Bilans handlowy i płatniczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Bilans handlowy i płatniczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (204 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
912Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: bilans handlowy i płatniczy; dwie grupy transakcji, kształtowanie bilansu płatniczego, struktura bilansu
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Bilans handlowy i płatniczy. Bilans płatniczy to zestawienie transakcji gospodarczych zrealizowanych z różnych tytułów w ciągu 1 roku kalendarzowego między krajowymi a zagranicznymi jednostkami gospodarczymi. Jednostki gospodarcze to nie tylko przedsiębiorstwa gałęzi gospodarki, banki, instytucje finansowe ale też osoby fizyczne uczestniczące w przepływach materialnych lub finansowych między krajem a zagranicą. W bilansie handlowym ujmowane są tylko transakcje zagraniczne związane z wymianą towarów i usług. Mamy dwie grupy transakcji:

1. odpłatne - sprzedaż i zakup towarów i usług w zamian za zapłatę - zamiana towarów i usług na inne ( barter) - zamiana jednego waloru finansowego na inny ( papiery wartościowe )

2. nieodpłatne - otrzymywanie lub dostarczanie towarów i usług bez ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego

( dary ) - otrzymywanie lub przekazywanie walorów finansowych ( darowizny )

Każda transakcja jest zapisywana w bilansie płatniczym dwukrotnie: - raz po stronie „winien” – zwiększenie składników majątku - drugi raz po stronie „ma” – zmniejszenie składników majątku

Każde zwiększenie rzeczowych czy finansowych składników majątku ma odpowiednik w zmniejszeniu innego składnika majątku lub wzroście zobowiązań. Import towarów ( wzrost aktywów ) to zmniejszenie rezerw dewizowych ( zmniejszenie aktywów jeśli płacimy natychmiast ) lub wzrost zobowiązań ( wzrost pasywów ) przy zakupie na kredyt. Takie zapisywanie pozwala na to że formalnie rzecz biorąc bilans płatniczy jest zawsze zrównoważony. W sensie ekonomicznym nie zawsze to jednak oznacza równowagę. Kształtowanie bilansu płatniczego:

1. źródła informacji – informacje z GUS na podstawie zestawień eksportu i importu, oraz informacje bankowe o przepływie pieniężnym ( te informacje są różne albowiem nie zawsze zapłata za towar czy usługę jest natychmiastowa – dlatego bilans płatniczy sporządzany jest na bazie płatności i obejmuje efektywne wpłaty i wypłaty dewizowe oraz operacje kredytowe )

2. sprawa cen towarów i usług w obrotach zagranicznych –zgodnie ze wskazówkami MFW transakcje eksportowe w bilansach powinny być ujmowane w cenach fob ( obejmują one wartość towarów i koszty przesyłki do granicy – lub burty statku)- a więc koszty ponoszone w kraju eksportera bez kosztów poza granicami kraju, transakcje importowe powinny być ujmowane w cenach cif ( obejmują one wartość towarów powiększoną o koszty ubezpieczenia i koszty transportu ponoszone za granicą). Niekiedy kontrakty handlowe burzą te zasady i np. koszty ubezpieczenia i transportu do siedziby importera pokrywa eksporter który nie wylicza ich w fakturze oddzielnie lecz dolicza do ceny.

3. waluta ewidencjonowania obrotów w bilansach płatniczych – w zasadzie bilans powinien być ujmowany w walucie danego kraju . Art. 12 prawa dewizowego nakazuje zawieranie umów i dokonywanie płatności w walutach wymienialnych a Polska waluta nie jest jeszcze walutą międzynarodowych kontraktów stąd też bankowe rozliczenia i umowy kredytowe nie opiewają na złote. Są one realizowane w różnych walutach wymienialnych i trzeba je przeliczać na jedną walutę wybraną do celów ewidencyjnych – w Polsce jest to dolar amerykański.

4. zakres podmiotowy transakcji – w transakcjach z różnymi krajami obowiązują rózne systemy rozliczania zagranicznych płatności. Najbardziej rozpowszechnionym jest system rozliczeń wolnodewizowych ( rozliczenia w walutach swobodnie wymienialnych ). Przy tym systemie można pokrywać deficyt obrotów z jednymi krajami nadwyżką uzyskaną z innymi. Jednak niektóre państwa z uwagi na brak swobodnie wymienialnej waluty narzucają swoim partnerom wymianę barterową. I tu zachodzi konieczność sporządzenia oddzielnych bilansów płatniczych dla każdego systemu płatności.

Struktura bilansu w układzie pionowym: 1. strona lewa – przychody 2. strona prawa – rozchody

Struktura bilansu w układzie poziomym: - obroty bieżące - obroty kapitałowe ( finansowe )

docsity.com

- rezerwy dewizowe państwa. Obroty bieżące:

- wpływu z eksportu i wypłaty za import ( saldo +, - ) - wpływy z usług i wypłaty za usługi ( tranzytowe , telekomunikacyjne) - dochody majątkowe ( dywidendy i zyski ) - odsetki związane z kredytami - transfery ( renty, emerytury otrzymywane z zagranicy i wypłacane za granicę, dary materialne )

Obroty kapitałowe i finansowe: - inwestycje portfelowe - inwestycje bezpośrednie - długoterminowe kredyty otrzymywane i udzielane - krótkoterminowe kredyty udzielone i otrzymane - kredyty z MFW otrzymane i spłacone - saldo błędów i opuszczeń - wyjątkowe finansowanie ( rozmowy z Klubem Londyńskim i Paryskim gdzie są zarejestrowani nasi

wierzyciele i wyniki starań o umorzenie zadłużenia zagranicznego i jego oprocentowania ) - zmiany rewaloryzacyjne ( odnosi się to do daty z którą przelicza się na dolara USA )

Rezerwy dewizowe państwa

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument