Decyzje produkcyjne - Notatki - Ekonomia menedżerska, Notatki'z Ekonomia Menedżerska. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Decyzje produkcyjne - Notatki - Ekonomia menedżerska, Notatki'z Ekonomia Menedżerska. Warsaw School of Economics

PDF (261 KB)
8 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomiii menadżerskiej: decyzje produkcyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
ME-konspekt4.DOC

Na prawach rękopisu 18

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Konspekt4. Decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie. A. Cele zajęć.

B. Najważniejsze pojęcia.

* funkcja produkcji * stałe i zmienne czynniki produkcji

* krótki i długi okres * produkt krańcowy

* prawo spadających przychodów krańcowych * krańcowy przychód czynnika

* krańcowy koszt czynnika produkcji * przychody ze skali (korzyści skali)

* elastyczność podaży (produkcji) * izokwanta

* krańcowa stopa substytucji technicznej * funkcja Cobba-Douglasa

C. Podstawowe problemy

I GŁÓWNE KATEGORIE ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ

1. Wprowadzenie pojęcia funkcji produkcji (rodzajów decyzji produkcyjnych) i

zbudowanie podstaw późniejszej analizy kosztów w przedsiębiorstwie.

2. Objaśnienie i zdobycie umiejętności rozróżniania związanych z decyzjami

produkcyjnymi kategorii krótko- (np. stałe czynniki wytwórcze, produkt

krańcowy, spadające przychody krańcowe) i długookresowych (korzyści skali i

zakresu, elastyczność podaży/produkcji).

3. Zbadanie przebiegu różnych rodzajów funkcji produkcji i ich graficzna

ilustracja.

4. Zbadanie możliwości optymalizacji decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 19

1. Technologia (metoda wytwarzania, technika produkcji): określona ilościowa

kombinacja nakładów czynników wytwórczych (dla naszych celów:

surowców/materiałów, kapitału i pracy) stosowana w procesie produkcji.

2. Funkcja produkcji: maksymalna wielkość produkcji, jaką przedsiębiorstwo

może osiągnąć z różnych kombinacji czynników wytwórczych.

Q = f(M, L, K)

II PRODUKCJA PRZY JEDNYM ZMIENNYM CZYNNIKU WYTWÓRCZYM

1. Zależność między wielkością produkcji a nakładami czynników wytwórczych w

krótkim i długim okresie.

a/ krótki okres - występują stałe (np. kapitał) i zmienne czynniki produkcji,

b/ długi okres - wszystkie czynniki produkcji mają charakter zmienny (ich

nakłady zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji).

Uwaga: podział na krótki i długi okres jest dość umowny; granica między nimi

jest nieostra i przebiega rozmaicie w różnych gałęziach (np. przemysł

rafineryjny a usługi żywieniowe).

2. Krańcowy produkt czynnika produkcji: przyrost produkcji wywołany

zwiększeniem nakładu danego czynnika (np. pracy) o jednostkę, przy

pozostałych czynnikach stałych.

MPL = ∆Q/∆L

[4.1.]

3. Prawo spadających przychodów krańcowych.

4. Optymalne wykorzystanie czynnika wytwórczego.

a/ krańcowy przychód z czynnika wytwórczego: przyrost utargu całkowitego

(wartości sprzedaży) w wyniku zwiększenia nakładu danego czynnika o

jednostkę.

MRPL = (MR)(MPL) [4.2.]

b/ krańcowy koszt czynnika produkcji - np. MCL (= płacy dodatkowo

zatrudnionego pracownika).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Ryszard RapackiEkonomia menedżerska __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 20

Uwaga: należy odróżniać krańcowy koszt czynnika produkcji (MCL = ∆C/∆L) od

kosztu krańcowego wytworzenia dodatkowej jednostki produkcji (MC = ∆C/∆Q).

c/ punkt optimum = zysk krańcowy z zastosowania w produkcji dodatkowej

jednostki czynnika wytwórczego (np. pracy) wynosi zero, tj. krańcowy

przychód z tego czynnika zrównuje się z jego kosztem krańcowym. W

zapisie formalnym:

MπL = MRPL - MCL = 0, czyli MRPL = MCL

III PRODUKCJA W DŁUGIM OKRESIE

1. Przychody ze skali (korzyści skali) produkcji.

Pojęcie skali odnosi się tu do wielkości nakładów wszystkich czynników

wytwórczych. Przychody ze skali oznaczają natomiast procentową zmianę

rozmiarów produkcji pod wpływem danej procentowej zmiany nakładów

wszystkich czynników wytwórczych.

a/ stałe przychody ze skali - np. łatwo powtarzalny (odtwarzalny) proces

produkcji (przemysł elektroniczny),

b/ zwiększające się przychody ze skali - np. ilość stali zużytej do budowy a

pojemność tankowca (cylindra), zależność między obwodem a

przepustowością rurociągu (22),

c/ zmniejszające się przychody ze skali - np. złożoność zarządzania wielką

firmą.

d/ pojęcie elastyczności produkcji (podaży) - jest to ilościowa miara wielkości

przychodów ze skali (procentowy wzrost produkcji w wyniku zwiększenia

nakładów o 1%).

Uwaga: w innych ujęciach kategorię skali wiąże się zazwyczaj z wolumenem

produkcji, a nie wielkością nakładów.

2. Minimalizacja kosztów produkcji (dwuczynnikowa funkcja produkcji - kapitał i

praca).

a/ koszt całkowity: TC = PLL + PKK [4.3.]

gdzie: TC - koszt całkowity

PL - jednostkowy koszt pracy,

L - nakład pracy

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 21

K - nakład kapitału

PK - jednostkowy koszt kapitału

b/ warunek optymalizacji - w długim okresie przedsiębiorstwo wytwarza po

najniższych kosztach, jeżeli relacje produktu krańcowego do kosztów

czynników wytwórczych wyrównają się dla wszystkich czynników. Zapis

formalny:

MPL/PL = MPK/PK , [4.4.]

c/ ilustracja graficzna - izokwanty (krzywe jednakowego produktu) i krzywe

jednakowych kosztów - rys. 4.1.

Rys. 4.1. Izokwanty

(a) izokwanty

(b) izokoszty

K

0

A

B

C

Q = 636

Q = 800

0

L

L

K

Interpretacja rys. 4.1.(a): nachylenie izokwanty w dowolnym punkcie mierzone jest

stosunkiem produktów krańcowych wykorzystywanych czynników wytwórczych:

∆K/∆L (dla Q = const.) = (MPL/MPK) [4.5.]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Ryszard RapackiEkonomia menedżerska __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 22

Relacja -(∆K/∆L) to tzw. krańcowa stopa substytucji technicznej (MRTS -

marginal rate of technical substitution).

Interpretacja rys. 4.1. (b): równanie linii izokosztów (jednakowych kosztów)

przyjmuje postać: K = (TC/PK) - (PL/ PK)L

{jest to przekształcona postać równania [4.3.]};

Nachylenie linii jednakowych kosztów zależy od stosunku cen czynników

wytwórczych, czyli:

∆K/∆L = (PL/ PK). [4.6.]

Metodę produkcji charakteryzującą się najniższymi kosztami wytwarzania

wyznacza punkt styczności izokwanty (krzywej jednakowego produktu) i najniżej

położonej linii jednakowych kosztów (rys. 4.2.). W punkcie tym linie izokwanty i

jednakowych kosztów mają identyczny kąt nachylenia, tzn.:

MRTS = MPL/MPK = PL/PK (stosunek produktów krańcowych jest równy relacji cen czynników wytwórczych),

a po przekształceniu:

MPL/PL= MPK/PK (czyli warunek [4.4.]).

Rys. 4.2. Wybór metody produkcji o najniższych kosztach K

0 Izokoszt = $220

Izokwanta Q = 636

O - optymalna kombinacja nakladow

L

IV RODZAJE FUNKCJI PRODUKCJI

1. Funkcja liniowa.

Q = aL + bK + c [4.7.]

Implikacje liniowości:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 23

a/ krańcowe produkty (produkcyjność krańcowa) obu czynników jest stała:

MPL= a i MPK= b;

b/ czynniki produkcji są doskonałymi substytutami.

2. Produkcja o stałych proporcjach nakładów - brak substytucyjności między

czynnikami (np. dźwig i operator).

3. Funkcje wielomianowe - np. Q = aLK - bL2K2.

Cechą tych funkcji są zmniejszające się przychody krańcowe ze wszystkich

czynników produkcji.

4. Funkcja Cobba-Douglasa.

Q = cLαKβ [4.8.]

gdzie: c, α, β - parametry funkcji, przy czym 0<α i β<1,

α i β - elastyczność pracy/kapitału względem produkcji (najczęściej

mierzona udziałem wynagrodzeń danego czynnika w

dochodzie.

Własności funkcji:

a/ funkcja wykazuje zmniejszające się przychody z każdego czynnika produkcji,

b/ charakter przychodów ze skali produkcji zależy od sumy wykładników potęg

α + β:

(i) jeżeli α + β = 1, to występują stałe przychody ze skali,

(ii) jeżeli α + β > 1, to występują zwiększające się przychody,

(iii) jeżeli α + β < 1, to występują zmniejszające się przychody ze skali.

c/ funkcję Cobba-Douglasa daje się wygodnie estymować w postaci

logarytmicznej:

Log (Q) = Log (c) + αLog (L) + βLog (K).

5. Estymacja funkcji produkcji - źródła danych.

a/ dane pochodzące z produkcji i opisujące zależności technologiczne

(podejście inżynierskie),

b/ szeregi czasowe danych opisujących działalność przedsiębiorstwa w

przeszłości.

V INNE RODZAJE DECYZJI PRODUKCYJNYCH

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Ryszard RapackiEkonomia menedżerska __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 24

1. Przedsiębiorstwo wielozakładowe - optymalizacja wykorzystania jednego

czynnika produkcji w poszczególnych zakładach.

Warunek optymalizacji: produkcja osiąga maksymalną wielkość tylko wtedy,

gdy produkty krańcowe osiągane z danego czynnika wyrównają się we

wszystkich zakładach:

Qmax , gdy MPA = MPB = MPN 2. Przedsiębiorstwo wieloasortymentowe - optymalizacja wykorzystania jednego

czynnika wytwórczego w różnych zastosowaniach (produkcja różnych

wyrobów).

Warunek równowagi: przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk wówczas, gdy

alokacja czynnika produkcji odbywa się zgodnie z zasadą wyrównywania się

zysków krańcowych na jednostkę nakładu czynnika wytwórczego w

poszczególnych zastosowaniach (produktach).

MπX = MπY = MπZ

3. Ogólny warunek optymalizacji wykorzystania czynników: jeżeli zadaniem

menedżera jest określenie optymalnego poziomu zużycia danego czynnika

wytwórczego w różnych zastosowaniach (zakładach, produkcja różnych

wyrobów), to cel ten można osiągnąć, zwiększając nakład tego czynnika w

każdym zastosowaniu aż do momentu, w którym krańcowy przychód z owego

czynnika zrówna się z jego kosztem krańcowym (tj. ceną czynnika produkcji).

PODSUMOWANIE - ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

Tablica 4.1. Krótki i długi okres

Krótki okres Długi okres

Niektóre czynniki produkcji są stałeWszystkie czynniki są zmienne

Prawo spadających przychodów

krańcowych

Stałe, zwiększające się i zmniejszające

przychody ze skali

Produkt krańcowyElastyczność nakładów czynników

Krzywa produktu całkowitegoIzokwanty

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

Decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie __________________________________________________________________________

Na prawach rękopisu 25

Tablica 4.2. Wybrane pojęcia i ich interpretacja.

PojęcieZnaczenie

Przychód (utarg) krańcowy Przychód krańcowy na jednostkę produktu

Koszt krańcowy Koszt krańcowy na jednostkę produktu

Krańcowy przychód z czynnika Krańcowy przychód na jednostkę nakładu

Krańcowy koszt czynnika Krańcowy koszt na jednostkę nakładu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument