniowych.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Wady struktur jednoliniowych

1. Uniwersalizacja kwalifikacji osłabia ich jakość w warunkach szybkiego postępu

techniczno-organizacyjnego i dużych zmian uwarunkowań wewnętrznych i

zewnętrznych, odbija się to na jakości podejmowanych decyzji.

2. Sprzyja dyrektywnemu stylowi kierowania i osłabia innowacyjność i motywacje

pracowników szczebli niższych.

3. Długie drogi przepływu informacji, duża liczba tzw. punktów zatrzymania.

4. Niebezpieczeństwo zniekształcenia informacji, szumy informacyjne.

5. Utrudnienie w koordynacji poziomej.

6. Utrudnienia w integracji załogi i kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich

(niebezpieczeństwo konfliktów między pracownikami niższych i wyższych szczebli).

© Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument