Prawo samorządu terytorialnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Prawo samorządu terytorialnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (144 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące praw samorządu terytorialnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu

określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym-

- ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych) - korporacja osób fizycznych działająca na zasadzie decentralizacji, wykonująca zadania ze sfery administracji publicznej - wykonywanie zadań adm. publ. w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez określone w stosunku do państwa podmioty, które w zakresie wykonywania swoich zadań nie są poddane żadnej ingerencji państwowej.

2. pośrednia administracja państwowa: - administracja nie jest pełniona przez bezpośrednie organy państwowe, lecz przez samodzielne, tzn. zdolne do działań prawnych podmioty, administrujące zadaniami państwowymi] - administracja taka jest zdecentralizowana - stoi poza ciągiem instancyjnym bezpośrednich organów państwowych

3. Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego - uchwalona na 27 Światowym Kongresie Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych, w dnia 22-26 września 1985 r. w Rio de Janeiro - stanowi zbiór zasad, w/g których ma działać samorząd terytorialny. 4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - uchwalona 15 października 1985 r. w Strasburgu - Polska ratyfikowała tę umowę międzynarodową. 5. Elementy definiujące samorząd terytorialny: - podmiot - przedmiot - zadania - nadzór "co jest państwowe nie może być samorządowe, a to co jest samorządowe nie może być państwowe" - zasada kardynalna

PODMIOT SAMORZĄDU

I podmiot samorządu - tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy (związek mieszkańców danego obszaru) - każdy członek jest członkiem samorządu terytorialnego w miejscu jego zamieszkania stałego z mocą samego prawa (nie zależy od aktywności człowieka) - aktywność członka we wspólnocie jest dobrowolna. - upodmiotowienie dokonywane jest przez państwo w celu realizacji jego zadań II interes lokalny - - uznanie odrębności prawnej interesu lokalnego i przyznanie swobody realizacji i ochrony tego interesu

- społeczność lokalna (wspólnota) - gmina, powiat - społeczność regionalna (wspólnota) - województwo

III Decentralizacji:

- prawne zapewnienie organom niższego stopnia w strukturze organizacyjnej względnejsamodzielności w stosunku do organów wyższych - nadzór nad organami zdecentralizowanymi odbywa się przy użyciu środków wyraźnie określonych przez ustawę i dozwolonych w danej, konkretnej sytuacji, - samodzielność jest bezwzględna tylko w ramach prawa i do granic tym prawem określonych IV Organizacja: - cechą konstytutywną sam. teryt. powoływanie w drodze wyborców organów kolegialnych, które w sposób bezpośredni, wykonują zadania nałożone na związek

docsity.com

2

V Osobowość prawna samorządu: - publicznoprawna -

- możliwość rozwiązywania stosunków prawnych z organami państwa - możliwość stosowania władztwa administracyjnego,

- prywatnoprawna - swobody dysponowania mieniem we własnym imieniu - uczestnictwo w obrocie gospodarczym jak inne podmioty gospodarcze - posiadanie własnego majątku, samodzielny zarząd nim, zaciąganie zobowiązań - może pozywać i może być pozywany

VI podmiot sam. teryt. - jednostka o charakterze korporacyjnym, wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonione w drodze wyborów organy zadania administr.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument