Podstawy ekonomii,  zagadnienia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Podstawy ekonomii, zagadnienia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (116 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ekonomii: fundamenty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

ROZPATRYWANIE DOCHODÓW Gospodarki poszczególnych państw mają: a) sektory: - rolnictwo

- przemysł - usługi (jeśli 60% zatrudnionych

to kraj wysokorozwinięty)

b) działy: - przemysł - rolnictwo - budownictwo - transport - łączność - handel i usługi

c) gałęzie d) struktury - prywatne

- państwowe bogactwo narodowe – zasoby naturalne + majątek nar. majątek narodowy – stanowi sumę dóbr i usług wyprodukowanych do danego momentu czasu majątek narodowy: - produkcyjny (służący do dalszej produkcji np maszyny) - nieprodukcyjny (służy do konsumpcji np. mieszkania) często wymienia się – rezerwy reprodukcja – ciągłe odtwarzanie produktu globalnego produkt globalny = wartość posiadana + wartość dodana (nowo wytworzona = wartość dóbr i usług wytworzona w ciągu 1 roku) PG = C + (V + M) C – wartość przeniesiona M - konsumpcja + akumulacja produkt krajowy brutto – jest miarą produkcji wytworzonej na terenie danego kraju, niezależnie od tego, kto jest właścicielem środków produkcji (PKB = A + S + V + M) S – surowiec [netto – z uwzględnieniem amortyzacji] produkt narodowy brutto – jest miarą wszystkich dochodów które zostały zrealizowane przez wszystkich obywateli danego kraju, także za granicą dochód narodowy = PKB - surowce Produkt krajowy obliczamy w:

- cenach bieżących – obliczanie to prowadzenia bieżącej polityki gospodarczej. Uwzględnia nie tylko zmianę woluminu prod., ale również zmianę cen - cenach stałych – obliczamy, aby dokonywać porównań w różnych okresach czasu. Rozpatrujemy go według DZIAŁÓW wytwarzania gosp. PKB wytworzony jest równy PKB podzielonemu tylko jeśli: - nie ma braków, strat - jeśli gospodarka zamknięta - eksport = import DN do podziału > DN wytworzony import > eksport „do podziału” - (wyprod., ale nie idzie na rynek) Podział dochodu: - pierwotny (występuje w przedsiębiorstwach) - wtórny (narzędziami wtórnego podziały jest rynek /poprzez ceny/ i budżet państwa /poprzez ściąganie podatków/) (tworzą się dochody całej sfery nieprodukcyjnej) - ostateczny – kto i na co przeznaczył swoje dochody, dzieli się na konsumpcję (indywidualną i zbiorową) oraz akumulację KONSUMPCJA konsumpcja zbiorowa – świadczenia bezpłatne np policja, opieka zdrowotna… konsumpcja indywidualna – to, co opłacamy z własnych środków akumulacja – Powoduje przyrost Majątku Narodowego i reprodukcję akumulację przeznacza się na: - środki obrotowe - inwestycje netto w usługi - inwestycje odtworzeniowe (restytucyjne) - regulacja ujemnego salda bilansu płatniczego - przyrost rezerw i zapasów - zwiększenie zdolności prod.

docsity.com

CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO wzrost gospodarczy – wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych mierzymy go m.in. w: - PKB/osoba - dochód narodowy/osoba rozwój gospodarczy – obejmuje zmiany ilościowe i jakościowe oraz zmiany strukturalne, które dotyczą podstawowych wielkości ekonomicznych korzyści z rozwoju gospodarczego: - podniesienie poziomu życia ludności - zmiana stylu życia - redystrybucja dochodu - prestiż narodowy wady: - niszczenie środowiska naturalnego - choroby, stres - konieczność ciągłego doszkalania (szybka utrata kwalifikacji) Czynniki wzrostu 1. ujęcie historyczne (historyczne):

- ziemia - kapitał - praca

2. systemowe (czynniki tradycyjne i nowoczesne)

- Postęp naukowo-techniczny - Postęp w gosp. - Polepszenie org. Pracy - Rozwój infrastruktury

3. ujęcie modelowe: - bezpośrednie - związane z nakładami

pracy żywej (zatrudnienie i wydajność pracy)

- pośrednie – związane z nakładami pracy uprzedmiotowionej (majątek produkcyjny, inwestycyjny) Istnieje również podział na: Extensywne – przede wszystkim zmiany ilościowe (zatrudnienia i inwestycji) Intensywne – zmiany jakościowe (kwalifikacje, wzrost wydajności pracy, wzrost efektywności inwestycji)

Wydajność - indywidualna (ile sztuk wytworzono na danym miejscu pracy w jednostce czasu) - społeczna = (wydajność globalna)/(ilość zatrudnionych) (może ulec zmianie bez zmian w indywidualnej wydajności, przyczyną są zmiany w strukturze zatrudnienia) inwestycje –przepływ wydatków mający na celu utrzymanie albo zwiększenie zasobów kapitału (majątku)

Ib = Ir + In Ib – inwestycje brutto Ir = Io – i. restytucyjne = i. odtworzeniowe (odtwarzane z funduszu amortyzacji) In (i. netto) = Irozwojowe – finansowane z funduszu akumulacji inwestycje zależne są od: - wielkości istniejącego kapitału trwałego i stopnia jego wykorzystania - rentowności inwestycji tj. od stopy zysku jaki przynoszą w stosunku do zainwestowanego kapitału - stopy procentowej na rynku Inwestycje powinny być podejmowane wówczas gdy rentowność >stopy procentowej. Korzyści z inwestycji: -Nowe miejsca pracy w istniejących gałęziach -Ingerencja w rozwój nowych gałęzi -Nośnik postępu technicznego Współczynnik efektywności – określa przyrost dochodu (Nar.) z jednej zainwestowanej złotówki Współczynnik kapitałochłonności (m) – mówi ile trzeba zainwestować, aby otrzymać przyrost dochodu narodowego o 1 złoty. Usprawnienia – działania powodujące przyrost dochodu bez nakładów finansowych

BARIERY WZROSTU DOCHODU - bariera konsumpcji – oznacza, że nie możemy z Dochodu Narodowego przeznaczać dowolnych kwot na inwestycje, gdyż wtedy konsumpcja

docsity.com

stałaby się czynnikiem hamującym wzrost gosp. Granicą do której można ograniczać konsumpcję jest poziom konsumpcji z poprzedniego roku - b. Siły roboczej – brak wolnej siły roboczej na rynku niedostosowanie siły roboczej do popytu na siłę roboczą ze strony pracodawców - b. handlu zagranicznego – polega na niemożności rozwijania danej dziedziny ze względu na brak niezbędnych surowców, a import jest utrudniony, ponieważ nie mamy exportu na pokrycie - b. struktury rzeczowej dochodu narodowego – podaż oferowanych produktów produkcyjnych nie odpowiada zgłaszanemu na nie popytowi

INFLACJA - inflacja – wzrost poziomu cen w gosp., w danym okresie czasu, połączony ze spadkiem wartości pieniądza - deflacja – przeciwieństwo inflacji - slumpflacja – jednoczesne wystąpienie recesji (kryzysu) i rosnącej inflacji <Dygresja>: W Polsce wystąpiła już w 1794 roku, potem w Księstwie Warszawskim i Galicji w 1 połowie XIX wieku, oraz w okresie I wojny światowej. Najsilniejsze procesy inflacyjne wystąpiły po odzyskaniu niepodległości w XI 1918 (w końcu 1918 za 1$ USA płacono 9 marek polskich, a w IV 1924 – 9.250.000). Okres hiperinflacji położyły reformy skarbowe i walutowe.</dygresja> RODZAJE INFLACJI Kryterium wysokości inflacji, rozróżniamy jej rodzaje: - pełzająca (powolna)– do 10% - krocząca – powyżej 10% - galopująca – powyżej 50% - hiperinflacja – powyżej 100%

Kryterium przyczyn inflacji: 1 strukturalna – spowodowana zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu (inflacja wywołana przemianami strukturalnymi w systemie gosp., typowe dla gospodarek przechodzących

PLANOWEJ -> WOLNORYNKOWEJ 2 kosztowa – spowodowana jest wzrostem kosztów produkcji. Za wzrost cen obwinia się rosnacy poziom płac, który zostaje wywalczony przez zwiżaki zawodowe (wystąpiło w latach 70-tych = kryzys naftowy 3 popytowa – spowodowana jest nadwyżką popytu. Uważa się, że jest spowodowana pojawieniem się wąskich gardeł. Szybko rośnie produkcja, aż do momentu wykorzystania zdolności produkcyjnych DALEJ: inwestycje

docsity.com

Pytania z kolokwium Grup 5-9 [26.05.2006]: 1. Co to jest produkt krajowy brutto i dochód narodowy (różnice + ew. brutto/netto) 2. Do czego służą i co to są ceny stałe, bieżące. 3. Ostateczny podział dochodu Narodowego Brutto 4. Różnice między wzrostem a rozwojem gospodarczym. 5. Pośrednie czynniki dochodu narodowego (wzór + opisac dokładnie z czego sie skłąda) 6. Bezpośrednie czynniki dochodu narodowego (wzór + opisac dokładnie z czego sie skłąda)

Proponowane pytania do kolokwium: 1. PKB [brutto, netto] 2. dokładny podział PKB 3. Liczenie dochodu 4. Podział pierwotnym, wtórny,

ostateczny 5. Czym się różni wzrost od rozwoju

gosp. 6. Omów czynniki wzrostu gosp. 7. Ujęcie czynników: modelowe i

systemowe 8. Wzór na czynniki pośrednie 9. Bariery inflacji (wzrostu dochodu(??)) 10. Slumpflacja 11. Typy inflacji, podział 12. Przyczyny inflacji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument