Wzory statystyczne - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Wzory statystyczne - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (128 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: wzory statystyczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Liczba przedziałów klasowych – k: nk

Długość przedziału klasowego – h:

k xxh minmax 

Średnia arytmetyczna:

◦ w szeregu szczegółowym  

n

i ixn

x 1

1

◦ w szeregu rozdzielczym punkowym i k

i i nxn

x   1

1

◦ w szeregu rozdzielczym z przedziałami i k

i i nxn

x   1

'1 2

'  

iii xxx

Modalna – wartość najczęstsza gęstość empiryczna – gdy przedziały nie są tej samej długości

)()( )(

11

1





 

 MoMoMoMo

MoMo Moo nnnn

nnnxM

Mediana – wartość środkowa:

parzystengdy enieparzystngdy

xx

x

Me nn

n

 

 

 

)( 2 1

1 22

2 1

Kwantyl (qp) – wartość cechy, która dzieli zbiorowość na 2 części, wielkość części zależy od p. Średnia harmoniczna:

 

k

i i

i H

x n

hx

1

d – odchylenie przeciętne:

◦ w szeregu szczegółowym  

 n

i i xxn

d 1

1

◦ w szeregu rozdzielczym punkowym  

 k

i ii nxxn

d 1

1

◦ w szeregu rozdzielczym z przedziałami  

 k

i ii nxxn

d 1

'1

s2 – wariancja:

◦ w szeregu szczegółowym   2

1

2 1 

 n

i i xxn

s

◦ w szeregu rozdzielczym punkowym   2 1

2 1 i

k

i i nxxn

s   

◦ w szeregu rozdzielczym z przedziałami   2 1

2 '1 i k

i i nxxn

s   

s – odchylenie standardowe

2ss Q – odchylenie ćwiartkowe:

2

13

Q QQQ 

V – współczynnik zmienności:

%100

%100





x dV

x sV

%100 Me QV

As – wskaźnik asymetrii:

s MoxAs 

d MoxAs 

13

1223 )()( QQ

QQQQAs

 

K – kurtoza:

4 4

s MK

  

 k

i inxxM

1

4 14 '2

1

Ex – exsces:

3 KEx KL – krzywa, funkcja Lorentza:

  

  

 



i

j jji

i

j i

j i

nx nx

pL

p n n

xF

1

1

'1)(

)(

Kowariancja – liczba określająca zależność liniową między zmiennymi losowymi

  yyxx n

Y i n

i i  

1

1)cov(, Współczynnik korelacji liniowej Pearsona – określa poziom zależności między zmiennymi losowymi

       



 

 

22

),cov(

yyxx

yyxx ss

yxr ii

ii

yx

Funkcja regresyjna: y = ax + b

     x

y

i

ii

x s s

r xx

yyxx s

yxa  

   

22 ),cov(

xayb  Wariancja reszt:

 

 

n

i ii yyn

Se 1

22 )ˆ( 2

1

Współczynnik determinacji:

 

 

 2 2

2

)( )ˆ(

yy yy

R i

i

Współczynnik zbieżności:

 

 

 2 2

2

)( )ˆ(

yy yy

i

i

122 R Miara Spearmana:

)1(

6 1 2

1

2

   

nn

d r

n

i i

s

di – różnica między rangami cech x i y * – ranga

** iii yxd 

2 – mówi czy istnieje zależność (jeżeli wynosi 0 to nie istnieje zależność):

))()()(( )( 222

dbcadcba cbdanchi

 



Vc – współczynnik V-kramera

)1;1min(

2

 

shn Vc

Współczynnik korelacji cząstkowej:

jjii

ij

jjii

ij ij RR

R SS

S r

 

 

Rij, Sij – dopełnienie algebraiczne odpowiadające elementowi macierzy korelacji lub kowariancji

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument