Garbarnia Brzeg S A  - Notatki -  Finanse - Część 1, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S

Garbarnia Brzeg S A - Notatki - Finanse - Część 1, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics

PDF (615 KB)
17 str.
591Liczba odwiedzin
Opis
Funkcjonowanie spółek kapitałowych na przykładzie spółki akcyjnej Garbarnia Brzeg S.A.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 17
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument

1

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁO- WYCH

NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI AKCYJNEJ GARBARNIA BRZEG S.A.

SPIS TREŚCI: Wstęp

1. Pojęcie i klasyfikacja spółek

1.1 Klasyfikacja spółek kapitałowych

2. Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie Garbarni Brzeg S.A.

2.1 Podstawowe dane o Garbarni Brzeg S.A.

2.1.1 Powiązania kapitałowe i organizacyjne spółki

2.1.2 Kapitały i fundusze spółki

2.2 Dane o emisji

2.2.1 Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywców Akcji

2.3 Opis działalności gospodarczej

2.3.1 Informacje o otoczeniu „Garbarni Brzeg” S.A.

2.3.2 Charakterystyka głównych rynków zbytu „Garbarni Brzeg” S.A.

2.3.3 Organizacja w „Garbarni Brzeg” S.A.

2.4 Zatrudnienie w „Garbarni Brzeg” S.A.

2.5 Inwestycje kapitałowe

2.5.1 Inwestycje kapitałowe w ostatnich trzech latach

3. Bilans, rachunek zysków i strat oraz ocena działalności

Garbarni Brzeg S.A.

3.1 Prognozy wyników finansowych spółki

3.2 Bilans oraz rachunek zysków i strat

Wnioski - podsumowanie

Bibliografia

docsity.com

2

WSTĘP Głównym celem naszej pracy jest przybliżenie zasad funkcjonowania spółek kapi-

tałowych na podstawie spółki akcyjnej. Praca ta ma na celu także zachęcić czytelni-

ków do inwestowania i grania na giełdzie.

Mimo, że polski rynek kapitałowy ma już osiem lat, to jednak inwestowanie na

giełdzie nie jest w naszym kraju zbyt popularne. Zainteresowanie tą formą pomna-

żania kapitału jest wciąż nikłe, rośnie – zwykle przejściowo – w okresach, gdy na

rynku pierwotnym pojawiają się interesujące oferty nabycia akcji dużych, znanych

firm, lub gdy kursy akcji wykazują silny wzrost. Potem sytuacja wraca do normy i

zdecydowana większość otwartych rachunków inwestycyjnych pozostaje w bezru-

chu.

W Polsce na temat giełdy i rynku kapitałowego pokutuje wciąż jeszcze wiele myl-

nych wyobrażeń, które przekazywane z ust do ust, a czasem również przez media,

tworzą wokół inwestowania w papiery wartościowe atmosferę nieufności, pogłębiają

nieporozumienia, prowadząc do niechęci. Do tego dochodzi brak rzetelnej wiedzy o

funkcjonowaniu rynku kapitałowego i spółek kapitałowych oraz brak nawyków pla-

nowania inwestycji i oszczędności oraz doświadczeń w tym zakresie.

Źródłem zysku giełdowych inwestorów nie są z góry ustalone odsetki od lokaty.

Zyski płyną z inwestycji w papiery wartościowe, np. akcje emitowane przez spółki w

celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami majątku spół-

ki. Zyskujemy tym samym, m.in., prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach

wypracowanych przez przedsiębiorstwo.

docsity.com

3

Inwestycje są mniej ryzykowne pod warunkiem, że dobrze wybierzemy spółkę, w

której akcjach ulokujemy naszą gotówkę, aby to dobrze zrobić - musimy wpierw

odpowiednio poznać strukturę funkcjonowania danej spółki kapitałowej w którą

chcemy zainwestować nasze pieniądze.

Na rynek kapitałowy trafiają akcje najprzeróżniejszych firm – banków, przedsię-

biorstw budowlanych, produkcyjnych i handlowych. Notowane na giełdzie spółki

różnią się jednak od siebie nie tylko rodzajem działalności, ale też np. wielkością

obrotów i zysków, wartością księgową, czy kapitałem.

Podstawowym czynnikiem uwzględnionym przy wyborze spółki powinna być „ja-

kość zysków”. Na podstawie sprawozdań finansowych można w prosty sposób usta-

lić na czym przedsiębiorstwo zarabia. Sprawozdania finansowe pozwalają dodatko-

wo ocenić dynamikę sprzedaży.

Aby zwiększyć szansę na zysk należy kupować akcję spółek o dobrych perspek-

tywach i zdrowych finansach. Pierwsza analiza powinna więc dotyczyć branży, w

której dana firma działa. Firma może być znakomicie zarządzana, ale jeżeli działa w

złej branży, to trudno jej będzie uzyskać wzrost zysków w przyszłości.

docsity.com

4

1.POJĘCIE I KLASYFIKACJA SPÓŁEK

Aby zapoznać się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych należy najpierw poznać

ogólną klasyfikację spółek i zasady ich funkcjonowania.

Spółka – zespół wspólników działających dla realizacji wspólnego celu gospo-

darczego.

Wspólnicy grupują środki, które każdy z nich przeznaczył na osiągnięcie tego

wspólnego celu. Spółka jest formą przedsiębiorstwa. W Polsce rozróżnia się spółki:

cywilne i handlowe.

Spółka prawa cywilnego – jest to najprostsza forma organizacyjna oparta na

przepisach kodeksu cywilnego. Do podjęcia działalności w formie spółki cywilnej

potrzebna jest pisemna umowa zawarta przez wspólników, która może być związa-

na bez udziału notariusza. W umowie wspólnicy powinni zaznaczyć cel gospodarczy

spółki, rodzaj wytwarzanych wyrobów, oraz wkłady jakie wspólnicy wnoszą do spół-

ki. Przez zawarcie umowy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólne-

go celu gospodarczego przez określone działanie. Działaniem tym może być wnie-

sienie wkładu pieniężnego, świadczenie usług, wniesienie prawa do patentu lub lo-

kalu. Istotną cechą spółki jest to, iż wspólnicy odpowiadają solidarnie swoim mająt-

kiem osobistym za zobowiązania spółki. Spółka cywilna nie posiada osobowości

prawnej i dlatego prawnym właścicielem majątku spółki są wszyscy jej wspólnicy

łącznie i niepodzielnie jako właściciele. Oznacza to również, iż spółka nie jest stroną

w procesach sądowych, lecz powodami czy pozwanymi są zaś wspólnicy. Spółka

cywilna podjęcie działalności gospodarczej musi zgłosić do ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej przez gminy.

Spółka prawa handlowego – są spółkami powstałymi na podstawie przepisów

kodeksu handlowego. W brzmieniu obecnie obowiązującym kodeks handlowy wy-

różnia cztery rodzaje spółek: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograni-

czoną odpowiedzialnością, i spółkę akcyjną. Spółki prawa handlowego charaktery-

zują się tym, że podlegają wpisowi do rejestru handlowego spółek, prowadzonego

docsity.com

5

przez sądy. Rejestr ten jest jawny i każda zainteresowana osoba ma do niego

wgląd. Do rejestru tego wpisywane są wszystkie dane identyfikujące spółkę oraz

wszelkie zmiany w umowie spółki, składane są również odpisy bilansu i inwentarza.

Celem tego jest ochrona osób trzecich, potencjalnych kontrahentów spółki, którzy

mogą z rejestru czerpać informacje o formie i kondycji spółki. Urzędowa nazwa

spółki prawa handlowego, czyli jej firma, korzysta a ochrony prawnej przed bez-

prawnym używaniem nazwy (firmy) spółki przez nieuczciwych konkurentów. Rów-

nież tylko spółka prawa handlowego ma prawo do ustanowienia prokurenta, czyli

szczególnego rodzaju pełnomocnika handlowego, upoważnionego do wszystkich

czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Spółka osobowa – spółka, której podstawą istnienia jest wspólne działanie osób

uczestniczących w spółce, w odróżnieniu os spółki kapitałowej, która opiera się na

kapitale. Do spółki osobowej zalicza się: spółkę jawną i spółkę komandytową.

Spółka jawna – jest spółką handlową i jednocześnie spółką osobową, to znaczy

taką, w której podstawą działania jest nie kapitał, lecz praca wspólników. Spółka

jawna nie posiada osobowości prawnej, ale zgodnie z przepisami prawa handlowego

posiada ona uprawnienia pozwalające na prowadzenie działalności, np.: występo-

wanie przed sądem jako strona, zawieranie umów. Wspólnicy zawierają umowę

spółki po czym jest ona rejestrowana w rejestrze handlowym. W spółce jawnej

wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem za zobowiązania spółki wobec wie-

rzycieli spółki. Majątek spółki stanowią pieniężne i niepieniężne wkłady wspólników,

powiększone o zysk spółki. Udziałem może być także praca własna wspólnika. Każ-

dy wspólnik ma prawo do takiego samego udziału w zyskach i stratach spółki, jak

inni wspólnicy i to bez względu na rodzaj i wartość wniesionego wkładu, chyba że

umowa spółki stanowi inny podział zysku czy udział w pokryciu strat. Każdy wspól-

nik ma prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz, a także obowiązek prowa-

dzenia spraw spółki. Umowa spółki lub też podjęta uchwała wspólników może po-

wierzyć prowadzenie spółki jednemu lub kilku wspólnikom. Wspólnikom nie wolno

wykonywać działalności sprzecznej z interesami spółki. Dotyczy to zwłaszcza dzia-

łań konkurencyjnych.

Spółka komandytowa – spółka w której występują dwie kategorie wspólników.

Do pierwszej należą wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki wobec wierzy-

cieli w sposób nieograniczony, czyli całym swoim majątkiem, również osobistym, a

więc tak, jak wspólnicy w spółce jawnej. Są oni nazywani komplementariuszami

w odróżnieniu od drugiego rodzaju wspólników, zwanych komandytariuszami.

docsity.com

6

Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesio-

nego do spółki wkładu, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W

spółce tej musi być co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz.

Firma (nazwa) spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplemen-

tariusza oraz oznaczenie określające, że jest to spółka komandytowa. Nazwisko

komandytariusza nie może figurować w nazwie firmy i nie ma on prawa reprezen-

towania spółki wobec osób trzecich, może jednak działać w innych podmiotach go-

spodarczych (nawet konkurencyjnych) bez zezwolenia pozostałych wspólników.

Spółka kapitałowa – jest to organizacja prowadząca w sposób prawnie dozwolony

działalność produkcyjną i handlową. W takiej spółce, inaczej niż w spółce jawnej,

osobowość prawna spółki oddzielona jest od statusu prawnego jej właścicieli. Wła-

sność rozdzielona jest między akcjonariuszy. Pierwotnymi akcjonariuszami są oso-

by, które założyły przedsiębiorstwo, lecz obecnie sprzedały swoje prawo do udziału

w zyskach (akcje) innym osobom. Sprzedaż prawa do udziału w zyskach staje się

źródłem nowych funduszy dla przedsiębiorstwa. Podstawą działania spółki kapitało-

wej jest kapitał złożony z udziałów, w tym przypadku spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, lub z akcji w spółce akcyjnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka tworzona prze jedną lub

kilka osób w celach gospodarczych. Wspólnikami mogą być podmioty posiadające

zdolność do czynności prawnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za swoje

zobowiązania odpowiada tylko własnym majątkiem, co oznacza, że ryzyko pono-

szone przez udziałowców ograniczone jest tylko do wysokości wkładów, jakie wnie-

śli oni do spółki.

Powstanie spółki jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: zawarcie

umowy spółki w formie aktu notarialnego, zebranie kapitału zakładowego, ustano-

wienie władz spółki, wpis spółki do rejestru handlowego. Kapitał zakładowy spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością składa się z udziałów, które mogą być równe lub

nierówne ( zawarte w umowie spółki). Gdy udziały są równe, wspólnicy mogą

mieć więcej niż po jednym udziale. Gdy udziały są nierówne, każdy wspólnik może

mieć tylko jeden udział. Spółka prowadzi księgę udziałów, w której zapisuje się:

imię i nazwisko każdego wspólnika, jego adres oraz liczbę i wysokość udziałów.

Władze spółki dzielimy na: obligatoryjne, ( zgromadzenie wspólników i zarząd) i

fakultatywne ( rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). W przypadku gdy liczba

wspólników jest większa niż 50, w spółce musi funkcjonować rada nadzorcza lub

komisja rewizyjna.

docsity.com

7

Spółka akcyjna – spółka kapitałowa, której działalność uregulowana jest przepi-

sami prawa handlowego. Posiada osobowość prawną. W przeciwieństwie do spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością może być tworzona nie tylko w celu gospodarczym,

ale w każdym dozwolonym prawnie celu. Od spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią różni spółkę akcyjną także to, że posiada ona z reguły większy kapitał, większą

liczbę wspólników, a także większy rozmiar działalności. Podstawą działania spółki

akcyjnej jest kapitał akcyjny, wniesiony przez wspólników nabywających akcje.

Uczestnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze, czyli właściciele akcji. Mają oni pra-

wo do części osiągniętego zysku przez spółkę – dywidendy. Ponadto mają prawo do

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i prawo głosu. Właściciele akcji nie odpo-

wiadają osobiście swoim majątkiem za zobowiązania spółki, co oznacza, że spółka

odpowiada za swoje zobowiązania jedynie do wysokości majątku. Odróżnia to tę

spółkę od spółki jawnej. Założyciele spółki, których powinno być co najmniej trzech,

opracowują statut spółki w formie aktu notarialnego, zbierają kapitał akcyjny i skła-

dają wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego. Do władz spółki zalicz się:

walne zgromadzenie akcjonariuszy, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną i zarząd.

1.1 Klasyfikacja spółek.

SPÓŁKI

docsity.com

8

„Garbarni Brzeg” S.A.

SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

SPÓŁKI OSOBOWE

SPÓŁKI JAWNE

SPÓŁKI Z.O.O

SPÓŁKI KOMANDYTOWE

SPÓŁKI AKCYJNE

docsity.com

9

2.1 PODSTAWOWE DANE O GARBARNI BRZEG S.A

Firma i siedziba Spółki: „Garbarnia Brzeg” Spółka Akcyjna

49-300 Brzeg, ul. Krakusa 3

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Forma prawna

Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego

w spółkę akcyjną, na mocy aktu notarialnego z dnia 15.11.1991 r.

Przedmiotem podstawowej działalności przedsiębiorstwa Spółki jest garbowanie

skór przeznaczonych do produkcji obuwia, odzieży, wyrobów galanteryjnych oraz

artykułów technicznych. Spółka działa na podstawie przepisów Statutu, Kodeksu

Handlowego, Ustawy o NFI oraz innych właściwych przepisów prawa. Spółka została

wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 1251 postanowieniem z dnia

2.12.1991 r.

Historia Spółki

Garbarnia w Brzegu powstała w 1811 r. Po wojnie rozpoczęto produkcję w 1945 r.

W 1952 r. utworzono przedsiębiorstwo jednozakładowe pod nazwą Nadodrzańskie

Zakłady Garbarskie, które w 1962 r. włączono do przedsiębiorstwa wielozakładowe-

go „Otmęt” w Krapkowicach. W 1990 r. zakład stał się ponownie samodzielną jed-

nostką o nazwie Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie.

Na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

z dnia 15.11.1991 r. powstała spółka prawa handlowego o nazwie „Garbarnia

Brzeg” Spółka Akcyjna. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego Nr Rej.

RHB 1251 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu Wydział Gospo-

darczy z dnia 2.12.1991 r.

Założycielem Spółki był Skarb Państwa.

W dniu 12.09.1995 r. akcje spółki zostały wniesione do Narodowych Funduszy In-

westycyjnych.

2.1.1 Powiązania kapitałowe i organizacyjne Spółki z innymi podmiotami

Spółka posiada:

a) 56 akcji zwykłych imiennych serii A Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzane-

go „RADOSKÓR”S.A. w Radomiu o wartości nominalnej 10 zł każda,

docsity.com

10

b) 2 635 akcji zwykłych imiennych serii B Radomskich Zakładów Przemysłu Skó-

rzanego „RADOSKÓR”S.A. w Radomiu o wartości nominalnej 10 zł każda,

co stanowi 0,6% kapitału akcyjnego.

Pomiędzy Spółką a wyżej wymienionym podmiotem brak jest innych powiązań or-

ganizacyjnych.

2.1.2 Kapitały i fundusze spółki

Kapitał własny spółki i zasady jego tworzenia

Statut spółki przewiduje tworzenie następujących kapitałów:

 kapitał akcyjny

 kapitał zapasowy

 kapitał rezerwowy

kapitały tworzone są zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego oraz art. 34.1 Sta-

tutu Spółki. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:

 kapitał zapasowy

 fundusz inwestycyjny

 dodatkowy kapitał rezerwowy

Kapitały spółki w tys. zł przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1

Stan na dzień 31.12.1996 r. 30.06.1997 r. 31.12.1997 r. Kapitał akcyjny 998,4 998,4 3.037,3 Kapitał zapasowy 7.886,4 8.923,8 15.361,7 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3.178,6 3.178,3 3.178,3 Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - - - Wynik finansowy netto bieżącego roku obrotowego 1.220,2 527,8 1460,4

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny spółki według stanu na dzień: 02.12.1997 r. wynosił 3.037.284,00

zł.

Kapitał akcyjny dzieli się na 281.230 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 281.230

akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej każdej akcji 5,40 zł.

docsity.com

11

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału

akcyjnego jest możliwe także przez przeniesienie na kapitał akcyjny środków z ka-

pitału rezerwowego lub nadwyżki kapitału zapasowego ponad wartość przeznaczoną

wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

Kapitał zapasowy

Według stanu na dzień 30.06.1997 r. kapitał zapasowy wynosił 8.923,8 tys. zł i

tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego, tzn. na kapitał ten prze-

lewane jest 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości

co najmniej 1/3 części kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy tworzony jest ponadto

z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną oraz wskutek prze-

znaczenia odpowiednich środków przez WZA Spółki.

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego stanowi róż-

nicę pomiędzy wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji, dokonanej

zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Kapitał przedstawia zmianę war-

tości netto środków trwałych wykazanych w aktywach bilansu na skutek aktualizacji

wyceny.

Zmiany kapitału akcyjnego w ostatnich trzech latach

Na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

z dnia 15.11.1991 r. (postanowienie sądu o zarejestrowaniu z dnia 2.12.1991 r.)

kapitał akcyjny wynosił 2.812.300 zł i dzielił się na 281.230 Akcji o wartości nomi-

nalnej 10 zł.

Następnie zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 2.12.1995 r. (postanowienie sądu o

zarejestrowaniu z dnia 6.11.1995 r.) w wykonaniu art. 12 Ustawy o Narodowych

Funduszach Inwestycyjnych obniżono kapitał akcyjny do sumy 998.366,50 zł. Obni-

żony kapitał dzielił się na 281.230 akcji o wartości nominalnej 3,55 zł.

Następnie zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.05.97

r. podwyższono kapitał akcyjny w drodze emisji akcji serii B z prawem poboru do

sumy 1.996.733,00 zł. Po podwyższeniu kapitał akcyjny dzieli się na 281.230 akcji

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,55 zł oraz 281.230 akcji

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,55 zł.

Następnie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-

szy z dnia 29.10.1997 r. podwyższono kapitał akcyjny do kwoty 3.037.284,00 zł

poprzez przeniesienie kwoty 1.040.551,00 zł z kapitału zapasowego na kapitał ak-

docsity.com

12

cyjny. Po podwyższeniu kapitał akcyjny dzieli się na 281.230 akcji zwykłych na oka-

ziciela serii A o wartości nominalnej 5,40 zł oraz 281.230 akcji zwykłych na okazi-

ciela serii B o wartości nominalnej 5,40 zł.

Wkłady niepieniężne

Kapitały własne spółki nie zostały pokryte wkładem niepieniężnym, lecz zostały

wniesione w postaci funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa pań-

stwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5%

głosów na Walnym Zgromadzeniu

Narodowy Fundusz Inwestycyjny „MAGNA POLONIA”S.A

Warszawa, ul. Domaniewska 41 191.170 akcji

(33,99%)

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny ”VICTORIA”S.A

Warszawa, ul. Długa 5 59.788 akcji

(10,63%)

XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A

Warszawa, plac Powstańców Warszawy 2 73.298 akcji

(13,03%)

Skarb Państwa 70.585 akcji

(12,54%)

Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 6 Ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w

chwili wniesienia przez Skarb Państwa do NFI”MAGNA POLONIA”S.A akcji spółki,

15% akcji zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przed-

siębiorstwie państwowym przekształconym na spółkę w dniu jego wykreślenia z

rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Akcje były udostępniane osobom uprawnionym od dnia 5.02.1996 r. termin udo-

stępnienia akcji zgodnie z Regulaminem podziału akcji pomiędzy uprawnionych pra-

cowników upłynął w dniu 12 marca 1996 r.

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej procentowy udział głównych akcjonariuszy

będzie się przedstawiał następująco:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny „MAGNA POLONIA”S.A 131.170 akcji (23,32%)

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny „VICTORIA”S.A 47.788 akcji

(8,50%)

XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A 55.998 akcji

(9,96%)

docsity.com

13

Skarb Państwa 70.585 akcji

(12,54%)

Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w ilo-

ściach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy

Nie występują żadne znane spółce umowy, w wyniku których w przyszłości mogłyby

nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjona-

riuszy.

Powiązania umowne miedzy spółką a akcjonariuszami posiadającymi co

najmniej 5% kapitału akcyjnego, a także od nich zależnymi lub dominują-

cymi

Nie występują umowy pomiędzy spółką a akcjonariuszami posiadającymi co naj-

mniej 5% kapitału akcyjnego, a także w stosunku do nich dominującymi bądź od

nich zależnymi, z wyjątkiem umowy z NFI „MAGNA POLONIA”S.A z dnia 10.04.1996

r. o świadczenie usług na rzecz spółki związanych ze sprawowaniem funkcji członka

Rady Nadzorczej przez pracowników wytypowanych przez Firmę Zarządzającą.

Notowania papierów wartościowych spółki „Garbarnia Brzeg” S.A

Akcje spółki nie były przedmiotem obrotu na rynkach papierów wartościowych, sta-

nowiły natomiast przedmiot zorganizowanego przez Biuro Maklerskie Banku Za-

chodniego S.A obrotu niepublicznego.

Łącznie w okresie od 9.05.1996 r. do 4.09.1997 r. odbyło się szesnaście sesji, jed-

nak nie zawarto żadnej transakcji.

2.2 DANE O EMISJI Papiery wartościowe oferowane w Ofercie Publicznej Rodzaj, ilość oraz wartość papierów wartościowych oferowanych w Ofercie Publicznej. Oferowanymi w Ofercie Publicznej papierami wartościowymi są Akcje Oferowane

zwykle na okaziciela serii B "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, w ilości 89.3OO, sta-

docsity.com

14

nowiące 15,9 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcje Oferowane nie są uprzywilejowa-

ne i nie są z nimi związane żadne świadczenia dodatkowe. Statut Spółki nie przewi-

duje ograniczeń w przenoszeniu praw z Akcji.

Tabela nr 2 Papiery Ilość Wartość Cena Cena Nadwyżka Szacunkowe Wpływy Wartościowe nominalna objęcia sprzedaży ceny prowizje ze wg rodzaju przez sprzedaży i koszty sprzedaży Wprowadza- nad ceną sprzedaży jących objęcia 1 2 3 4 5 6 7 8=(5-7) Na jedną Akcję 1 5 ,40 30 47 17 0,35 46,65 Razem 89 300 482,220 2.679.000 4.197.100 1.518.100 31.478,25

4.165.621,75

W tym: NFI Magna Polonia 60 000 324.000 1.800.000 2.820.000 1.020.000 21.150,00 2.798.850,00 V NFI 12 000 6 4.800 360.000 564.000 204.000 4.230,00 559.770,00 XI NFI 17 300 93.420 519.000 813.100 294.100 6.095,25 807.001,75 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Szacunkowe koszty Oferty Publicznej. Przy założeniu przyjęcia Ceny Minimalnej na poziomie 47 zł, koszty wprowadzenia

Akcji do obrotu publicznego i obrotu giełdowego kształtują się następująco:

 koszty sporządzenia Prospektu Emisyjnego - 68.000 zł,

 koszty badania sprawozdań finansowych - 20.000 zł,

 koszty Oferty Publicznej - 31.478,25 zł,

 koszty wydrukowania Prospektu 45.000 zł,

 koszty opublikowania mini prospektu, opłaty administracyjne, sądowe itp. –

90.000 zł,

 koszty promocji - 140.000 zł.

Koszty Oferty Publicznej ponoszą Wprowadzający. Pozostałe koszty ponosi Spółka.

Koszty ponoszone przez Spółkę zostaną ujęte w księgach Spółki jako wartości nie-

materialne i prawne, a następnie rozliczone w okresie 5 lat.

Prawo pierwszeństwa.

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych przez dotychczasowych akcjo-

nariuszy nie ma zastosowania, gdyż Akcje Oferowane będące przedmiotem Oferty

docsity.com

15

Publicznej nie stanowią nowych akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego

o podwyższeniu kapitału akcyjnego.

Podstawowe Czynniki mające wpływ na cenę sprzedaży Cena Minimalna została ustalona na podstawie następujących czynników.

 kształtowania się cen i wskaźników finansowych dotyczących innych walorów

notowanych na GPW, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się cen ak-

cji spółek o profilu działalności zbliżonym do Spółki,

 analizy perspektyw rozwoju Spółki,

 oceny chłonności rynku kapitałowego w okresie Oferty Publicznej,

 aktualnej wartości aktywów Spółki, szacowanej na podstawie różnych metod.

Cel Oferty Publicznej

Celem emisji akcji serii A było przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego

Nadodrzańskich Zakładów Garbarskich w Brzegu - poprzednia forma prawna Emi-

tenta - w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.

Celem emisji akcji serii B było pozyskanie środków finansowych na realizację pro-

gramu inwestycyjnego Spółki. Środki z tej emisji zostały przeznaczone na budowę,

we współpracy z miastem Brzeg, wspólnej mechaniczno-chemiczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków oraz zakup nowych maszyn i urządzeń.

Celem Sprzedaży Akcji Oferowanych "Garbarni Brzeg" S.A. jest zmiana struktury

własnościowej Spółki. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nie zostaną prze-

znaczone na dekapitalizowanie Spółki, lecz po pomniejszeniu o poniesione koszty -

będą stanowiły dochód Wprowadzających.

2.2.1 Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywców Akcji. Ryzyko wynikające z sytuacji gospodarczej. Na działalność "Garbarni Brzeg" S.A" podobnie jak i na działalność innych przed-

siębiorstw produkcyjnych, ma wpływ ogólna sytuacja mikroekonomiczna i gospo-

darcza kraju, a w szczególności takie czynniki jak:

- polityka podatkowa,

- polityka celna,

- polityka kursowa,

- inflacja.

Czynniki te mogą wpłynąć na sytuacje finansową i strategię działania dostawców

surowców oraz odbiorców produktów oferowanych przez spółkę. Pogorszenie sytu-

acji finansowej kontrahentów spółki, zmiany legislacyjne, dostosowanie warunków

docsity.com

16

gospodarczych wynikających ze standardów stosowanych w krajach Unii Europej-

skiej mogą również negatywnie wpłynąć na ich zdolność płatniczą, a tym samym

zwiększyć ryzyko działalności.

Ryzyko związane z sytuacją w branży garbarskiej. W branży garbarskiej działa około 70 dużych przedsiębiorstw garbarskich. Są to

przedsiębiorstwa państwowe, spółki (powstałe na bazie przedsiębiorstw państwo-

wych) albo przedsiębiorstwa prywatne, które z reguły charakteryzują się małymi

zdolnościami produkcyjnymi. Różnice pomiędzy poszczególnymi garbarniami wyni-

kają między innymi ze stosowania przez różnych procesów technologicznych oraz

surowców wykorzystywanych do produkcji. Wiele z przedsiębiorstw musi być zmo-

dernizowanych technologicznie i pod względem ochrony środowiska. Spowoduje to

znaczne zmiany w strukturze przedsiębiorstw oraz będzie sprzyjać eliminacji z

branży firm nierentownych. Szczególnym zagrożeniem w najbliższych latach jest

otwarcie rynku krajowego dla zagranicznych producentów skór gotowych, którzy

dysponują z reguły lepszym zapleczem technicznym oraz większymi możliwościami

finansowymi. Może to spowodować zaostrzenie konkurencji.

Ryzyko związane z sytuacją na rynku dostawców skór.

Skóra jest podstawowym surowcem w Spółce i dlatego też od jakości tego surowca,

łatwości jego pozyskania oraz ceny zakupu, zależy wyniki Spółki. Również sytuacja

w rolnictwie ma wpływ na pogłowie świń i bydła, a tym samym na dostępność pod-

stawowego surowca.

Należy podkreślić, że ogólnie w branży notuje się stały wzrost udziału skór impor-

towanych w pozyskaniu skór surowych.

Ryzyko wynikające z sytuacji na rynku obuwniczym.

Przedsiębiorstwa produkujące obuwie są głównym odbiorcą wyrobów Spółki. Sytu-

acja na rynku obuwniczym jest sezonowością, modą oraz poziomem importu i eks-

portu wyrobów gotowych.

Ryzyko związane z występującą sezonowością sprzedaży.

Branża garbarska charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Większą cześć

przychodów producenci skór gotowych uzyskują w drugim półroczu. Związane jest

to z sezonowością występującą w sektorze obuwniczym, który jest głównym odbior-

cą skór gotowych. W związku z występującą sezonowością Spółka zwiększa zapasy

skór surowych w okresie czerwca i lipca, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie

na kapitał obrotowy.

docsity.com

17

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument