Państwo w gospodarce mieszanej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Państwo w gospodarce mieszanej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (258 KB)
2 strony
928Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień ekonomii: państwo w gospodarce mieszanej: działalność państwowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

4.PAŃSTWO W GOSPODARCE MIESZANEJ Alokacja większości zasobów w gospodarkach zachodnich dokonuje się poprzez rynki(transakcje). Ważną role odgrywa państwo (przepisy prawa, kupuje dobra i usługi, płatności jak emerytury! =>państwo wywiera poważny wpływ na ceny, stopy procentowe, produkcje. Co robi państwo: działalność ta obejmuje od 1/3 dochodu narodowego w Japonii do 2/3 w Szwecji. 1.) USTANAWIA PRAWA I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE - gospodarka socjalistyczna - prawo wyklucza prywatną własność przedsiębiorstw - gospodarka kapitalistyczna - przedsiębiorstwa są własnością prywatną władze na wszystkich szczeblach regulują zachowania gospodarcze ustanawiając szczególne zasady działania przedsiębiorstw.

 zezwolenia lokacyjne;

 przepisy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem;

 przepisy mające zapobiegać pewnym działaniom gospodarczym (np. sprzedaż heroiny) 2.)PANSTWO KUPUJE I SPRZEDAJE DOBRA I USŁUGI Np. obrona narodowa, oświata, parki i drogi -bez opłaty bezpośredniej. Np.lokalne przejazdy autobusowe i publikacje rządowe - bezpośrednio opłacane. Państwo musi decydować, co kupować, a co wytwarzać samodzielnie. Tak np.w niektórych krajach przedsiębiorstwa telekomunikacyjne SA własnością państwową. W większości krajów państwo jest właścicielem transportu miejskiego. 3.)PANSTWO DOKONUJE PŁATNOŚCI TRANSFEROWYCH To np. ubezpieczenia społeczne czy zasiłki dla bezrobotnych. Płatności transferowe- wypłaty w zamian, za które nie są świadczone żadne bezpośrednie usługi. Wydatki państwa = wartość dóbr i usług nabywanych + płatności transferowe 4.)PANSTWO NAKŁADA PODATKI finansuje zakupy dobór oraz płatności transferowe, nakładając podatki i zaciągając pożyczki. Np. podatek dochodowy czy VAT (są zwykle dopełniane przez podatki lokalne) deficyt budżetowy może być finansowany za pomocą pożyczek (zwiększa dług publiczny) 5.)PAŃSTWO PRÓBUJE STABILIZOWAĆ GOSPODARKĘ Każda gospodarka rynkowa cierpi z powodu cykli koniunkturalnych. Cykl koniunkturalny polega na wahaniach rozmiaru produkcji społecznej (PKB),którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji. Państwo może wpływać na to:

 obniżając podatki podczas recesji, żeby ludzie zwiększyli wydatki i zwiększyli PKB.

 kontrolując ilość pieniądza, może ją zwiększać szybciej podczas recesji(Bank Anglii w WB)

 kiedy stopa inflacji wysoka, bank centralny może zmniejszać stopę wzrostu podaży pieniądza. 6.)PAŃSTWO WPŁYWA NA ALOKACJE ZASOBÓW Stosując regulacje i system prawny wpływa na to jak są produkowane dobra. bezpośrednio: Przy pomocy podatków i transferów zabiera część dochodów jednym i przekazuje je innym. pośrednio: Przez podatki zawarte w cenach, oraz przez subsydia, które są ujemnymi podatkami. Np. opodatkowuje papierosy i ogranicza wielkość jego produkcji. Np. subsydiuje dobro takie jak mleko - wzrost jego produkcji. Co powinno robić państwo? Dlaczego powinno ingerować w gospodarkę rynkowa? Podstawowym argumentem zawodność rynku. 6 POWODÓW INGERENCJI– rodzajów zawodności: 1.)CYKLE KONIUKTURALNE Podniesienie podatków i ograniczenie wydatków z reguły zmniejsza PNB i podnosi ceny. Polityka państwa może albo pogłębić cykl koniunkturalny albo przeciwnie.

docsity.com

Państwo nie może kontrolować sytuacji gospodarczej w sposób doskonały. 2.)DOBRA PUBLICZNE Dobro prywatnedobro, które konsumowane przez jedna osobę nie może być jednocześnie konsumowane dla kogoś innego.(Np. ubranie, lody). Dobro publicznedobro, które będąc konsumowane przez jedna osobę może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.(Np. czyste powietrze, złoża mineralne). Problem „gapowicza” Gapowicz to ktoś, kto bezpłatnie konsumuje dobro, którego wytwarzanie wymaga ponoszenia kosztów. Dot. dóbr publicznych, ponieważ jeśliby ktokolwiek nabył takie dobro, byłoby ono dostępne dla każdego. Dlatego dobra publiczne w większości nie są dostarczane prze prywatnych producentów. Np.ktoś inny kupi obronę narodową, to nie będzie jej w ogóle. Przezwyciężenie problemu gapowicza polega na ustalenia sposobu podejmowania wspólnej decyzji, jaką ilość środków należy przeznaczyć na obronę. I to państwo jest powołane dla tego, żeby podejmować takie właśnie decyzje. Państwo musi zapewnić niezbędne rozmiary produkcji dóbr publicznych. 3.)EFEKTY ZEWNETRZNE Zdarza się ze ceny rynkowe nie odzwierciedlają w pełni kosztów i korzyści. Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentow, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych. Ale nie wszystkie efekty zewnętrzne są szkodliwe. Np. właścicielka domu, która pomalowala swój dom, dostarcza korzyści sasiadom, nie musza oni dłużej patrzeć na odrapane ściany. 4.)KŁOPOTY Z INFORMACJĄ Jeśli decyzje przedsiębiorstw i konsumentów nie są oparte na pełnej informacji, rynki nie będą działac prawidłowo. Np. przedsiębiorstwom nie opłaca się informować o zagrożeniach zdrowia dla ich pracowników! Jeśli nie ma kar za oszustwo. Państwo powinno dostarczać pewnych niezbędnych informacji na użytek swoich obywateli. Np. wydając przepisy związane z bezpieczeństwem konsumpcyjnych, dbając żeby podstawowe produkty miały etykietki z niezbędnymi informacjami.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument