Prawo karne wykonawcze - Notatki - Prawo karne - Część 3, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Prawo karne wykonawcze - Notatki - Prawo karne - Część 3, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (489 KB)
10 strona
12Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające i analizujące prawo karne wykonawcze; organy postępowania wykonawczego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

25

Art. 55 kkw-nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach dotyczących

wykonania tej kary należą do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. Odnosi się

to do obu postaci kary ograniczenia wolności wynikających z art. 35 k.k.

Nadzór administracyjny sądu nad wykonaniem k.o.w. polega w szczególności na sprawdzeniu, czy skazany:

 Pracuje sumiennie i czy przestrzega dyscypliny pracy

 Wykonuje pozostałe rygory związane z kow

 Przestrzega porządku prawnego

 Udziela wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary Ze strony sądu osobą zobowiązaną do podejmowania czynności związanych z organizowaniem i

kontrolowaniem wykonania kow jest sądowy kurator zawodowy.

Uprawnienia i obowiązki kuratorów:

 Składanie wniosków o wszczęcie postępowania incydentalnego związanego z wykonaniem kow

 Branie udziału w posiedzeniach sądu przewidzianych przepisami kkw

 Branie udziału w posiedzeniach wykonawczych sądu

 Utrzymywaniu kontaktu z zakładem w którym skazany wykonuje prace społeczną Nadzór judykacyjny sądu związany z wykonywaniem kow polega w szczególności na orzekaniu w

następujących postępowaniach incydentalnych:

 Określenie rodzaju i miejsca pracy

 Zmniejszenie godzin wykonywanej pracy

 Orzekanie o odroczeniu lub przerwie w odbywaniu kary

 Uznanie kary za wykonaną

 Orzekanie w przedmiocie wykonania kary zastępczej

 Zwolnienie z odbycia reszty kary

 Zwolnienie od kary

Wykonanie kary ograniczenia wolności z rygorem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

-art. 56 kkw wskazuje dwie grupy podmiotów które mogą wykonywać karę ograniczenia wolności z rygorem

nieodpłatnej przcy na cele społeczne: 1) podmioty, których organem założycielskim jest organ samorządu

terytorialnego, 2) wskazane przez sąd inne zakłady pracy , placówki służby zdrowia lub opieki społecznej,

instytucje albo organizacje niosące pomoc charytatywną lub reprezentujące społeczność lokalną.

-jeżeli w wyroku nie wskazano rodzaju i miejsca pracy, sąd wykonujący orzeczenie określa je przy kierowaniu

do wykonania orzeczenia, uwzględniając w miarę możliwości prośbę skazanego lub wniosek kuratora

sądowego. W przypadku gdy sąd w postępowaniu wykonawczym określił rodzaj lub miejsce pracy, zmiana

przez ten sąd rodzaju pracy lub miejsca wykonywania może nastąpić również zarządzeniem sędziego.

-gdy chodzi o tę postać kary ogr wol to po uprawomocnieniu się wyroku sąd wzywa skazanego do stawienia się

w wyznaczonym terminie do wskazanego zakładu, placówki lub instytucji lub organizacji. Wezwanie

skazanego do pracy musi być połączone z pouczeniem go o prawach i o skutkach uchylania się od kary

ograniczenia wolności.

Wykonanie kary ograniczenia wolności z rygorem potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

- w takim przypadku wykonanie orzeczenia rozpoczyna przesłanie przez sąd odpisu orzeczenia zakładowi pracy

zatrudniającemu skazanego z podaniem, na czyją rzecz maja być dokonywane potrącenia i dokąd powinny być

wpłacane.

-wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrąca się określona w orzeczeniu część wynagrodzenia i

bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę stosownie do otrzymanych wskazań, zawiadamiając o tym sąd.

Odroczenie i przerwa wykonania kary ograniczenia wolności.

O odroczeniu mówimy wówczas gdy skazany jeszcze nie rozpoczął odbywania kary. Po jej rozpoczęciu- może

być stosowana przerwa w odbywaniu kary.

docsity.com

26

Art. 62 kkw – fakultatywne odroczenie wykonania kary-sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia

wolności na czas do 6 miesięcy , jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego

rodziny zbyt ciężkie skutki. Podstawą takiego odroczenia może być (gdy chodzi o skazanego)choroba

umysłowa, inna ciążka choroba skazanego, każda niezdolność skazanego do wykonywania pracy, a (gdy chodzi

o rodzinę) rażące uszczuplenie środków skazanego będącego jedynym żywicielem rodziny itp.

Art. 62 par. 2 kkw – obligatoryjne odroczenie wykonania kary – sąd odracza wykonanie kary ograniczenia

wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby.

Czynna służba wojskowa-zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe.

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności sąd może odwołać w razie ustania przyczyn dla których

zostało udzielone lub w wypadku gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary w celu w jakim zostało udzielone,

albo rażąco narusza porządek prawny.-62 par3 kkw.

Przerwa w odbywaniu kary ograniczenia wolności.

Skazany już rozpoczął odbywanie kary.

Art. 63 par.1 kkw-obligatoryjne udzielenie przerwy-jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie

kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywne udzielenie przerwy –gdy nieprzerwane wykonywanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub

jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

przerwa w odbywaniu kary może być uzasadniona faktem powołania skazanego do czynnej służby wojskowej,

wówczas przerwa może być orzeczona na okres do ukończenia tej służby.

W razie stwierdzenia, że ustały przeszkody z powodu których orzeczono przerwę w odbywaniu kary, sąd

niezwłocznie zarządza wykonanie kary. Wynika z tego obowiązek okresowej kontroli, czy nie ma warunków do

kontynuowania przerwanej kary.

Skutki prawne uchylania się od kary ograniczenia wolności.

a) Zmiana na zastępczą karę grzywny

art. 65 par.1 kkw-jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na

zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za równoważny jednej stawce

dziennej. Przy określaniu wysokości jednej stawki dziennej sąd kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 33

par.3 k.k.-stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych, a sąd ustalając

stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki rodzinne, stosunki majątkowe, możliwości

zarobkowe.

b) zmiana na zastępcza karę pozbawienia wolności.

Art. 65 par.2 kkw-jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości jej

uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, że

jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Art. 65 par.4- jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica

zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Art. 65 par. 5-sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany

podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania

orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Wykonanie kow wobec żołnierza.

WYKONYWANIE ŚRODKÓW PROBACYJNYCH WYKŁAD 9

Pojęcie i formy.

Nie zostało określone ani w kkw ani w kk.. w polskim prawie karnym nie ma jednolitości co do pojęcia środki

probacyjne. Przeważa pogląd, że są to środki związane z poddaniem sprawcy próbie (środki wymienione w

rozdziale VIII k.k.) w tym sensie środkami probacyjnymi są następują e instytucje prawa karnego: 1)

warunkowe umorzenie postępowania, 2) warunkowe zawieszenie wykonania kary, 3) warunkowe

przedterminowe zwolnienie.

docsity.com

27

Cechą wspólną dla wszystkich wyżej wymienionych środków probacji jest:

 Określona przepisami metoda postępowania ze skazanymi

 Poddawanie skazanych próbie, określonej zarówno co do długości trwania, jak i co do warunków oraz rygorów z nią związanych

 Roztoczenie nad skazanym odpowiedniego dozoru ze strony organów sądowych i realizowanie co do tych osób określonego programu oddziaływania resocjalizacyjnego.

 Zróżnicowanie metod oddziaływania w zależności od formy probacji

 Związanie powodzenia lub niepowodzenia okresu próby z określonymi następstwami prawnymi.

Warunkowe umorzenie postępowania:

Przesłanki zastosowania tej instytucji określa kodeks karny w art. 66

 Muszą one wystąpić łącznie i są następujące:

 Wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

 Brak jest wątpliwości co do popełnienia przestępstwa i jego okoliczności

 Sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne

 Czyn który popełnił nie jest zagrożony karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności

 Występują okoliczności uzasadniające pozytywną prognozę, że sprawca nie popełni ponownie przestępstwa i będzie przestrzegać porządku prawnego.

Okres próby i obowiązki

67k.k. – warunkowe umorzenie postepowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie

od uprawomocnienia się orzeczenia.

Obowiązki (fakultatywne) 67 par.3 kk

 Informowanie sądu lub kuratora o przebiegu próby

 Przeproszenie pokrzywdzonego

 Wykonanie obowiązku ciążącego na sprawcy łożenia na utrzymanie innej osoby

 Powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających

 Zakaz prowadzenia pojazdów do 2 lat

Obowiązek obligatoryjny to naprawienie szkody w całości lub części.

Gdy gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub sprawca i pokrzywdzony

uzgodnili sposób naprawienia szkody – warunkowe umorzenie może być zastosowane nawet do sprawcy

przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności jednakże nie przekraczającą 5 lat

pozbawienia wolności.

Podjęcie postępowania

Obligatoryjne – art. 68 par.1 k.k. – sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli sprawca w okresie próby popełnił

przestępstwo umyślne za które został prawomocnie skazany.

Fakultatywne – art. 68 par. 2,3 k.k. – sąd może podjąć postępowanie karne jeżeli sprawca w okresie próby:

 Rażąco narusza porządek prawny

 Uchyla się od dozoru, wykonywania nałożonych obowiązków

 Nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia

okresu próby art. 68 par. 4

W postępowaniu wykonawczym dotyczącym warunkowego umorzenia właściwy jest sąd, który w danej

sprawie orzekał w pierwszej instancji. W przypadku jednak, gdy osoba co do której warunkowo umorzono

postępowanie, została oddana pod dozór, właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być

wykonywany. 177 kkw.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary.

docsity.com

28

Art. 69 par.1 kk. – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie

przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub kary grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest

to wystraczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do

przestępstwa.

Zawieszając wykonanie kary sąd bierze pod uwagę: postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste,

dotychczasowy sposób życia, zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. 69 par.2 kk.

W przepisach o nadzwyczajnym złagodzeniu kary przewidziano ponadto odrębne podstawy warunkowego

zawieszenia wykonania kary. Dotyczą one przypadków współdziałania sprawcy z organami ścigania – jeżeli

sprawca taki ujawni istotne informacje dotyczące osób uczestniczących w przestępstwie, można warunkowo

zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 5 lat (nie dotyczy to recydywistów

wielokrotnych).

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i

wynosi:

Od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

0d roku do 3 lat – w wypadku zawieszenia wykonania grzywny lub ograniczenia wolności.

Sprawca młodociany, recydywista – okres od 3 do 5 lat

Art. 72 k.k – zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:

Informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

Przeproszenia pokrzywdzonego

Wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby

Wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu

Powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających

Poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu

Powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór

kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej do której działalności

należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanemu. Dozór jest obowiązkowy

wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego oraz wobec wielokrotnego recydywisty.

Jeżeli próba związana z warunkowym zawieszeniem przebiegła pomyślnie, wówczas następuje zatarcie

skazania z mocy prawa. Ma to miejsce wówczas gdy w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby nie

nastąpiło zarządzenie sądu o wykonaniu zawieszonej kary. Jeżeli jednak wobec skazanego orzeczono grzywnę

lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo

przedawnieniem ich wykonania. W razie niepomyślnego przebiegu okresu próby następuje obligatoryjne bądź

fakultatywne zarządzenie wykonania kary. Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w

okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia

wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary jeżeli skazany w okresie próby:

 Rażąco narusza porządek prawny

 Uchyla się od uiszczenia grzywny

 Uchyla się od dozoru

 Uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych

W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w

sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd który w danej sprawie orzekał w pierwszaj

instancji; jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem właściwy

jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Przesłanka materialną warunkowego zwolnienia jest dobra prognoza kryminologiczna art. 77 par.1 k.k.. –

skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas

gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności

jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa uzasadniają że skazany będzie przestrzegał

porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

docsity.com

29

Przesłanki formalne

Art. 78 k.k

-skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej

niż po 6 miesiącach.

-odbycie 2/3 kary jeżeli chodzi o recydywistów skazanych w warunkach 64 par.1 k.k.

-odbycie ¾ kary jeżeli chodzi o recydywistów skazanych w warunkach 64 par.2 k.k.

-skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary

-skazanego na karę dożywocia po odbyciu 25 lat kary.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć

surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

Art. 80 k.k. – w razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który

jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli skazanym jest wielokrotny recydywista okres

próby nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia

wolności okres próby wynosi 10 lat.

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny. Sąd ten może także nałożyć na zwolnionego obowiązki

próby określone w art. 72 kk. Sąd penitencjarny może oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora

sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy

troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Dozór jest obowiązkowy wobec

sprawcy który popełnił przestępstwo w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego

sprawcy przestępstwa umyślnego, recydywistów

Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za

odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. – art. 82 kk.

W razie niepomyślnego przebiegu okresu próby następuje obligatoryjne lub fakultatywne odwołanie

warunkowego zwolnienia.

Odwołanie obligatoryjne – art. 160 par.1 kkw – sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli

zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia

wolności bez warunkowego zwieszenia jej wykonania

Fakultatywne odwołanie – art. 160 par. 2 kkw – sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli

zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, uchyla się od dozoru, uchyla się od wykonywania

obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Przed odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny o ile jest to możliwe wysłuchuje skazanego lub

jego obrońcę.

Art. 163 kkw – w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie

odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli

zwolniony pozostaje pod dozorem – sąd penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykonywany.

Kara ograniczenia wolności z orzeczeniem środków o charakterze probacyjnym.

Kara ograniczenia wolności ( było wcześniej) wymierzana w miesiącach od 1 do 12, polega na wykonywaniu

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy w

wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie lub polega na potrąceniu w stosunku do osoby zatrudnionej z jej

wynagrodzenia od 10 do 25% tego wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa lub na cel społeczny wskazany

przez sąd.

Do osiągnięcia celów kary ograniczenia wolności oraz kontroli przebiegu jej wykonywania kk przewiduje

-możliwość oddania skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji,

organizacji do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc

skazanym.

-możliwość orzeczenia wobec skazanego obowiązków probacyjnych w postaci

a) przeproszenia pokrzywdzonego

docsity.com

30

b) wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby

c) powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających

d) naprawienie w całości lub części wyrządzonej szkody

jeżeli sąd nie orzekał warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności, tak ukształtowana kara

ograniczenia wolności zbliża się do środków probacyjnych. Nie jest jednak oddzielnym środkiem probacyjnym

gdy z nie określa się odrębnie okresu próby. W przypadku gdy wykonanie kary ograniczenia wolności zostało

warunkowo zawieszone na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat, wówczas oddanie sprawcy pod dozór

lub nałożenie na niego określonych obowiązków przekształca karę ograniczenia wolności w środek o

charakterze probacyjnym.

Rola kuratorów sądowych, stowarzyszeń, instytucji, organizacji i innych podmiotów w wykonywaniu środków

probacyjnych.

Dozór wykonują działający w sądach powszechnych kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni). Sprawowanie

dozoru może być także powierzone osobie godnej zaufania, stowarzyszeniu, instytucji albo organizacji

społecznej, do której działalności należy troska wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej

readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór

samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

Do kuratora zawodowego należy w szczególności:

1. Kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby 2. Składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o

zwolnienie od wykonania tych obowiązków

3. Składanie wniosków o odroczenie lub przerwę wykonania kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy wykonania kary

4. Składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia 5. Udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej

Poza tym do zawodowych kuratorów sądowych należy:

1. Organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych 2. Współuczestniczenie w organizowaniu szkolenia kuratorów społecznych oraz innych osób

sprawujących dozory

3. Analiza sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych 4. Udzielanie pomocy kuratorom społecznym i innym osobom co do metod i form oddziaływania

wychowawczego.

5. Współdziałanie ze służbą penitencjarna zakładów karnych Obowiązkiem kuratora sądowego jest poza tym informowanie prezesa sądu o sposobie wykonywania

obowiązków przez kuratorów społecznych, podnoszenie swoich kwalifikacji zwodowych.

Do sądowych kuratorów społecznych należy w szczególności (174 kkw):

1. Odwiedzanie osób, których dotyczy postepowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, kontaktowanie się z ich rodziną.

2. Żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby. 3. Współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy

warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie

wykonawcze.

4. Współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia.

5. Przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku 6. Udzielanie skazanym innej stosownej pomocy

docsity.com

31

Poza zakresem obowiązków ze 174 kkw kuratorzy społeczni stawiają się na każde wezwanie sądu oraz składają

pisemne sprawozdania ze sprawowanych dozorów, współdziałają ze szkołami, organizacjami i instytucjami

zajmującymi się wychowaniem, leczeniem, terapią, oraz udzielającymi pomocy społecznej.

Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono dozór spełniają w szczególności następujące

obowiązki:

1. Bezzwłocznie wyznaczają przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem, udzielaja mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu.

2. Przez wyznaczonego przedstawiciela utrzymują kontakty z sądem i sądowym kuratorem zawodowym. 3. Zapewniają aby przedstawiciel wykonywał prawidłowo czynności związane z powierzonym mu

dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie

próby.

Wykonywanie środków karnych wykład 11

Wykonywanie pozbawienia praw publicznych.

Art. 179 kkw – w razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych sąd zawiadamia:

1. Organ administracji publicznej właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkani lub pobytu skazanego 2. Kancelarię prezydenta RP, jeżeli skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy 3. Organu i instytucje w których skazany pełnił ostatnio funkcje objęte utratą 4. Organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

Zawiadomienie następuje w formie podpisanego przez sędziego zawiadomienia, w którym należy podac dane

personalne skazanego, datę wyroku i oznaczenie sprawy oraz okres na jaki orzeczono pozbawienie praw, naley

także wskazać dzień, od którego biegnie pozbawienie praw.

Okres, na który orzeczono pozbawienie praw, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności,

chociażby za inne przestępstwo. 43 par.2 k.k.

Wykonywanie orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska/wykonywania zawodu.

Art. 180 kkw – w razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego

zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu

terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub

wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne

stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej.

Wykonanie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Art. 181 kkw – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, sąd przesyła

odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla

miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem.

Wykonanie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Art. 182 kkw – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu

organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania

skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd ponadto zawiadamia

pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

Przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono ww środki karne, sąd podaje na podstawie treści wyroku datę

początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tego środka.

Wykonanie przepadku przedmiotów.

Zgodnie z art. 44 k.k .przepadek przedmiotów obejmuje trzy grupy przedmiotów:

1. Przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa 2. Przedmioty służące do popełnienia przestępstwa lub przeznaczone do tego celu 3. Przedmioty co do których wytwarzania, posiadania, obrotu lub przewozu obowiązuje zakaz

docsity.com

32

Art. 187 kkw – sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg urzędowi

skarbowemu, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji, w celu wykonania srodka karnego

w postaci orzeczonego przepadku.

Art. 188 kkw – wykonując środek karny przepadku, urząd skarbowy przejmuje w posiadanie składniki mienia

wymienione w wyroku.

Art. 193 kkw – jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów dołączonych do akt sprawy lub przechowywanych w

sądowej składnicy dowodów, sąd wydaje te przedmioty właściwemu organowi skarbowemu.

Przedmioty pochodzące z przestępstwa, co do których sąd nie orzekł przepadku, znajdujące się w dyspozycji

sądu, ulegają wydaniu osobie uprawnionej. 421 kpk

Art. 195 kkw – jeżeli wartość przedmiotów, których przepadek orzeczono jest nieznaczna, sąd pozostawia je w

aktach sprawy albo zarządza ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

Wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się innym organom niż właściwy

urząd skarbowy, określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W tym trybie podlegają przekazaniu, np:

 Sprzęt i ekwipunek wojskowy – właściwemu miejscowo wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu

 Przerobione lub podrobione dokumenty kolejowe – Dyrekcji Generalnej PKP

 Przerobione lub podrobione krajowe i zagraniczne znaki pieniężne – centrali NBP

Wykonanie orzeczeń dotyczących naprawienia szkody, zadośćuczynienia, nawiązki i świadczenia

pieniężnego.

W razie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody na rzecz osoby, która nie brała udziału w sprawie, nawiązki

lub świadczenia pieniężnego, sąd z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł egzekucyjny

pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej. Jeżeli pokrzywdzony lub inne osoby brały udział w sprawie,

musi złożyć wniosek o wydanie tytułu egzekucyjnego. Po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego osoba

pokrzywdzona lub uprawniony organ albo organizacja wzywa skazanego do naprawienia szkody, do zapłacenia

nawiązki lub świadczenia pieniężnego w sposób i w terminie określonym w orzeczeniu. Jeżeli skazany nie

wykona danego środka w terminie, wyrok w tej części kieruje się na drogę przymusowej egzekucji do

komornika sądowego. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie uprawnionym, a nie na sadzie.

Istota nawiązki jest to, że sąd orzeka ją z urzędu. Z chwilą prawomocnego orzeczenia nawiązki należna z jej

tytułu kwota staje się własnością pokrzywdzonego, któ®y może nią dowolnie dysponować. Jeżeli nawiązka

orzeczona została na rzecz Skarbu Państwa to do tak określonego orzeczenia należy stosować odpowiednio

przepisy dotyczące egzekucji należności sądowych.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Decyzja o podaniu wyroku do publicznej wiadomości powinna być zamieszczona w treści wyroku. Jeżeli sąd w

wyroku zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości, a nie wskazał, w jaki sposób ma to nastapić, to

stosowne postanowienie wydaje sąd w postępowaniu wykonawczym. Sąd powinien określić w wyroku, jaka

część wyroku i ewentualne uzasadnienia ma być ogłoszona.

Art. 198 par.1 – w razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopiśmie,

sąd przesyła odpis wyroku lub wyciąg z wyroku, ze wzmianką dotyczącą prawomocności, redakcji określonego

w wyroku czasopisma, z poleceniem wydrukowania w jednym z najbliższych jego numerów.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości w inny sposób może polegać np.: na podaniu wyroku do

wiadomości załogi zakładu pracy lub instytucji przez radiowęzeł, przez odczytanie na zebraniu, przez

wywieszenie wyroku w widocznym miejscu, przed odczytanie wyroku przed frontem jednostki

zmilitaryzowanej, podanie wyroku do wiadomości za pośrednictwem radia lub telewizji.

W zależności od tego, jaki sposób ogłoszenia ustali sąd, inne będą podmioty zobowiązane do wykonania

polecenia sądu. W postanowieniu należy wyraźnie określić podmiot odpowiedzialny za wykonanie orzeczenia.

Spoczywa na nim obowiązek wykonania polecenia w czasie, miejscu i w sposób określony przez sąd.

Wykonywanie środków zabezpieczających wykład 10.

Podział na środki o charakterze leczniczym i administracyjnym.

Środki o charakterze izolacyjno – leczniczym (93-98 k.k.)

docsity.com

33

 Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

 Umieszczenie w zakładzie karnym stosującym środki lecznicze lub rehabilitacyjne

 Umieszczenie w zakładzie leczenia odwykowego Środki o charakterze administracyjnym (99-100 k.k.)

Wobec sprawcy , który dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, sąd może orzec tytułem

środka zabezpieczającego : 1) zakaz zajmowania stanowiska, 2) zakaz wykonywania zawodu, 3) zakaz

prowadzenia działalności gospodarczej, 4) zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepadek przedmiotów może być stosowany jako środek zabezpieczający na podstawie art. 100 k.k. to jest

wówczas gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, a także w razie warunkowego umorzenia

postępowania albo stwierdzenia, że zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego.

Środki zabezpieczające o charakterze izolacyjno – leczniczym.

1. umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym.

Sąd orzeka wówczas, jeżeli sprawca w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 par.1 k.k., popełnił czyn

zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż popełni taki czyn

ponownie (art.94 par.1 k.k.). przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz

psychologa. Czasu pobytu w zakładzie psychiatrycznym nie określa się z góry, sąd orzeka zwolnienie sprawcy,

jeżeli jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne.(94 par.2 k.k.)

Art. 204 kkw. – sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w wypadku uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie

sprawcy w zakładzie zamkniętym nie jest konieczne, bezzwłocznie orzeka w przedmiocie dalszego stosowania

tego środka. W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.

Art. 203 par.1 kkw – kierownik zakładu zamkniętego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie

rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinie o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w tym zakładzie i o

postępach w leczeniu lub terapii. Opinie taką obowiązany jest przesłać bezzwłocznie, jeżeli w związku ze

zmianą stanu zdrowia sprawcy uzna, że jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne.

Umieszczenie w zakładzie karnym stosującym środki lecznicze lub rehabilitacyjne.

Umieszczenie sprawcy w takim zakładzie może nastapić gdy sąd skazuje sprawcę na karę pozbawienia

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej

poczytalności określonej w art. 31 par.2 kk.. takie umieszczenie w zakładzie karnym nie jest środkiem

zabezpieczającym lecz odrębnym sposobem wykonania kary. Kkw określa taki sposób odbywania kary jako

system terapeutyczny

Umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego.

Podstawę prawną takiego orzeczenia stanowi art. 96 par 1. k.k. przepis ten pozwala (fakultatywnie) na

umieszczenie w wymienionym zakładzie skazanego jeżeli występują następujące przesłanki:

Sprawca skazany został na kare pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

Przestępstwo popełnione zostało w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego

Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym

uzależnieniem.

Środka tego nie orzeka się jeżeli sprawcę skazano na karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata.

Czasu pobytu w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego nie określa się z góry, nie może on trwać krócej

niż 3 miesiące i dłużej niż 2 lata. O zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sad na podstawie wyników leczenia po

zapoznaniu się z opinią prowadzącego leczenie.

Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym.

Wykonywanie orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska/wykonywania zawodu.

Art. 180 kkw – w razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego

zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu

terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub

wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne

stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej.

docsity.com

34

Wykonanie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Art. 181 kkw – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, sąd przesyła

odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla

miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem.

Wykonanie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Art. 182 kkw – w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu

organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania

skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd ponadto zawiadamia

pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

Przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono ww środki karne, sąd podaje na podstawie treści wyroku datę

początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tego środka.

Wykonanie przepadku przedmiotów.

Zgodnie z art. 44 k.k .przepadek przedmiotów obejmuje trzy grupy przedmiotów:

4. Przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa 5. Przedmioty służące do popełnienia przestępstwa lub przeznaczone do tego celu 6. Przedmioty co do których wytwarzania, posiadania, obrotu lub przewozu obowiązuje zakaz

Art. 187 kkw – sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg urzędowi

skarbowemu, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji, w celu wykonania srodka karnego

w postaci orzeczonego przepadku.

Art. 188 kkw – wykonując środek karny przepadku, urząd skarbowy przejmuje w posiadanie składniki mienia

wymienione w wyroku.

Art. 193 kkw – jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów dołączonych do akt sprawy lub przechowywanych w

sądowej składnicy dowodów, sąd wydaje te przedmioty właściwemu organowi skarbowemu.

Przedmioty pochodzące z przestępstwa, co do których sąd nie orzekł przepadku, znajdujące się w dyspozycji

sądu, ulegają wydaniu osobie uprawnionej. 421 kpk

Art. 195 kkw – jeżeli wartość przedmiotów, których przepadek orzeczono jest nieznaczna, sąd pozostawia je w

aktach sprawy albo zarządza ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

Wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się innym organom niż właściwy

urząd skarbowy, określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W tym trybie podlegają przekazaniu, np:

 Sprzęt i ekwipunek wojskowy – właściwemu miejscowo wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu

 Przerobione lub podrobione dokumenty kolejowe – Dyrekcji Generalnej PKP

 Przerobione lub podrobione krajowe i zagraniczne znaki pieniężne – centrali NBP

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument