Integracja gospodarcza - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Integracja gospodarcza - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (148 KB)
9 strona
1Liczba pobrań
675Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: integracja gospodarcza.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Integracja gospodarcza -jest to proces łączenia gospodarek oddzielnnych organizmów państwowych w jeden podmiot który w widoczny sposób wyodrebnia się z całokształtu gospodarki światowej(np.UE 27 krajów) Warunki Integracji gospodarczej: -bliskie położenie geograficzne integrujących się krajów -prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej w integrujących się krajach(polityka prointegracyjna)(np.UE narzuca nam VAT min 5% max 15%) -dpowiednio rozbudowana infrastruktura w integrujących się krajach( np. transportowo -telekomunikacyjna itd.) -musi istnieć komplementarność występowanie faktycznej lub potencjalnej wewnątrzgałęziowej komplementarności struktur gospodarczych miedzy integrującymi się krajami Polska nie spełnia trzeciego warunku integracji gosp. Instytucjonalne formy integracji gospodarczej: Strefa Wolnego Handlu - polega na zniesieniu ceł i innych barier w handlu między krajami tworzącymi tę strefę, przyczym każdy kraj członkowski prowadzi autonomiczną politykę handlową wobec krajów trzecich9które nie należą , samodzielnie ustala wysokość ceł zewnętrznych). Przykłady stref wolnego handlu CEFTA-środkowoeuopejskie porozumienie o wolnym handlu (Chorwacja oraz kraje po byłej Jugosławii) EFTA-europejskie stowarzyszenie wolnego handlu ( Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein,Islandia) BFTA-bałtycka strefa wolnego handlu ( już nie istnieje od 01.05.2004r po wstapieniu do UE, Nalezały do niej Litwa, Łotwa, Estonia) NAFTA-północnoamerykańskie porozumienie o wolnym handlu ( USA, Kanada, Meksyk ) Efekty statyczne i dynamicznestrefy wolnego handlu Efekty statyczne:

- efekt kreacji handlu, - efekt przesuniecia handlu -efekt zniekształcenia handlu

-Efekt kreacji handlu polega na wzroście obrotów handlowych miedzy krajami tworzącymi strefe wolnego handlu co wynika z likwidacji ceł i spadku cen wymienionych towarów ( jest to efekt pozytywny) -Efekt przesunięcia handlu polega na przesunięciu źródła zakupów z krajów nie należących do strefy wolnego handlu na kraje członkowskie strefy (jest to efekt niekorzystny)

-Efekt zniekształcenia handlu polega na tym, iż eksport z kraju trzeciego do kraju członkowskiego strefy o wyższych cłach zewnętrznych dokonywany jest pośrednio tzn. przez inny kraj członkowski strefy o niższych cłach zewnętrznych. W praktyce efekt ten nie występuje ponieważ kraje strefy stosują tzw. Reguły pochodzenia towarów. Reguła pochodzenia towaru określa jaki procent wartości towaru musi zostać dodany do niego w jednym z krajów członkowskich strefy, aby toawar ten mógł być traktowany preferencyjnie czyli bez cła we wszystkich krajach członkowskich strefy.Najczęściej sięga on 50 do 60% wartości towaru lub towar zmienia swoja pozycję taryfową. Efekty dynamiczneDługookresowe- przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego integrujących się krajów- w krótkim okresie czasu rosną efekty rozwojowe.

UNIA CLNA- wyższa forma integracji od wolego handlu Unia celna jest to wspólny rynek którego kraje członkowskie ujednolicają cła zewnętrzne tzn prowadzą wspólną politykę handlową wobec krajów trzecich. Przykłady Unii Celnej – Polska z krajami UE, Szwajcaria i Lichtenstein, Słowacja i Czechy zanim wstąpiły do UE EFEKTY utworzenia UNIICELNEJ statyczne i dynamiczne:Efekty statyczne-

-efekt kreacji handlu -efekt przesuniecia handlu -efekt ekspansji lub ograniczenia handlu

Efekt kreacji handlu polega na tym co w strefie wolnego handlu, jednak jego rozmiary są większe niż w strefie wolnego handlu ze względu na ujednolicone cła zewnętrzne. Efekt przesuniecia handlu Ta sama sytuacja j.w., rozmiary tych efektow zaleza od poziomow cenowych elastycznosci popytu i podazy Oraz od wielkości likwidowanego cla Efekt ekspansji lub ograniczenia handlu wystepuje wtedy gdy efekt kreacji jest wiekszy od efektu. Przesuniecia handlu, w sytuacji odwrotnej pojawia się efekt ograniczenia handlu. EFEKT DYNAMICZNY(długookresowy) przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego integrujących się krajów. WSPÓLNY RYNEK - Wyższa forma integracji Wspólny Rynek to Unia Celna w której kraje członkowskie wprowadzają swobode przepływów czynników produkcji, siły roboczej, kapitału, wiedzy technicznej. Przykładem wspólnego rynku Jest europejski obszar gospodarczy EEA tworzony przez 30 krajów tzn 27 krajów UE oraz trzy kraje członkowskie EFTA wyłączona Szwajcaria)(w praktyce 15 krajów i 3 reszta po okresach przejściowych z wyłączeniem Malty i Cypru) EFEKTY utworzenia WOLNEGO RYNKU

- efekty alokacyjne

- efekty akumulacyjne - efekty lokalizacyjne

ALOKACYJNE –polegają na optymalizacji alokacji czyli rozmieszczenia podstawowych czynników produkcji po utworzeniu po utworzeniu wspólnego rynku, czynniki produkcji przemieszczają się tam gdzie jest niższa cena AKUMULACYJNE –polegająna przyspieszeniu akumulacji czyli gromadzenia podstawowych czynników produkcji, głównie kapitału. LOKALIZACYJNE- polegająna optymalizacji lokalizacji działalności gospodarczej po utworzeniu wspólnego rynku Wyższa forma integracji UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – jest to wspólny rynek, na którym istnieje jedna waluta lub waluty narodowe powiązane ze sobą sztywnym kursem wymiennym, ponadto prowadzona jest jednolita polityka monetarna oraz wspólna lub skoordynowana wewnętrzna polityka gospodarcza łącznie z tzw. Politykami odcinkowymi

(polityka rolna, transportowa) Przykład w praktyce-strefa euro jest przykładem unii gospodarczej i walutowej EFEKTY utworzenia UNII GOSP. I WALUTOWEJ Efekty akumulacyjne, lokalizacyjne oraz alokacyjne, zanik ryzyka kursowego, spadek kosztów transakcyjnych, możliwość wewnątrz unijnej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej. Wyższą formą integracji jest Unia polityczna . Unia polityczna to Unia gospodarcza i walutowa, której kraje członkowskie prowadzą wspólna politykę wewnętrzną i zewnętrzną Zagraniczną .Przykład : w praktyce nie istnieje, jeśli będzie utworzony traktat lizboński wówczas będzie to forma uni politycznej. GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1951 – podpisano traktat paryski powołujący do życia Europe.Wspólnot. Węgla i stali. Traktat ten podpisało 6 kraii (Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg ). Traktat ten podpisano na 50 lat. Kompetencję tej wspólnoty przejęły pozostałe dwie wspólnoty, czyli Europ. Wspól. Energii Atomowej (EUROTOM) oraz UE. Celem powstania EWWiS było utworzenie wspólnego rynku Węgla i Stali było utworzenie wspólnego rynku Węgla i Stali oraz kontrola nad tym rynkiem w Europie. 1957- podpisano traktaty rzymskie powołujące EWG oraz EUROATOM. EUROATOM utworzono w celu stworzenia wspólnego rynku energii atomowej w Europie oraz w celu kontroli tego rynku EWG – utworzono w celu zwiększenia dobrobytu integrujących się krajów.wspólnoty te zostały utworzone przez tę samą szóstkę krajów trzech wspólnot europejskich. 1967 – nastąpiło połączenie organów instytucjonalnych tzn.(parlament, komisje)

1968- utworzono Unię Celną na obszarze EWG, ponieważ EWG została utworzona początkowo jako strefa wolnego handlu 1970-nastąpiło przeniesienie kwestii związanych z polityką handlową na szczebel komisji europejskiej tzn. od tego roku polityka handlowa we wspólnotach europejskich prowadzona jest przez Komisję Europejską. 1973-nastąpiło pierwsze poszerzenie składu członkowskiego wspólnot europejskich o 3 kraje (Wielka Brytania, Irlandia i Dania) 1979- utworzono Europejski System Walutowy który obejmował 3 elementy Europ.Jednost.Walutową ECU, mechanizm kursów walutowych ERMI, System kredytowy) 1981- poszerzenie składu członkowskiego wspólnot europejskich o Grecję 1986- poszerzenie składu o Hiszpanię i Portugalię 1987-podpisano jednolity akt europejski przewidujący utworzenie wspólnego rynku europejskiego z początkiem 1993r 1992-podpisano traktat z Maastricht. Obejmował 3 filary tzn spraw wew i Wymiaru sprawiedliwości, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Wspólnot europejskich (procesu, budowy Unii gospod.i walutowej) W 1992 r podpisano również traktat o utworzeniu europejskiego obszaru gospodarczego. 1993- utworzono wspólny rynek na obszarze wspólnot europejskich 1995 kolejne rozszerzenie składu członkowskiego wspólnot europejskich Austrie,Finlandię oraz Szwecję (15krajów) 1997- podpisano traktat Amsterdamski zwany potocznie traktatem z Maastricht 2 .Traktat Amsterdamski dotyczył m.in. odpowiedzialności finansowej krajów członkowskich strefy euro za nieprzestrzeganie fiskalnych kryteriów z Maastricht 1999-rozpoczął się trzeci etap budowy unii gospod. i walutowej, który zakończył się z końcem czerwca 2002r 2001-podpisano traktat Nicejski, który wszedł w życie w 2003r. Traktat ten dotyczył zmiany sposobu głosowania w Instytucjach europejskich. 2004 poszerzenie składu członkowskiego Unii Europejskiej o 10 krajów (Polska, Cypr,Malta,Litwa, Łotwa,Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia) 2007-rozszerzenie składu członkowskiego UE o Bułgarię i Rumunię 13 grudnia 2007 podpisano traktat Lizboński, który nadal podlega procedurze ratyfikacji (Polska, Czechy, Irlandia-nie ratyfik) POSTANOWIENIA TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO -UE będzie miała osobowość prawną (nie może emitować obligacji, nie ma deficytu) panuje zasada zrównoważonego budżetu. -znikną wszelkie atrybuty sugerujące państwowość UE (flaga,hymn) (zapisy np.konstytucja) -zmiana sposobu głosowania w UE tzn od 2014r będzie obowiązywała zasada podwójnej większości głosów -możliwość wystapienia krajów z UE

-traktat lizboński likwiduje rotacyjne przewodnictwo w Radzie Europejskiej a w zamian wprowadza stanowisko przewodniczącego w Radzie Europ., mianowanego na 2,5 roczną kadencję -będzie wprowadzona karta praw podstawowych gwarantująca mieszkańcom unii europ.te same prawa z wyjątkiem Polski i Wielkiej Brytanii -zniesienie zasięgu geograficznego UE -będzie wprowadzona możliwość powołania wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpie. -wprowadzona zostanie inicjatywa ustawodawcza obywateli UE (inicjatywa co najmniej 1 mln podpisów) 1.INSTYTUCJE UE -Rada Europ. Jest to najważniejsza instytucja UE , wytycza ona strategiczne cele rozwoju Unii.W radzie zasiadaja szefowie rządów (premierzy) poszczególnych krajów członkowskich UE a w przypadku Francji i Finlandii sa to głowy państw -Rada Unii Europ. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE, w randze Ministra ( ze względu na przedmiot toczącej się debaty Rada UE funkcjonuje w 16 różnych składach. Zadaniem Rady jest koordynacja ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich i przedstawiciele róznych krajów reprezentują w radzie interesy narodowe. Siedziba Rady UE jest Bruksela. Rada Europ. Nie ma siedziby. -Komisja Europ posiada kompetencje Wykonawcze, każdy kraj ma po jednym przedstawicielu komisji europejskiej. Komisarze reprezentują wspólnoty jako całości. Siedziba Komisji Europ. jest w Brukseli. -Parlament Europ składa się z tzw. eurodeputowanych czyli przedstawicieli państw członkowskich wybieranych w powszechnych i bezpośrednich wyborach na 5 lat Parlament posiada uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu UE Oraz przyjmowania nowych krajów członkowskich. Kontroluje również działalność komisji Europ.Siedzibę ma w Sztrasburgu.Polska ma 50 przedstaw. 2.INSTYTUCJE WSPÓLNOTOWE -Europ. Trybunał Sprawiedliwości stoi na strazy przestrzegania prawa unijnego. Pełni funkcję sadu konstytucyjnego, sadu administracyjnego i cywilnego. Każdy kraj ma po jednym przedstawicielu. Siedziba jest w Luksemburgu. -Trybunał Obrachunkowy –trybunałem rewidentów księgowych. Każdy rząd ma po jednym przedstawicielu. A trybunał Obrachunkowy kontroluje finanse UE.

-Komitet Legionów pełni funkcje doradcze i opiniodawcze. Zasiadają w nim przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych. Polska ma 21 przedstawicieli. -Komitet Ekonomiczno Społecz. Pełni funkcje doradcze i opiniodawcze. Zasiadają w nim przedstawiciele różnych grup społeczno-ekonom. Polska ma 21 przedstawicieli. -Europejski Bank Inwestycyjny, udziela kredytów, pozyczek w poszczególnych krajach wspólnoty w celu zmniejszenia dysproporcji społeczno- ekonomicznych między krajami UE. POLITYKI WSPÓLNOTOWE UE1.Polityka monetarna-integracja monetarna w Europie- plan Barrea 1970na podstawie tego planu utworzono system w ramach którego kraje członkowskie EWG stabilizowały wzajemne kursy walut krajów członkowskich w przedziale+,-1,125% w stosunku do tzw bilateralnych kursów centralnych.Natomiast w stosunku do walut krajów trzecich obowiązywał szerszy przedział wahań +,- 2,25% 1979utworzono Europejski system walutowy ( ECU, ERMI, system walutowy) 1999 zamieniono ECU na EURO 1:1 ECU wystepowało tylko w postaci bezgotówkowej, wykorzystywane było zarówno w sferze prywatnej i rzadowej Pełniło funkcję waluty międzynarodowej o charakterze regionalnym. ERMI mechanizm przewidywał stabilizację kursów walut krajów EWG w przedziale +- 2,25% a w stosunku do słabszych walut te przedział rozszerzono do +- 6%. System kredytowy, banki centralne krajów EWG udzielały sobie kredytów w przypadku trudności płatniczych. 1989 pojawił się plan Delors – plan utworzenia Unii gospodarczej i walutowej w oparciu o który utworzono strefę EURO. Strefa EURO była tworzona w 3 etapach. I etap połowa 1990r do końca 1993r II etap od 1994 do końca 1998 III etap od 1990 do końca czerwca 2002. I etap integracji ( 1990-1993)Wprowadzono pełną swobodę czynników produkcji. W 1991r podpisano traktat z Maastricht który wprowadził kryteria konwergencji (zbieżności) uprawniające do członkowstwa w Unii Gospod. i Walutowej

I kryterium dotyczy długu publicznego max 60% PKB (Polska spełnia) II Deficyt budżetowy – 3% PKB (nie spełniamy) III Inflacja nie może być wyższa niż 1,5% p.p. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE o najniższej inflacji IV Długoterminowej stopy procentowej mierzonej za pomoca rentowności 10 letnich obligacji skarbowych. Max nie może być wyzsza niż 2 p.p od średniej długoterminowej stopy procentowej w trzech krajach UE o najniższej inflacji. (polska spełniała) V (HR +- 15%) udziału w mechanizmie kursów walutowych ERMII przez co najmniej dwa lata należy stabilizować kurs waluty narodowej wobec kursu euro w max przedziale +- 15% bez dokonywania dewaluacji waluty krajowej ( to jednorazowe obniżenie wartości waluty krajowej dokonane przez władze monetarne kraju, dewaluacja ma miejsce w systemie kursów stałych) (polska nie spełnia) VI Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny w tzw. raportach konwergencji sporządzanych co 2 lata oceniają również 6 kryterium o charakterze jakościowym tzn niezależność Banku Centralnego, chodzi o niezależność funkcjonalną, instytucjonalną, finansową i personalną Kraje które nie musza kandydować do strefy EURO- Wielka Brytania i Dania ponieważ korzystają z klauzuli, która pozwala im na pozostanie poza strefa euro. 16 jest już w strefie pozostałych 9 musza łacznie ze Szwecja. II etap 1994-1998Utworzono Europ. Instytut monetarny który w 1998 przekształcono w Europ. Bank Centralny z siedziba we Frankfurcie nad menem W 1998 utworzono system rozliczeń TARGET (Trans Europejski zautomatyzowany system rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym). System ten umozliwia prowadzenie rozliczeń między europejskim bankiem centralnym i narodowymi bankami centr. Krajów strefy euro, następnie miedzy europ bankiem centr. I bankami komercyjnymi rozliczenia w tym systemie prowadzone sa tylko w walucie euro. III etap integracji 1999-30.VI.2002 W 1999 r wprowadzono euro w postaci bezgotówkowej a w 2002 monety i banknoty. Do końca czerwca 2002r wycofano wszystkie waluty narodowe z obiegu i pozostało tylko euro POLITYKA MONETARNA W UNII EUROPEJSKIEJ Europ.Bank Centralny prowadzi jednolitą politykę monetarną obecnie na obszarze 16 krajów strefy euro. Celem Narodowego Banku Polskiego Jest stabilizacja cen na rynku czyli utrzymanie inflacji.

Nadzór w Polsce skonsolidowany nad rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym i rynkiem papierów wartościowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Prezesem jest Stanisław Kluza. Celem Europ.Banku Centralnego Jest dbanie o stabilny poziom cen, utrzymanie niskiej inflacji oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego o ile to nie jest sprzeczne z podstawowym celem. EBC stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego tzn. okresla inflację jaką chce osiągnąć na koniec roku i dzięki wykorzystywanym instrumentom realizuje ten cel( ten cel inflacyjny to 2% w skali roku) INSTRUMENTY POLITYKI MONETARNEJ EBC I gr – stopy procentowe II gr – rezerwy obowiązkowe III gr – operacje otwartego ynku- Które mają na celu regulowanie płynności banków komercyjnych za pomocą takich instrumentów jak transakcje REPO, transakcje REVERSE REPO, SWAPY (wymiana) procentowe kredyty i depozyty na koniec dnia. REPO- umowa odkupu polega na tym , iż bank centralny sprzedaje bankom komercyjnym określone instrumenty finansowe i zobowiazuje się że je odkupi po określonym czasie i po określonej cenie. REVERSE REPO- to zwrotna umowa odkupu i polega na tym że bank centralny kupuje od banków komercyjnych określone instrumenty finansowe i zobowiązuje się je odsprzedać po określonym czasie i po określonych cenach. SWAPY procentowe – polegają na wymianie między dwiema stronami płatności kalkulowanych w oparciu o różne stopy procentowe(wymiana płatności o stałym oprocentowaniu na płatności o zmiennym oprocentowaniu lub na odwrót) Kredyty i depozyty na koniec dnia Sa zaciągane i lokowane przez banki komercyjne w bankach centralnych po Zakończeniu dnia roboczego czyli po godz 17 i zwracane są w kolejnym dniu roboczym EONIA – stopa procentowa kredytów, depozytów stosowana na koniec dnia. REZERWY OBOWIĄZKOWE – to rezerwy które banki komercyjne musza odprowadzać do banku centralnego i przetrzymywaniu je przez określony czas na oprocentowanym rachunku. Wysokość tych rezerw, zależy od stopy rezerw obowiązkowych oraz rozmiarów zgromadzonych depozytów przez bank komercyjny. ORGANIZACJA EUROP. BANKU CENTRALNEGO Zarząd, Rada zarządzająca, Rada generalna Zarząd realizuje cele wyznaczone przez radę zarzadzająca przy pomocy wyznaczonych instrumentów. W skład zarządu wchodza: prezes i vice prezes EBC oraz od 2-4 członków zarządu ( obecnie jest ich 4) Rada zarzadzajaca wyznacza cele polityki monetarnej i wskazuje instrumenty które powinny być wykorzystane do realizacji tego celu.

W skład rady zarządzającej wchodzą: prezes EBC i prezesi banków centralnych krajów strefy euro. Rada Generalna nie posiada zadnych kompetencji a stanowi jedynie formę współpracy między obecnymi i przyszłymi członkami strefy euro. W skład tej rady wchodzą prezesi banków centralnych krajów unii europejskiej. BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ W budzecie UE obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu zgodnie z którą nie może pojawić się deficyt w budzecie UE DOCHODY BUDZETU UNI EUROP składki krajów członkowskich UE uzależnione są od PKB danego kraju(udział 69%) -wpływy z tytułu ceł importowych oraz tzw opłat cukrowych (15%) -wpływy z tytułu podatku VAT (15%) -czwartym źródłem dochodów są kary finansowe nałożone przez instytucje wspólnotowe oraz nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wpływy z podatków dochodowych od osób zatrudnionych w instytucjach wspólnotowych. W miarę czasu rośnie znaczenie składek członkowskich a zmniejsza się pozostałe. WYDATKI Z BUDŻETU UE -Polityka regionalna UE udział około 45% wszystkich wydatków, celem jest zmniejszenie dysproporcji -Rolnictwo około 43% -Polityka zew i pomoc przedakcesyjna (np.fundusz PHARE, fundusz ISPA- fundusz spójności, SAPARD-fundusze rolne) około 5% -administracja około 5% -polityka wew ( wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwa)-2% Budzet Europ.tworza instytucje wspólnotowe, Parlament Europ, Rada UE, Komisja Europ. Polityka fiskalna UE prowadzona jest przez każdy kraj autonomicznie, przy czym istnieje tylko pewien stopień koordynacji tych polityk w odniesieniu do podatków pośrednich. UE określa m.in. stawki podatku VAT na poziomie stawka standardowa 15% oraz obniżona 5% UE określa również minimalne stawki podatku akcyzowego w przypadku trzech grup towarowych tzn wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz paliw POLITYKA HNDLOWA W UE Prowadzona jest w sposób jednolity od 1970r. politykę tę prowadzi Komisja Europejska która posiada wyłączne kompetencje w zakresie wprowadzania oraz eliminowania barier celnych lub innych ograniczeń w imporcie oraz posiada kompetencje w zakresie wprowadzania środków wspierania eksportu. Komisja Europ. w clu ograniczenia importu z krajów trzecich na obszar wspólnoty stosuje trzy grupy narzędzi:

- cła antydumpingowe - cła wyrównawcze

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument