Struktura przeplywów pienieżnych banku - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Struktura przeplywów pienieżnych banku - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (299 KB)
7 strona
885Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: struktura przeplywów pienieżnych banku. Część 1
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Według definicji zawartej w Ustawie o Rachunkowości, przepływy środków pieniężnych to wpływy i wydatki środków pieniężnych w kasie, na rachunkach bankowych, czeków, weksli oraz innych aktywów pieniężnych. Przedstawia sytuację płynności banku ze wskazaniem na źródła zmian stanu środków oraz wykazanie ich na początek i koniec okresu sprawozdawczego, pozostających w dyspozycji banku.

Celem sporządzania rachunku przepływów pieniężnych jest zbadanie, czy przedsiębiorstwo posiada środki pieniężne na uregulowanie swoich zobowiązań. W bankach można przeprowadzać taką analizę, ale zagadnienie oceny płynności i ryzyka z nim związanego ma charakter kompleksowy i zdecydowanie wykracza poza zakres i nośność informacyjną tego rachunku.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzany przy zastosowaniu jednej z dwóch wybranych metod: bezpośredniej lub pośredniej. Różnica pomiędzy metodami sprowadza się do różnego ujęcia przepływów z działalności operacyjnej, podczas gdy przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej mają ten sam układ.

Przez tą działalność rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej.

Przez taką działalność rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.

Przez tą działalność rozumie się pozyskanie lub utratę źródeł finansowania, zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce oraz wszystkie z nimi związane korzyści i koszty.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument