Podstawy informatyki - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Podstawy informatyki - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (403 KB)
7 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: podstawowe zagadnienia z informatyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

GRUPY KOMPUTEROWE

1. Superkomputery ( wieloprocesorowe )

2. Komputery podstawowego szeregu ( mainframe )

3. Minikomputery

4. Mikrokomputery

PODSTAWOWE BLOKI FUNKCJONALNE KOMPUTERA

1. Jednostka centralna ( procesor, pamięć operacyjna, układy WEJ - WYJ )

2. Pamięć zewnętrzna ( dyskowa, taśmowa )

3. Urządzenia WEJ - WYJ ( klawiatura, monitor, drukarka )

4. Urządzenia transmisji danych ( modemy, łącza telekomunikacyjne )

FUNKCJE PROCESORA

1. Urządzenie arytmetyczno - logiczne ( arytmometr ) - wykonuje działania

arytmetyczno - logiczne ( rejestr akumulatora )

2. Urządzenie sterujące ( sterowanie ) - pobiera rozkazy z pamięci komputera,

rozkodowuje je i inicjuje ich wykonanie ( rejestr rozkazów, licznik rozkazów )

ROZKAZ

kod rozkazu część adresowa

PAMIĘĆ OPERACYJNA

Podstawową funkcją pamięci procesora jest przechowywanie danych i rozkazów, które są

na bieżąco przetwarzane.

bit - najmniejsza jednostka pamięci, przyjmuje jeden z dwóch stanów 0 lub 1

bajt - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci mikrokomputera, składa się z 8 bitów

PODSTAWOWA KONFIGURACJA MIKROKOMPUTERA

MIKROPROCESOR

PAMIĘĆ ROM I RAM

UKŁADY WEJ - WYJ

Pamięć zewnętrzna

- dysk twardy - napęd dyskietek

- Cd - ROM

Urządzenia WEJ -WYJ

- monitor - klawiatura

- mysz

docsity.com

PROCESOR

Częstotliwość procesora 600 MHz - 800 MHz ( standard )

1. Pentium

2. Celleron

3. AMD

pamięć RAM - pamięć operacyjna ( ulotna)

przechowywana ROM - pamięć stała ( tylko do odczytu )

na płycie głównej CACHE - pamięć buforowa ( przechowuje dane rozkazów między

ROM a RAM )

DODATKOWE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

- drukarka ( igłowa, atramentowa, laserowa )

- skaner

- ploter

- streamer

- karty: muzyczna, video, sieciowa

- nagrywarki CD-R, CD-RW

- modemy

SIECI KOMPUTEROWE

Są to co najmniej 2 komputery połączone ze sobą za pomocą specjalnych łączy.

KLASYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH

1. Sieci lokalne ( LAN ) - łączą komputery rozmieszczone blisko siebie

2. Sieci municypalne ( MAN ) - łączą komputery rozmieszczone w ramach aglomeracji

miejskiej

3. Sieci rozległe ( WAN ) - łączą komputery rozmieszczone w jednym kraju, na jednym

kontynencie, na całym świecie " internet"

KORZYŚCI INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWYCH

 współużytkowanie zasobów sprzętowych i programowych

 szybka komunikacja pomiędzy użytkownikami, niezależna od odległości

geograficznych

URZĄDZENIA DO ŁĄCZENIA SIECI

 wzmacniak ( repeater ) - wzmocnienie nadchodzących sygnałów

 most ( bridge ) - łączenie odrębnych sieci lokalnych

 ruter ( router ) - przekazywanie danych przez węzły pośredniczące

 bramka ( gateway ) - łączenie sieci o całkowicie odmiennej architekturze

docsity.com

TYPY SIECI LOKALNYCH

 partnerskie ( każdy z każdym ) - udostępnianie zasobów swojego komputera innym

użytkownikom

 z dedykowanym urządzeniem ( klient - serwer ) - jeden lub więcej komputerów pełni

rolę serwera, wykonuje specjalne zadania w sieci i, z którego mogą być uruchamiane

programy użytkowe

ELEMENTY SIECI LOKALNEJ ( SPRZĘT )

 serwer plików - centralna składnica danych i programów użytkowych w sieci

 stacja robocza - komputer, na którym uruchamiane są programy użytkowe

 okablowanie sieci - kable łączące ze sobą serwer plików i stacje robocze

 karta sieciowa - układ scalony łączący komputer z okablowaniem sieci

DODATKOWE ELEMENTY SIECI LOKALNEJ

 serwer drukowania - komputer sterujący pracą drukarek sieciowych

 serwer tworzenia kopii zapasowej

 serwer archiwizacji

 serwer aplikacji - komputer przeznaczony do wykonywania zadań wsadowych

 zasilacze awaryjne ( UPS )

OPROGRAMOWANIE

1. Systemowe - niezbędne do technicznej obsługi komputera

2. Systemy operacyjne, programy pomocnicze - wspomagają pracę systemu

operacyjnego

3. Translatory języków programowania - programy, które służą do tłumaczenia

programów z języka zewnętrznego na język wewnętrzny komputera

System operacyjny - definicja

- System operacyjny komputera jest to zestaw programów zarządzających zasobami

komputera

- System operacyjny jest niezbędny do uruchomienia i sprawnego działania komputera

- System operacyjny jest pośrednikiem między komputerem a jego użytkownikiem

Funkcje systemów operacyjnych

- zarządzanie procesami

* proces - to program w trakcie wykonywania

- zarządzanie międzyoperacyjne

- zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

- ochrona zasobów

Zarządzanie procesami

- tworzenie i usuwanie procesów systemu użytkownika

- wstrzymywanie i wznawianie wykonywania procesów

- planowanie kolejności wykonywania procesów ( systemy wielozadaniowe )

- dostarczanie mechanizmów synchronizacji i komunikacji procesów

docsity.com

Zarządzanie pamięcią operacyjną

- utrzymywanie ewidencji aktualnie zajętych części pamięci

- decydowanie o kolejności procesów ładowanych do zwalnianej pamięci

- przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci stosownie do potrzeb

Zarządzanie danymi - podstawowe pojęcia

 plik - wyróżniony ciąg bajtów identyfikowany przez nazwę nadawana przez program

lub użytkownika, posiadający określony typ i określony atrybut

 folder -zbiór plików ( najczęściej powiązanych ze sobą tematycznie ) zapamiętanych

pod określona nazwą

Struktura folderów na dysku - przykład:;

C:\

KAT 1 KAT 2 KAT 3

KAT 11 plik 1 plik 2

KAT 1A plik 1a

Ścieżka dostępu do pliku " plik 1a "

C:\ KAT 1\KAT 11\plik 1a

Zarządzanie danymi - funkcje

- tworzenie i usuwanie plików

- tworzenie i usuwanie folderów

- kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy i folderów

- wprowadzanie zawartości plików i folderów na urządzenia wejścia - wyjścia

- zmiana atrybutów plików

Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi i ochrona zasobów

- przydzielanie i zwalnianie urządzeń

- ustalanie kolejności przydzielania

- zarządzanie pamięcią dyskową

- hasła

- atrybuty plików

- defragmentacja plików

Systemy operacyjne

 DOS

 UNIX

 NORTON COMMANDER

 WINDOWS 3.1, 3.11, 95, 98

Sieciowe systemy operacyjne - podstawowe funkcje docsity.com

- transmisja danych w sieci

- zarządzanie pamięcią dyskowa w serwerze plików

- zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem

- mapowanie dysków sieciowych

Protokół w sieci

 jest to zbiór reguł komunikacji pomiędzy użytkownikami - określa zasady transmisji

danych w sieci

Zadania protokołów

- sterowanie przepływem danych

- wykrywanie i eliminowanie błędów

- określanie sposobów adresacji w sieci

Podział dysku sieciowego ( zależy od administratora systemu )

- wolumen ( domena )

- wolumen systemowy

- wolumen programu użytkownika

- wolumen indywidualnych folderów użytkownika

Sposoby zabezpieczenia danych w sieci przed niepowołanym dostępem

- identyfikatory ( ustalane przez administratora )

- hasła ( ustalane przez użytkownika )

- prawa dostępu do określonych zasobów w sieci ( ustala administrator

- atrybuty plików

Mapowanie dysków sieciowych - jest to odwzorowanie dysków sieciowych w foldery

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

Oprogramowanie użytkowe

- programy ( pakiety ) narzędziowe ( uniwersalne )

- indywidualne programy użytkowe ( pisane na zamówienie jednego użytkownika )

- standardowe programy użytkowe ( przeznaczone dla ściśle określonej klasy

zastosowań, dla ściśle określonej grupy użytkowników )

Cechy programów mikrokomputerowych

- łatwość uruchamiania poszczególnych funkcji programu ( menu główne, podręczne,

paski narzędzi )

- przejrzysty opis funkcji programu ( opcja " pomoc " )

- prowadzenie dialogu użytkownika z komputerem ( okna dialogowe z podpowiedziami

)

- sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych

- opis klawiszy używanych w programie

docsity.com

Grupy programów narzędziowych

- programy do tworzenia tekstu ( edytory )

- arkusze kalkulacyjne

- programy graficzne

- programy do obsługi baz danych

- programy do organizacji pracy własnej

- programy do zarządzania przedsięwzięciami

- pakiety zintegrowane

Wymogi współczesnego edytora tekstu ( WORD )

- czytanie i wprowadzanie tekstu w różnych formatach

- definiowanie stylów redagowania tekstu

- wprowadzanie do tekstu elementów graficznych oraz wzorów matematycznych

- automatyczne sporządzanie spisów treści i przypisów

- tworzenie korespondencji seryjnych

- koordynowanie błędów ortograficznych

- wprowadzanie składu kolumnowego

- dołączanie do tekstu danych pochodzących z innych dokumentów i z innych aplikacji

- zabezpieczanie dokumentu przed niepowołanym dostępem

Wymogi współczesnego arkusza kalkulacyjnego ( EXCEL )

- tworzenie złożonych formuł ( instrukcji obliczeniowych )

- bogaty zestaw standardowych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i

innych

- tworzenie złożonych wykresów

- tworzenie makropoleceń

- sortowanie i wyszukiwanie danych w tabelach wg różnych kryteriów

- możliwość łączenia arkuszy

- tworzenie specjalistycznych wydruków, w tym raportów obejmujących dane z kilku

arkuszy

Programy graficzne

- tworzenie rysunków ( PAINT, COREL DRAW )

- tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych

- tworzenie grafiki prezentacyjnej ( POWER POINT )

POWER POINT - grafika prezentacyjna

- rodzaje grafiki: rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne nakładane na tekst

- narzędzia i bogaty zbiór gotowych rysunków, szablony schematów organizacyjnych,

narzędzia do samodzielnego kreowania grafiki

- składniki prezentacji: slajdy, notatki dla prezenterów, materiały dla uczestników,

konspekt

Programy do organizacji pracy własnej ( LOTUS ORGANIZER, SCHEDULE )

- kalendarz

- spis telefonów

- spis adresów

- plan zajęć

docsity.com

Programy do planowania przedsięwzięć

Pomagają w optymalnym harmonogramie przedsięwzięcia

Pakiety zintegrowane

- MS OFFICE ( łatwość łączenia danych, przenoszenia danych )

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument