Sprawozdanie z ćwiczeń dom jakości - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Sprawozdanie z ćwiczeń dom jakości - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (31 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania produkcją odnoszące się do ćwiczeń z domu jakości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Sprawozdanie z ćwiczeń dotyczących DOMU JAKOŚCI

Dom jakości jest techniką stwarzającą podstawy do przełożenia oczekiwań klienta

wobec usługi lub produktu na cechy towaroznawcze lub technologiczne tegoż. Składa się on

z poszczególnych sektorów, w których umieszczamy informacje niezbędne do

przeprowadzenia analizy jakości.

Sektor pierwszy domu jakości przedstawia wymagania klientów wobec przedmiotu

analizy, wyrażone potocznym językiem, którego używa przeciętny konsument. Dane te

zdobywane są najczęściej przez ankietowanie ewentualnych konsumentów. Jest to pierwszy

krok rozpoczynający pracę przy domu jakości.

Następnie projektanci, technolodzy czy towaroznawcy podają cechy techniczne produktu, przy użyciu języka technologicznego. Właściwości wymienione przez projektantów

znajdują się w trzecim sektorze domu jakości.

Z kolei sektor drugi przedstawia wzajemną ważność potrzeb zgłaszanych przez klienta

(kolumna 1), ocenę naszej firmy(k. 2), ocenę konkurencji (k. 3 i 4), planowany poziom (k. 5),

wskaźnik poprawy(k. 6), ocenę w miejscu sprzedaży (k. 7), ważność względną (k. 8) oraz

ważność względną wyrażoną procentowo (k. 9).

W sektorze czwartym dokonujemy analizy powiązań między wymaganiami klientów

a parametrami technicznymi produktu. Właściwości te mogą być skorelowane słabo, średnio

lub silnie, a przedstawiamy to za pomocą odpowiednich znaków graficznych i wartości

liczbowych (9, 3, 1).

Kolejny, piąty sektor domu jakości prezentuje wzajemną ważność cech technicznych

przedmiotu analizy. Korzystamy tu z informacji zawartych w sektorze czwartym i mnożymy

wartość liczbową z kolumny 9 przez adekwatną wartość mówiącą o sile korelacji między

dwoma cechami.

Kolejną częścią analizy jest dach domu jakości, czyli sektor szósty. Opisuje on za

pomocą symboli graficznych powiązania między poszczególnymi parametrami technicznymi, przy czym korelacja ta może być pozytywna lub negatywna. Każdej ocenie odpowiada

umowny symbol i wartość liczbowa.

1

Fragment siódmy domu jakości zawiera konkretne wielkości ilościowe zakładane dla

wyrobu ulepszonego, czyli poziom cech, który chcemy osiągnąć. Mogą to też być wartości

wzorcowe zaczerpnięte z norm, certyfikatów, opinii instytucji kwalifikacyjnych.

Kwalifikacyjnych.

W sektorze ósmym konfrontujemy założony poziom adekwatnych cech z poziomem

do tej pory osiąganym i poziomem reprezentowanym przez konkurencję. Ustalonymi

symbolami zaznaczamy zgodność, przewyższanie lub nie osiąganie założonych parametrów.

Specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia lub środowiska

naturalnego umieszczane są w sektorze dziewiątym domu jakości. Poszczególne informacje

odnosić się będą do konkretnych cech towaroznawczych. Jeżeli takie wymagania zaistnieją, należy spełnić je przy projektowaniu produktu.

F 0 7 5

Dom jakości stworzony przez naszą grupę dotyczy produktu, z którego korzysta każdy

przeciętny student, a mianowicie plecaka szkolnego. Pierwszym krokiem w naszej analizie

było postawienie się w roli klienta i ustalenie, jakie wymagania mamy wobec plecaka jako

typowi konsumenci.

Podstawowymi oczekiwaniami okazały się: materiał, funkcjonalność, wytrzymałość,

łatwość założenia, cena, atrakcyjny wygląd i komfort noszenia. Funkcjonalność została

uznana za cechę najważniejszą, natomiast najmniej ważną okazał się materiał i łatwość

założenia. Przeciwnie układają się oceny powyższych cech w produkcie naszej firmy:

najlepiej oceniają oni łatwość złożenia, najsłabiej wytrzymałość.

Wniosek dotyczący oceny względnej ważności modyfikacji poszczególnych cech na

tle pozostałych wygląda następująco: praktycznie żadnych usprawnień nie wymaga łatwość

założenia naszego produktu, natomiast najistotniejsza będzie modyfikacja funkcjonalności.

Korelacja między parametrami technicznymi kształtuje się w ten oto sposób: istnieje

słaba ujemna korelacja między wagą, a usztywnianymi plecami i piankami zmiękczającymi.

Liczba komór natomiast jest słabo pozytywnie skorelowana z plecami zmiękczającymi.

2

Na koniec warto wspomnieć o informacjach zawartych w sektorze VIII, czyli

fragmencie przedstawiającym techniczną ocenę porównawczą. Występuje absolutna zgodność

poziomów, jeżeli chodzi o usztywnienie pleców. Nie dorównujemy konkurencji w piankach

zmiękczających, natomiast pod żadnym względem nie przewyższamy konkurencji.

3

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument