Co to jest Unia Europejska - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej
Kuba2013
Kuba20137 czerwca 2013

Co to jest Unia Europejska - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej

RTF (39 KB)
2 strony
298Liczba odwiedzin
Opis
Notatki: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej przedstawiające istotę Unii Europejskiej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Co to jest Unia Europejska

Co to jest Unia Europejska Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli. Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.Jak wyglądają symbole unijne. Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje do symboliki Maryjnej. Jako hymn europejski wybrano kompozycje Ludwiga van Beethovena do tekstu Ody do radości Fryderyka Schillera. Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Jakie cele stawia sobie Unia Celami Unii zawartymi w jej podstawowych dokumentach są: promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy większa stabilizacja, przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia, zacieśnienie związków miedzy państwami. Służyć temu ma otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów oraz tworzenie więzów solidarności poprzez wdrażanie wspólnej polityki i instrumentów finansowych ( wspólna waluta)Jak potężna jest Unia Europejska Unia jest potęgą w handlu i gospodarce. Przypada na nią 23% światowej produkcji przemysłowej i jedna piąta światowego eksportu, zaś w unijnych skarbcach znajduje się 34% światowych rezerw walutowych. UE tworzy obecnie 15 krajów o łącznej powierzchni 3,2 mln kilometrów kw. Zamieszkałych przez ok. 375 mln mieszkańców.Członkami Unii są Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Grecja i Szwecja. Do zakończenia negocjacji, a zatem do członkostwa w Unii już w 2004 r. zbliża się obecnie dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry i Polska. W jaki sposób Unia pomaga młodzieży Główne cele unijnej polityki wobec młodzieży to : podnoszenie jakości nauczania, upowszechnienie znajomości języków państw członkowskich, wymiana uczniów, studentów i nauczycieli, współpraca szkół i uczelni, rozwój kształcenia ustawicznego. Państwa Unii wzajemnie uznają swoje

świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co umożliwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Polska podpisała umowę o uznawaniu dyplomów przez ośrodki akademickie w Austrii i Niemczech. Ważna rolę w realizacji tych celów pełni Program Młodzież mający na celu ułatwienie młodym ludziom w wieku od 15 do 25 lat zdobycie wykształcenia umiejętności i kwalifikacji, tak aby w przyszłości mogli odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie. Poprzez udział w różnych formach wymiany międzynarodowej uczy poszanowania praw człowieka, tolerancji szacunku i zrozumienia różnic kulturowych w Europie. W realizacji programu może uczestniczyć również młodzież z Polski. Co daje Europejczykom obywatelstwo Unii Każdy obywatel państwa członkowskiego jest również obywatelem Unii Europejskiej. Obok uprawnień wynikających z obywatelstwa swego kraju zyskuje dzięki temu nowe prawa i możliwości.Podstawowym unijnym prawem jest swoboda wyboru miejsca pracy i zamieszkiwania na terenie całej unii. Obywatel każdego z państw członkowskich może też uczestniczyć w wyborach samorządowych i do parlamentu europejskiego w dowolnym państwie UE, pod warunkiem zamieszkiwania w nim na stale. Poza obszarem Unii jej obywatele korzystają ze wspólnej opieki dyplomatycznej i konsularnej. W podróżach po całym świecie obywatele UE posługują się paszportem swojego państwa, którego okładki maja kolor wina burgundzkiego ( bordowy) i opatrzone są nazwa państwa które go wydało oraz napisem Unia Europejska. Na granicy ( wewnątrz strefy Schengen ) ich posiadacze nie muszą stać w kolejkach do odprawy paszportowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument