Płaszczyzny współpracy międzynarodowej - Notatki - Prawo międzynarodowe, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka13 maja 2013

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej - Notatki - Prawo międzynarodowe, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

RTF (52 KB)
6 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z prawa międzynarodowego opisujące płaszczyzny współpracy międzynarodowej; organizacje rządowe i pozarządowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy międzynarodowej, niemożliwy byłby postęp tak szybki i w tak wielu dziedzinach jak obecnie. Istnieje wiele płaszczyzn współpracy międzynarodowej: współpraca gospodarcza, kulturalna, edukacyjna i naukowa, działalność charytatywna, w zakresie ochrony zdrowia, współpraca związana z promowaniem idei rozwoju społecznego, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka, obrony i bezpieczeństwa, w sprawach podatkowych, w walce z przestępczością, w dziedzinie oświaty, w zakresie meteorologii, turystyki i wiele innych. Do współpracy międzynarodowej niezbędne są organizacje międzynarodowe. Podstawowym podziałem organizacji międzynarodowych jest podział na organizacje rządowe (zwane również organizacjami międzyrządowymi) i organizacje pozarządowe. ORGANIZACJE RZĄDOWE: Do pierwszej grupy zaliczyć należy organizacje tworzone przez państwa i działające na podstawie umów międzynarodowych - ich członkami są wyłącznie państwa. Są one zorganizowaną formą stałej współpracy państw, ustaloną w wielostronnej umowie międzynarodowej, obejmującą względnie stały zakres uczestników i której podstawową cechą jest istnienie stałych organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach, działających dla realizacji wspólnych celów.Międzynarodowe organizacje rządowe są to najczęściej organizacje o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym. Ich działalność sprowadza się do: Współpracy w ramach zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych (1945) - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Pakt Północnoatlantycki (1949 Waszyngton) - Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR. NATO jest organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Siły NATO z powodzeniem niosą pomoc w krajach ogarniętych wojną. OBWE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, (1994). Współpraca w ramach OBWE opiera się na dwóch zasadach: koncepcji kooperatywnego bezpieczeństwa, stawiającej sobie za cel wzajemne współdziałanie we

wspierających się strukturach bezpieczeństwa; oraz koncepcji niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa obejmującego aspekty polityczno wojskowe, gospodarcze i prawa człowieka. OPA (Organization of American States) Organizacja Państw Amerykańskich (1948). Członkami OPA są wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej (bez Kuby od 1962 r.) USA i Kanada. zadaniem OPA jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa kontynentu amerykańskiego, pokojowe regulowanie sporów między państwami członkowskimi, wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych. OPA funkcjonuje jako organizacja regionalna ONZ. Pomocy finansowej oraz rozwiązywaniu problemów ekonomicznych FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (1945) z siedzibą w Rzymie. Cele: polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; podnoszenie poziomu wyżywienia narodów; polepszenie warunków życia ludności wiejskiej; zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego; popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej. IMF (International Monetary Fund) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1944) Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Obecnie zrzesza 185 państw. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development) powszechnie znany jako Bank Światowy (World Bank) rozpoczął działalność w 1946 roku. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 185 krajów członkowskich. AU (African Union) Unia Afrykańska - organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa afrykańskie (oprócz Maroka). Powołana w 2002 roku na szczycie w Durbanie. W założeniach UA ma: promować zasady i instytucje demokratyczne, w większym stopniu chronić prawa człowieka na kontynencie afrykańskim, wprowadzić mechanizmy wywierania wzajemnego wpływu mające zakończyć zbrojne konflikty, a w przyszłości im zapobiegać, stworzyć i podtrzymywać ogólno kontynentalny rynek zbytu, ograniczyć wymianę handlową z byłymi potęgami kolonialnymi na rzecz wymiany wewnątrz kontynentu (wyjście z uzależnienia), przyciągać kapitał zagraniczny. Współpracy w zakresie kultury i sztuki a także ochrony demokracji i praw człowieka UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury z siedzibą w Paryżu. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie

współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Rada Europy (1949) międzyrządowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Siedziba Starsburg. Rada Nordycka (1952) z siedzibą w Kopenhadze. Członkowie: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Grenlandia, Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze. Współpraca w ramach Rady dotyczy wszystkich dziedzin poza polityką zagraniczną i obronnością. Szczególnie owocna jest współpraca naukowa i kulturalna. ILO (International Labour Organization) Międzynarodowa Organizacja Pracy zajmuje się problemami pracowniczymi - ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. Współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia WHO (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia działalność rozpoczęła w 1948 roku. Siedziba w Genewie. Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt. Liberalizacji handlu WTO (World Trade Organization) Światowa Organizacja Handlu z siedzibą w Genewie. Rozpoczęła działalność w roku 1995, a jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. EFTA (European Free Trade Association) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu założone w 1960r. Do końca 1972r. członkami stowarzyszenia były: Austria, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania. Kraje te ograniczyły cła, ale nie były zainteresowane pogłębianiem integracji, ponieważ stopniowo przystępowały do EWG. Obecnie EFTA skupia kraje, których społeczeństwa sprzeciwiają się przystąpieniu do UE - Szwajcarię, Norwegię, Lichtenstein i Islandię. EFTA ściśle współpracuje z UE. Wymiana handlowa Polski w ramach EFTA dotyczy towarów przemysłowych - Szwajcaria, Finlandia, Norwegia, Lichtenstein, a po wstąpieniu do UE również Austria i Szwecja. NAFTA (North American Free Trade Agreement) - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu - umowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu. CEFTA - (Central European Free Trade Agreement) Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu. Porozumienie zawarły 21 grudnia 1992 r. w

Krakowie Polska, Węgry i Czechosłowacja ( Trójkąt Wyszehradzki ). Obecnie członkami CEFTA są Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Albania i Kosowo

Współpracy w dziedzinie rozwoju i wzrostu gospodarczego, podnoszenia poziomu życia ludności OECD (Organization for Economic Co-operation and Developmen) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.Siedzibą OECD jest Paryż. Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 1996r. ASEAN - (Association of South East Asian Nations) - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - jest to organizacja polityczno-gospodarcza, założona w 1967 w Bangkoku. Jej siedzibą jest Dżakarta. Członkowie: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma i Kambodża. Cele: Przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego w regionie (fundacja ma budować pokojową i dobrze współpracującą wspólnotę narodów południowoazjatyckich); a także promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji poprzez trwałe respektowanie sprawiedliwości i reguł prawa w stosunkach między krajami w regionie i dochowywanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Unia Europejska W 1952 r. powołana, została Europejska Wspólnota Węgla i Stali (Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg, RFN, Włochy), która w 1957 r. przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W 1973 r. do EWG przystąpiła Dania, Irlandia i Wielka Brytania, w 1981 r. Grecja, w 1986 r. Hiszpania i Portugalia, w 1991 r. traktat z Maastricht EWG przekształcona w Unię Europejską rozszerzenie współpracy gospodarczej, obronnej, walutowej, polityki zagranicznej. UE jest efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc jednocześnie największą, najprężniejszą i najbardziej unikatową organizacją tego typu na świecie. Inne: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Utworzona w 1960 r. w Bagdadzie. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Obecnie do OPEC należy 12 państw. IAEA (International Atomic Energy Agency)Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jej celem jest przyśpieszanie i zwiększanie wykorzystania energii atomowej dla zapewnienia pokoju, zdrowia i dobrobytu na całym świecie. Utworzona w 1956 roku, obecnie zrzesza 140 państw.

ICAO Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywlinego Utworzona w 1944r., na jej siedzibę wybrano Montreal. Jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:Jeżeli chodzi o drugą grupę, to tworzą je związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne z różnych państw. W organizacjach pozarządowych łączą się różne organizacje działające w poszczególnych państwach, które łączą wspólne interesy i zainteresowania określonych grup osób. Organizacje te nawiązują ze sobą kontakty, a następnie tworzą organizację, która jest stałą i zinstytucjonalizowaną formą tych kontaktów. Jest oczywiste, że organizacji pozarządowych jest o wiele więcej niż rządowych. Niektóre mają charakter wyznaniowy, inne całkowicie świecki. Powstaje wiele fundacji i stowarzyszeń wychodzących naprzeciw problemom i potrzebom nowoczesnych społeczeństw. Pojawiły się organizacje, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych, takich jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. Powstały fundusze stypendialne i programy wymiany, umożliwiające uzdolnionym, ale niezbyt zamożnym uczniom, naukę za granicą. Funkcjonują organizacje charytatywne, proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i działalnością promocyjną takiego systemu gospodarowania bogactwami naturalnymi, który nie zakłóca równowagi ekologicznej. Action Internationale Contre la Faim (Action Against Hunger) jest międzynarodową organizacją pozarządową mającą na celu walkę z głodem na świecie. AIESEC -Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - organizacja pozarządowa, największa na świecie międzynarodowa organizacja studencka. Założona w 1948 r. - od 1971 r. działa w Polsce. Greenpeace to założona w roku 1971 w Kanadzie międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska, działająca w 40 krajach w Europie, Azji, Oceanii i obu Amerykach. Cele najważniejszych kampanii: zatrzymanie zmian klimatycznych, ochrona lasów, ochrona oceanów, powstrzymanie wielorybnictwa, sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie energii odnawialnej, sprzeciw wobec inżynierii genetycznej, eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca 204 narodowych federacji piłki nożnej. FIFA organizuje światowe rozgrywki piłkarskie oraz ustala przepisy gry w piłkę nożną. FIFA jest nadrzędną organizacją wobec federacji regionalnych Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna IHO (International Hydrographic Organization) jest to pozarządowa organizacja międzynarodowa powołana w 1921. Jej głównymi zadaniami są:

zapewnianie bezpieczeństwa w nawigacji i ochrona środowiska morskiego. Międzynarodowy Komitet Olimpijski MKOI kieruje ruchem olimpijskim organizując co 2 lata igrzyska olimpijskie (na przemian zimowe i letnie). Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (International Red Cross and Red Crescent Movement) - międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Transparency International TI międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym. Została założona w 1993 roku. Posiada oddziały w 90 krajach.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument