Pomiar rezystancji - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Pomiar rezystancji - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (131 KB)
4 strony
738Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do pomiaru rezystancji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

ZESPÓŁ SZKÓŁ

NR 1 W SIERPCU PRACOWNIA ELEKTRONICZNA

IMIĘ I NAZWISKO:

TEMAT:

POMIAR  REZYSTANCJI  

NR ĆWICZENIA

ROK SZKOLNY KLASA GRUPA DATA

WYKONANIA ĆWICZENIA

DATA ODDANIA SPRAWOZDANIA

OCENA PODPIS NR W

DZIENNIKU

2007/2008 2 TT - -.-.- -.-.-

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: PROF. RYSZARD SOBIERAJ

 

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie układu i pomiar rezystancji metoda techniczną.

2. Wiadomości teoretyczne

PRAWO OHMA

Prawo Ohma opisuje sytuację, najprostszego przypadku związku między napięciem przyłożonym do przewodnika (opornika), a natężeniem prądu przez ten przewodnik płynącego.

SFORMUŁOWANIE PRAWA OHMA

Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały.

WZÓR NA PRAWO OHMA - POSTAĆ 1

I - natężenie prądu (w układzie SI w amperach – A) U - napięcie między końcami przewodnika (w układzie SI w woltach – V)

WZÓR NA PRAWO OHMA - POSTAĆ 2

Inaczej prawo Ohma można sformułować także w postaci zapisu symbolicznego:

I ~ U (I jest proporcjonalne do U)

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia.

CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO NAPIĘCIOWA PRZEWODNIKA SPEŁNIAJĄCEGO PRAWO OHMA

Charakterystyka prądowo napięciowa przewodnika spełniającego prawo Ohma jest linią prostą.

INTERPRETACJA PRAWA OHMA

Prawo Ohma mówi nam, że natężenie płynącego przez przewodnik prądu dokładnie „nadąża” za zmianami napięcia. Gdy napięcie wzrasta 2-krotnie, wtedy wywołany tym napięciem przepływ prądu też osiągnie natężenie 2 razy większe, gdy napięcie wzrośnie 5 krotnie, to natężenie prądu też powinno wzrosnąć 5 razy w stosunku do wartości początkowej.

Jeszcze inaczej mówiąc:

Natężenie prądu, będące efektem przyłożonego napięcia, zachowuje się proporcjonalnie do swojej przyczyny.

Prawo Ohma jest spełniane przez część materiałów – głównie przez metale i materiały ceramiczne. Jest jednak dużo substancji które prawa Ohma nie spełniają, czyli natężenie przepływającego przez nie prądu zmienia się w sposób nieproporcjonalny do napięcia.

3.Schemat układu

4 Obliczenia

Pierwszą czynnością było zaprojektowanie układu. Z miernikami (amperomierzem i woltomierzem ) Naszym zadaniem było pomiar rezystancji metoda techniczna .

Metoda techniczna jest najbardziej rozpowszechniona metoda pomiaru rezystancji. Metoda polega na zestawieniu różnych przyrządów pomiarowych w układ pomiarowy. W takim układzie które służą do wyznaczania wartości poszukiwanej. W tym przypadku sposób pomiaru wynika wprost z prawa Ohma.

I=U/R

Gdzie:

I-prąd

U –Napięcie

R- opór

Wyznaczamy z tego wzór na opór [R]

R =U/I

5.Wnioski

Prąd płynący w przewodniku ma wartość wprost proporcjonalna do jego napięcia a odwrotnie proporcjonalna do jego oporu .. Ćwiczenie to miało nauczyć mierzenia rezystancji metoda techniczną.

Opór 1 oma (Ω) posiada przewodnik, w którym pod napięciem równym jednemu woltowi (1 V) płynie prąd elektryczny o natężeniu 1 ampera (1 A). Opór elektryczny jest wielkością charakteryzującą przewodnik i zależy od długości przewodnika, jego grubości i rodzaju materiału z jakiego go wykonano

 

 

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument