Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (375 KB)
12 strona
606Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasady budżetowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
Prezentacja programu PowerPoint

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.: Art. 16.

1. Dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, (…) klasyfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, według:

1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku (…)

2. Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji dotyczącej obszarów, kategorii i podkategorii wydatków strukturalnych. 3. Przychody, (…) oraz rozchody, (…) klasyfikuje się według paragrafów określających źródło

przychodu lub rodzaj rozchodu. (…) 5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu (…) klasyfikację wydatków o większej

szczegółowości niż określona w ust. 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Art. 100. 1. Dochody budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej według: 1) źródeł dochodów; 2) części i działów klasyfikacji budżetowej. 2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej w podziale na: części, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz kategorie (grupy) wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.

Symbol Nazwa działu Symbol Nazwa działu

010 Rolnictwomi łowiectwo 752 Obrona narodowa 020 Lesnictwo 753 Obwoiązkowe ubezpiczenia

050 Rybówstwo i rybactwo 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 Górnictwo i kopalnictwo 755 Wymiar sprawiedliwości

150 Przetwórstwo i przemysł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowiści prawnej

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 757 Obsługa długu publicznego

500 Handel 758 Różne rozliczenia 550 Hotele i restauracje 801 Oświata i wychowanie 600 Transport i łączność 803 Szkolnictwo wyższe 630 Turystyka 851 Ochrona zdrowia 700 Gospodarka mieszkaniowa 853 Opieka społeczna 710 Działalnośc usługowa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 720 Informatyka 900 Gospodarka komunalna

730 Nauka 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

750 Administracja publiczna 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 926 Kultura fizyczna i sport

BUDŻET PAŃSTWA

CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ROZDZIAŁ

Paragraf

Paragraf

ZASADA RÓWNOWAGI:

Dochody budżetu muszą być co najmniej równe jego wydatkom.

Główne teorie:

- Teoria budżetu cyklicznego

- Teoria impasu

Teoria BUDŻETU CYKLICZNEGO

Główne tezy:

1. Z uwagi na cykliczny rozwój gospodarki rynkowej nie istnieje uzasadnienie (a nawet możliwość) zrównoważenia budżetu w każdym roku budżetowym.

2. Rok budżetowy jest tylko wycinkiem cyklu koniunkturalnego. W jego ramach relacje dochodów budżetu państwa i jego potrzeb wydatkowych mogą kształtować się w sposób zróżnicowanym.

3. Należy dążyć do równowagi w okresach zbliżonych do czasu trwania cyklu koniunkturalnego.

Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 1991 – 2006

W okresie recesji może pojawić się deficyt budżetowy na skutek zmniejszenia dochodów budżetowych z jednej strony i zwiększenia wydatków z drugiej.

PKB

Dochody BP

Wydatki BP Deficyt BP

Teoria IMPASU

Główne tezy:

1. Deficyt nie może być traktowany jako zwykłe, permanentne źródło finansowania potrzeb publicznych,

2. Występowanie deficytu jest jednak dozwolone ( a niekiedy nawet uzasadnione) jednakże:

1. w określonych warunkach

2. w ograniczonych rozmiarach

Warunki dopuszczające deficyt

1. Gdy potrzeby mają charakter nagły lub nadzwyczajny,

2. Gdy wynika to z przebiegu cyklu koniunkturalnego,

3. Gdy podwyższenie podatków mogłoby przynieść negatywne skutki społeczne i ekonomiczne,

4. Gdy finansowane są inwestycje infrastrukturalne, z których korzyści rozkładają się na wiele pokoleń.

Granice deficytu

Wyznaczają je potrzeby zachowania wewnętrznych równowag makroekonomicznych kraju oraz istniejący poziom zadłużenia.

W regulacjach międzynarodowych przyjmuję się tu granicę w wysokości 3% rocznego PKB (traktat z Maastricht).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument