Zasady budżetowe - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Zasady budżetowe - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse

PDF (85 KB)
4 strony
846Liczba odwiedzin
Opis
Finanse i bankowość: notatki z zakresu finansów przedstawiające zasady budżetowe i formy budżetowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

1. Wymień zasady budżetowe, omów jedną z nich. > Zasady budżetowe: 1. zasada równowagi - postuluje takie ukształtowanie wydatków, aby nie wystąpił deficyt budżetowy. 2. zasada powszechności - mówi ażeby wszystkie dochody i wydatki były włączane do budżetu, a wiêc ¿żeby powszechnym sposobem był sposób budżetowania - brutto. 3. zasada jedności budżetu - budżet państwa powinien być ujmowany w 1 akcie prawnym, dzięki czemu możemy dokonywać analizy zarówno na etapie planowania jak i wykonywania budżetu. 4. zasada niefunduszowania - oznacza całość środków otrzymanych, trafiających do budżetu, musi być przeznaczone na całość wydatków. 5. zasada szczegółowo¶ci - postuluje ażeby budżet był uchwalony i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków. Szczegółowość służy klasyfikacji budżetowej. 6. zasada jawności budżetu - wielkość zarówno planowanych jak i wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych; musi być podawana do publicznej wiadomo¶ci. oznacza to jawność debat budżetowych. oznacza to, że każdy obywatel na każdym etapie ma prawo dostępu do wszelkich informacji. 2. Wymień formy budżetowania, omów jedną± z nich. Formy budżetowania: - forma brutto - forma netto. W formie brutto jednostka całość swoich wydatków realizuje dzięki środkom otrzymanym z budżetu i nie ma prawa przeznaczyć uzyskanych dochodów na finansowanie swojej dodatkowej działalności z tytułu uzyskanych dochodów. wszystkie dochody ma obowiązek odprowadzić na scentralizowany rachunek dochodów budżetowych; w tej formie finansowane są jednostki budżetowe, które nie mają szans utrzymania siê z dochodów, np. jednostką± budżetową jest szkoła, policja, wojska, urząd gminy. W formie netto jednostka finansuje swoją± działalność z uzyskanych dochodów, jeżeli wypracuje nadwyżkę odprowadza ją na scentralizowany rachunek dochodów, jeżeli ma stratę uzyskuje subwencjê wyrównawczą±. 3. Kto może na obywatela nałożyć obowiązek płacenia podatków? wg mnie odp. Państwo (podatek to obowiązek konstytucyjny) i jednostki samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów prawa określających sposób wymiaru oraz warunki i terminy płatności tych świadczeń. 4. Jak powstaje świadczenie podatkowe? 1. Z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek podatkowy. 2. Z dniem wydania i doręczenia decyzji organu uprawnionego do określenia wysokości świadczenia podatkowego i jego poboru. 5. Co to jest podatek?

Podatkiem nazywamy przymusowe świadczenie pieniężne ogólne bezzwrotne i nieodpłatne pobierane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego (gminę) na mocy odrębnych przepisów prawa określających sposób wymiaru oraz warunki i terminy płatności tych świadczeni. 6. Omów pojêcie nieodpłatności podatku. to, że podatek jest przymusowym świadczeniem pieniężnym oznacza to, że nasze zobowiązanie podatkowe może być zrealizowane w pieniądzu. Nie można go odrobić. Podatek jest nakładany na grupę osób lub jednostek charakteryzujących siê występowaniem określonej cechy, z którą pracodawca związał powstanie obowiązku podatkowego - ogólne. Dobrze nałożony podatek nigdy nie podlega zwrotowi. Z tytułu wniesionego świadczenia podatkowego nie otrzymujemy świadczenia na zasadzie wzajemności. Opłata jest świadczeniem odpłatnym, dostajemy świadczenie w postaci umowy wzajemności. (to jest notatka z wykładu!) 7. Omów pojêcie systemu budżetowego. System budżetowy - to zestaw norm prawnych i procedur określających formy organizacyjne oraz zasady gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. 8. Co to jest obligacja, co stanowi jej istotê,wymieñ rodzaje obligacji i omów dokładnie jeden z podanych przykładów Obligacja to papier wartościowy poświadczający, że emitent zaciągnął u nabywcy (obligatoriusza) dług czyli pożyczył określoną± sumę pieniędzy (nominał), którą zobowiązuje siê zwrócić w terminie wykupu oraz zobowiązuje siê wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (płacenia obligatoriuszowi określonej sumy pieniędzy - odsetek - zazwyczaj w określonych przedziałach czasu i na określonych zasadach) Podzia³ obligacji ze względu na różne kryteria: Kryterium emitenta -obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa; -obligacje przedsiębiorstw; -obligacje komunalne (emitowane przez gminy, związki gmin). Kryterium oprocentowania : -obligacje o stałym oprocentowaniu; -obligacje o zmiennym oprocentowaniu; -obligacje zerokuponowe. Obligacje o stałym oprocentowaniu: to takie obligacje, których oprocentowanie jest znane i nie zmienia siê przez ca³y czas do terminu wykupu. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu: to takie obligacje, których oprocentowanie zmienia siê w okresach odpowiadających płatnościom odsetek. Oprocentowanie to zależy od ustalonego wskaźnika, którym może być np. stopa rentowności bonów skarbowych (w okresie poprzedzającym płatność odsetek). Obligacje zerokuponowe (inaczej: obligacje z kuponem zerowym): to takie obligacje, od których nie są płacone odsetki, ale cena obligacji jest zawsze niższa niż wartość nominalna.

9. Przedstaw sposoby oddziaływania banku na gospodarkę finansową Gospodarką finansową nazywamy działalność polegającą na tworzeniu, gromadzeniu, dzieleniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Można wiêc mówić o gospodarce finansowej państwa bądź innych podmiotów, np. o gospodarce finansowej banku. 10. Co określa pozycje banku na rynku usług bankowych. wg mnie: jego struktura? może działalność 11. Co to jest obligacja, co stanowi jej istotę, wymień rodzaje obligacji i omów dokładnie jeden z podanych przykładów Obligacja to papier wartościowy poświadczający, że emitent zaciągnął u nabywcy (obligatoriusza) dług czyli pożyczył określoną sumę pieniędzy (nominał), którą zobowiązuje siê zwrócić w terminie wykupu oraz zobowiązuje siê wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (płacenia obligatoriuszowi określonej sumy pieniędzy - odsetek - zazwyczaj w określonych przedziałach czasu i na określonych zasadach) Podział obligacji ze względu na różne kryteria: Kryterium emitenta -obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa; -obligacje przedsiębiorstw; -obligacje komunalne (emitowane przez gminy, związki gmin). Kryterium oprocentowania : -obligacje o stałym oprocentowaniu; -obligacje o zmiennym oprocentowaniu; -obligacje zerokuponowe. Obligacje o stałym oprocentowaniu: to takie obligacje, których oprocentowanie jest znane i nie zmienia siê przez cały czas do terminu wykupu. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu: to takie obligacje, których oprocentowanie zmienia się w okresach odpowiadających płatnościom odsetek. Oprocentowanie to zależy od ustalonego wskaźnika, którym może być np. stopa rentowności bonów skarbowych (w okresie poprzedzającym płatności odsetek). Obligacje zerokuponowe (inaczej: obligacje z kuponem zerowym): to takie obligacje, od których nie są płacone odsetki, ale cena obligacji jest zawsze niższa niż wartość nominalna. 12. Przedstaw sposoby oddziaływania banku na gospodarkę finansową. Gospodarkę finansową nazywamy działalnością polegającą na tworzeniu, gromadzeniu, dzieleniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Można wiêc mówić o gospodarce finansowej pañstwa bądź innych podmiotów, np. o gospodarce finansowej banku. 13. Co określa pozycje banku na rynku usług bankowych. wg mnie: jego struktura? może działalność. --

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument