Rynek międzynarodowy - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Rynek międzynarodowy - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (108 KB)
9 strona
320Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: rynek międzynarodowy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument
Microsoft Word - rynek_miedzynarodowy_blichowska.doc

Internacjonalizacja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Każdy rodzaj dział. gosp. Podejmowany przez przedsiębiorstwa za granicą. Rodzaje internacjonalizacji : a) czynna (aktywna): • filie, • eksport, • przedstawicielstwa, • oddziały, • sprzedaż własnych technologii, • sprzedaż know-how, • korporacje kapitałowe i niekapitałowe, • związki z innymi przedsiębiorcami(joint ventures), • alianse strategiczne, b) bierna (pasywna) - formy: zakup technologii zakup licencji uczestnictwo poddostawcy przeds. Które są eksporterami korzystanie z obcej sieci frenschising import

Etapy internacjonalizacji przedsiębiorstw: 1. domestic stage (etap krajowy) Gospodarstwo nawiązuje kontrakty z innymi przedsiębiorstwami 2. inwod stage – (etap wewnętrzny) Działania na rynku krajowym, korzystanie pasywne z importu 3. outword stage – (intercjonalizacja zewnętrzna) aktywne uczestnictwo w forma czynna 4. cooperation stage – (intercjonalozacja kooperacyjne) współpraca w zakresie produkcji handlu i transferu technologii

Klientela przedsiębiorstwa – rynek wewnętrzny 1. wejściowa = dostawcza wszelkiego rodzaju dostawcy środków produkcji, kapitału, siła roboczej (pracowników) 2. wyjściowa = odbiorcza – odbiorcy, pośrednicy 3. regulująca = otaczająca – reguluje zachowane przedsiębiorstwa i stanowi jego otoczenie: społeczeństwo, rynek wewnętrzny organy prawne ustawodawcze, rządowe instytucje gospodarczo - finansowe, społeczne\ konkurenci

Podziały przedsiębiorstwa: 1. Forma organizacyjna: jednorozkładowe zgrupowania przedsiębiorstw: holding – wspólny właściciel, zróżnicowany asortyment kartel – jednorodny asortyment, ograniczenie konkurencji korporacje wielozakładowe - wspólna polityka gospodarstw siec franchadingowa - jednolity sposób obsługiwania klienta 2. Narodowość właściciela krajowe wspólne- join ventures ograniczone 3. Forma własności : prywatne państwowe spółdzielcze komunalne 4. Forma prawna: przedsiębiorcy indywidualni spółki os. Fizycznych spółki os. Prawnych 5. Faza przetwórstwa hurtowe detaliczne usługowe wydobywcza

 przetwórcze

ZGRUPOWANIA PRZEDSIEBIORSTW : Korporacje wielodziałowe ( dewizowe): a) międzynarodowe – spółki kapitałowe łącza się i tworzą zintegrowany, międzynarodowy prowadzące systemem

powiązań wspólnej strategii (( sposób liberalny = realizacja celów strategicznych, ekonomicznych) b) ponadnarodowe - przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarcza w wielu krajach na drodze tworzenia w ich

swych filii zagranicznych => zakres i zasięg dział. Jest większy członkowie przeds. Musza dostosować się do rozwiązań które przyjęło zgrupowana

OPEC Zrzeszenie esporterów ropy naftowej. Organizacja krajów eksportujących ropę naftowa. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej poziomu cen oraz opłat eksplatacyjnych. Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego w

latach 1973-74 kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy.

Grupa eksporterów – współpraca kliku niekonkurecyjych firm na rynkach zagranicznych. Celem grupy esporterów jest

m. in : poszukiwanie informacji, wykonanie badan rynku, wspólna reklama utworzenie biura zakupów, scentralizowana

sprzedaż Wady i zalety grupy eksporterów: Zalety: wsparcie działanosci administracyjnej i logistycznej Bogatsza oferta handlowa Stabilniejsze ceny dzięki redukcji kosztów handlowych i szerszy zakres produktów sprzedawanych przez siec

handlowców

 Zmniejszona inwestycja finansowa Efekt synergii wynikający z sumowania środków ułatwiający promocje i reprezentacje wielu firm na rynkach

zagranicznych

Wady: Największa wada grupy kooperacyjnej jest trudność jej zakazania. By grupa kooperacyjna mogła skutecznie działać powinna spełniać nastepujace warunki: • produkty poszczególnych partnerów powinny być komplementarne i niekonkurencyjne • ilość partnerów powinna być niewielka. Partnerzy powinni być zbliżonej wielkości • działalność grupy powinna być uregulowana precyzyjnym regulaminem ale na tyle elastycznym by nie paraliżować

jej działalności • Wymagana jest wysoka spójność partnerów i zbieżność ich punktów widzenia • od partnerow wymagane jest zaangażowanie i wysoki stopien profesjonalizmu Antidotum na politykę eksporterów: wdrożenie rezerwy stabilizacyjnej cen. Modele gospodarcze:

• układ globalny (szczebel międzynarodowy) • układ makro (szczebel ponadnarodowy) np. UE • układ makro (szczebel narodowy) • układ mezoekonomiczny (szczebel branżowy) • układ mikro ( funkcjonowanie samego przedsiębiorstwa) • układ mikro mikro (część przedsiębiorstwa)

MODEL KONKURENCYJNOSCI ( M. Porter) Założenia: Jesteśmy innowacyjnymi i wygrywamy konkurencje międzynarodową, gdy w miarę często wprowadzamy produkty innowacyjne.

ELEMENTY ROZWAZAJACE WALKE KONKURENCYJNA A) czynniki produkcji – w warunkach malej intercjonalizacji najtańsze będą czynniki produkcji pochodząc z własnych

zasobów ( obecnie najtanszcze będą pobierane z całego świata) B) cechy popytu – w momencie przygotowania produkcji powinnyśmy wiedzieć na jakie rynki produkt będzie wysłany

aby dostosować go do oczekiwań rynku wewnętrznego C) branże pokrewne i wspierające – wygrywamy konkurencje, jeśli wprowadzamy innowacje na branżach nas

wspierających D) strategia struktury firmy – nie powinno się na sile przenosić z jednego kraju do drugiego. Trzeba się liczyć z realiami

i specyfikę rynku wewnętrznego (zwłaszcza inwestycje greenfield)

Siła przetargowa dostawców i nabywców DOSTAWCY :

Silna pozycja przetargowa dostawców zdolność dostawców do zwiększania ceny bez jednoczesnego spadku obrotów. Taka pozycja może wynikać z tego ze : • zakup jest istoty dla nabywcy • u nabywców występują wysokie koszty zmiany dostawcy • istnieje niewielka liczba alternatywnych źródeł zaopatrzenia • żaden z nabywców nie jest ważnym klientem dla dostawcy NABYWCY:

Siła przetargowa nabywców istnieje tam, gdzie nabywcy maja wielkie możliwości alternatywnych wyborów gdzie koszty zmiany dostawcy są niskie lub żadne. Pozycja ta jest silniejsza im, większa jest koncentracja kupujacych. Dowodem takiej siły nabywczej jest możliwość negocjacji cen. Przykładem takich nabywców są sieci domów towarowych bądź hipermarkety.

DYWERYFIKACJA – rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na nowe inne niż dotychczasowe dziedziny działalności . OPERACJE DOTYCZACE FUZJI Integracja:

• Dywersyfikacja pozioma (horyzontalna) – rozszerzenie działalności gosp. Przedsiębiorstwa w rynkach jednego przemysłu, branży . Opiera się ona na efekcie synergicznym i komplementarnym z istniejącym portfelem dziedzin działalności przedsiębiorstwa

• dywersyfikacja pionowa (wertykalna) polega na przyłączeniu przeds. Fazy poprzedniej i następuje w dany cyklu wytwarzania. Obniża elastyczność działalności przedsiębiorstwa. Efekt synergiczny jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy technologiczne stosowanie w poszczególnych fazach cyklu wytwarzania są podobne.

• dywersyfikacja koncentryczna polega na wykorzystywaniu granic środowiska ekonomiczne o przedsiębiorstwa np. wejście do nowej brzany Jej podstawa jest wykorzystywanie rzadkich umiejętności firmy w innej dziedzinie niż ta w której przeds. działało dotychczas.

KONKURENCJA OPTYMALNA Na rynku międzynarodowym istnieje konkurencja optymalna Cecha: przekonanie kupujących i sprzedających ze ich indywidualne decyzje nie maja wpływy na cenę rynkowa, rynek na którym panuje konkurencja zapewnia optymalna alokacje zasobów

Założenia konkurencji: - duża liczba kupujących i sprzedających - jednorodność produktu - doskonała informacja rynkowa

+ brak interwencji państwa + zerowe koszy transakcji

+ produkt posiada bliskie subskrypty

Czynniki zakłócajace konkurencje optymalna:

 brak całkowitej przejrzystości rynku – nie jesteśmy w stanie mieć pełnej informacji o produktach występujących na rynkach międzynarodowych

 problem z uczciwa promocja i reklama na rynkach wybiorcza ochrona prawa dotycząca sytuacji kiedy kupujemy licencję, patenty, know-how zakłóca konkurencje

optymalna

 pozycja monopolistyczna ochrony praw ( np. komunikacja PKP, górnictwo, stocznie, przemyśl spirytusowy) działalność kartelu – celem kartelu jest narzucenie ceny, prowadzenie polityki cenowej, by uzależnić rynek polityka

państwa jest polityka handlowa

GSP Powszechny system preferencji – polityka polegająca na dopuszczaniu wybranych towarów krajów słabo rozwiniętych do towarów krajów wysoko rozwiniętych np. stosowanie kontroli jakosciowych

DEZINTEGRACJA – pozbywanie się części działalności

RODZAJE FUZJI:

 fuzia EGALITARNA (równościowa) – łączenie się dwóch przedstieiorstw o podobnej wielkości, jest to konsolidacja przeds. Której wynikiem jest powstanie nowego organizmu gospodarczego.

 Apart – cześć aktywów – polega na wniesieniu części aktywów jednego przeds. Do majątku innej firmy otrzymując od niej w zamian akcje lub świadectwa udziałowej nowo wyemitowane w związki z powiększeniem kapitału

 Fuzja AKWIZYJNA (wchłoniecie) – występuje gdy wiekszosc partnerów jest zróżnicowana polega na przejęciu całości aktywów jednego przedst.. przez drugie.

INTEGRACJA PRZEDSIEBIORSTWA ( fucja) Pozioma zachodzi miedzy przedsiębiorcami które sa siebie konkurentami Pionowa integruje np. wydobywcze z wytwórczymi

Funkcjonalna – kluczem do polaczenia się jest podobieństwo do wykorzystania pewnych działań np. technologii kanałów dystrybucji, asortymenty nie musza być takie same. Konglomeratowna – dotyczy wielkich grup kapitałowych motywem jest chęć uzyskania globalnej równowagi finansowej, asortyment może być zupełnie różny.

MOTYWY FUZJI: Osiągniecie szybkich krotkoterminowych zysków wynikających ze spekulacji. Poprawienie efektywności działania Redukcja kosztów Zwiększenie udziału w rynku Wyeliminowanie konkurencji Polepszenie lepszej kadry zarządczej Wykorzystanie nadwyżek finansowych Minimalizacja ryzyka

KORZYSCI FUZJI – efekt synergii (nakładania się): Obniżenie kosztów polaczenie wysiłków w badaniach i tworzenie nowych produktów Pełniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych Uzyskanie dostępu do nowych technologii Powiększenie sieci dystrybucji Zwiększenie udziału na rynku Zyskanie uzupełniającego ofertę produktu lub usługi

ZACHTA DLA INWESTOROW ZAGRANICZNYCH Zachęta ekonomiczna: Ulgi podatkowe Ulgi projektowa Sektorowe Regionalne

Zachęty nieekonomiczne: Członkostwo w org. Miedzynar. Np. NATO Stabilność polityczna Dbałość o środowisko naturalne Płożenie geograficzne Rozwój infrastruktury Jakość i koszt siły nabywczej Harmonizacja regulacji krajowych z ustawodawstwem UE Brak zawisłości administracyjnych i prawnych Umowy o wzajemnej ochronie i promowaniu inwestycji zagranicznych lub mających traktaty wzajemnie takie jak

program handlowy, GSP Powszechny System Preferencji

POZYCJA OLIGOPOLISTYCZNA: Może istnieć tylko kilku producentów Wszyscy maja mniej więcej takie same udziały w rynku Przedsiebiorstwo poprzez własne działania utrzymuje swoje pozycje oligopolistyczne Panuje konkurencja cenowa – eliminowanie jej poprzez zapobieganie wojny cenowe – inwestycje krzyżowe –

lokowanie nawzajem filii w kraju gdzie jest konkurencja ( kraj A lokuje filie w kraju B a kraj B w kraju A)

 Konkurencja techniczno – technologiczna eliminowanie poprzez akumulacje tech-tech polega na wspólnym finansowaniu środka badawczo rozwojowego no. USA Dolina Krzemowa

Ryzyko związane z fuzjami (błędy): 1. RYZKO OPERACYJNE o Może nie powieść się strategia nowoobronna (restrukturyzowana) o Nie przyjęty styl zarządzania firma o Odejście z wysoko wykwalifikowanej kadry o Wejście przeds. W sektor jej dotychczas nieznany 2. RYZYKO PRZEPLACONE

o Zbyt optymistyczna ocena korzyści z efektu synergii (wzmocnienie) o Zbyt optymistyczna ocena przychodów spółki przejmowanej o Wejście w licytacje z innymi o Konieczność wypłacania odpraw wynikających ze zwolnię grupowych 3. RYZYKO FINANSOWE o Finansowanie nabycia z kapitałów obcych o Przejecie przedsiębiorstwa zadłużonego

Sposoby eksportowego wejścia na rynek międzynarodowy: • wejście przez eksport • wejście przez korporacje nie kapitałową ( polega na nie łączeniu kapitału) • wejście przez korporację kapitałową. ( łączenie kapitału)

Wejście przez eksport jest wejściem najmniej ryzykownym i wymagającym najmniejszego nakładu kosztów.\

I. wejścia przez eksport: EXPORT POŚREDNI Eksport Mouse Profesionalny eksporter – dokonuje zakupów zakupów od innych firm i sprzedaje zagranica na własny rachunek

 Conforming mouse Pośrednik zagranicznego nabywcy – działa na zlecenie zagranicznego nabywczy, który płaci mu za usługę zakupu odpowiednia marża pośrednik gwarantuje sprzedającemu zapłatę w momencie dostawcy towarów Buying Mouse Firmy zaopatrzeniowe – działa w imieniu klienta często zagranicznego domu towarowego i dokonuje dla niego zakupów od miejscowych producentów

Pigibacking – sprzedaż towarów za pomocą sieci dystrybucji innej z reguły dużej firmy

EXPORT BEZPOSREDNI

 Agent sprzedaje w imieniu i na rachunek eksportera, otrzymuje za swe usługi odpowiednia marża agent może sprzedawać towary jednej lub wielu firm niekiedy konkurujących ze sobą

 Dystrybutor – sprzedaż we własnym imieniu przychody wyznacza różnica pomiędzy cena zakupu a zbytu danego produktu

 Sprzedaż bezpośrednia – przedstawiciele handlowi firmy (aktywizatorzy) działają w kraju i na rynku zagranicznym Przedstawicielstwo handlowe – zatrudnia personel własny bądź miejscowy na rynku zagranicznym

ZALETY I WADY PIGGY BLACKINGU: ZALETY :

 Zmniejszenie kosztów i ryzyka Szybsze i łatwiejsze wejście na zagraniczny rynek Zmniejszenie operacji logistycznych i administracyjnych Bardzo dobra znajomość rynku WADY :

 niechęć dużych przeds. Do wchodzenia w taka kooperacje trudność znalezienia partnera ryzyko utraty zaufania zbyt wysokie wynagrodzenia i warunek wejścia w siec sprzedaży dużej firmy

ZALETY I WADY BIURA PRZEDSTAWICIELSKIEGO ZAGRANICA ZALETY:

• możliwość ciągłego negocjowania na sygnały i potrzeby rynku dzięki fizycznej obecności na rynku zagranicznym • elastyczność działania • bezpośrednie i czyste kontakty z klientem WADY:

• większe koszty niż w przypadku eksportu bezpośredniego • konieczność ciągłej kontroli • szereg trudności formalnych

KOOPERACJE NIEKAPITALOWE

II. Wejścia w postaci kooperacji niekapitalowej : TRANSFER LICENCJI – jako akt kupna sprzedaży licencji. Sprzedaje te, kto posiada tą technologie podmiotowi słabszemu. Kupno i sprzedaż mogą iść dwiema drogami: sprzedaż licencji, częstą kontrola produkowanego dobra RODZAJE LICENCJI:

 Licencja wyłączona (udzielający nie przekazują innym osoba ( licencja patentowa , licencja mieszana stanowi element szerszej umowy

 Licencja niewyłączona można ja przekazać osoba trzecim (niewyłączona pełna – osoby trzecie korzystają z niej bez ograniczeń i niewyłączna niepełna (wykorzystanie licencji jest obiete ograniczeniami)

Umowa licencyjna wygasa po pewnym czasie. A przedłuża się ja wtedy, kiedy produkt się bardzo dobrze sprzedaje przede wszystkim na rynku eksportowym.

WADY I ZALETY SPRZEDAZY LICENCJI :

WADY:

 Ryzyko zapewnia wysokiej jakości towarów wytwarzanych na podst. Sprzedanej licencji – możliwość pogorszenia wizerunku firmy

 Sprzedaż licencji przewiduje przekazanie umiejętności co osłabia pozycje licencjonodawcy wzgledem licencjobiorcy

 Ryzyko ze licencjionobiorca wykorzysta rynek i nie uzyska oczekiwanych rezultatów Ryzyko konkurencji ze strona licencionobiorcy ZALETY:

 Niewielkie zagazowanie kapitałowe i osobowe zagranica Szybki, łatwy, malo kosztowny sposób penetracji rynku zagranicznego Strategia szczególnie przydatna dla KCP którym brakuje czasu ludzi i środków finansowych Niewielkie ryzyko gdyż licencjobiorca przyjmuje na siebie sprzedaż produktów Odstęp do rynków chronionych przed eksportem Uprzedzenia pozytywnego wizerunku licencjobiorcy

KRZYWA KNIGHTA

Poszerza się skala produkcji. Do pewnego momentu x1 relatywnie duża skala produkcji powoduje niewielki przyrost zysku

Od punktu x1 do pkt. X2 widzimy jaki był przyrost produkcji a jaki byl przyrost zysku. Jest to okres kiedy osiągany najwyższy przyrostu produkcji oraz zysku. Gdy krzywa spadnie w dół wtedy nit nie będzie chciał kupić technologii licencji. Ryzykowne będzie wybrane ścieżki zysków za wyprodukowane wyroby.

2. FRACHISING: ZALETY:

• Umożliwia w szybki sposób rozwoju działalności przy stosunkowo niewielkim zaangażowania kantalu i osoba zagranica

• Inwestycje finansowe i ludzkie sa mniej kosztowne niż w przypadku własnego przedstawicielstwa • Łatwa i szybka kontrola partnerów • Eksporter pozostaje właścicielem marki i know-how • Możliwość szybkiego dostosowania się do lokalnych rynkach WADY:

• Trudność w utrzymywaniu przez uczestników odpowiedniej jakości przedmiotu franchisingu • Możliwość rezygnacji ze współpracy po uprzednim zdobyciu wiedzy – doświadczenia franchasingodawca ryzykuje

imitacje i konkurencyjne jak również utratę rynku • Trudności w doborze partnerów ze względu na konieczność podsiadania wykwalifikowanego personelu

3. KONTRAKTY MENADZERSKIE Zlecenie prowadzenia wykorzystania jakieś pracy. Opiewają się one na bardzo długie terminy. Nawet 20 lat Wynagrodzenia sa wysokie

4. INWESTYCJE POD KLUCZ Polega na sfinansowaniu inwestycji ze Sr. Własnych (wyposażenie w maszyny, urządzenia, technologia) Sprzedawana w dwóch opcjach

I . produkt – In – hand – opiewa na sprzedaż inwestycji az do momentu wypuszczenia pierwszych produktów II. marketing In hand - opiewa na analizie kraju kupującego, analiza rynku, który kupuje produkt. Opcja ta jest droga. Sprzedajemy promocje sposób reklamy na rynkach docelowych. Opcja druga zwiększa skale produkcji. Koszty jednostkowe będą ulęgać zmniejszeniu Na te dwie opcje można uzyskać środki zewnetrzne Fundusze strukturalne Kredyt w banku komercyjnym Środki pozyskiwane z BS(Bank Światowy) lub EBJ (Europejski Bank Inwestycyjny)

5. UMOWY NA PODSTAWY ( SUBCONTRACTING)- Wykorzystuje się tania siłą robocza, źródła technologii. Poddostawca jest ten co dostarcza podzespół do produkcji specyficznych produktow

6. KONSORCJUM - Polegają na wspólnym finansowaniu pewnego przedsięwzięcia a którego mogą wszyscy korzystać.

III. WEJSCIA KAPITALOWE 1. Join vanture => wpólne przedsięwzięcia. Polega na łączeniu co najmniej 2 przedmiotów pochodzących z 2 rożnych

krajów

Motywy:

Korzyści dla tych, którzy wchodzą na drugi rynek kapitałowy: - tańsze czynniki produkcji w kraju goszczącym - lepsze warunki prawne w kraju goszczącym - lepsze warunki technologiczne

Korzyści z przyjęcia kapitału od tego 2 kraju: - wzmocnienie kapitałowe

- doświadczenie - zwiększenie dystrybucji - dostawcy

- sprzyja wejściom eksportowym

JOIN VENTURE ZALETY:

 DOSTEP DO TANSZYCH SUROWCOW I SILY ROBOCZEJ POKONANIE BARIER Dostęp do nowych rynków i zdobycie wiedzy o rynku zagranicznym Zmniejszenie ryzyka finansowego i kosztów WADY:

 Wybór niewłaściwego partnera Konkurencja ze strony partnera działającego na rynku zagranicznym Mniejszy zysk Ryzyko konfliktu interesów i utraty rynku Koszty utworzenia i możliwości niepochodzenia sa spore Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia wymaga duzo czasu i energii sztywna dużo czasu i energii Struktura org. jest bardziej sztywna niż w innym formach wejścia niż rynki zagraniczne

2. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE (BIZ) 100% własność obca. Ich działalność wiąże się z okresem wieloletnim

ORIENTACJE WIELKICH KOPORACJI WYROZNIAMY 4 ETAPY OREIENTACJI: Etnocentryczna korporacja sugeruje się w swoim działaniami możliwością płynności finansowej. Kooropracja ta

stara się działać tak jak na rynku własnym powinny to być rynki zbliżone. Stopień umiędzynarodowienia tego przeds. Jest reaktywnie niewielki. Sposób wejścia charakterystyczny dla etnocentrycznej orientacji sposób wejścia przez eksport wtedy Gd nie modyfikujemy produktów, który ma wejść na obcy rynek. Koszty te sa znikome ryzyko niewielkie. Kadra pracująca w takim przeds. Rekrutuje się w kraju macierzystym. Sr. Finansowe pochodzą z kraju macierzystego

 Policentryczna – przedsiębiorstwo działając wchodząc na obce rynki dopasowuje się do kraju goszczącego. Japończycy dopasowywuja się di kultury rynku. Kadra zarządzająca (pracownicy) pochodzi z kraju do którego wchodzimy. Zarząd rekrutowany w kraju macierzystego. Sposób wejścia to bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Tworzenie oddzialow eksportowych

 Regiocentryczna – wejście zorientowanie na określony region świata ( region ponadnarodowy np. Euroregiony w Europie). Wejścia charakterystyczne dla regiocentrycznej orientacji to join venture, umowy na poddostawcy konsorcja

 Geocentryczna – najsilniej utożsamia ze zjawiskiem globalizacji można pozyskać zasoby z całego świata również kadrę menadżerską. Produkty SA uniwersalne. Charakterystycznym wejściem jest Franchising.

Ocena działania spółek akcyjnych

Wskaźnik Altmana Wskaźnik Zet-Score – jest to wskaźnik, który potrafi wskazać, w jakim kierunku ewoluuje przedsiębiorstwo i jakie jest prawdopodobieństwo upadłości. Dobrze sprawuje się na wszystkich rynkach tak małych jak i na dużych. Wzór na wskaźnik: Z = 1,2xA + 1,4xB + 3,3xC + 0,6xD + 0,999xE

Jest wskaźnikiem wczesnego ostrzegania.

Jeżeli wartość wskaźnika wynosi Z<181 to ryzyko upadku w przeciągu 2 lat jest bardzo wysokie. Jeżeli wartość wskaźnika wynosi 2,99>Z>1,81 to jest okres, kiedy stosujemy najintensywniejszą ilość działania, które maja prowadzić do poratowania spółki. Gdy wartość Z >2,675 to znaczy ze idziemy w dobrym kierunku. Gdy miniemy próg 2,99 sytuacja spółki jest bardzo dobra.

A – kapitalobrotowy / aktywa ogółem

B – zysk zatrzymany i aktywa ogółem

C – zysk przed splata odsetek i opodatkowania => zysk EBIT / aktywa ogółem

D – rynkowa wartość kap. Akcyjnego / zobowiązania ogółem E – sprzedaż netto / aktywa ogółem Z < 1,81

Jakie działania podejmują spółki dla ratowania się: • staranie o kredyty bankowe • sprzedać długi • egzekucja zobowiązań • asygnować część zysku • redukcja personelu, kosztów • zmienić zarząd • likwidacja wejść zagranicznych.

Rodzaje ofert: Oferty wywołane – oferty zadane przez konkretnego partnera handlowego, zainteresowanego nabyciem konkretnego

towaru

 Oferty nie wywołane – sa przysyłane przez składającego celem wywołania zainteresowania towarem Oferty ogólne – oferty nie wywołane sa z reguły ogólne bez podawania wszystkich warunków, które sa w dalszej

fazie sa uzupełniane na życzenie ofertobiorcy Oferty szczegółowa – dotyczy ofert wywołanych, sporządza wg konkretnych życzeń oferobiorcy Oferty uzupełniające – sa rozwinięciem oferty ogólnej lub szczegółowej Oferty warunkowe – zawierają warunek wejścia w Zycie przyszłej umowy sprzedaży oferty bezwarunkowe jeżeli

brak warunku

ZAPYTANIE OFERTOWE gdy importer Nie zna rynku Ma slaby rynek Zna rynek dobrze i liczy na korzystniejsze warunki

AKCEPTACJA OFERTY : Sytuacja po wysłaniu zapytania ofertowego Brak reakcji Odmowa Reakcja pozytywna Potwierdzenie otrzymania zapytania Bezzwloczne przesłanie oferty sprzedaży

Klauzule:

• klauzule zasadnicze (warunki podstawowe) • klauzule uzupełniające • klauzule formalno- porządkowe.

Klauzule zasadnicze dotyczą charakterystyki towaru: • opakowania • ilości • ceny • warunków płatności • kontroli i odbioru towaru.

Klauzula rewizji cen – stosowana najczęściej w obrocie sprzętem inwestycyjnym. Daje możliwość zmiany ceny w przyszłości. Dotyczy umów kupna-sprzedaży, w których dostawa jest odległa od terminu zawarcia transakcji.

Klauzule uzupełniające: • licencyjna

• siły wyższej • kar umownych • reklamacje • arbitrażowa • prerogacyjna.

K. licencyjna – warunkiem zrealizowania kontraktu jest uzyskanie zgody właściwych organów państwowych na wywóz bądź przywóz towarów tzw. Licencji eksportowej lub importowej. K. siły wyższej – zwolnienie od odpowiedzialności za niewykonane zobowiązania przez stronę, której przeszkodziły przykładowo następujące wydarzenia: - strajk, wybuch wojny, rewolucja, zamieszki, powodzie.

K. kar umownych – to rodzaj sankcji za niewykonanie zobowiązania ta klauzula ma szczególne znaczenie w kontraktach na zakup dóbr inwestycyjnych, dużych obiektów. K. arbitrażowa - przewiduje miejsce w którym będzie się odbywało postępowanie. Każda strona dąży do tego, aby miało miejsce w swoim kraju. Jeśli nie ma kompromisu to w kraju trzecim. Jednak koszty w tych krajach bardzo wysokie i trzeba mieć poważne argumenty do takiej decyzji. K. prerogacyjna – klauzula prawa właściwego dla kontraktu. Dotyczy niejednoznacznych sytuacji tzn., gdy jedna strona uważa, że kontrahent niewłaściwie wywiązał się ze zobowiązania. Konieczne jest wtedy odniesienie się do szczegółowych przepisów prawa któregoś z krajów.

Klauzule specyficzne:

Klauzule w obrocie sprzętem inwestycyjnym dzielą się na 3: • k. dotyczące dokumentacji technicznej • k. gwarancyjna • k dotycząca montażu w tym szkolenie załogi.

Opusty od ceny umownej:

• rabaty • skonta • bonifikaty • refakcje

Rabaty:

• rabat umowny ustalony droga negocjacji • rabat jednostronny • rabat lojalnościowy dla stałych odbiorców danego producenta • seryjny zależy od ilości • rabat prosty- jednorazowy zależy od ilości • rabat klientowski dla często kupujących u danego sprzedawany • rabat złożony dotyczy się kilku kolejnych obniżek Cen Skonta (discount) to procentowy opust udzielony d ceny towaru w zamian za dokonanie płatności gotówka lub zapłatę w terminie wcześniejszym niż ustalony Bonifikata, refakcja – są opustami od ceny umownej określonymi zazwyczaj w umowie, gdy przewiduje się dostarczenia towaru nieco gorszej jakości lub z ubytkami. Maja charakter zwyczajowy. Kontrola towaru

• własna - dokonuje sprzedający i ponosi jej koszty ustala zgodność z zamówieniem • zlecona – sprzedający powierza właściwej instytucji, często koszty ponosi kupujący. Sposób kontroli może być

uregulowany przez umowę handlowa.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument