Definicje - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Definicje - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (115 KB)
6 strona
894Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: definicje terminologii.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

RKP – MINI SKRYPT

1. Rynek finansowy:

 pieniężny

 kapitałowy

 walutowy

2. Rynek publiczny:

 giełdowy

 pozagiełdowy

3. Rynek prywatny:

 maklerski

 indywidualny

4. WIBID – stawka oprocentowania depozytów

5. WIBOR – stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowych

6. Oferta złożona przez bank na rynku bankowym – jest wiążąca przez 30 dni, a minimalna kwota transakcji wynosi 2 mln złotych

7. Waluta – inaczej system pieniężny

8. Kursy walutowe z punktu widzenia czasu funkcjonowania:

 wolnorynkowy

 czarnorynkowy

 płynny (elastyczny)

 stały krótkookresowy (pełzający)

 stały o szerokiej marży wahań wokół parytetu lub kursu centralnego

 sztywny

9. Kursy walutowe z punktu widzenia czasu trwania:

 stałe

 zmienne

10. Kursy walutowe z punktu widzenia liczebności kursów:

 jednolity

 dualny

 różnicowany

11. Kurs dualny:

 kapitałowy

 handlowy

12. Kurs różnicowany:

 dla importu

 dla eksportu

13. Rodzaje rynków walutowych:

 kantorowy

 międzybankowy rynek walutowy

 klientowski

14. Walor – finansowy papier wartościowy

15. Wierzytelności pieniężne - czeki, weksle, obligacje, bony, listy zastawne, losy loteryjne, kupony kolektur

16. Awalista – poręczyciel wekslowy

17. Indosatariusz – osoba nabywająca weksle przez indos

18. Transakcja REVERSE REPO – transakcja warunkowej sprzedaży

19. Transakcja REPO – transakcja warunkowego zakupu

20. Bony skarbowe:

 emitent – Skarb Państwa

 agent emisji – NBP

21. Certyfikaty depozytowe – emitowane przez banki komercyjne

22. Arbitraż - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach

23. Podstawowe korzyści emitenta bonów komercyjnych:

 dotarcie do szerszego kręgu kredytodawców

 koszt kredytu pozyskanego w drodze emisji bonów jest niższy niż koszt kredytu bankowego

 stosunkowo krótki czas pozyskania kredytu

24. Podstawowe korzyści nabywcy bonów komercyjnych:

 bezpieczeństwo lokaty

 korzystne odsetki

 duża płynność

25. Rodzaje indosów:

 zupełny (imienny)

 niezupełny (in blanco, na okaziciela)

 pełnomocniczy (zastępczy)

 zastawny

 zwrotny

26. Funkcje weksla:

 kredytowa

 płatnicza

 refinansowa

 obiegowa

 gwarancyjna

27. Opłata skarbowa za weksel – 0,1 % wartości weksla

28. Na rynku pierwotnym bony skarbowe mogą nabywać – podmioty, które nabyły przynajmniej 0,2 % wszystkich sprzedanych bonów skarbowych w poprzednim kwartale

29. Bony skarbowe – weksle skarbowe, bilety skarbowe

30. Minimalna wartość nominalna bonu skarbowego – 10 000 złotych

31. Emisja papierów wartościowych:

 prywatna – do 300 osób

 publiczna – powyżej 300 osób

32. Konwersja obligacji – zmiana warunków uprzednio zaciągniętej pożyczki

33. Konsolidacja obligacji – połączenie kilku wcześniej zaciągniętych pożyczek w jedną nową

34. Cena obligacji:

 nominalna

 emisyjna

35. Rodzaje akcji:

 imienne

 na okaziciela

 zwykłe

 uprzywilejowane

 aportowe

 opłacone gotówką

 akcje nieme

 złote

36. Akcje aportowe – muszą być całkowicie opłacone przed wydaniem

37. Kwotowanie obustronne – podawanie jednocześnie ceny kupna i sprzedaży

38. Rynek równoległy:

 wartość emitowanych akcji musi wynosić 14 mln złotych

 wartość księgowa spółki 22 mln złotych

 liczba akcjonariuszy >= 300

 kapitał akcyjny 3 mln złotych

39. Trasant – wystawca weksla trasowanego

40. Trasat – osoba, której wystawca weksla poleca zpłacenie kwoty z niego wynikającej

41. Domicyl – miejsce płatności weksla

42. Domicyliat – osoba, której przedstawiamy weksel do zapłaty

43. Awal – poręczenie weksla

44. Akcje imienne – przenoszenie praw na zasadzie cesji

45. Prawa akcjonariusza:

 uczestnictwo w spółce

 uczestnictwo w walnym zgromadzeniu z prawem do głosowania

 dywidendy

 prawo poboru akcji

 prawo do udziału w majątku spółki

46. Indos – przenoszenie praw z weksla

47. Indosant – żyrant – osoba odstępująca weksel

48. Obligatoriusz – właściciel obligacji

49. Akcje uprzywilejowane:

 większa liczba głosów przypadająca na jedną akcję

 większy udział w dywidendzie

 przywilej prawa poboru

 przywilej pierwszeństwa przy podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji

50. Cechy rynku wtórnego:

 mobilizacja kapitału

 transformacja kapitału

 wycena kapitału

51. Organy giełdy:

 walne zgormadzenie akcjonariuszy

 rada giełdy

 zarząd giełdy

52. Ile jest osób w KPWiG – 9

53. Ile jest osób w radzie giełdy – 12

54. Zadania spółki CeTO:

 opracowanie przepisów i zasad obrotu na rynku pozagiełdowym

 egzekwowanie przepisów od uczestników rynku

 udostępnianie informacji o ofertach, notowaniach i transakcjach

 elektroniczna obsługa obrotu

 pełnienie nadzoru nad rynkiem pozagiełdowym

55. Zadania KDPW:

 przechowuje on i rejestruje papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie

 prowadzi konta depozytowe dla podmiotów przechowujących w nim papiery wartościowe

 obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych

 rejestracja transakcji na kontach

 organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji

56. Rynek podstawowy:

 firma funkcjonuje co najmniej 3 lata

 wartość emisji akcji min. 40 mln złotych

 wartość księgowa spółki min. 65 mln złotych

 kapitał akcyjny min 7 mln złotych

 co najmniej 500 akcjonariuszy

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument