Gęstość zaludnienia z unii - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Gęstość zaludnienia z unii - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

XLS (27 KB)
6 strona
870Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki dotyczące gęstości zaludnienia w unii europejskiej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Kraj liczba ludności gęstość zaludnienia Belgia 30500 10239 0,335704918 Dania 43100 5330 0,2375638051 Niemcy 33700 82165 0,3038278932 Grecja 131600 10546 0,0778039514 Hiszpania 504800 39442 0,0202832805 Francja 54400 58.747 0,1882169118 Irlandia 70300 3.775 0,1456472262 Włochy 301300 57.680 0,0339827415 Luksemburg 2600 0,436 3,9380769231 Holandia 2600 15.864 3,9380769231 Austria 83900 8.092 0,1220381406 Portugalia 91900 9.998 0,1114145811 Finlandia 338100 5.171 0,0302839397 Szwecja 410900 8.861 0,0249184716 W.Brytania 241800 59.623 0,0423449132 Cypr 9.251 724.900 1,1067992649 Czechy 78.864 10.273.000 0,1298311016 Estonia 45.100 1.492.000 0,2270288248 Malta 316 364.000 32,4018987342 Słowacja 49.035 5.393.000 0,2088100336 Słowenia 20.251 1.988.000 0,5056046615 Węgry 93.031 10.225.000 0,1100600875 Łotwa 64.500 2.510.000 0,158744186 Litwa 65.200 3.600.000 0,1570398773 Polska 312685 38646032 0,0327454147 suma 3079733 75591465,436 44,5887468062 średnia 123189,32 3023658,61744 1,7835498722

powierzchnia w km2

Gęstość zaludnienia Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania Cypr Czechy Estonia Malta Słowacja Słowenia Węgry Łotwa Litwa Polska

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Powierzchnia w km2 krajów Unii Europejskiej

powierzchnia w km2

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Powierzchnia w km2 krajów Unii Europejskiej

powierzchnia w km2

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Liczba ludności w Unii Europejskiej

liczba ludności

Gęstość zaludnienia Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania Cypr Czechy Estonia Malta Słowacja Słowenia Węgry Łotwa Litwa Polska

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Powierzchnia w km2 krajów Unii Europejskiej

powierzchnia w km2

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Powierzchnia w km2 krajów Unii Europejskiej

powierzchnia w km2

B el

gi a

D an

ia N

ie m

cy G

re cj

a H

is zp

an ia

Fr an

cj a

Irl an

di a

W ło

ch y

Lu ks

em bu

rg H

ol an

di a

A us

tri a

P or

tu ga

lia Fi

nl an

di a

S zw

ec ja

W .B

ry ta

ni a

C yp

r C

ze ch

y E

st on

ia M

al ta

S ło

w ac

ja S

ło w

en ia

W ęg

ry Ło

tw a

Li tw

a P

ol sk

a

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Liczba ludności w Unii Europejskiej

liczba ludności

Gęstość zaludnienia Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania Cypr Czechy Estonia Malta Słowacja Słowenia Węgry Łotwa Litwa Polska

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument