Kradzież towarów handlowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Kradzież towarów handlowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (36 KB)
2 strony
654Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości przedstawiające kradzież towarów handlowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kradzież towarów handlowych

Towary handlowe to według przepisów ustawy o rachunkowości rzeczowe składniki majątku obrotowego jednostki1 nabyte w celu dalszej odsprzedaży w stanie nie przetworzonym.Charakterystyka pojęcia "towary handlowe" Przedstawiona ustawowa definicja towarów handlowych wskazuje na dwie najważniejsze cechy charakterystyczne dla tej grupy składników majątku jednostki. Po pierwsze towary handlowe, będąc zaliczane do majątku obrotowego, charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem pozostawania w jednostce, gdyż z założenia są nabywane w celu dalszej odsprzedaży. Po drugie sprzedaż towarów handlowych następuje (w większości przypadków 2) w takim samym stanie, w jakim zostały nabyte, tzn. nie są poddawane przez jednostkę dalszemu przerobowi.Zgodnie z przedstawioną definicją do towarów zalicza się wszelkiego rodzaju artykuły nabyte w celu ich sprzedaży detalicznej, hurtowej lub w zakładach gastronomicznych. Do towarów zalicza się również produkty rolne oraz surowce wtórne.Pomimo że towary handlowe stosunkowo krótko znajdują się w posiadaniu jednostki, gdyż z założenia są nabywane w celu dalszej odsprzedaży, może dojść do sytuacji, gdy zostaną skradzione. Kradzież towarów handlowych może nastąpić w zależności od ich rodzaju w magazynie, w sklepie, a także w trakcie transportu bądź rozładunku. Bez względu na to, kiedy kradzież miała miejsce, takie zdarzenie gospodarcze musi mieć swoje odzwierciedlenie w zapisach księgowych, a także będzie miało konsekwencje w zakresie podatkowym. Ewidencja księgowa niedoborów skradzionych towarów handlowych Ujawnienie niedoborów towarów handlowych powstałych w wyniku kradzieży należy zarejestrować w księgach rachunkowych za pomocą odpowiednich zapisów księgowych. Ewidencja księgowa skradzionych towarów handlowych powinna być najczęściej dokonywana za pośrednictwem konta "Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek". W zależności od przyjętych w zakładowym planie kont zasad ewidencji towarów handlowych konto "Towary handlowe" może być zastąpione kontem "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu". Rozchód towarów spowodowany kradzieżą będzie księgowany na uznanie konta "Towary handlowe" w przypadku, gdy są one objęte ewidencją księgową w toku składowania. Natomiast gdy towary nie są objęte ewidencją księgową w toku składowania, tzn. że w momencie zakupu ich wartość obciąża bezpośrednio koszty, rozchód spowodowany ich kradzieżą spowoduje uznanie konta "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu".Konto "Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek" służy do odpowiedniego rozliczenia rozrachunków i roszczeń związanych ze skradzionymi towarami.

W zależności od tego, w jakim kierunku rozliczenia te będą przebiegać - ewidencja księgowa będzie odpowiednio różna. Konsekwencje - zarówno podatkowe, jak i rachunkowe - kradzieży towarów handlowych zależą w dużym stopniu od okoliczności, w jakich doszło do kradzieży. Możemy tutaj wyróżnić dwa rodzaje sytuacji. W pierwszym przypadku sprawca jest znany lub zostało wszczęte postępowanie w celu wykrycia sprawcy. W drugim przypadku sprawca jest nieznany i nie podjęto żadnych kroków w celu jego ujawnienia. Do takiej sytuacji często może dochodzić w sklepach sprzedaży detalicznej, szczególnie tych gorzej zabezpieczonych i nie monitorowanych przez ochronę, w przypadkach tzw. drobnych kradzieży, w których wykrycie sprawcy jest praktycznie niemożliwe.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument