Analiza ekonomiczna - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Analiza ekonomiczna - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics

RTF (49 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonomii dotyczące analizy ekonomicznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Analiza Ekonomiczna

Analiza ekonomiczna jest metodą badawczą odnoszącą się do zjawisk ekonomiczno finansowych, zachodzących w podmiocie gospodarczym.Jedną z metod analizy ekonomicznej jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w oparciu o wyznaczone wskaźniki.Zakres analizy wskaźnikowej: 1. wskaźnik struktury majątków i kapitałów przedsiębiorstwa, 2. wskaźnik dynamiki przedsiębiorstwa, 3. wskaźnik płynności finansowej, 4. wskaźnik rentowności, 5. wskaźnik dźwigni finansowej.Analizę wskaźnikową przeprowadza się w oparciu o dwa podstawowe dokumenty księgowe: bilans i rachunek zysków i strat.

1. Bilans jest to zestawienie majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. 2. Majątek nazywanym aktywami i obejmuje 2 podstawowe elementy, czyli aktywa trwałe i aktywa obrotowe. 3. Źródła finansowania majątku to inaczej pasywa, fundusze lub kapitały. Dzielą się na kapitał obcy i własny. 4. Rachunek zysków i strat jest zastawieniem przychodów z prowadzonej działalności oraz kosztów. Wskaźniki struktur:Wskaźniki te przedstawiają budowę badanego zjawiska. Powstają przez porównanie części badanego zjawiska do jego całości. Całość badanego zjawiska przyjmowana jest za 100%. Wskaźniki te odpowiadają na pytanie jaki jest udział % części zjawiska w całości.Wskaźniki dynamiki:Przedstawiają one zmiany w wielkości badanego zjawiska w czasie. Wielkość badanego zjawiska w raku bazowym przyjmujemy za 100%.Wskaźnik dynamiki większy od 100%, oznacza wzrost wielkości badanego zjawiska. A wskaźnik dynamiki mniejszy od 100%, oznacza spadek wielkości badanego zjawiska. 2004 2005 Wskaźnik struktury Dynamika Aktywa trwałe 700 300 70% 85% 100% 120%Aktywa obrotowe 300 200 30% 15% 100% 80%1000 100% 700 x 100% 700 100% 300 100% 700 x X= 1000 = 70% 900 x 200 x WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ:Wskaźniki te informują o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, czyli krótkoterminowych. 1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Aktywa obrotowe___ Wartość krytyczna tego wskaźnika wynosi 2B.Pł. = zobowiązania bieżące 2. Wskaźnik testu płynności Aktywa obrotowe zapasy Wartość krytyczna tego wskaźnika wynosi 1T.Pł. = zobowiązania bieżące 3. Wskaźnik szybkiej wypłacalności Środki pieniężne___ Idealny poziom wskaźnika wynosi (0,2)Sz.W. = zobowiązania bieżące

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźniki te nazywane są również wskaźnikami zyskowności. Informują one o zdolności przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku, stosujemy tutaj następujące wskaźniki: 1. Wskaźnik rentowności majątku Zysk netto___R.M. = wartość majątku 2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego Zysk netto__R.K.Wł. = kapitał własny 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży Zysk netto_____R.S. = przychody ze sprzedaży 4. Wskaźnik rentowności z działalności gospodarczej Zysk netto__R.Dz.G. = koszty całkowite Wskaźnik ten jest często nazywany wskaźnikiem rentowności ogólnej.Im wyższy poziom wskaźnika rentowności tym zdolność przedsiębiorstwa do wypracowania zysków lepsza.DŹWIGNIA FINANSOWAWskaźnik dźwigni finansowej informuje o wysokości (o poziomie) długów w przedsiębiorstwie. Obliczamy go z następującego wzoru: Kapitał obcy_Dź.F. = kapitał własny Wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 1 Do oceny efektywności dźwigni finansowej wykorzystujemy kolejne wskaźniki: 1. Wskaźnik wzrostu kapitału własnego Zysk netto__Z.K.Wł. = kapitał własny 2. Wskaźnik zwrotu kapitału całkowitego Zysk netto odsetkiZ.K.Cał. = kapitał całkowity 3. Wskaźnik kosztu długu Odsetki__K.Dł. = kapitał obcyJeżeli między wyliczonymi wskaźnikami spełniona jest nierówność 1>2>3 oznacza to że przedsiębiorstwo dobrze gospodaruje pożyczonymi środkami pieniężnymi, może ubiegać się o dodatkowe kredyty, które powinny mu być przyznane.Jeżeli nierówność ta nie zachodzi, jest to oznaka złego gospodarowania środkami pieniężnymi i mimo ubiegania się o dodatkowy kredyt nie zostanie on firmie przyznany.Zadanie:Na podstawie danych zawartych z tabeli, przeprowadź analizę:Wyszczególnienie 2002 r. 2003r. Aktywa trwałe 2 600 zł. 5700 zł.Aktywa obrotowe- zapasy- śr. pieniężne- inne 700 500 50 150 900 600 150 150Kapitał własny 2000 4300Zobowiązania długoterminowe 300 1000Zobowiązania bieżące 1000 1300Sprzedaż 3200 3600Koszty całkowite 2200 2400Zysk netto 1000 1300Zadanie 1. Analiza struktury i dynamiki majątku i kapitałów.Wskaźnik struktury 2002 rok 2003 rok Wskaźnik dynamiki Rok bazowy 2002 rok 2003 rokAktywa trwałe 79% 86% A.T. 100%219%Aktywa obrotowe 21% 14% A.O. 100%129%Kapitał własny 61% 65% K.Wł. 100%215%Zob. długoterminowe 9% 15% Z.Dł. 100%333%Zob. bieżące 30% 20% Z.K. 100%130%2002r.AT AO = 3300 100% 2600 x 100% 2600 x X = 3300 = 78,7 79% 3300 100% 2200 x 100% 2200 x X = 3300 = 60,6 61% 3300 100% 300 x 100% 300 x X = 3300 = 9%2003r.6600 100% 5700 x 100%5700 x X = 6600 = 86,3 86%6600 100% 4300 x 100%4300 x X = 6600 = 65,15 65%6600 100% 1000 x 100%1000 x X = 6600 = 15,15 15%Wskaźniki dynamiki 2600 100% 5700 x 100%5700 x X = 2600 = 219%700 100% 900 x 100%900 x X = 700 = 129% 2000 100% 4300 x 100%4300 x X = 2000 = 215% 300 100% 1000 x 100%

1000 x X = 300 = 333%1000 100% 1300 x 100%1300 x X = 1000 = 130% Opis strukturyUdział aktywów trwałych w majątku całko. w 2003 r. w stosunku do r. 2002 wzrósł o 7%.Udział aktywów obrotowych w majątku całko. w 2003 r. w stosunku do r. 2002 wzrósł o 7%.Udział kapitału własnego w pasywach ogółem w 2003 r. w stosunku do r. 2002 wzrósł o 4%.Udział zob. długoterm. w pasywach ogółem w 2003 r. w stosunku do r. 2002 wzrósł o 6%. Udział zob. bieżących w pasywach ogółem w 2003 r. w stosunku do 2002 r. zmalał o 10%.Opis wskaźników dynamiki Wartość aktywów trwałych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 119%. Wartość aktywów obrotowych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 29%.Wartość kapitału własnego w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 115%. Wartość zob. długoterminowych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 233%. Wartość zobowiązań bieżących w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 30%.Zdanie 2Analiza płynności finansowej.Wskaźnik płynności finansowej 2002 rok 2003 rok B.Pł. (w. bieżącej płynności finansowej) 0,7 0,69 (2)T.Pł. (w. testu płynności) 0,2 0,23 (1)Sz.W. (w. szybkiej wypłacalności) 0,05 0,12 (0,2)2002r. 2003r. Aktywa obrotoweB.Pł. = zob. bieżące 700 900 B.Pł. = 100 = 0,7 B.Pł. = 1300 = 0,69aktywa obrotowe - zapasyT.Pł. = zob. bieżące 700 -500 900 x 600T.Pł. = 1000 = 0,2 T.Pł. = 1300 = 0,23 Środki pieniężneSz.W. = zob. bieżące 50 150Sz.W. = 1000 = 0,05 Sz.W. = 1300 = 0,12Opis płynności finansowej Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących w 2003 roku w stosunku do roku 2002 uległa polepszeniu, ponieważ dwa wskaźniki płynności finansowej (test płynności, szybka wypłacalność) w 2003 roku poprawiły swój poziom, ponieważ przybliżyły się do wymaganej wartości krytycznej. Tylko jeden wskaźnik (bieżącej płynności) pogorszył swój poziom w 2003 ponieważ oddalił się od wymaganej wartości krytycznej.

RENTOWNOŚĆ

Na podstawie danych zawartych w tabeli przeprowadź analizę:Wyszczególnienie 2001 rok 2002 rokAktywa trwałe 1200 1200Aktywa obrotowe 1800 2300Kapitał własny 1500 1500Kapitał obcy 1500 2000Odsetek od kredytu 1500 200Zysk netto 1000 750Koszty całkowite 700 1300Przych. ze sprzedaży 900 1900 Wskaźniki rentowności 2001 rok 2002 rokR.M. 0,33 0,21R.K.W. 0,67 0,50R.S. 1,11 0,39R.O. 1,43 0,58Ren towność majątku Zysk nettoR.M. = majątek (aktywa trwałe i obrotowe)1000 7503000 = 0,33 3500 = 0,21Rentowność kapitału własnego Zysk netto_R.K.W = kap. własny 1000 750 1500 = 0,67 1500 = 0,5Rentowność sprzedaży Zysk netto____R.S. = przychód ze sprzedaży1000 750 900 = 1,11 1900 = 0,39Rentowność ogółem (działalności gospodarczej) Zysk netto___R.O. = koszty całkowite1000 750 700 = 1,43 1300 = 0,58Opis wskaźników rentowności Zdolność przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku w 2002r. w stosunku do 2001r.

uległa zdecydowanemu pogorszeniu ponieważ wszystkie wskaźniki rentowności w 2002r. osiągnęły mniej korzystny poziom ponieważ były niższe niż w roku 2001. Oznacza to, że:- każda złotówka zainwestowana w majątek wypracowała w przedsiębiorstwie w 2002r. 0,21zł zysku a w 2001r. 0,33zł.- każda złotówka kapitału własnego dostarczyła przedsiębiorstwu W 2002r. 0,50 zł zysku a w 2001r 0,67zł.- każda złotówka przychodu ze sprzedaży dostarczyła przedsiębiorstwu w 2002r. 0,39zł zysku a w 2001r. 1,11zł.- kazda złotówka poniesionych kosztów zwróciła się przedsiębiorstwu w 2002r. w wysokości 0,58zł zysku a w 2001r. 1,43złDźwignia finansowa i jej efektywnośćDź.F. 2001 rok 2002 rok 1 1,33Z.K.W. 0,67 0,50Z.K.C. 0,38 0,27K.D. 0,1 0,1 Dźwigni a finansowa Kapitał obcy Dź.F. = kapitał własny 1500 2000 1500 = 1 1500 = 1,33 Zwrot kapitału własnego Zysk netto__Z.K.W. = kapitał własny1000 7501500 = 0,67 1500 = 0,50Zwrot kapitału całkowitego Zysk netto odsetkiZ.K.C = kapitał całkowity (własny obcy)1000 150 1150 3000 = 3000 = 0,38750 200 950 3500 = 3500 = 0,27Koszt długu Odsetki__K.D. = kapitał obcy 150 2001500 = 0,1 2000 = 0,1Opis dźwigni finansowej i jej efektywności.Poziom długu w przedsiębiorstwie w 2002r. w stosunku do 2001r. zwiększył się co potwierdza wyższy poziom wskaźnika dźwigni finansowej.W 2002r. mimo wzrostu wysokości długu przedsiębiorstwo może ubiegać się o kolejne kredyty, które powinny mu być przyznane. Ponieważ spełniona jest wymagana nierówność. 2001 1 > 2 >3 2002 1 > 2 > 3 0,67 > 0,38 > 1 0,5 > 0.27 > 0,1

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument